Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích

[pondělí, 25. červenec 2011]

Pokusil jsem se připravit stručný výtah z poslední, zatím dvacátéšesté novelizace, pokud správně počítám, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Dovolil jsem si k tomu zařadit i svůj vlastní komentář. Takže, co nás od srpna letošního roku čeká za novinky:


Retroreflexní vesta:

Řidič je povinen mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu, a to nachází-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla.

(Odkaz na zvláštní prováděcí předpis, kde jsou příklady výstražného oblečení a oděvních doplňků s označením z retroreflexníxh materiálů vyobrazuje nejenom žluté a oranžové reflexní vesty, ale i šle. Výjimkou je však označení pověřené osoby zajišťující bezpečný přechod dětí a školní mládeže, zde je reflexní vesta podmínkou, stejně tak jako retroreflexní pokrývka hlavy. Není tedy nutné mít v osobním automobilu například 5 vest (dle počtu možných přepravovaných osob- i více), jak se někdo domnívá, a jak je mnohde v zahraničí podmínkou. Budeme-li brát výklad doslovně, znamená to, že už při vystupování z vozidla musím mít na sobě „vestu“. Stejně tak není nutné mít vestu mimo vozidlo v obci, ale rozhodně to asi nebude na škodu. Asi bych doplnil podmínku o slova: „A za snížené viditelnosti také mimo vozidlo v obci“. Občasně se lze také již setkat s užitím retroreflexních materiálů u řidičů jednostopých vozidel, zejména na sil. I. tříd, což jako motorista plně vítám, ale podmínkou zákona to opět není).


Lékárnička:

Nemusí již obsahovat resuscitační masku a leták. (Doporučuji ponechat v lékárničce i nadále, zejména pokud jste si pořídili novou a máte jí ještě i originálně zabalenou. Po vypršení lhůty platnosti celé lékárničky bych udělal malou inventuru. Dále asi není potřeba komentovat).


Zimní pneumatiky:

V období od 1. listopadu do 31. března. A to v případě, že se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námraza anebo lze z povětrnostních podmínek předpokládat, že se během jízdy může vyskytovat. To platí pro vozidla s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm. Tato povinnost se nevztahuje pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzové dojetí.

(Ještě před 3mi lety nám motoristům stačilo 1,6 mm. Ještě před více lety se jezdilo převážně na univerzálních pneumatikách, nikdo z nás neměnil na letní a zimní, málokdo měl ve voze systém ABS a silnice se sypala škvárou, to byla romantika. Dnes máme v autech samá čidla aj. vymoženosti, pneumatiky s pohonem všech 4 kol a s min. 4 mm vzorku dezénu, tak proč je stále tolik dopravních nehod? Že by pouze větší intenzitou dopravy?


Nové pravomoci policisty:

- překážka provozu na pozemních komunikacích a řízení provozu:

Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci závada ve sjízdnosti, kdy technický stav komunikace nedovoluje další bezpečnou jízdu, je policista oprávněn do doby odstranění této závady zakázat vozidlům další jízdu a ostatním vozidlům na tuto komunikaci nebo její úsek zakázat vjezd.

Policista může pokynem ve smyslu § 75 (Řízení provozu pokyny policisty) na místě samém povolit okamžitou výjimku z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, je-li to nutné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Nelze však zejména povolit výjimku z maximální dovolené rychlosti, zákazu stání a zastavení, jestliže by byla ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

Při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy podle je řidič NOVĚ povinen zajet k zařízení pro provedení kontroly technického stavu, pokud zajížďka, včetně cesty zpět na pozemní komunikaci, není delší než 8 kilometrů….atd. O výsledku kontroly technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vydá policie řidiči doklad. Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vážná nebo nebezpečná závada, je řidič vozidla nebo jízdní soupravy povinen uhradit náklady na provedení kontroly technického stavu. (Znění příslušného ustanovení je kráceno).

(Dřívější právní norma znala povinnost podrobit vozidlo kontrole největší přípustné hmotnosti na nápravu, největší přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy. Dnes bude nově i pro účely zjištění technického stavu. Ovšem chybí mi zde možnost zadržet na místě tzv. OTP, jako bývalo kdysi za přesně vymezené nedostatky, následné donucení jízdy na STK bych viděl až v případě nesouhlasu ze strany řidiče, stejně jako je tomu např. s alkoholem, resp. orientační dechovou zkouškou digitálním alkohol-testerem a následným lékařským vyšetřením spojeným s odběrem krve nebo jiných tělních tekutin).


Předjíždění:

Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit (vypadla podmínka ani omezit) řidiče jedoucí za ním. Řidič musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty.

Nové věci ve vztahu k přejezdům pro cyklisty:

Řidič nesmí předjíždět: Na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nimi.

Řidič nesmí zastavit a stát: Na přechodu pro chodce (a nově) nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi.

(Z hlediska předjíždění, zastavení a stání, došlo ke „zrovnoprávnění“ přechodu pro chodce s přejezdem pro cyklisty, což je určitě v pořádku, ale nevím proč nově při předjíždění mohu omezit řidiče jedoucího za mnou).


Zákaz účasti na některých akcích v provozu na pozemních komunikacích:

Řidič nesmí na dálnici, silnici a místní komunikaci použít vozidlo k účasti na sportovních a podobných akcích, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost silničního provozu, nejde-li o akce pořádané v souladu s rozhodnutím příslušného správního úřadu o zvláštním užívání pozemní komunikace podle jiného právního předpisu.

(Myslím, že to se většiny z nás ani netýká, ale je dobře, že se to do zákona dalo, protože ve srovnání s Německem nebo Rakouskem zde byl pro rychlé stroje a bohaté řidiče celkově ráj).


Bodovém hodnocení:

Novelizací zákona došlo ke snížení bodovaných přestupků z celkových 43 na 27. Došlo k úplnému zrušení všech jedno a šesti bodových přestupků (celkem 13). Ve třech případech došlo k bodovému zmírnění (řízení vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, držení telefonního nebo jiného hovorového zařízení a řízení bez platného osvědčení o profesní způsobilosti), ale v dalších deseti naopak k zpřísnění (například nepřipoutání se, nepoužití autosedačky při přepravě dětí nebo předjíždění vozidla v případech, kdy je to zakázané). Sedmnáct jich zůstalo stejných. Navíc jeden bodovaný přestupek přibyl. Bodového systému se nově například netýká jízda bez řádného osvětlení, překročení povolené rychlosti o 5 km/h v obci a o 10 km/h mimo ni, ale i alkohol do 0,3 promile. To ovšem neznamená, že řidič za nebodované přestupky „vyvázne“ bez i finančního postihu.

(Takže nám celkově v globálu ubylo bodovaných přestupků, asi jsme se velmi ukáznili. Dokonce nemáme ani jeden přestupek bodovaný jedním a šesti bodama. Nestačí nám tedy 5ti bodová soustava, která by logicky začala jedním trestním bodem za banální přestupky? Strop by mohl být 9 bodů; po roce 3 body umazávat?Nebo zrušit celý bodový systém a zpřísnit postihy na místě samém?).


Měření rychlosti:

Obecní policie bude opět od 1. srpna 2011 měřit rychlost jízdy bez příslušného dopravního značení.

(Takže pozor, odvolávat se po 1. srpnu na upozorňující cedule s kamerou již nebude možné. Celkem nesmyslné přechodné období skončilo, ale třeba zase někdo přijde s nějakým novým nápadem. Např. s měřením rychlosti pomocí soukromých firem na základě živnostenského oprávnění, kdy bude 50% daň z vybraných pokut příjmem státního rozpočtu).


Výměna řidičských průkazů:

Nová povinnost pro majitele řidičských průkazů vydaných v době od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002. Všichni řidiči, kteří mají průkaz vydaný v tomto období, si jej musí vyměnit do 31. prosince 2012. Výměna je bezplatná. 

(I nadále platí, že si ŘP musí vyměnit držitelé, kterým byl tento vystaven v období od od 1. 1. 2003 do 30. 4. 2003, a to nejpozději do 31. 12. 2013).


Informace pro držitele označení O 1 – osoba se zdravotním postižením

Označení O 1 mohou osoby, které je obdržely od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle dosavadních právních předpisů, využívat na území České republiky do ukončení jeho platnosti, nejpozději však do 31. prosince 2012. Těmto osobám vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností na jejich žádost parkovací průkaz, podá-li tato osoba žádost před ukončením platnosti označení O 1, které obdržela podle dosavadních právních předpisů, nejpozději však do 31. prosince 2012.

(O výše uvedené věci Vám zcela jistě poví na příslušných odborech sociálních věcí a zdravotnictví. Netřeba se zatím unáhlovat, času je dost a prováděcích předpisů málo).


Nově také vzniká ust. § 125c „Přestupky“ a násl., kde jsou přímo uvedena přestupková jednání a sankce.

(Celé ustanovení tohoto paragrafu je velmi obsáhlé, takže Vás tím nechci unavovat).


© Petr Mašek

25. 07. 2011


vložil: pm 18:59 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Chyba: Nepodařilo se provést dotaz na databázi

Podrobnosti: Unknown column 'icq' in 'field list'


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 187

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 179

Chyba: Nepodařilo se provést dotaz na databázi

Podrobnosti: Unknown column 'icq' in 'field list'


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 187

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 179

Starosta

středa, 21. září 2011
16:19

to náhodný čtenář Vašich stránek: Není zač. Je vždy lepší se zeptat, než se pak na silnici s někým dohadovat.

Využiju této odpovědi abych ještě napsal, že ty přední spodní oválná světla, které mám na vozidle i já, jsou LED diody, která se rozsvítí po nastartování vozidla. Nejsou to mlhovky, ale homologovaná světla pro denní svícení. Pokud mám-e světla pro denní svícení, pochopitelně nemusím-e svítit vzadu. Za snížené viditelnosti samozřejmě svítíme na klasická potkávací světla, někdo ručně, jiný již automatem. Tolik stručně k dotazům na světla, bylo jich poměrně hodně.


Napsal: Starosta [Odpovědět]


Chyba: Nepodařilo se provést dotaz na databázi

Podrobnosti: Unknown column 'icq' in 'field list'


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 187

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 179

Chyba: Nepodařilo se provést dotaz na databázi

Podrobnosti: Unknown column 'icq' in 'field list'


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 187

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 179

náhodný čtenář Vašich stránek

středa, 21. září 2011
11:47

Nejsem sice občan vaší obce, ale na vašich stránkách jsem náhodou
objevil Váš výtah ze zákona o pozemních komunikacích. Potřeboval
jsem si jenom ověřit snad zatím poslední verzi, jak je to s používáním zimních pneumatik.

Děkuji za to. Kulatý R.


Napsal: náhodný čtenář Vašich stránek [Odpovědět]


Chyba: Nepodařilo se provést dotaz na databázi

Podrobnosti: Unknown column 'icq' in 'field list'


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 187

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 179

Chyba: Nepodařilo se provést dotaz na databázi

Podrobnosti: Unknown column 'icq' in 'field list'


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 187

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 179

Starosta

středa, 17. srpen 2011
13:09

to řidič osobního automobilu: Stáří zimních pneumatik zákon neuvádí.
Každý výrobce má také jiné doporučení, u levných a méně kvalitních (asijských) bych to viděl na ty 4 roky, jak píšete, často se uvádí jako hranice max. 6 let, u nejkvalitnějších dokonce až 10 let (dle německé zkušebny TÜV). Samozřejmě by se mělo jednat o novou skladovanou pneumatiku, nikoliv ježděnou. Týden a rok výroby pneumatiky najdete na její bočnici. Každopádně bych nekupoval od výrobce zimní pneumatiku starší výroby než jsou 2 roky.
Jinak zimní pneumatiky mají mít označení M+S (universální), M.S, M/S nebo MS. Za zimní dezén se považuje též speciální dezén, u něhož je na bočnici pneumatiky označení ET, ML nebo MPT.


Napsal: Starosta [Odpovědět]


Chyba: Nepodařilo se provést dotaz na databázi

Podrobnosti: Unknown column 'icq' in 'field list'


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 187

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 179

Chyba: Nepodařilo se provést dotaz na databázi

Podrobnosti: Unknown column 'icq' in 'field list'


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 187

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 179

řidič osobního automobilu

úterý, 16. srpen 2011
22:02

Prosím Vás o doplnění maximální stáří zimních pneumatik 4 - roky platí?

Děkuji a jistě to bude zajímat více řidičů


Napsal: řidič osobního automobilu [Odpovědět]


Chyba: Nepodařilo se provést dotaz na databázi

Podrobnosti: Unknown column 'icq' in 'field list'


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 187

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 179

Chyba: Nepodařilo se provést dotaz na databázi

Podrobnosti: Unknown column 'icq' in 'field list'


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 187

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 179

Chalupářka

neděle, 31. červenec 2011
10:00

to Starosta:
Myslela jsem - řidiči dodržovat, policisté vymáhat.


Napsal: Chalupářka [Odpovědět]


Chyba: Nepodařilo se provést dotaz na databázi

Podrobnosti: Unknown column 'icq' in 'field list'


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 187

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 179

Chyba: Nepodařilo se provést dotaz na databázi

Podrobnosti: Unknown column 'icq' in 'field list'


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 187

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 179

Starosta

sobota, 30. červenec 2011
18:40

to Chalupářka: Myslíte nové logo: Pomáhat a vymáhat? Na mail se podívám.


Napsal: Starosta [Odpovědět]


Chyba: Nepodařilo se provést dotaz na databázi

Podrobnosti: Unknown column 'icq' in 'field list'


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 187

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 179

Chyba: Nepodařilo se provést dotaz na databázi

Podrobnosti: Unknown column 'icq' in 'field list'


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 187

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/o/obecvrcen/data/www/www/conf/functions_general.php on line 179

Chalupářka

sobota, 30. červenec 2011
17:59

Dobrý nápad, chválím!
Tak teď hlavně dodržovat a vymáhat :-))).
P.S. 21.7. jsem posílala na adresu obecního úřadu e-mail a žádná reakce, tak nevím, zda jste ho četl. Děkuji.


Napsal: Chalupářka [Odpovědět]