Rozhodnutí o mimořádných opatřeních při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

[neděle, 20. únor 2005]

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, jako orgán příslušný podle § 82 odst. 2 písm. a) a l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § odst. 1 písm.b) a odst. 2 citovaného zákona nařizuje uzavření předškolních zařízení, základních škol, středních odborných škol , středních odborných učilišť a speciálních škol na území Plzeň – město, Plzeň – sever a Plzeň – jih, a to od 21.2.2005 do odvolání. V této době, v rámci protiepidemických opatření, nebudou žáci navštěvovat školní družinu ani školní jídelnu.

Odůvodnění

Během 7. kalendářního týdne došlo k dalšímu nárůstu akutních respiračních onemocnění. Onemocněním byly postiženy zejména děti školního věku. Z důvodu zamezení shromažďování velkého počtu osob a tím zabránění dalšího epidemického šíření akutních respiračních omezení, bylo rozhodnuto o uzavření školských zařízení.

Poučení o odvolání

Podle § 53 zák. a § 54 zák.č.71/1967 Sb. se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu zdravotnictví ČR podáním u Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, Plzeň. Podle § 67 odst.1 zák.č.258/2000 Sb. nemá odvolání odkladný účinek. Proti rozhodnutí odkladného účinku se podle § 55 odst.3 zák.č. 71/1967 Sb. nelze odvolat.


Doc. MUDr. Petr Pazdiora CSc.

Vedoucí protiepidemického odboru

KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni


vložil: Webmaster 21:17 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!