Páter Mgr. Ing. Vítězslav Holý z Nepomuckého arciděkanství, správce Římskokatolické farnosti ve Vrčeni

Po žehnání pramene u studánky Dobrá voda v lese Štědrý jsem si za krásného jarního počasí u opečeného vuřta vyměnil role s Páterem Mgr. Ing. Vítězslavem Holým a trochu ho vyzpovídal.

[:img:]

V kterém roce a odkud jste přišel do Nepomuka?

V roce 2002 ze Sušice, kde jsem působil po 7 let.

Jak se Vám na Nepomucku líbí? Prý zde nejste úplně tak dobrovolně...

Je to podobné jako u ozbrojených složek: Rozkaz je rozkaz! Původně jsem měl jít do Týna nad Vltavou. Ze dne na den však přišla zpráva z Českobudějovického biskupství o tragickém úmrtí Patera Cibuzara při dopravní havárii jeho auta u Prádla a zároveň moje povolání na jeho místo na arciděkanství nepomucké. Pro mě je důležitější naplnění mého poslání, než to kde právě jsem. Jen tak mezi řečí: Být v rodišti sv. Jana, na to jsem ani v koutku srdce nepomyslil. A vidíte jsem zde!

Kolik spravujete farností?

Celkem čtyři. Kromě své hlavní v Nepomuku, dále také spravuji farnosti ve Vrčeni, Prádle a Myslívě.

Kde jste se narodil?

V Mirovicích u Březnice, takže jsem Jihočech.

Čím jste byl původně v občanském životě?

Původem jsem zemědělský inženýr. Pracoval jsem jako mechanizátor v podniku Kooperace Blatná a také v JZD Plíškovice u Mirovic.

V kolika letech jste opustil zemědělství a začal se plně věnovat víře?

Ve svých 28 letech jsem nastoupil do semináře na Teologickou fakultu UK v Praze, na které jsem promoval v roce 1995.

Co Vás k tomu přivedlo?

Základ jsem měl v rodinné výchově, pocházím totiž z věřící rodiny. Nikdo si nemůže říci: A teď se stanu knězem. Aktivita je na straně Boží, nikoliv člověka.

Měl jste nějakou studentskou lásku?

Ano, i ta mě samozřejmě zasáhla. Láska byla, ale musím upozornit, že žádná zhrzená, kvůli které bych na ženy zanevřel a rozhodl se natruc stát se knězem.

Máte nějaký "hřích"? Všichni jsme prý hříšní lidé ....

Díky mé postavě občas někoho menšího přehlédnu.

Kolik měříte?

Rovné dva metry!

Čeho byste rád dosáhl?

Rád bych dal všechny lidi ve svých farnostech, které spravuji dohromady a přivedl je k Bohu.

Všechny?

Ano, všechny.

Jaké máte realizační plány?

Rád bych opravil vitrážová okna v kostele sv. Vavřince ve Vrčeni. Do budoucna by se mi líbilo, aby z farních budov byla otevřená centra, která by byla více využívána pro život farnosti.

Co říkáte tomu, že polovina fary ve Vrčeni funguje jako hostinec?

Nevidím to jako vhodnou kombinaci. Církev měla kdysi prodat objekt fary obci celý nebo neměla tu svojí polovinu odprodávat vůbec. Jakýkoliv objekt fary by měl sloužit jen k jednomu využití. Podobně jako škola, která přestane sloužit pro vzdělání a stane se z ní hostinec (viz. škola Štipoklasy nebo Dožice), to o něčem neblahém hovoří - o krizi života.

Jak to vidíte s církví do budoucna?

Myslím si, že do deseti let bude v rámci církve probíhat další slučování farností.

Čím to?

Úbytek věřících znamená také úbytek kněží.

Myslíte, že věřící sejdou na úbytě?

Určitě ne. Pokud nejsou věřící v jedné lokalitě země, jsou určitě v jiné její části. V rámci globálního měřítka je možno sledovat rozvoj katolíků v Africe a Asii. Tím však hůř pro Evropu, "první budou poslední a poslední první".

Vrátíte se někdy zpátky k původní civilní profesi?

Určitě ne. Kněžství je povolání od Boha, které je neodvolatelné. Pokud bude jen trochu sloužit zdraví, lze jej vykonávat až do smrti. Pokud nebude, je možno na penzi využít speciální domov pro kněze, který je například v Českých Budějovicích.

Doslov starosty obce:

Pater Vítězslav Holý je charismatická osoba, která je nepřehlédnutelná nejen díky své vysoké postavě, ale i svému silnému hlasu. Nestřílí od boku, před odpovědí se občas na malou chviličku zamyslí, aby ji pak mohl formulovat co nejpřesněji a nejvýstižněji. U rozhovoru nechyběl vzájemný smích a naprosto uvolněná atmosféra. Určitě stojí za to každému, bez rozdílu, si s ním přátelsky popovídat.


Na slovíčko, sousede s Páterem Mgr. Ing. Vítězslavem Holým

vložil: Webmaster 11:37 [Přidat komentář]


Manželé Hana (H) a Justin (J) Čiefovi, Vrčeň 27 - Majitelé Keramiky Slunovrat

[:img:]

Jaká je náplň Vašeho podnikání?

H: Obchodujeme s keramickými výrobky za účelem jejich nákupu a dalšího prodeje. Distribuci máme po celé ČR, ale i na Slovensku, např. v Bratislavě a Košicích, odkud je původem můj manžel Justin.

J: Na přání zákazníků také zajišťujeme dodávku speciálních keramických výtvorů s různými motivy, např. zvony, korbele, hrnečky s motivy místních hradů, zámků nebo erbů. V poslední době jsme zajišťovali motivy do keramiky Trenčínského hradu, zámku Buchlovice, ale také erbu a vlajky naší obce. Abychom byli seriózními dodavateli, bereme zpět od obchodníků věci, které se jim na krámech neprodají a samozřejmě za ně vyplácíme peníze zpět. Naštěstí se to tak často nestává.

Co Vás přivedlo k podnikání?

H: Dříve jsem pracovala jako vedoucí pobočky České pošty ve Vrčeni a pořád snila sen o tom, že jednou budu pracovat s keramikou. Již na škole jsem měla přezdívku „Hrneček“.

Ve kterém roce jste začali podnikat?

J: Nejprve v roce 1996 při našich hlavních zaměstnáních, posléze od roku 1997 na plný úvazek, kdy jsem kvůli manželce a našemu podnikání odešel od Českých drah.

Co bylo ve vašem podnikání nejdůležitější?

H: Od prvovýrobců nakupujeme jejich keramické produkty, pro které pak musíme sehnat odbyt. Čili nejdůležitější bylo ze začátku našeho podnikání vytvořit si vlastní síť odbytu a také vybudovat zázemí v podobě domácího velkoskladu u rodinného domu.

Jaké máte přání?

J: Jen měsíčně najedeme okolo 5-6 tisíc kilometrů, takže moje přání je, aby všechny budoucí kilometry byly ve zdraví a bez nehod.

H: Samozřejmě kromě zdraví si přeji, aby se nám v podnikání dařilo a aby koupené keramické věci, které jsou určeny jako dárky dělali všem lidem jenom samou radost. V neposlední řadě si také přeji, aby dál přetrvávali a nezanikali ty malé České obchůdky.

Doslov starosty obce, aneb o čem se ve své skromnosti manželé Čiefovi nezmínili:

Keramické desky s výsostnými znaky obce, které je možno spatřit na budově OÚ, ZŠ a MŠ byli dány manželi Čiefovými obci jako sponzorský dar. Každým rokem dostává obec nebo Mateřská škola řadu drobných výrobků z keramiky, které slouží jako další prezentace nebo dekorace. Za posledních několik let dostala obec od manželů Čiefových nejen spousty keramiky, ale i několik darů v podobě finanční hotovosti.

S přáním hodně zdaru v podnikání jménem celého OÚ přeje Petr Mašek.


Na slovíčko, sousede s manželi Čiefovými

vložil: Webmaster 11:30 [Přidat komentář]


Jako prvního "na slovíčko" jsem požádal o rozhovor pana Ing. Petra Navrátila, předsedu představenstva podniku Vrčeňská zemědělská, a.s.

[:img:]

Jaká je náplň činnosti vašeho podniku?

Vrčeňská zemědělská, a.s. je společností, jejímž hlavním předmětem podnikání je komplexní zemědělská výroba. Ve Vrčeni působí od jara roku 2005. ZOD Vrčeň, které se dostalo do značných finančních potíží, nebylo již v té době schopno vlastními silami obhospodařit jak ornou půdu tak ani pastvy a travní porosty na pozemcích, které mělo ve vlastnictví nebo najaté od jednotlivých vlastníků půdy.

Jaké jsou vazby mezi Vrčeňskou zemědělskou, a.s. a ZOD Vrčeň?

Zadlužení ZOD dosáhlo takové výše, že družstvo nebylo schopno plnit své splatné závazky a v květnu roku 2005 nastaly problémy i s výplatou mezd zaměstnancům. Vrčeňská zemědělská, a.s. převzala po dohodě se ZOD všechny jeho zaměstnance a k 1. 6. 2005 s nimi začala obhospodařovat na základě podnájemní smlouvy pozemky, na kterých do té doby působilo ZOD. Vrčeňská zemědělsk,á a.s. převzala také část dluhů ZOD. Zejména se to týkalo pohledávek vzniklých z obchodních styků s jinými soukromými subjekty a společnostmi. Tyto pohledávky jsou k dnešnímu dni z více než devadesáti procent uhrazeny. Druhá část dluhů ZOD se týká závazků vůči OSSZ, VZP a finančnímu úřadu. Na tyto dlužné částky byly sjednány splátkové kalendáře a peníze, které platí Vrčeňská zemědělská, a.s. za nájem užívaných nemovitostí jsou používány výhradně k úhradě sjednaných splátkových kalendářů.

Kolik má akciová společnost zaměstnanců a na kolika ha půdy hospodaří?

V současné době Vrčeňská zemědělská a.s hospodaří se 45 zaměstnanci na cca 2000 ha půdy. S vlastníky pozemků jsou uzavírány nové nájemní smlouvy a nájemné je hrazeno včas a v dohodnuté výši.

Jaké je rozdělení plodin?

Na 1400 ha orné půdy máme zaseto cca 900 ha ozimých plodin řepky, pšenice, ječmene a tritikále. Na jarní setí je připravena kukuřice, ječmen, hrách, oves a jetel pro krmné účely.

Jaké máte plány v živočišné výrobě?

Chov krav určených k produkci mléka jsme soustředili do jednoho kravína ve Dvorci a v letošním roce plánujeme jeho rozšíření. Také je před námi rekonstrukce výkrmny býků Klášter. Pokud se nám podaří zajistit financování obou akcí, chtěli bychom obnovit provoz výkrmny ještě letošní rok.

V těchto dnech jsou také dokončovány zimní opravy techniky a tak věříme, že nám již v krátké době popřeje i počasí, abychom mohli naplno vyjet do polí a dohnat tak čas, který nám, jako ostatně všem zemědělcům, letošní dlouhá zima ubrala.

S přáním dalšího růstu ekonomiky a rozvoje zemědělské výroby děkuje za rozhovor Petr Mašek, starosta obce.


Na slovíčko, sousede s Ing. Petrem Navrátilem

vložil: Webmaster 11:22 [Přidat komentář]


Strana 2 z 2
«« « 1 2