Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, jako orgán příslušný podle § 82 odst. 2 písm. a) a l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § odst. 1 písm.b) a odst. 2 citovaného zákona nařizuje uzavření předškolních zařízení, základních škol, středních odborných škol , středních odborných učilišť a speciálních škol na území Plzeň – město, Plzeň – sever a Plzeň – jih, a to od 21.2.2005 do odvolání. V této době, v rámci protiepidemických opatření, nebudou žáci navštěvovat školní družinu ani školní jídelnu.

Odůvodnění

Během 7. kalendářního týdne došlo k dalšímu nárůstu akutních respiračních onemocnění. Onemocněním byly postiženy zejména děti školního věku. Z důvodu zamezení shromažďování velkého počtu osob a tím zabránění dalšího epidemického šíření akutních respiračních omezení, bylo rozhodnuto o uzavření školských zařízení.

Poučení o odvolání

Podle § 53 zák. a § 54 zák.č.71/1967 Sb. se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu zdravotnictví ČR podáním u Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, Plzeň. Podle § 67 odst.1 zák.č.258/2000 Sb. nemá odvolání odkladný účinek. Proti rozhodnutí odkladného účinku se podle § 55 odst.3 zák.č. 71/1967 Sb. nelze odvolat.


Doc. MUDr. Petr Pazdiora CSc.

Vedoucí protiepidemického odboru

KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni


vložil: Webmaster 21:17 [Přidat komentář]


Cestáři

[sobota, 19. únor 2005]

Tak nám zase napad sníh. V zimě nic neobvyklýho. Ale cestáře to zase jaksi překvapilo. Nedalo mi to a vyšla jsem se hledat příčinu. Našla jsem je u mostu, kde silnice na Mileč podjíždí hlavní tah na Buďojce. Snažila jsem se nakreslit jejich počínání - snad se mi to i povedlo. Když jsem se jich zeptala: "A kdopa to asi udělá ve Vrčeni", dostalo se mi odpovědi: "Asi Vy teta, čau!" Zlatý komunisti!

...vložil: Webmaster 23:38 [Přidat komentář]


LEDEN – výšlap na vrch „Štědrý“ (prvního od 13:00hod.)

ÚNOR – masopustní průvod obcí (pátého od 13:30 hod.)

BŘEZEN – vítání nových občánků (dvacátého šestého od 09:00hod.); (VZ ZO)

DUBEN – „Vojtěšská pouť“, mše u kaple sv. Vojtěcha (24.); stavění máje a posezení na návsi

KVĚTEN – položení věnce na návsi u pomníku, vysazení nové lípy u hasičské zbrojnice a prohlídka kronik v tělocvičně ZŠ (osmého od 10:00 hod); velký společný „Dětský den“ obcí Vrčeň, Srby, Sedliště (na hřišti v Srbech dvacátého osmého od 14:00 hod.)

ČERVEN – vystoupení zahraničních hudebních a tanečních souboru z Francie a Skotska na návsi (šestnáctého od 17:00 hod)); zajištění XII. Ročníku Rally Úslava (pravděpodobně bude RZ vedoucí přes Vrčeň a okolní obce zrušena); (VZ ZO)

ČERVENEC – dovolená

SRPEN – „Vavřinecké posvícení“, taneční zábava (třináctého)

ZÁŘÍ – hasičská soutěž „Memoriál Jana Chodory“; (VZ ZO)

ŘÍJEN – divadelní zájezd dle nabídky

LISTOPAD – divadelní představení pro děti

PROSINEC – stavění vánočního stromu, vč. jeho osvětlení; světelná vánoční výzdoba obce; Mikuláš; turnaj ve stolním tenisu (dvacátého pátého); (VZ ZO).

Pozn.: Změna programu vyhrazena!

Krom jiného pořádají samostatně ZŠ a MŠ pro děti různé kulturní akce, na které jsou vždy zvány nejen rodiče, ale i široká veřejnost!

Z plánovaných stavebně technických akcí:

Jarní měsíce:

– oprava studánky „Dobrá voda“ + pořízení informačních a zařizovacích předmětů (ve spol. s MS Vrčeň-Tojice),

– úklid návsi; úklid prostranství před hřbitovem,

– oprava silnice č. III/17716 (směr Sedliště, zajišťuje SÚS Starý Plzenec),

– drobné výspravy místních komunikací a obnova dopravního značení,

– zateplení hasičské zbrojnice, údržba a dovybavení vozidla AVIA,

– oprava nasvětlení kostela sv. Vavřince, (ve spol. s arciděkanstvím Nepomuk)

– realizace dalšího kusu rozpěrky el. vedení v úseku „Na Drahách“

– vymalování čp. 44 - hostinec „Na Faře“

Letní měsíce:

– rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠ, oprava vnitřní kanalizace,

– výměna vodovod. rozvodů v MŠ, 20 ks vodovod. baterií, 3 ks hydrantů

Pozn.: Na obě tyto akce je zažádáno současně o přidělení dotačních titulů v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje ve výši 2 x 200.000,-Kč. (V případě nepřidělení ani jednoho dotačního titulu budou zajištěny pouze nezbytné provozní opravy).

Podzimní měsíce:

– úprava veřejného prostranství a zeleně (lip).

Zimní měsíce:

– zajištění zimní údržby místních komunikací.

Petr Mašek v. r., starosta obce


vložil: Webmaster 19:56 [Přidat komentář]


Ve středu 16.2. se konala v hostinci Na faře Valná hromada Honebního společenstva Vrčeň - Tojice, tj. vlastníků honebních pozemků. Více...


vložil: Webmaster 19:51 [Přidat komentář]


Rozvodnění řeky Úslavy

[sobota, 19. únor 2005]

Minulý týden neminulo rozvodnění řeky Úslavy způsobené táním sněhu ani Vrčeň. Jen co jeden sníh roztál, vzápětí napadl další, takže se můžeme připravit i na další tání. Více...


vložil: Webmaster 19:48 [Přidat komentář]


Hokejový turnaj se ruší

[sobota, 12. únor 2005]

Kvůli nepřízni počasí se hokejový turnaj na vrčeňském rybníku v sobotu 12.2. ruší! (zpráva z 6.2.: V případě déletrvajících mrazivých dnů se z důvodu výluky NHL uskuteční v sobotu 12. 2. 2005 od 13:00 hod. hokejový turnaj na místním rybníku. Zváni jsou všichni slavní i méně slavní hokejisté, vč. přihlížejících diváků.) Více...


vložil: Webmaster 19:42 [Přidat komentář]


Masopustní rej

[neděle, 6. únor 2005]

V sobotu 5. února se konal tradiční Masopustní rej. Průvod masek obcí vyrazil od hostince "Na faře" ve 13:30 hodin. I přes mrazivé slunečné odpoledne byl průvod masek i čumilů velmi početný. Byla k vidění cikánská rodina včetně věštkyně, která na počkání věštila z ruky, dále se předvedla parta chuligánů, čert, bílá paní, princezny, skřítci a další. Vše uzavíralo trio mňoukajících kočiček. Aby všichni přemohli mráz a zimu, byli dostatečně zásobeni alkoholickými nápoji i horkým čajem. Více...


vložil: Webmaster 19:42 [Přidat komentář]


Zápis dětí do 1. ročníku

[sobota, 29. leden 2005]

V Základní škole Vrčeň se uskutečnil ve čtvrtek 27. ledna 2005 "Zápis dětí do 1. ročníku" pro školní rok 2005 - 2006. Zápisu se zúčastnilo 9 potencionálních prvňáčků. Jen jeden z nich požádal o odklad. Celkem odejde z naší ZŠ 13 žáků a nastoupí 8. Pro zachování stávajícího stavu školy je třeba 42 žáků. V současné době má ZŠ Vrčeň žáků 48. Více...


vložil: Webmaster 19:30 [Přidat komentář]


Průkazy VZP

[sobota, 22. leden 2005]

Občané Vrčeně si mohou zdarma vyzvednout své nové kartičky VZP, a to v úředních dnech v kanceláři OÚ u paní Slukové. (Staré průkazky VZP vezměte s sebou!). Více...


vložil: Webmaster 19:12 [Přidat komentář]


Valná hromada Honebního společenstva

[pondělí, 17. leden 2005]

Ve středu 16.2. se koná v hostinci Na faře Valná hromada Honebního společenstva Vrčeň - Tojice, tj. vlastníků honebních pozemků. Více...


vložil: Webmaster 19:12 [Přidat komentář]


Cvičení žen - přesun

[pondělí, 17. leden 2005]

Od středy 19.1.2005 se přesouvá cvičení žen z úterý na středy od 19 hodin v tělocvičně ZŠ. Přezůvky a karimatku s sebou. Více...


vložil: Webmaster 19:08 [Přidat komentář]


Výměna řidičských průkazů

[neděle, 9. leden 2005]

ŘP vydané před 1. 7. 1964 jsou v současné době již neplatné a jejich výměna ze zákona byla možná do konce roku 2002. V současné době je nutné podat si novou žádost o vydání ŘP podle vzoru ES. Příslušný úřad má v tomto případě možnost udělit žadateli pokutu podle zákona o přestupcích. Více...


vložil: Webmaster 21:17 [Přidat komentář]


Strana 145 z 150
«« « 141 142 143 144 145 146 147 148 149 » »»