Od soboty 28. září 2019 do úterý 01. října 2019 se uskuteční sběr nebezpečných odpadů na dvoře obecního úřadu. 

Přijímány budou následující druhy odpadů:

Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků.

Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev.

Zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky.

Lednice, sporáky, bojlery.

Všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní.

Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách.

Brzdové a nemrznoucí kapaliny.

Zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie.

Pneumatiky - osobní i nákladní bez disků.Záchrana koně z řeky Úslavy

[neděle, 22. září 2019]

V neděli 22. září 2019 v 10:52 hod. dostal náš sbor dobrovolných hasičů za úkol podílet se spolu s HZS PK na záchraně koně z řeky Úslavy. Příjezdem na místo bylo zjištěno, že se jedná o starší kobylku, která se chodila napít do řeky, do které spadla a již neměla sílu se dostat sama na břeh. Jak dlouho byla ve vodě netušili pořádně ani majitelé koně. Podle její prokřehlosti tam mohla být i přes noc. Vyhublou kobylku jsme osušili na sluníčku a pomalu krok za krokem odvedli do stodoly, kde byla zafixována do popruhů z hadic, aby neulehala. Majitelům z č.p. 4 bylo uloženo, aby si řádně zajistili doposud volný přístup k řece, aby se situace neopakovala.   Povinné čipování psů

[pondělí, 16. září 2019]

Dle novely veterinárního zákona je zavedeno od 1. 2020 povinné čipování všech psů. V případě nedodržení této povinnosti hrozí majiteli pokuta až 20 000 Kč. Podobu výluky na trati č. 190 budou změněny jízdní řády vlaků a autobusů.

Změněné jízdní řády:

vlaky:

Výlukový JŘ-vlaky1

Výlukový JŘ-vlaky2

autobusy:

Změny v JŘ autobusů

Více...Uzavření přejezdu v Srbech

[středa, 11. září 2019]

Od úterý 24. 9. do čtvrtka 26. 9. 2019 bude uzavřen přejezd v Srbech.

Více.../down/logo.jpg

Projekt Rozšíření kapacity školy - nové odborné učebny a zázemí základní školy ve Vrčeni je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008249

Cílem projektu je:

 • Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v ZŠ Vrčeň v podobě přístavby polytechnické učebny, pořízení jejího vybavení a zařízení místnosti pro poradenské pracoviště.

 • Polytechnická učebna je určena pro výuka pracovních činností. V těchto předmětech žáci objeví nové techniky zpracování jednotlivých materiálů včetně práce s konstrukčními a didaktickými stavebnicemi. Přístavba je řešena jako bezbariérová.

 • Součástí projektu je i zajištění bezbariérovosti výstupů projektu. Podpůrnou pomůckou je schodolez, který umožní zdravotně postiženým žákům pohybovat i v 1. patře budovy. Součástí výstupů projektu je rovněž bezbariérový chodník a WC, které je součástí přístavby.

 • V 1. patře vzniklo školní poradenské pracoviště, pro zajištění činností školního preventisty sociálně-patologických jevů, výchovného poradce, asistentů pedagoga.

Klíčové aktivity projektu:

 • Klíčovou aktivitou projektu je realizace stavebních úprav objektu ZŠ. Aktivita byla zaměřena na realizaci stavebních úprav stávajícího objektu, přístavbu tohoto objektu a realizaci úprav vnějších prostor.

 • Realizace stavebních úprav byla realizována na základě veřejné zakázky malého rozsahu zpracované v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Ve věci výkonu zadavatelských činností spojených se veřejnou zakázkou pověřil městys Žinkovy společnost STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

 • Vítězný dodavatel, společnost STAFIKO stav s.r.o. byla vybrána dle nejnižší nabídkové ceny ve výši 2.812.103,59 Kč bez DPH, 3.402.645,34 Kč včetně 21% DPH. Smlouva o dílo bula uzavřena dne 4. 10. 2018.

 • Předpokládaný termín realizace stavebních prací do 30. 6. 2019 byl následně prodloužen do 23. 8. 2019. Důvodem posunu termínu bylo přerušení stavby z důvodu probíhajícího archeologického výzkumu na staveništi , a to od listopadu 2018 do konce března 2019, během kterého se nemohli stavební práce provádět. Dokončená stavba byla dne 23. 8. 2019 převzata s termínem odstranění drobných vad a nedodělků nebránícím užívání stavby  do 30.8. 2019, který byl rovněž dodržen.

 • Po celou dobu výstavby byly zajištěny inženýrské činnosti související s výkonem technického dozoru stavby Ing. Václavem Petrášem. Smluvně byla zajištěna také nezbytná činnost koordinátora BOZP panem Petrem Kourou, DiS. Po předání dokončené stavby bylo zahájeno kolaudační řízení a stavba byla řádně zkolaudována.

 • Součástí projektu byla rovněž dodávka vnitřního vybavení nově vybudovaných prostor, zahrnující především vybavení nábytkem, didaktickými pomůckami, technickým vybavením a schodolezem. Také toto zadávací řízení bylo organizováno s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.

 • Dodavatelem nábytku se stala společnost SANTAL spol. s r.o., dodavatelem didaktických pomůcek společnost Mgr. Radek Vaníček, dodavatelem technického vybavení společnost ENGEL s.r.o. a dodavatelem schodolezu společnost AVZ servis, s.r.o. Dodávky vnitřního vybavení byly realizovány v souladu s uzavřenými smlouvami a předány na základě předávacích protokolů.

 • Kontinuálně byly zajištěny rovněž činnosti související se zajištěním povinné publicity dle podle pravidel IROP, administrativní podpora projektu - vedení složky a monitoring projektu, vedení účetnictví a zajištění archivace dokumentace projektu dle pravidel IROP.

 • V současné době je projekt ve fázi praktického užití a monitorování dotačních výstupů projektu do školní výuky - provozní fáze po dobu min. 5 let. udržitelnosti.

Výstup projektu:

 • Jedno podpořené vzdělávací zařízení

 • Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení - počet uživatelů, kteří mohou využít nově inovované vzdělávací zařízení, což představuje renovovanou budovu ZŠ a nové vybavení, dodávané projektem.

Období realizace projektu: 1/2018 – 8/2019

Realizace projektu byla podpořena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 1. výzvy - „MAS svatého Jana z Nepomuku – IROP – Rozvoj vzdělávacích zařízení“

Vazba na výzvu č. 68 „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“


Program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl

SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality život


Míra podpory z EFRR a státního rozpočtu

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %


Fotoreportáže z postupu výstavby akce naleznete zde:

(Pozn.: Řazeno sestupně)

https://zs.vrcen.cz/novinky/1406-fotoreportaz-9-stavba-zari-2019.html

https://zs.vrcen.cz/novinky/1397-fotoreportaz-8-stavba-srpen-2019.html

https://zs.vrcen.cz/novinky/1393-fotoreportaz-7-stavba-srpen-2019.html

https://zs.vrcen.cz/novinky/1389-fotoreportaz-6-stavba-cervenec-2019.html

https://zs.vrcen.cz/novinky/1386-fotoreportaz-5-stavba-cerven-2019.html

https://zs.vrcen.cz/novinky/1380-fotoreportaz-4-stavba-kveten-2019.html

https://zs.vrcen.cz/novinky/1375-fotoreportaz-3-stavba-duben-2019.html

https://zs.vrcen.cz/novinky/1371-fotoreportaz-2-stavba-brezen-2019.html

https://zs.vrcen.cz/novinky/1368-fotoreportaz-1-stavba-unor-2019.html

https://zs.vrcen.cz/novinky/1334-ukonceni-archeologickych-praci.html

https://zs.vrcen.cz/novinky/1305-pristavba-skoly-v-rozhlase.html

Ve spodní části vidíte fotogalerii z povinného vybavení

Více...Nabídka palivového dřeva

[středa, 28. srpen 2019]

Ceník palivového dřeva platný pro rok 2019 – aktualizace k 10. 6. 2019

(ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH)


Cena paliva (délka 2 m) na odvozním místě v lese 300,- Kč / prostorový metr.

 

Zbytky po těžbě: cena dohodou dle charakteru 0 – 50,- Kč / běžný metr, součástí úklid klestu.


Ceník samovýroby (ceny za m3) 

dřevina

Průměrná hmotnatost

do 0,09

do 0,19

do 0,29

do 0,49

do 0,69

do 0,99

nad 1,00

souše SM, BO

 

50

50

100

150

200

250

jehličnaté

50

100

200

250

350

400

450

listnaté měkké

50

100

150

200

250

300

350

listnaté tvrdé

50

100

200

300

350

400

500

  

Dopravu dřeva si zákazník zajistí sám ve vlastní režii.

Po dohodě s hajným je nově možná doprava palivového dřeva kamionem.

  

Objednávky prosím podávejte v úředních hodinách na OÚ. Vaše požadavky pak bude po dohodě průběžně vyřizovat obecní hajný Ing. Milan Kotlan.

  

Vysvětlivky:

jeden prostorový metr = 0,64 m3

SM – smrk

BO – borovice

souše  - souše, kůrovcové dřevo

  

Ing. Vratislav Chodora

      starosta obce

Více...Blahopřání

[úterý, 27. srpen 2019]

V měsíci srpnu 2019 oslavila své narozeniny a své životní jubileum naše spoluobčanka: paní Jiřina Žáková.
Zastupitelstvo obce blahopřeje oslavenkyni k jejím narozeninám a do dalších let přeje pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti.

Více...


Blahopřání

Zájezd Země živitelka

[neděle, 25. srpen 2019]

SDH Čmelíny-Víska a SDH Vrčeň pořádají v neděli dne 25. srpna zájezd do Českých Budějovic na Země živitelku. Odjezd autobusu je v 7:00 od budovy Základní školy ve Vrčeni. Cena dopravy je 220,- Kč a hradí se až při nástupu do autobusu, ostatní náklady si hradí účastníci sami. Zájezd je nutné si zarezervovat v obchodě COOP ve Vrčeni nebo u Jiřího Stroleného.

Více...Pošta uzavřena

[pátek, 23. srpen 2019]

Od pondělí 26. 8. do pátku 30. 8. bude pošta ve Vrčeni uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

Více...OSLAVY 830 LET OBCE

[neděle, 11. srpen 2019]

V sobotu 10. srpna 2019, na Vavřinecké posvícení, proběhly oslavy u příležitosti 830 let od první písemné zmínky o obci Vrčeň, které byly také spojeny se setkáním rodáků a přátel Vrčeně.

Všechny předem avizované body programu proběhly v pořádku, jen některé, např. hned slavnostní zahájení a přivítání hostů mělo lehké zpoždění, neboť nás po celý den provázely občasné dešťové přeháňky.

Děti si mohly chvilku zadovádět na velkém nafukovacím hradu, než byl od deště celý mokrý, do večerních hodin si také zdarma mohly zaskákat bungee jumping na tramoplíně, popřípadě za peníze vyzkoušet své dovednosti v klasické pouťové střelnici.

Malíř Ing. Ladislav Čáslavský ochotně narychlo v pátek přesunul některé své obrazy z výstavy z Nepomuka do kostela sv. Vavřince ve Vrčeni. Svojí bezprostředností si všechny přihlížející diváky získala naše spoluobčanka paní Eva Urbanová, která spolu se skupinou EKG heard rock, kde hraje na bubny její bratr Jirka Urban, zazpívala tři písničky od svého oblíbeného zpěváka Freddie Mercury.

Děkujeme, že jste přišli, a zároveň děkujeme všem, kteří nám pomohli s organizací těchto oslav. Všichni účinkující, rodáci, hosté a pořadatelé, byli prostě bezvadní. Já osobně děkuji novému panu starostovi a všem zastupitelům (stávajícím i předchozím), se kterými jsem v posledních 10 letech spolupracoval (myšleno od setkání rodáků v roce 2009), za udělení krásného pamětního listu. O tomto jsem neměl opravdu žádné tušení. Vážím si toho!

Další fotografie naleztete zde: Akce v rámci Mikroregionu Nepomucko


Řada z účastníků oslav, zejména hostů, nebo nově trvale i přechodně bydlících spoluobčanů a také potomků rodáků, byla ve Vrčeni vůbec poprvé. Některé jsme viděli opět po dlouhých 10 letech. Bohužel život s sebou nepřináší vždy jenom to dobré, ale i to horší, proto je nám všem velmi líto, že se dnešního setkání nedožila celá řada našich spoluobčanů, kteří i nadále zůstanou zapsáni nesmazatelnou vzpomínkou v našich srdcích.

Od roku 2010 do roku 2018 postrádáme tyto naše spoluobčany:

2010

Tomáš Chodora

2011

Helena Mašková

Miluše Pásková

Vladimír Strolený

Ing. Vladislav Růžička

Mária Kohoutová

2012

Stanislav Harang

2013

Olga Šroubková

Květuše Burdová (ned. 94 let)

Zdeňka Silovská

Jiří Strolený nejst.

2014

Stanislav Tuháček

František Kohout

Evžen Pečenka

Kristýnka Žigová (16 let)

2015

Marie Fialová

Marie Křišťanová (93 let)

Vratislav Kotěšovec ml.

2016

Eva Urbanová st.

Růžena Chodorová (94 let)

Miluše Šneberková

Josef Beránek

Anna Semerádová

2017

Vratislav Kotěšovec st. (ned. 93 let)

Ing. Frantšek Brudna

Miluše Poslušná

2018

Bohumil Kvarda

Jindřich Zwrtek

Václav Lavrinčík

V letošním roce, tedy v roce 2019, nás navždy opustili:

Blažena Chodorová (96 let)

František Maršalík

Josef Martínek

Bohumil Beránek

a na konci července to byl p. Josef Velíšek st.


Celkem se tedy dnešních dalších oslav nedožilo na 34 našich spoluobčanů. Za uplynulých 10 let jich bylo 35.

Čest jejich památce!

Více...Blahopřání

[pondělí, 5. srpen 2019]

V měsíci červenci 2019 oslavily své narozeniny a své životní jubileum naše spoluobčanky: paní  Růžena Toufarová, Zdeňka Koubová a Jana Chodorová.
Zastupitelstvo obce blahopřeje oslavenkcům k jejich narozeninám a do dalších let přeje pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti.

Více...


Blahopřání

Strana 4 z 123
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»