Informace z dění v obci 1/2020

[středa, 18. březen 2020]

Vážení přátelé,

každý den mám-e několik dotazů, zda je pravda, že ve Vrčeni je někdo nakažený virem Covid-19.

NE, NENÍ! To, že je někdo v preventivní domácí karanténě, ještě neznamená, že je nakažený. Jde opravdu jenom o preventivní opatření. Policie ČR má k dispozici seznamy osob s domácí karanténou. Za 4 dny jim karanténa vyprší, daří se jim výborně. Takže můžete být v klidu.

Používejte na veřejnosti rouškou nebo respirátor (šátek, šálu, prostě s čímkoliv, co Vám zakryje nos a ústa). Dodržujte veškerá preventivní opatření, která jsou vyhlášená a bude zase dobře.

Umíme bojovat s každým nepřítelem, s každým virem, ale s lidskou hloupostí, závistí, a v neposlední řadě také s těmito neutuchajícími drby, které se šíří mnohem rychleji než je rychlost světla, to opravdu neumíme, ale budeme se o to ze všech sil snažit.
Opatření k omezení kontaktu cestujících s personálem dopravce

 

Od 16. 3. 2020 12:00 do 24. 3. 2020 6:00 se zakazuje na území Plzeňského kraje nástup a výstup předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených do systému IDP. Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi. Opatření se týká i linek MHD.

 

Cestující nebudou řidičem odbavováni, stejně jako nebudou kontrolovány kupony. Ve vlacích nebude personál odbavovat cestující.O Z N Á M E N Í

O UZAVŘENÍ SPOLEČNOSTI PRO OSOBNÍ KONTAKT SE ZÁKAZNÍKY (ODBĚRATELI)

 Vážení zákazníci,

      vedení akciové společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec si Vás dovoluje informovat, že s platností od 13.3.2020 až do odvolání je společnost uzavřena pro osobní návštěvy zákazníků (odběratelů). Veškeré své záležitosti můžete i nadále vyřídit telefonicky 377 966 422 (PO-PÁ 06:15-14:45h) nebo e-mailem info@kav-plzenec.cz. V naléhavých případech si osobní návštěvu domluvte s příslušným zaměstnancem. Veškeré kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách www.kav-plzenec.cz v sekci „O nás - lidé“.

     Děkujeme za pochopení.       Za vedení společnosti Ing. Václav Netušil - ředitel.

 ! PROVOZ LABORATOŘE NENÍ OMEZEN (rozbory, vzorky, …) !

Více...Oznámení České pošty, s.p.

[pondělí, 16. březen 2020]

Česká pošta prodloužila úložní dobu dopisů na 30 dnů a balíků na 15 dnů. Pobočky České pošty jsou zatím otevřené podle standardních otevíracích
dob každé pobočky. Vyzýváme klienty, ať už jednotlivce nebo hromadné podavatele, aby zvážili návštěvu pošt a dalších provozoven. V současné
době je důležité minimalizovat osobní kontakt kdekoli. Primárně jde o život a zdraví zaměstnanců a zákazníků.

Více...Rozhodnutím vlády ČR se (po dobu trvání nouzového stavu) úřední hodiny OÚ Vrčeň pro veřejnost mění takto:

Pondělí  13:00 - 16:00 hodin

Středa  13:00 - 16:00 hodin

Žádáme obyvytele a veřejnost, aby v komunikaci s OÚ Vrčeň přednostně využívali elektronickou komunikaci.

 

Více...Vláda
I. nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020
1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit
čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:
a) zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky
č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších
předpisů,
3. platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření
osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle
§ 308 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje
na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení
tohoto opatření platné,
4. se nemusí u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh stanovené prováděcím
právním předpisem;


II. nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I. usnesení
vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášeném pod č. 82/2020 Sb., se dále nevztahuje na:
1. opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
2. odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
3. prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
4. provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
5. prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
6. pokladní prodej jízdenek,
Strana 858 Sbírka zákonů č. 84 / 2020 Částka 35
7. lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného
zdravotního pojištění,
8. provozování pohřební služby,
9. květinářství,
10. provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství,
testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
11. výdej a prodej zdravotnických prostředků,
pokud uvedené zboží nebo služba představuje převážnou část činnosti dané provozovny;


III. nařizuje, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
1. je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
2. prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny;


IV. nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I. usnesení
vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášeném pod č. 82/2020 Sb., se nevztahuje na činnosti, které
nejsou živností podle živnostenského zákona;


V. zakazuje
1. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 prodej ubytovacích služeb,
s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních podle bodu II/7 a školských
ubytovacích zařízeních,
2. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 provoz autoškol,
3. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 provoz taxislužby, s výjimkou
taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
4. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 v provozovnách samoobslužných
prádelen a čistíren,
5. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 přítomnost veřejnosti v prodejnách
stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů,
6. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 přítomnost veřejnosti v provozovnách
poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště,
7. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 platnosti nařízení, kterým obec
vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou
v souladu s cenovými předpisy;


VI. zrušuje bod I/1, druhou odrážku usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211.


VII. stanoví, že účinnost tohoto usnesení nastává jeho vyhlášením.

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických
prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších
potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče
o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví,
sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů;


II. nařizuje
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu
nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I. písm. a)
až i),
Strana 860 Sbírka zákonů č. 85 / 2020 Částka 35
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;


III. doporučuje
a) zaměstnavatelům
1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě
bydliště,
2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní
smlouvě,
3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry
(např. při nákupu),
c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I. písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,
e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých
provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:
1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

Vláda zakazuje
s účinností od 16. března 2020, 00:00 hodin všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání
podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění
pozdějších předpisů, čerpání dovolené po dobu nouzového stavu.

Vláda
s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.
ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých pracovišť
zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:
1. omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně
zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném
rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní
agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních
zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“),
2. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních
řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení
kontaktů se provede zejména takto:
a) omezením či pozastavením výkonu příslušných agend, které nespadají pod vymezení podle bodu I/1
tohoto usnesení, pokud by jejich výkon ohrozil opatření k ochraně zdraví zaměstnanců,
b) nahrazením osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech,
kdy je to možné, a to včetně kontaktu s ostatními zaměstnanci,
c) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, jsou-
-li zřízeny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,
d) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření zabraňujících přímému
kontaktu; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,
e) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu,
3. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném
dni; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních
deskách,
4. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných
na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost správního orgánu,
5. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost
orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).

Vláda
I. odkládá z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky hlasování v doplňovacích volbách
do Senátu Parlamentu České republiky vyhlášených ve volebním obvodu č. 32 rozhodnutím prezidenta
republiky č. 23/2020 Sb., o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky;


II. hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky vyhlášených ve volebním
obvodu č. 32 ve dnech 27. a 28. března 2020 a 3. a 4. dubna 2020 se neuskuteční. Pro počítání lhůt podle
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které neproběhly do 15. března 2020, budou rozhodné nové dny
konání voleb stanovené prezidentem republiky.

Vláda nařizuje
1. s účinností od 17. března 2020 6:00 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech,
kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem
obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči
o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní
policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil
anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez
ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení,
2. vykonávat péči o děti podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 15 dětech,
3. ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu
v procesu zajišťování vykonávání péče podle bodu 1,
4. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy informovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
o přijatých opatřeních v tomto směru,
5. obcím s rozšířenou působností a zřizovatelům určených škol a školských zařízení poskytovat veškerou
potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy v procesu zajišťování vykonávání
péče o děti ve věku od 3 do 10 let.

 

 

Více...
82. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

Vláda I. zakazuje 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:

– potravin,

– výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,

– pohonných hmot,

– paliv,

– hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

– lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,

– malých domácích zvířat,

– krmiva a dalších potřeb pro zvířata,

– brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

– novin a časopisů,

– tabákových výrobků,

– služeb prádelen a čistíren,

– prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně,

2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení,

3. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

4. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,

II. ruší s účinností ke dni 14. března 2020 k 6:00 hod. body I. 2. a I. 3. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 199.

Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.

Originální znění přijetí krizového opatření

Více...dne 12. března 2020 č. 194 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
NOUZOVÝ STAV
na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

Vláda od 13. března 2020 od 6:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.”  Pokud bude například v restauraci více než 30 osob, nejde o porušení nařízení.

Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Zákaz se nevztahuje na výkon práce.

Vláda také od 13. března 2020 zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 až 6:00 v provozovnách stravovacích služeb a zakazuje činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující pět tisíc metrů čtverečních.

Od pátku 13. března 2020 od 6:00 se zakazuje také přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Česká republika také zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem. Hranice bude možné překročit pouze na stanovených hraničních přechodech.

Vláda nařídila od 14. března 2020 zákaz vstupu všem cizincům, kteří přijíždějí z rizikových oblastí.  Netýká se to občanů ČR nebo cizinců, kteří mají v Česku trvalý nebo přechodný pobyt.

Vláda od 14. března 2020 také zakazuje českým občanům cestovat do zemí, které jsou uvedeny jako rizikové. (Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie)

Přesné znění mimořádných opatření

Více...Svoz plastů

[úterý, 3. březen 2020]

I N F O R M A C E    O B Č A N Ů M

S V O Z   P L A S T Ů


ZAVÁZANÉ   PYTLE  S  PLASTOVÝMI  OBALY UKLÁDEJTE

OD  PÁTKU         6.  3.  2020

DO  NEDĚLE       8.  3.  2020


NA  HORNÍ  ČÁST  NÁVSI  K  FARNÍ  ZDI  !

 
- POLYSTYREN  DÁT  ODDĚLENĚ  DO  PYTLŮ -


!!  NEUKLÁDAT  TVRDÉ  PLASTOVÉ  OBALY  !!

Více...Hasičský bál okrsku Čížkov se uskuteční v sobotu 14. března 2020 od 20:00 hod. v KD Železný Újezd. Vstupenky ve výši pouhých 100,-Kč budou k zakoupení na místě. Bohatá tombola! Svoz tam i zpět je zajištěn autobusem.
Vláda od úterního večera zakazuje všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob.
Více...


Pozvánka na hasičský bál okrsku Čížkov - ZRUŠENO! Zvětšit obrázek

Strana 7 z 131
«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»