verze pro tisk

Po sametové revoluci

8. únor 2008
Po sametové revoluciPo sametové revoluci

Po sametové revoluci

Když pak necelých 5 měsíců po oslavách došlo v naší republice k listopadové "sametové revoluci", byla tato historická událost a její důsledky (tj. návrat k demokracii přerušené únorem 1948) uvítána většinou občanů, utvořeno Občanské fórum, které mělo širokou podporu vrčeňské veřejnosti. K žádným podstatným změnám zatím v obci nedošlo, zatímco ve vedení státu dochází k dalekosáhlým změnám - za odstupujícího prezidenta G. Husáka je zvolen prezidentem -Václav Havel, mění se název státu na Českou a Slovenskou federativní republiku, nastupuje nová vláda.

První změna v řízení obce nastala po komunálních volbách v listopadu 1990. Je zvoleno nové obecní zastupitelstvo pro Vrčeň a Tojice (Srby a Sedliště se osamostatnily), za starostu obce byl zvolen Karel Noha z Tojic, který vystřídal ve funkci dosavadního předsedu MNV Františka Kuchynku.

V obci nadále pracují společenské organizace z dřívější doby: Sbor dobrovolných hasičů, Sokol, Český svaz žen, Československý červený kříž, Myslivecké sdružení Štědrý, Svaz včelařů, Svaz rybářů. Mezi nimi svou mimořádnou aktivitou stále vyniká Sbor dobrovolných hasičů za vedení obětavců: J. Chodory, J. Stroleného, B. Skaly, L. Kováříka, J. Eichlera, B. Burdy, M. Chejlavové aj. Bohužel v r. 1997 zemřel dlouholetý starosta sboru Jan Chodora. Nahradil ho stejně iniciativní Jiří Strolený, sbor pracuje dále v intencích svého zakladatele Hynka Mikše. I ostatní organizace se více méně podílejí i nadále na společenském životě v obci. Dobré je, že se slabší organizace sdružují při pořádání náročnějších akcí. Tak např. při zajišťování plesů, zájezdů, maškarních průvodů se spojují Sbor dobrovolných hasičů, Sokol a Český svaz žen. Nelze si nepřiznat, že u některých organizací lze pozorovat útlum aktivity. Podíl na oslabení jejich činnosti má skutečnost, že v obci po 2. světové válce poklesl počet obyvatel na necelou polovinu, přitom tu převažují staří a starší lidé, je nedostatek mladých, obětavých lidí, kteří by byli hnací silou dění v obci jako dříve. Organizace se také potýkají s finančními potížemi, některým chybí základní prostředky pro činnost.

Jak šel život v obci do dnešních dnů, to si jen stručně shrneme v následujících údajích se zřetelem k aktivitě obecního úřadu, zaměřené na systematické zlepšování vzhledu obce, životního prostředí a vytváření nových zařízení k zlepšování života občanů (vodovod, komunikace).

Nastala změna v organizaci obcí. Vrčeň přestává být střediskovou obcí, počátkem roku 1991 se oddělují obce Srby a Sedliště, od 1.1.1992 i Tojice.

Po osamostatnění Tojic a po volbě nového obecního zastupitelstva se stává starostou Vrčeně iniciativní a obětavý pan ing. Vladislav Růžička, stále plný plánů, jak dále pozvednout obec, jeho zástupkyní pí. Eva Beránková, ředitelka mateřské školy, jež je spolu s členy obec. zastupitelstva oporou starosty. S nimi opět začíná vzestup Vrčeně.

Řadou změn prošlo také JZD Doubrava, nyní Zemědělské obchodní družstvo - ZOD Vrčeň. Od r. 1992 přešlo transformací na družstvo vlastníků majetkových podílů, ve vedení stojí nyní ředitel s představenstvem. Dosavadní předseda družstva Vlad. Jílek byl od r. 1993 nahrazen ing. Miroslavem Krňoulem, současným ředitelem ZOD.

V obci se jeví snaha i za ztížených podmínek dále rozvíjet kulturně společenský život. K oživení kulturního života tu nadále přispívaly svými akcemi společenské organizace jako Sbor dobrovolných hasičů, Český svaz žen, Sokol a další.

Jen jako příklad takových akcí z r. 1992: zájezdy do Divadla J.K.Tyla v Plzni, kde vystupovala sopranistka Národního divadla Eva Urbanová, dříve občanka vrčeňská, na níž je celá Vrčeň hrdá, zájezd do téhož divadla na Pašijové hry, zájezdy za Evou Urbanovou ještě do Blovic, do Národního divadla v Praze. Eva Urbanová vystoupila rovněž ve vrčeňském kostele sv. Vavřince na koncertu duchovní hudby (z iniciativy p. děkana Josefa Nováka).

Pravidelně se zviditelňují obě vrčeňské školy - základní i mateřská - besídkami, výstavkami, soutěžemi, slavnostním zahájením a ukončením roku, vánočním přáním všem občanům aj.

Značnou pozornost věnoval Obecní úřad obnově starých tradic, zejména slavných, bohatě navštívených, mnoha atrakcemi oživených vrčeňských poutí a posvícení, jak je ještě pamatují staří lidé. Bohužel snaha se minula účinkem, o pouti u sv. Vojtěcha i o vrčeňském posvícení vymizely dříve početné stánky, na návsi se jen vzácně objeví houpačky či střelnice.

Velikému zájmu občanů se zase každoročně těší pestré, nápadité maškarní průvody, pokaždé jiné, s jinou ústřední myšlenkou, stejně tak se každoročně děje stavění máje s posezením u ohně, jako i stavění a výzdoba vánočního stromku na návsi. Úspěšné byly i domácí zabijačky na návsi u fary. To vše organizováno mladými hasiči. Z toho je vidět, že i za současných ztížených podmínek stále u nás žije a působí duch staré Vrčeně, duch přátelství, vzájemnosti a dělnosti.

O tom nás jistě přesvědčí i letošní sjezd rodáků a přátel Vrčeně. Ty uvítá Vrčeň zase o poznání hezčí, protože se tu za těch 10 let od posledního sjezdu zase udělal kus dobré práce zásluhou současného vedení obce i spolupráce občanů.

Podívejme se nyní, co vše se u nás za léta po "sametové revoluci" změnilo, v čem jsme pokročili dále.

Hned po r. 1989 byla dokončena fasáda fary, započatá před oslavami 800 let Vrčeně, práce probíhaly i na základní škole, kde došlo k rekonstrukci osvětlení (zářivky) a opravě hromosvodů, byla vybudována kanalizace od bytovek na Dráha.

V r. 1992 došlo k další rekonstrukci základní školy: strženy stropy na třídách, napadené za 110 let trvání školy dřevomorkou a nahrazeny novými, dány nové podlahy, ze dvou tříd v přízemí zřízena tělocvična, opraveny záchody, na střechu dána nová krytina (681.000 Kč). Práce probíhaly také v zakoupené části fary (1/3 budovy) po majetkovém vyrovnání s českobudějovickým biskupstvím. Byly zde vybudovány 3 schůzové místnosti pro potřebu obce a organizací (hostinec na návsi je uzavřen), místnost pro obecní knihovnu a sociální zařízení (105.000 Kč). Pro vytápění této části fary bylo využito ústředního vytápění základní školy (teplovod vede v blízkosti fary). Na rekonstrukci prostor na faře se podíleli: p. Vladislav Růžička st., Václav Šůs, Bedřich Houška, velkou práci odvedly společenské organizace - Sbor dobrovolných hasičů, Sokol, Český svaz žen. Pomohlo také Zemědělské obchodní družstvo ve Vrčeni, truhlářství M. Brašny.

A ještě v r. 1992 byla provedena úprava cesty nad rybníkem - cesta asfaltována, opatřena žlaby a obrubníky. Navíc byla ještě provedena parková úprava svahu u bývalého transformátoru s úpravou a asfaltováním cesty a chodníku (535.000 Kč).

A už Obecní úřad připravoval nové plány, nové úkoly pro příští léta. Ústřední myšlenkou bylo vybudování obecního vodovodu, který by navázal na studny ve Štědrém, už dříve vybudované. Realizace tak významné a nákladné stavby však závisela na získání finančních prostředků, především formou dotací ze státního rozpočtu.

Velmi tu obci pomohlo, že do jejího vlastnictví byly počátkem března 1993 vráceny Státními lesy bývalé obecní lesy v katastrech obcí Vrčeň a Sedliště na výměře 141 ha.

O ně se opravdu s péčí dobrého hospodáře stará odborník, obecní hajný p. Karel Karlíček. Nebojí se žádné práce, dělá i to co nepatří do jeho pracovní náplně, protože má les rád. Velmi mu při práci pomáhá důchodce p. Stanislav Choun.

Z lesa má tak obec zdroj dalších příjmů na plánované obecně prospěšné práce.

K r. 1993 je tu třeba uvést jednu událost významnou pro Vrčeň. O posvícení se při slavné mši svaté, ve které zapěla bývalá vrčeňská občanka, nyní sopranistka Národního divadla Eva Urbanová, loučil s Vrčení oblíbený p. děkan Josef Novák, který tu za 22 let působení srostl s obcí a jejími lidmi. Měl pochopení pro potřeby obce, a proto umožnil na farní zahradě postavit novou mateřskou školu, také část fary dal do služeb obce. V 78 letech od nás odcházel na zasloužený odpočinek do Domu s pečovatelskou službou v Nepomuku, kde po 5 letech podlehl těžké chorobě.

Do Vrčeně se na vlastní přání vrátil naposled k věčnému odpočinku. O jeho oblibě svědčí, že jeho pohřbu 2.1.1998 za přítomnosti českobudějovického biskupa ThDr. Antonína Lišky a asi 30 kněží z budějovické diecéze (i přednosty okresního úřadu Plzeň-jih MVDr. Václava Červeného) se zúčastnily nevídané zástupy lidí z celého kraje. Po jeho odchodu už zůstala vrčeňská fara prázdná asi na delší dobu, prvně od Bílé hory!

Ke konci r.1993 bylo započato s realizací plánů na stavbu obecního vodovodu. Stavba byla zadána plzeňské firmě Stavmonta, stavební dozor byl svěřen ing. Čestmíru Kramlovi, vnuku bývalého vrčeňského říd. učitele Gustava Kramla.

Ihned bylo započato s přípravnými pracemi na I. etapu stavby, která potom probíhala po celý rok 1994. V I. etapě stavby bylo plánováno položení vodovodního potrubí 6 studní ve Štědrém k vodojemu, který bude vybudován na Šeflovic lesíku, odtud má být přivedeno potrubí k okraji obce na Drahách a dále kolem bytovek k mateřské a základní škole (2, 658 km - ve II. etapě má být délka přívodního potrubí 2, 5 km - celková délka = 5, 2 km).

Už na počátku r. 1994 byl zahájen výkop od studní s pokládáním potrubí k plánovanému vodojemu a současné zahrnování potrubí po tlakových zkouškách. Od počátku dubna probíhaly práce na stavbě vodojemu o objemu 100 m3. Tyto práce trvaly do října, současně bylo pokládáno potrubí od vodojemu k obci a oběma školám. Celá I. etapa stavby vodojemu byla ukončena v únoru 1995. Po celý r. 1995 pak probíhaly práce na II. etapě veliké stavby. Celá obec, nejen náves, ale i cesty do jednotlivých částí obce byly rozkopány pro přívodní potrubí a pro přípojky do domů. Všude haldy zeminy a kamení.

Občané, kteří požádali o připojení k vodovodu, vložili 5.000 Kč jako příspěvek obci na výdaje při stavbě vodovodu - celkem tak získala obec od občanů na 300 tis. Kč.

Koncem r. 1995 byla ukončena i II. etapa stavby vodovodu, obec upravena, poškozené cesty doasfaltovány. Tak byla ve dvou letech uskutečněna rozsahem i náklady ojedinělá obrovská práce, do níž se Obecní úřad pustil za starostování ing. Vladislava Růžičky.

Celkové náklady na stavbu vodovodu činily 6.345.000 Kč a byly uhrazeny jednak z dotací (3.720.000 Kč), jednak z prostředků obce (2.625.000 Kč), kde obci výrazně pomohl i výnos z obecních lesů.

Ale stavba vodovodu nebyla jedinou prací, do níž se Obecní úřad v r. 1995 pustil. Ještě v létě toho roku byla firmou Silnice Nepomuk rozšířena a zpevněna silně narušená hráz rybníka a na ní byla vybudována nová široká komunikace, při ní po obou stranách chodníky se zábradlím pro pěší, vše v hodnotě 2.300.000 Kč.

Navíc pokračovala oprava Základní školy: odizolování školní budovy, oprava WC, nová dlažba, chodník před školou aj. (399.000 Kč).

Následovala úprava korun staletých lip na návsi. Také krásné staré smrky, jež dosud zdobily vrčeňský hřbitov, místo posledního odpočinku zemřelých z celé farnosti, už ohrožovaly svým pádem při vichřici pomníky a hroby. Proto byly za pomoci moderní techniky odstraněny. Práce stály 100.000 Kč. A ještě bylo přikročeno k vyčištění potoka na Drahách po povodni, byly odvezeny náplavy a opraven přejezd potoka. Za to bylo zaplaceno 175.000 Kč.

Firmou Freiprojekt byl zpracován územní plán obce, podle něhož bude postupováno v rozvoji obce. Za projekt zaplatila obec 137.000 Kč. Celkem za r. 1995 činila hodnota prací 7.566.000 Kč. Chvályhodný výkon Obecního úřadu za jeden jediný rok!

Však to znamenalo, že Obecní úřad musel vyvinout (a nejen v r. 1995) nemalé úsilí o získání dotací - jen v r. 1995 bylo jím podáno celkem 14 žádostí o dotace!

Mnoho práce bylo za vedení p. Karla Karlíčka vykonáno v obecních lesích na odstraňování kalamity z r. 1994: na vyčištění lesa, na osázení volných ploch, na prořezávky, na ožínání buřeně, na nátěry stromků proti okusu zvěří, na stavbu oplocenek, opravu cest atd. Rozsah obecních lesů byl ještě rozšířen o 3, 47 ha nákupem pozemků od občanů.

I v r. 1996 se v obci pracovalo. Bylo započato s pracemi u kostela sv. Vavřince - provedeno odvodnění okolí kostela, opraveno ohradní zdivo (498.000 Kč), byly restaurovány 4 cenné barokní sochy (3 na návsi, 1 nad mostem u Huti). Jejich oprava stála 300.000 Kč.

Protože se Vrčeň s okolím (Štědrý) nachází v oblasti, kde se projevuje radioaktivita výronu radonu, bylo v jednotlivých domech provedeno měření radonového záření. V 10 domech bylo zjištěno překročení mezní hodnoty záření, proto v nich byla za přispění státní dotace provedena protiradonová opatření.

V r. 1997 bylo pokračováno v odvodnění a opravě kostela, obnovena omítka na obou bocích lodi kostela (400.000 Kč). Kromě toho probíhaly opět práce na obou školách. V mateřské škole bylo rekonstruováno sociální zařízení, aby vyhovovalo větším žákům ze 4. a 5. ročníku základní školy, kteří jsou vyučováni v budově mateřské školy. Byla také položena nová krytina na mateřskou školu, v Základní škole byly stěny nově vybudované tělocvičny obloženy dřevitými deskami. Práce v obou školách si vyžádaly 416.000 Kč. Celkem za r. 1997 bylo vydáno na úpravy kostela a obou škol 816.000 Kč.

Z uvedeného je patrno, jak Obecní úřad pečuje i o staleté památky, v obci (o kostel sv. Vavřince, o barokní sochy). V evidenci Památkového úřadu však jsou vedeny ještě další chráněné památky v obci, kaple sv. Vojtěcha, pomník padlých z 1. světové války, dva nejstarší domy v obci - čp. 8 a 47 a dvě nejstarší lípy, více než 200 leté, označené tabulkami s uvedením stáří a objemu kmene. Je to dosud stojící "Vrčeňská lípa velkolistá nad Vrčení U lipiček" a byla to donedávna, do prosince 1997, "Lípa na návsi ve Vrčeni" v sousedství hasičské zbrojnice s obvodem kmene 3.96 m. ta byla 3.9.1997 vážně poškozena vichrem, proto musela být poražena z rozhodnutí okresního úřadu Plzeň-jih.

V říjnu 1998 jsme v obci vzpomněli 80. výročí vzniku Československé republiky projevem starosty obce ing. Vladislava Růžičky u pomníku padlých a položením věnce k pomníku. V Základní škole si pak občané prohlédli výstavku prací žáků, výstavu kronik obce, alb a územní plán obce.

I v roce 1998 pokračovalo úsilí Obecního úřadu o opravu kostela a Základní školy. Na kostele probíhaly práce na kostelní věži, která dostala novou omítku. Po postavení stavebního lešení do výšky 26 m - na úroveň věžních hodin - bylo zjištěno, že plechová krytina věže je v havarijním stavu a nabízí se možnost po zvýšení lešení k celkové rekonstrukci věže.

Za přispění Okresního úřadu Plzeň-jih, českobudějovického biskupství a z prostředků obce se podařilo tak náročnou opravu 16 m vysoké věže zajistit. Nová krytina věže je z měděného plechu, muselo být vyměněno také dřevěné pobití věže a některé dřevěné nosné prvky konstrukce věže, které byly poškozeny hnilobou v místech, kde do věže zatékalo vadnou krytinou. Mědí byly oplechovány i opěrné pilíře, rovněž okapní žlaby jsou měděné. Na věž byly zakoupeny nové hodiny (na elektrický pohon), přesně jdoucí, takže odpadla nutnost denního ručního natahování.

Také na Základní škole se dále pracovalo, bylo započato s opravou omítky, v práci bude pokračováno i v roce 1999.

V roce 1998 byla ještě provedena oprava střechy hasičské zbrojnice, jež byla opatřena novou krytinou, zbrojnice dostala novou omítku, dešťová voda byla odvedena do kanalizace.

Probíhaly také práce na opravě budovy Obecního úřadu. Byla tu provedena rekonstrukce krovu, střešní krytiny a sociálního zařízení, zavedena voda z obecního vodovodu, provedena ještě řada dalších úprav. Náklady na rekonstrukci budovy Obecního úřadu a hasičské zbrojnice dosáhly výše 600.000 Kč.

Obecní zastupitelstvo se starostou obce ing. Vladislavem Růžičkou, jak je vidno z výčtu jejich aktivit, vykonalo obdivuhodný kus poctivé práce, jen na tomto jednom úseku činnosti Obecního úřadu.

Uvědomíme-li si, že je to jen část jeho všestranné náročné pracovní náplně při péči o celou obec a uvědomíme-li si, že tuto práci vykonávají starosta i členové zastupitelstva po zaměstnání, dovedeme teprve ocenit, co za posledních 10 let pro dobro obce, pro nás všechny udělali. Bylo to 10 let úsilí o pokrok, o povznesení celé obce.

Tím však iniciativa starosty a jím vedeného obecního zastupitelstva nekončí. I pro historický rok 2000 a léta po něm mají připraveny další plány na zvelebení obce. A není jich málo. Jejich realizace bude ovšem záviset na možnosti získání potřebných finančních prostředků.

Podle schváleného územního plánu by mělo následovat: provedení plynofikace obce, vybudování nové kanalizace a čističky odpadních vod, odbahnění rybníka, stavba koupaliště.

Ve III. etapě stavby vodovodu by měla být prodloužena vodovodní síť na Vyšehrad a směrem do Dvorce, dále by mělo být provedeno posílení vodních zdrojů, rekonstrukce místních komunikací po vybudování inženýrských sítí. Měl by být také vybudován pro stále rostoucí počet starých lidí v obci dům pro seniory.

My, občané Vrčeně, děkujeme představitelům obce za práci dosud vykonanou a přejeme jim hodně úspěchů v další snaze o povznesení obce.

Prošli jsem tu ve zkratce více než 800 letou historií Vrčeně. Končí 20. století a otevírá se před námi výhled do třetího tisíciletí.

Co přát sobě i naší milované Vrčeni na prahu dalšího tisíciletí? Aby naše obec zůstala i dalším generacím zde žijícím stejně milovaným domovem, "drahým a jediným, nejdražším, nejsladším nad světa končiny", jak zpívá píseň.

Aby v ní i po nás tu žil starý vrčeňský duch přátelství, spolupráce a vzájemného pochopení, který nám za těžkých dob usnadňoval život.

Končíme slovy kronikářky obce paní Milady Chouňové, kronika Vrčeně r. 1997, str. 166 a 167:

Žijeme v naší krásné obci. Máme ji rádi - je to naše rodná ves, srostli jsme s ní a vážíme si všeho, co je okolo nás.

Málokterá obec je položena v tak krásné krajině - lemována vrcholy Štědrého, Chlumce, Vinné hory, Hájku, na západě pak hrdě vztyčného vrcholu se zámkem Zelená Hora.

Málokterá obec se ještě může pochlubit tak pěknou návsí, kterou zdobí stoleté voňavé lípy a vysoké kaštany.

A nejen na návsi sázeli naši předkové lípy, založili lipovou alej ke hřbitovu a pojmenovali ji "Alej Sv. Čecha". Zasadili také lípy u Křížku při cestě k Tojicům.

Nelze opomenout ani krásného pohledu na louky pod Vinnou horou, kudy protéká Úslava.

Měli bychom si vážit každého dne, kterého je nám dopřáno zde prožít. Měli bychom dělat vše proto, abychom byli navzájem k sobě tolerantní, upřímní a laskaví a pomáhali při práci našemu obecnímu zastupitelstvu, které se snaží naši obec a tím i život nás občanů vylepšovat.

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!