verze pro tisk

Z pověstí a legend

8. únor 2008
Z pověstí a legendZ pověstí a legend

Z nejstarších pověstí a legend

Tak jako nejstarší doby našich národních dějin, jsou i nejstarší doby našeho kraje a naší obce zahaleny do tajuplného roucha pověstí a legend, které se po staletí udržovaly z generace na generaci především ústním podáním. Bohužel, pronikavé změny života v naší době mají za následek, že se povědomí o starých zkazkách rychle vytrácí. Tím více si proto vážíme sběratelského úsilí píseckého historika Augusta Sedláčka, nebo nepomuckého rodáka, spisovatele A. Berndorfa, kteří nám mnohé z nich zachovali.

Podle některých pověstí, které jako by nám přinášely slabou ozvěnu z dob nejstarších, ještě předkřesťanských, bylo ve Vrčeni v místech dnešního kostela pohanské obětiště, podle jiných bylo ve Štědrém, u tzv. "obětního kamene" nad Dobrou vodou.

Daleko určitější historické jádro však obsahují pověsti a legendy, které se váží k 10. století - jsou to pověsti o druhém pražském biskupovi, Slavníkovci Vojtěchovi. Tyto vojtěšské pověsti jsou v našem kraji soustředěny kolem Zelené Hory a Vrčeně, kudy se po staré zemské stezce vedoucí od bavorských hranic ku Praze, tu zmíněné, zřejmě ubíral před 1000 lety (r. 988) i náš světec při své cestě do Říma a zpět (r. 992). Podle jedné z vojtěšských pověstí, kterou zachytil August Sedláček v "Historických pověstech lidu českého", se sv. Vojtěch při návratu z Říma se svým průvodem zastavil na Zelené Hoře u poustevníka Břímoty v době několika let trvajícího sucha, které sužovalo celou zemi i lid. Na prosby strádajících způsobil světec zázrak - přivolal blahodárný déšť, po kterém se země zazelenala, i vrch na kterém Vojtěch stál, žehnaje české zemi, se oděl svěží zelení, proto dostal jméno Zelená Hora, osada poblíž, která rovněž pomokla, byla zprvu zvána Pomuk - dnešní Nepomuk

Pověst sleduje našeho světce dále na jeho cestě k Vrčeni. Pod Zelenou Horou na něho z lesního úkrytu vyskočili dva lapkové, které na místě přimrazil pohled napadeného, proto je tu známá Vyskočilka. Ve Vrčeni tu na Vojtěcha vrčeli psi, poštvaní místními pohany. Unaven dlouhou poutí se světec zastavil ve Vrčeni v lese Chlumci (u staré cesty na Prahu) u poustevníka. Tu spočinul na plochém balvanu, ve kterém zůstal otisk jeho těla - podle jiné verze pověsti vytesal pak poustevník do kamene obrys těla ležícího Vojtěcha. Kámen byl pak později umístěn do kaple sv. Vojtěcha vedle oltáře.

I vznik známé studánky s léčivou vodou ve Štědrém "Dobré vody", spojuje pověst s osobou sv. Vojtěcha, který zde střelil po jelenu, chybil jej, šíp se zaryl do skály a otevřel hojný pramen vody.

Jiná verze pověsti říká, že tu Vojtěch na prosby žíznících dřevorubců otevřel pramen svěží vody úderem biskupské berly do skály. Pramen byl pak zprvu zasvěcen sv. Vojtěchu (studánka sv. Vojtěcha), později doslal dnešní jméno - Dobrá voda, ale to už naznačuje souvislost s bývalými lázněmi v Chlumci, o nichž tu bude řeč.

Tolik z poezie starých lidových pověstí u nás, které vyšperkovaly nejstarší doby v dějinách našeho domova. Ale teď se obraťme k dějům v našem kraji, o kterých už mluví řeč historických pramenů.

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!