verze pro tisk

Rok 1966

24. září 2013

Protože vedení obecních kronik mělo v jednotlivých obcích velmi rozdílnou úroveň a mnohde (např. v Sedlišti) nebyla kronika vedena vůbec, rozhodla rada MNV ve Vrčeni na návrh školské a kulturní komise zavést vedení jedné kroniky pro sloučené obce Vrčeň, Sedliště a Tojice a ponechat nadále samostatné vedení kroniky pro obce Srby, neboť tamní kronika má vysokou úroveň zásluhou kronikáře Stanislava Pflegra.

Kronikář

Vedením kroniky pro uvedené tři obce byl radou NV ve Vrčeni pověřen Jaroslav Knára, ředitel místní školy. Je zvykem, že každý kronikář napíše několik řádek o sobě. Dovolte, abych i já tak učinil. Narodil jsem se 13. ledna 1923 v Klášteře na Vyskočilce. Jako učitel jsem působil na školách v Neurazech, Milči, Louňové a na 1. září 1963 jako ředitel zdejší školy.

Rok 1966

Rok 1966 byl stejně jako předcházející rok velmi mokrý, bohatý na srážky. Hospodářsky byl velmi nepříznivý. Zelené píce byl sice dostatek, ta se však nestačila zužitkovat. Seno se v ekonomickém celku Doubrava sklidilo, otavy zůstaly na lukách. Když se udělalo pěkné počasí, šlo se na brambory a otavy zůstaly neposečené.

Úroda obilí byla průměrná; ječmeny byly nejhorší. Brambor bylo dost. Nejvíce ve Vrčeni (písková půda).

Dlouhotrvající vlhko mělo vliv na zvýšený výskyt houby v nepodsklepených bytech (škole, Chodora Tomáš, Chval Václav).

Počasí v lednu a v únoru bylo normální. Poslední týden v březnu sněžilo, byly noční mrazíky, sychravo, studeno, nevlídno. Sníh padal po celé Evropě, jen v Řecku bylo jasno a teplo.

Dne 28. března byla silná vichřice, která způsobila přerušení dodávky elektrického proudu. 4. dubna byla první bouře.

O pouti 24. dubna bylo velmi krásné počasí. U Vojtěcha i na návsi bylo mnoho lidí. Taneční zábava byla jen ve Staré hospodě.

První týden v květnu bylo krásné počasí teplota až 27° C provázené bouřkami. Koncem května však nastalo zhoršení počasí, bylo zataženo, pršelo a citelně se ochladilo. V červnu se počasí umoudřilo. Konec měsíce zastihly opět deště. Začátek července byl nádherný, avšak celý 2. týden lilo jako z konve.

Dne 13. 7. spadlo při průtrži mračen tolik vody, že hrozilo nebezpečí záplav v těch domech, které jsou v blízkosti rybníka. Proto Tomáš Chodora, který měl stejně jako Frühauf. vodu ve sklepě, pustil stavidla, protože voda se již dostávala na chodbu. Tím se vytopení nejbližších domů zabránilo, ale všechny ryby z rybníka odplavaly, mezi jiným i několik 12 kg matek. V současné době se hledá vhodné řešení, jak rybník upravit a zregulovat, aby k podobným škodám v budoucnosti nedocházelo.

Celé prázdniny nebylo delšího trvalejšího počasí. To se  dostavilo až ve 2. týdnu září (až 26° C) a trvalo celý říjen. Toto pěkné počasí pomohlo družstevníkům dohnat zpoždění ve žních. Denní teplota dosahovala v říjnu 26 – 28°C. Takové počasí v říjnu nebylo zaznamenáno v posledních 180 letech. Koncem října kvetly fialky a v lese zrály červené jahody, maliny, rostly houby.

Pěkné počasí bylo ještě v 1. polovině listopadu, kdy se objevily první ranní mrazíky až – 9°C. 17. 11. napadlo asi 5 cm sněhu, který však ihned roztál. Začátkem prosince napadl sníh, mrzlo a vytvořila se tak „pravá vánoční nálada“. Štědrý den i vánoce byly bez sněhu. Pršelo, všude plno bláta a ani do konce roku se počasí nezlepšilo.

Počet obyvatel k 31. prosinci 1966 v jednotlivých částech obce.

Vrčeň: 408  ;  čp. : 123

Tojice:  143  ;  čp. :   50

Sedliště:  226  ;   čp. :  80

Srby:  302  ;  čp. : 103

Vrčeň celkem: 1079 obyv. a 356 čp.

Narozeni:

Vrčeň: Markvartová Monika, 23.5., Vrčeň 76;   Chodorová Jana, 25.5., Vrčeň 60;   Kuchynka František, 9.6., Vrčeň 118;   Šimánek Milan, 8.7., Vrčeň 81;   Kuchynková Jana, 11.7., Vrčeň 50;   Maršalík Pavel, 19.8., Vrčeň 93;   Strolený Pavel, 8.12., Vrčeň 117

Srby: průměr

Sedliště: Vaněk Miroslav, 1.6., Sedliště 36;   Hoffmanová Věra, 26.9., Sedliště 45

Tojice: Skala Václav, 2.9., Tojice 24;   Růžička Václav, 23.9., Tojice 47

Zemřeli:

Vrčeň: Boltíková Karolína, * 22.12.1891 - + 19.1.1966;   Kopřivová Růžena * 20.7.1900 - + 19.12.1966;   Úbl Václav, * 10.2.1881 - + 22.11.1966;   Úblová Marie, * 2.3.1888 - + 28.10.1966

Srby: Houška Jan, * 17.10.1874 - + 20.12.1966;   Bekovcová Bar., * 4.12.1896 - + 1.8.1966;   Helmanová Marie, * 9.3.1898 - + 13.8.1966;   Trhlík Jan, * 4.11. 1890 - + 5.4.1966;    Brož Václav, * 24.2.1892 - + 29.1.1966;   Velíšková Bar., * 9.10.1881 - +  9.1.1966;   Velíšek Frant., * 15.2.1928 - + 12.12.1966;   Sládková Julie,     * 13.2.1885 - + 3.12.1966;   Tafatová Jana, * 12.6.1912 - + 6.11.1966

Sedliště: Štádlerová Anežka, * 16.1.1887 - + 31.12.1966;   Ptáčník Vilém, * 18.10.1892 - + 9.8.1966;   Vrátníková Marie, * 15.12.1890 - + 7.4.1966;   Moravcová Božena, * 28.10.1902 - + 20.11.1966;   Čmolík Antonín, * 28.4.1896 - +  27.1.1966

Tojice: Dudová Traskovja, * 30.10.1900 - + 1966;   Mareška František, * 18.2.1899 - + 12.6.1966;   Jirsová Barbora, * 9.9.1879 - + 22.1.1966;   Šlejer František, * 29.11.1894 - + 22.10.1966;   Hanzlíková Anna, * 13.5.1889 - +  9.10.1966

O tom, že se venkov stále vylidňuje, svědčí následující tabulka o pohybu obyvatelstva. Příčin je jistě mnoho jako např. dojíždění do zaměstnání, touha po bytovkách atd. Snahou každého odstěhovaného je (nebo bude), ponechat si „na venkově alespoň 1 místnost na letní byt“. Důsledkem toho je naprostý nedostatek volných místností v obci.

Obec: Přihláška k pobytu: Odhlášení z pobytu: Přírustek, úbytek:
Vrčeň 5 17 -12
Srby 8 11 -3
Sedliště 4 9 -5
Tojice - 3 -3
Celkem 17 40 -23

Počet tříd a počet žáků (plán do r. 1972)

Školní rok Tříd Počet žáků v ročnících
1.-5. 1. 2. 3. 4. 5. 1.-5.
1966/67 4 13 13 19 15 26 86
1967/68 3 12 13 13 19 15 72
1968/69 3 10 12 13 13 19 67
1969/70 3 16 10 12 13 13 64
1970/71 3 18 16 10 12 13 69
1971/72 3 14 18 16 10 12 70
1972/73 3 13 14 18 16 10 71

Obce, z nichž docházejí žáci do zdejší školy ve š. r. 1966/67

Obec Počet obyvatel Počet žáků v ročníku
1. 2. 3. 4. 5. 1. – 5.
Vrčeň 400 2 3 6 2 7 20
Srby 300 3 3 3 5 4 18
Tojice 150 1 2 3 3 4 13
Dvorec 4 1 2 1 5 13
Čečovice 200 2 1 4 3 4 14
Liškov 150 1 3 1 1 2 8

Vrčeňská škola, jak píše ve školní kronice řídící učitel Václav Kuška (r. 1878), stojí od nepamětné doby a bývala školou farní. Téměř před 300 lety je ve vrčeňské farní knize zapsáno: „Vrčeňský kantor obdržuje na každého sedláka zdejší osady za konání zpěvu a hudby v chrámu Páně deset snopů žita“. Protože však tyto povinnosti konal i při filiálním kostele v Prádle, obdržuje navíc ještě na každého sedláka 3 snopy žita, 3 snopy ječmene a 3 snopy ovsa. Tyto dávky bral vrčeňský učitel z osady Vrčeně a Prádla až do roku 1857.

Ve staré škole byla jedna školní světnice 6,80 x 6,80 x 2,30 m. Podlaha byla položena cihlami, strop byl podepřen 3 sloupy, aby nespadl.

Nová školní budova byla postavena roku 1879 nepomuckým stavitelem Matějem Boříkem, když celou stavbu měl zadánu pan Josef Kadlec z Nepomuka za 8720 zlatých. Poprvé se začalo v nové škole vyučovat 6. října 1879.

Však dost už historie. Ještě dnes slouží školní budova svému účelu. O prázdninách 1964 byla celá fasáda školy oškrábaná, vyspravena, římsy oplechovány a celá budova nově obílena a natřena. Vše provedli rodiče zdarma. Odpracovali skoro 900 brigádnických hodin. V roce 1966 o prázdninách rodiče vybourali všechny dveře, zasadili kovové zárubně s jednokřídlovými dveřmi.

V tomto školním roce (1966/67) vyučovali na zdejší škole:

Jaroslav Knára, řed. vyučoval II. tř. (2. a 4. p. r.);   Danuše Šmeráková, uč. vyučovala I. tř.;   Zdeňka Kaprálová, uč.  vyučovala III. tř.;   Zdeňka Švojgrová, uč. vyučovala IV. tř.

V květnových volbách v roce 1964 byl zvolen nový národní výbor ve sloučené obci Vrčeň (Vrčeň, Srby, Sedliště a Tojice).

Uvolněným předsedou NV byl zvolen dosavadní tajemník MNV s. Ladislav Chodora. Tajemníkem a současně předsedou občanského výboru v Srbech byl zvolen dřívější předseda sloučeného NV Srby a Sedliště s. Vojtěch Janoch. Členy rady jsou dále: Berkovec Karel, Trhlík Josef ze Srb, Kvardová Jaroslava, Šimánek František, Chodorová Marie z Vrčeně, Skala Vojtěch ze Sedliště a Josef Jirka, kterého v tomto roce vystřídal Karel Motejzík z Tojic.

Poslanci jsou členy těchto komisí:

Finanční: Berkovec Karel, předseda, Strolený Jiří z Vrčeně a Barta A. ze Sedliště

Školská a kulturní: Kvardová Jaroslava, předs., Markvart Václav ml. z Vrčeně, Sabat Stanislav z Tojic a Žák Josef ze Sedliště

Výstavby: Šimánek Frant. z Vrčeně, předseda, Burda Václav ze Sedliště, Chodora Tomáš z Vrčeně, Chodora Václav ze Srb a Mašek Vojtěch z Tojic

Zemědělská: Trhlík Josef ze Srb, předseda, Baroch Miloslav z Vrčeně, Houška Jaroslav ze Srb, Palacký Jaroslav ze Sedliště, Roneš Jan ze Srb

Veřejného pořádku: Chodora Lad., předseda, Jirka Miloslav ze Sedliště, Beránek Milouš z Vrčeně, Motejzík Karel z Tojic.

Sociál. zabezpečení: Chodorová Marie z Vrčeně, př., Skalová Blažena ze Srb, Knárová Olga z Vrčeně.

Administrativní pracovnice NV: Skalová Blažena vede spisovou agendu, účetnictví a sbor pro občanské záležitosti a matriku.

Národní výbor má úřadovnu v budově bývalé fary, kde je též velmi vkusně zařízená obřadní síň.

Jediným závodem v obci je místní jednotné zemědělské družstvo Doubrava, které hospodaří na 1 051 96 ha zemědělské půdy.

Přesnější rozčlenění podává následující

obec Vrčeň JZD
Orná půda 740,86ha 705,86ha
Zahrady 15,50ha 0,75ha
Louky 269 ha 234 ha
Pastviny 57,84ha 57,27ha
Lesy 54,11ha 54,11ha
Celkem 1 137,31 ha 1 051,96 ha

Osev a výnosy JZD Doubrava

Produkt Osev v ha Průměr ha výnos
pšenice 173,36 15,81 q
žito 106,89 16,41 q
oves 79,45 23 q
ječmen 42,88 10,83 q
řepka 10,31 10,77 q
hrách 5,98 3,63 q
brambory 108,01 146,62 q
řepa 3,60 498 q
mrkev 0,79 132,30 q
mák 6,90 5,57 q
seno (louky) 269,- 27,39 q

V tomto roce zasázelo JZD na plochu 5,50 ha zahradní jahody. Protože byl velmi mokrý rok a jahody byly zasázeny do těžkého pole, jahody zarostly a výnos byl velmi špatný (18,63q).

Živočišná výroba:

Mléko: JZD: 516,682 l; včetně záh.: 592,043 l

Vejce: JZD: 746,463 ks; to samé jako v předešlé řádce

Hovězí maso: JZD: 752,20 q; včetně záh.: 872,83 q

Vepřové maso: JZD:  1225,51 q;

Drůbež: JZD: 183,91 q; včetně záh.:  187,86 q

Nejlepší ošetřovatelky:

Skot: odchov telat: Syrová, Srby – 0,50Kg/ks/den; mladý dobytek: Levá, Sedliště – 0,44kg/ks/den;   odchov jalovic: Truhlíková, Sedliště – 0,42kg/ks/den

Prasata: Peterová ze Sedliště – 0,54kg/ks/den;   Prasnice: Modračková ze Sedliště – 20ks/1 pras.

Slepice: Kožehulová, Vrčeň – 194,90ks/ 1 nosnice; 1PJ = 22 Kčs (pevná odměna)

Dojivost: průměr 1941l / 1 dojnici

Natalita:  96 ks selat / 100 dojnic

Odchovaných selat od 1. prosince: průměr 17 kusů

Snůška vajec: průměr 186,83 ks / 1 nosnici

Výroba:

Mléka na 1 ha zem. půdy: 637,90 l.

Hověz. masa 1 ha zem. půdy: 81,- kg

Vepřového masa na 1 ha orné půdy: 175,- kg

Vajec na 1 ha orné půdy: 1066 ks

Počet krav na 1 ha zem. půdy: 32,6 ks

Nemoci:

V chovu prasat se vyskytla ve Vrčeni sípavka a bronchopneumonie. Likvidace probíhala na základě eliminace (vyloučení) postižených zvířat z chovu a ozdravováním stáda prasnic.

V chovu drůbeže se vyskytla v tomto roce ve větší míře obrna drůbeže (zvaná též Markova obrna). Léčení této Markovy choroby nepatří mezi úspěšně léčení choroby drůbeže.

Likvidace této choroby se prováděla jen správnou zoohygienou a odchovem zdravých kuřat. V hale ve Vrčeni se vyskytla normální tuberkuloza. Její likvidace se provádí zástavem zdravých slepic a asanací prostředí.

V naší obci byla v tomto roce vybudována a otevřena nová samoobsluha. Občané odpracovali na adaptaci této samoobsluhy 1050 brigádnických hodin.

Tržby v roce 1966:

Samoobsluha:  1 083 468,72 Kčs

Pohostinství I. (u Brabců):  212 590,07 Kčs

Pohostinství II. (Stará hospoda):  130 583,- Kčs

 

Samoobsluha vykoupila:

Vajec:  19 508 ks od záhumenkářů

Malin:  1 177, 60 kg

Šípků:  521, 25 kg

Pod MNV (místní hospodářství) pracující 2 provozovny: holičství a kadeřnictví (vedoucí s. Markvart) a truhlářství  (vedoucí s. Žítek), které poskytují služby spotřebitelům.

 

Sokol: zajišťuje základní tělesnou výchovu pro žáky (cvičí v pátek) a žákyně (úterý). V zimě hráli žáci i dorost hokej. Protože rybník na návsi se neustále zanáší, byl učiněn pokus o zřízení kluziště na Hlavsovic trávníku, ovšem pro nerovnost terénu bezúspěšně. Podobně se vedlo snaze o koupaliště.

ČSPO: členové provedli ve Vrčeni brigádnicky opravu požární zbrojnice. Jako nejlepší brigádníci byli na plenárním zasedání NV vyhodnoceni s. Jos. Běleja, Václav Šůs a Miroslav Oklešek.

ČSM: téměř neexistuje. Členové se scházejí nepravidelně a nahodile. Funkci předsedkyně zastává Jiřina Veková, studující ekonom. školy v Plzni. ČSM pořádá většinou jen taneční zábavy.

Výbor žen: se scházel za předsednictví s. Anny Zdvořáčkové pravidelně. Pozornost učnoval úklidu návsi a hřbitova.

Vrčeň: JZD provádí vnitřní úpravu správní budovy (rozestavěná novostavba stavitele Růžičky), bylo instalováno ústřední topení. Kromě toho buduje JZD sušku na obilí a byly položeny základy k hale pro slepice.

O pracích a úpravách ve zdejší škole se zmiňuji v kapitole „Škola“.

Sedliště: V tomto roce bylo započato s výkopem pro kanalizaci. Plánování koupaliště nemohlo být v akci Z uskutečněno, neboť terén je tak mokrý, že nebylo možné vůbec využít mechanizačních prostředků.

Zmizely poslední doškové chalupy:

Čp. 34 (Velíšková Anna) bylo demolováno, stejně jako Čp. 7  (Čmolík Antonín, důchodce, bytem v Chebu) i Čp. 35 (Ladislav Skřivan, bývalý farmář v Sedlišti).

Tojice: dlouho „spaly“. Byl rozházen jen. V Tojicích byl zvolen nový občanský výbor v čele s členem rady NV s Karlem Motejzíkem.

 

Ve školním roce 1965/66 se přihlásilo na katolické náboženství ve škole ve Vrčeni 9 žáků. Vyučovalo se 1 hodinu týdně.

Ve školním roce 1966/67 se přihlásilo ve škole ve Vrčeni: 8 žáků vyučovala se 1 hodina za 14 dní.

V Sedlišti: 4 žáci vyučovala se 1 hodina za 14 dní.

Mše se konaly pravidelně každou neděli, „májové“, každý večer v květnu. Návštěvnost v kostele není velká, chodí většinou jen starší lidé a to nejvíce ze Sedliště.

V předvečer 1. máje, jako každý rok, stavěla se máj i ve Vrčeni na návsi u pomníku padlých, ale nebyla dovezena z lesa, ale „ukradena“ čečovickým již postavená. Smykem koňmi byla dopravena do Vrčeně a ve 2 hod. v noci postavena. Nemusím ani zaznamenávat, že se tato událost neobešla bez výhružek a spílání „Čečováků“, kteří podlý čin „Vrčeňáků“, jak prohlásili, pomstí. Má se teda naše mládež nač těšit.

Dne května 1966 tragicky zahynul na motocyklu v „Kaštanech“ zahrádecký hostinský Černý. Najel do autobusu a byl na místě mrtev.

Patnáctého září došlo na polním mlatu místního JZD u kravína vinou špatné instalace elektrického vedení za bílého dne k požáru. Celková škoda, jak uvedl denní tisk, byla asi 200 000 Kčs. Shořela celá kůlna na stroje, asi 40-100 vozů ovsa, některé hospodářské stroje a obilí v pytlích. Požár pomáhalo likvidovat několik požárních sborů. Štěstí bylo, že vál příznivý vítr, jinak škoda byla daleko větší.

Dne 6. 11. byl při honu zastřelen známý čížkovský kovář Berdych, kterému již bylo kolem 80 let.

Dvanáctého prosince došlo ke smutné tragedii v Srbech. 38 letý František Velíšek ze Srb pomáhal své manželce, která ošetřovala dobytek v kravíně v Srbech a vracel se domů. V téže době v družstevním lomu v Srbech prováděli odstřel kamene. Nešťastnou náhodou zasáhl jmenovaného kámen velikosti pěsti přímo do hlavy. Postižený byl odvezen do nemocnice do Plzně, kde po převozu skonal. Zanechal zde 2 školou povinné děti. Pohřeb za obrovské účasti byl skutečně velmi smutný. Tak už to ve světě bývá:. „Starý musí, mladý může“.

Zapsal: Jaroslav Knára

Autor: Veronika

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!