verze pro tisk

Rok 1969

25. září 2013

Rok 1969 byl rokem politické i hospodářské konsolidace.

Hospodářsky byl tento rok, zvláště v zemědělství, velmi úspěšný a příznivý. I když bylo v červenci, srpnu i září velké sucho, obilí velmi pěkně uzrálo, bylo kvalitní a výnosy, jak uvádím později, byly velmi pěkné. Jen snad brambory vlivem velkého sucha měly menší hektarové výnosy.

V průmyslu se ještě nepodařilo překlenout nedostatky a těžkosti jak s kvalitou výrobků, tak s pracovní morálkou. Za všechno nejlépe charakterizuje situaci, že v roce 1969 bylo celkem 125 nepracovních dnů z počtu dnů celého roku! Také vypínání proudu a omezení dodávek plynu koncem roku působilo našemu národnímu hospodářství značné a nenahraditelné ztráty. Opožděná vykládka vagónů v železničních stanicích způsobila uhelnou kalamitu, ač naši havíři narubali a na šachtách byl dostatek uhlí.

Politicky byl rok 1969 rokem politické konsolidace. Mezi nejdůležitější událostí roku byla konference socialistických a dělnických stran v Moskvě, která udělala škrt přes rozpočet těm silám, které kalkulovaly s rozbitím a rozkladem mezinárodního dělnického hnutí.

Také nové vedení strany v čele s prvním tajemníkem dr. Gustavem Husákem, které bylo zvoleno na dubnovém zasedání ÚV KSČ vzalo vedení strany a státu pevně do svých rukou.

Také jednání náměstka ministra zahraničních věcí SSSR Kuzněcova v Pekingu velmi přispělo ke zmírnění vztahů mezi SSSR a Čínou, uměle živených čínskými maoisty.

I doplněk k Zákoníku práce bude tvrdě postihovat fluktuanty a příživníky naší společnosti. Toto opatření jistě upevní morálku na pracovištích a posílí úlohu mistrů a odpovědných pracovníků.

ZAČÁTEK roku ovlivnily mírné mrazíky, které trvaly do 20. ledna. 30. ledna nastala náhlá obleva, pršelo, všude plno vody. Koncem ledna a začátkem února byly opět mrazíky (největší -10°C). Téměř všechen sníh již „slezl“.

První polovina února byla poznamenána opět mrazíky a mrazy (největší -16°C). Vydatně sněžilo, napadlo opět asi 30 cm sněhu. Od 20. února nastala náhlá obleva, marast.

Koncem března bylo pravé „aprílové“ počasí. V polích se stále ještě nepracovalo a byla vážná obava, že se nestihnout agrotechnické lhůty.

Počátek dubna se vydařil. 7. až 8.4. bylo krásně. Všechno vyrukovalo do polí. Počasí bylo však stále tvrdohlavé. 12., 13., 14.4. byly stále přeháňky a 16. dubna byla první bouře, padal sníh, kroupy a byla tma. Ani konec dubna nebyl lepší. Noční teploty klesly na 0°C.

Zato 1. máj se opravdu vydařil. Bylo krásné počasí a lidé byli již „na lehko“. Hned 3. května byla bouře a padaly kroupy.

Nádherné počasí bylo 9.-14. května. Denní teploty vystoupily až na 30°C.

„Ledoví muži“ se jako jiná léta ohlásili tradičně 19.-21. května, ale tentokrát bez škod na ovocných stromech. Právem se očekávala (a také byla) velmi dobrá úroda ovoce všeho druhu.

Celý květen ani nekáplo. První déšť byl až 30. května s bouřkou.

Počátek června se málo vydařil. Pršelo, byla zima, denní teploty byly kolem 10°C. 18. června byla velká noční bouře. 22. června bylo velmi krásně, teplo.

Začátek července bylo opět velmi špatné počasí, zataženo, přeháňky. Od 11.-13. června klesly denní teploty na 10°C. Červenec stejně jako srpen minuly klidně. Pěkného počasí využili družstevníci, aby sklidili beze ztrát pěknou a bohatou letošní úrodu.

Počátkem září bylo velmi krásné a teplé počasí (denní teploty dosáhly až 24°C). Téměř 3 měsíce již neprší. Začíná se projevovat citelný nedostatek pitné vody. První déšť až 3. a 4. října.

V říjnu bylo velmi krásné počasí bez deště.

5. listopadu byl naměřen první ranní mrazík -3°C. Od 9/11 bylo nevlídné počasí, přeháňky, vítr. 19.11. napadl první sníh. 25. listopadu ráno napadlo 30 cm sněhu, který již neslezl a vydržel až do 18.3. 1970. Toho dne byla narušena doprava. Nejezdily některé autobusy i vlaky.

Vánoce byly pravé „Alšovy“. Dobrou náladu z krásné zimy kazí pomyšlení na přezimované ozimy, které bude nutné asi někde zaorat. To nám řekne jaro 1970.

K OSLAVĚ MDŽ sehrál divadelní kroužek pod vedením Alexandra Veličkina 8. března ve 20 hodin u Brabců hru „Chaloupky pod horami“. V neděli 9. března byla v 15 hodin reprisa. Hra byla dobře nacvičena a velmi slušně navštívena po oba dny. Po delší odluce se k činnosti opět vrátili místní ochotníci.

Rozruch do života v naší vlasti přinesly události, které se staly po dvojnásobném vítězství našeho národního hokejového mužstva nad hokejisty Sovětského svazu na mistrovství světa ve Švédsku. Skutečnou radost ze sportovního úspěchu využili někteří neodpovědní k demonstracím proti Sovětskému svazu, proti jednotkám Sovětské armády dočasně umístěných v naší vlasti, k vandalství a demolování. Orgány státní moci rázně zakročily a během noci byl zjednán klid a pořádek. Tyto činy konsolidaci poměrů v naší zemi neposloužily.

Šestého května ráno při vystoupení z autobusu a přecházení přes vozovku byla sražena motocyklistou prodavačka místní samoobsluhy E. Košanová z Dožic, která utrpěla těžkou zlomeninu pravé nohy v kotníku. Je to v poslední době již několikátý případ vážného zranění na frekventované silnici (směr Praha), která zvláště přes Vrčeň je úzká a má četné nepřehledné a ostré zatáčky.

Sedmého května uspořádala OB v jídelně JZD přednášku profesora Václava Tyra nazvanou: „Ženy a milenky českých králů“, která byla velmi slušně navštívena a měla veliký ohlas.

Patnáctého června navštívili zdejší obec turisté z Jaroslavi ze SSSR. Byli to první sovětští turisté u nás od srpna 1968. Všichni byli z Jaroslavi, moderního a průmyslového sovětského velkoměsta. V jídelně JZD Doubrava vřele přivítal hosty předseda JZD Ing. Jiří Dubský a předseda VO KSČ ve Vrčeni s. Tomáš Chodora. Po vzájemném přípitku a pohoštění vyměnil si předseda JZD a vedoucí sovětských turistů dárky. Po oficiální části následovala družná zábava a vzájemné představování. Všichni hosté se podepsali do pamětní knihy sboru pro občanské záležitosti. Někteří z účastníků navázali vzájemnou sympatii a dopisují si. Sovětským turistům se ve Vrčeni velmi líbilo a prohlásili, že dosud nikde nebyli tak srdečně přijati jako u nás ve Vrčeni. Prohlédli si farmy JZD, navštívili hroby rudoarmějců na místním hřbitově a prohlédli si naši školu.

Jedenáctého července oslavil na veřejné rodinné slavnosti 50. narozeniny Jan Markvart, zaměstnanec nepomucké pošty, který je znám svou dobrou a milou povahou a nikdy nic pěkného a šprýmovného nezkazil.

Čtrnáctého července konala se večer ve Staré hospodě beseda s vrčeňským rodákem p. Janem Voblizou, který před 60 lety odjel do Ameriky jako 19letý mladík a do Vrčeně se poprvé vrátil jako 80letý kmet, plný svěžesti a duševní pohody. Na besedu se sympatickým „Amerikánem“ přišlo přes 100 osob i z okolních vesnic. Našemu krajanovi předali dárky zástupci MNV, ZDŠ a výboru žen. Opravdu radostné bylo toto setkání. Všichni si zavzpomínali, zazpívali a nechyběly ani slzy z radosti. Asi za týden nato odjel p. Jan Vobliza zpět do USA.

Pěkná o posvícení byla ve Staré hospodě a pořádali ji místní požárníci.

Druhého září se rozletěla jako blesk po všech obcích zpráva, že v nedaleké Zahrádce vypukla slintavka. Ihned byla podniknuta rázná opatření k její izolaci a likvidaci. Všechen družstevní hovězí dobytek poražen a spálen. Záhumenkové krávy byly zatím ponechány majitelům. Ale ani ty po výskyt slintavky nebyly ušetřeny. Prasata byla včas dovezena k poražení na jatky do Nepomuka. Obec Zahrádka byla uzavřena, nikdo nesměl do obce ani z obce. Hlídky měli příslušníci SNB a vojáci. Potraviny byly dováženy na katastr obce, kde byly složeny a zahrádeční si je rozdělili. Obaly se nevracely, pálily se. V obci byla nepřetržitá veterinární služba (nejvíce dr. Plášil a dr. Máňovec z Vrčeně). Do okruhu 10 km se nesměly konat taneční zábavy, schůze. Přečtěme si o této události reportáž plzeňské Pravdy.

 

kronika

 

Rázným opatřením a obětavostí veterinárních i jiných pracovníků (armáda, družstevníci atd.) se podařilo slintavku izolovat a tím se zabránilo velkým národohospodářským škodám. Za obětavou práci při likvidaci slintavky byl vyznamenán ministrem zemědělstvím dr. Černým vrčeňský občan veterinář MVDr. Otomar Máňovec, v jeho obvodu slintavka vypukla.

I když letošní rok byl hospodářsky velmi příznivý a počasí zemědělcům přálo, musely brigády pomoci při sklizni brambor. Pomáhali studenti SVVŠ z Plzně a učňové v potravinářství z Plzně. Brigádníci byli ubytováni ve správní budově JZD, kde se i stravovali.

Dne 24. září opět přivezl autobus do zdejší školy studenty pedagogické fakulty z Plzně, aby se seznámili s problematikou práce na venkovské škole. Ředitel školy připravil pro studenty malou výstavku s výkladem.

Letošní tuhá zima přinesla četné obtíže. Do naší země se rozšířila epidemie chřipky (Hong-kong). Např. v Praze zaznamenali lékaři 300 000 nemocných. Potíže byli s dopravou a někdy i se zásobováním (sněhová kalamita). Z toho důvodu musely být prodlouženy zimní prázdniny o 14 dní.

Našemu průmyslu působilo těžké ztráty vypínání elektrického proudu a omezená dodávka plynu. Celou situaci ovlivňovalo i pozdní vykládání vagónů.

Počátkem prosince se přestěhoval místní národní výbor z budovy fary do nově adaptované budovy NV (zakoupena od dědiců bývalého obchodníka Úbla). Z toho důvodu se musela z farské budovy přestěhovat i místní lidová knihovna.

Protože v nově adaptované budově NV není místo musela se MLK umístit v šatně v přízemí školní budovy. Místnost byla účelně a vhodně přepažená a knihovna účelně uspořádaná. Toto je ovšem řešení dočasné, protože za 2 roky bude otevřena 4. třída.

Špatné a neradostné vánoce měla rodina (a on sám jistě také) traktoristy Františka Šefla, kterému vozík ve vrčeňském kravínu zlomil nohu v krčku. Jde o velmi velké zranění, které snad nezanechá trvalé následky.

Od 1. ledna 1970 byly zavedeny nové poštovní sazby: dopis úřadů a organizací Koš 1,-; R dopis úřadů a organizací Koš 4,-. Jinak poplatky poštovní pro soukromé osoby jsou beze změny.

Před vánocemi se objevil na trhu přechodný nedostatek masa, který je důsledkem nesprávné zemědělské politiky v minulém roce, kdy se ve velkém rušil chov prasnic, momentálně byl přebytek selat. To mělo za následek nedostatečný zástav selat v 1. a 2. polovině roku. Na vánoce byl již masa dostatek (vláda maso dovezla za dolary).

I v tomto roce, i když je možno pozorovat zvyšující se počty dětí školou povinných, byla i letos organizována jako škola trojtřídní, škola v Sedlišti jako škola jednotřídní.

Počty dětí a učitelé:

1.třída 1.p.r.: 19 žáků uč. s. Šmeráková
2.třída 2.p.r.: 10 žáků; 4.p.r.: 13 žáků řed. s. Knára
3.třída 3.p.r.: 10 žáků; 5.p.r.: 13 žáků uč. s. Švojgrová

Počátkem června podnikla škola výlet do západočeských lázní, Boží Dar, Loket. Jízdné platilo všem žákům SRPŠ, jehož předsedou je vrčeňský rodák Josef Kadlec z Liškova.

Faru spravuje stále administrátor František Laňka, který kromě vrčeňské fary spravuje i filiální kostel v Budislavicích. Z vrčeňské školy je přihlášeno na katolické náboženství 16 žáků. Přihlášky příjímá duchovní a náboženství se vyučuje 1 x týdně vždy v pondělí od 14 – 15 hod. Po vystěhování místního národního výboru je farní budova témě prázdná.

NAROZENÍ:

Vrčeň:

Šmejkal Jiří, naroz. 15.3.1969, Vrčeň čp. 107;   Matasová Ivana, 16.4.1969, Vrčeň čp. 31;    Maršalíková Radka, 10.6.1969, Vrčeň čp. 93;   Valenta Jan, 13.7.1969, Vrčeň čp. 125;   Semerád Václav, 18.7.1969, Vrčeň čp. 102;   Kubík Stanislav, 15.10.1969, Vrčeň čp. 26

Srby:

Špeta Radek, naroz. 4.4., Srby čp. 62;   Sládková Lada, 1.5., Srby čp. 68;   Klímová Jiřina, 20.9., Srby čp. 105;   Habartová Marie, 2.11. a umřela 15.3.1970, Srby 71

Sedliště:

Nový Bohuslav, narozen 12.7., Sedliště čp. 60

Tojice:

Šůs Jiří, naroz. 16.1., Tojice čp. 38;   Skala Petr, naroz. 31.5., Tojice čp. 24;   Roubová Jana, naroz. 30.7., Tojice čp. 31;   Nohová Jitka, naroz. 19.11., Tojice čp. 49

ÚMRTÍ:

Vrčeň:

Kuchynka Jan, 8.3., čp. 50;   Mašková Marie, 10.6., čp. 36;   Divišová Josefa, 24.5., čp. 54;   Máňovcová Marie, 29.6., čp. 18;   Diviš František, 2.8., čp. 54;   Klapka Bohdan, 12.10., čp. 111;   Radová Anna, 30.10., čp. 62;   Šmíd Vojtěch, 20.12. čp. 88

Srby:

Půta Václav, 25.5., čp. 30;   Helma František, 16.7., čp. 76;   Skala Vojtěch, 19.8., čp. 58;    Vohrnová Barbora, 4.10., čp. 11;   Chaloupek Jan, 8.10., čp. 18;   Tesař Václav, 9.10., čp. 6;  Klausová Barbora, 21.10., čp. 27

Sedliště:

Velíšková Anna, 14.6., čp. 34;   Lehečková Marie, 12.11., čp. 39;   Skřivanová Božena, 27.12., čp. 18

Tojice:

Prchalová Marie, 22.1., čp. 4;   Šlajer Jaroslav, 28.5., čp. 46

SŇATKY:

NA MNV ve Vrčeni bylo v roce 1969 uzavřeno 12 sňatků:

25.1.: Stanislav Tuháček a Alena Chodorová, Vrčeň 42

12.4.: Jan Šolle, Dožice 89 a Jana Berdychová, Čížkov 78

26.4.: Bohumil Nový, Louňová 21 a Marie Burdová, Sedliště 60

7.6.: Václav Šroubek, Ž. Újezd 19 a Olga Kadlecová, Vrčeň 4

28.6.: Petr Ballý, Most a Marie Mašková, Tojice 6

12.7.: Ing. F. Brudna, Rokycany a A. Veličkinová, Vrčeň 119

18.7.: Zdeněk Osvald, Plzeň a Hana Tůmová, Plzeň 26

3.9.: Frant. Konvář, Dožice a Jana Šollová, Dožice 87

11.10.: Václav Bezděk, Ždírec 43 a Marie Palacká, Vrčeň 48

25.10.: Jaroslav Sládek, Vrčeň 37 a Jana Beroušková, Čížkov 19

25.10.: Václav Houška, Vrčeň 77 a Marie Tafatová, Čečovice 4

25.12.: Václav Chott, Ž. Újezd 15 a Helena Franková, Zahrádka 31

Obec Odhlášeno Úmrtí Ubylo celkem Přihlášeno Narozeno Přibylo celkem Celkem Obyvatel
Vrčeň 7 8 15 16 6 22 +7 417
Srby 2 7 9 2 6 8 -1 298
Sedliště 1 3 4 4 1 5 +1 229
Tojice 3 2 5 5 4 9 +4 148
Celkem 13 20 33 27 17 44 11 1092

Ve srovnání s rokem 1966 jeví se přírůstek obyvatel slouč. Vrčeň o 13. Má tedy Vrčeň k 31. prosinci 1969 1092 obyvatel, z toho 520 mužů a 572 ženy. Ještě si však netroufnu říci, že stěhování z vesnice do města ustalo.

Místní národní výbor má ve své správě 2 provozovny a to: holičství (ved. V. Markvart) a                                                                truhlářství (ved. J. Žítek)

Tržby provozoven činily v roce 1959 Kčs 59 425, 80, výdeje pak 53 688, 20

Čistý zisk pro NV Kčs 5 737, 60

Jak jsem se již vpředu zmínil, koupil NV dům bývalého obchodníka Úbla, který adaptoval.

Kupní cena domu: Kčs 49 000

Dotace ONV ……..: „     45 000

Náhled na adaptaci: „  69 190

Dotace ONV……….: „    20 000

Zbytek výdejů hrazen z fondu reserv MNV. Počítá se s tím, že kromě úřadovny (2 kanceláře) a oddací síně v této budově bude umístěna opět pošta, která se má v roce 1970 opět přestěhovat.

JZD Doubrava patří již několik let mezi dobře prosperující a hospodařící družstva okresu. Proto již také několik let má družstvo zavedenu pevnou pracovní jednotku a vyplácí nemocenské dávky i dovolenou. Podívejme se na tabulky a čísla, jak naše družstvo v uplynulém  roce hospodařilo:

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
RV 20630 21188 18952 18948 17270
ŽV 38120 40128 41700 38678 41794
Stavba 2770 3858 5416 5057 5083
Funkce 10136 10199 10581 11440 10980
Traktor 10336 10025 10319 10428 9721
Opravy a udržování traktorů 2058 3624 4002 4302 4257
Celkem 78855 82803 84100 89024 90970 88853 91593
Auto 1184
Lom 472
Kuchyně 832

Sklizeň zrnin v jednotlivých letech:

JZD celkem 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
Bez záhum. 9813,- 8697,- 6754,- 6044,- 8523,- 10964,- 11529,52,-
Včetně záhum. 6600,- 8964,- 11442,- 12160,28,-

 

kronika

 

Nejlepší ošetřovatelky:

 

kronika

 

Malá víska Tojice žije svým typickým životem celkem bez velkých starostí o dění minus rámec obce. V poslední době se život v obci přece trochu probouzí k životu zásluhou tajemníka MNV s. Karla Motejzíka, který zastává v Tojicích funkci předsedy občanského výboru, jemuž pomáhá s. Trhlík, bývalý újezdní tajemník. Je samozřejmé, že 2 lidé na všechno nestačí. Podařilo se však obnovit činnost požárního sboru, do jehož čela byl postaven s. Lukáš. V poslední době se provedlo asfaltování části silnice v obci. Buduje se autobusová čekárna a dokončila se adaptace místní prodejny Jednoty. Obec trpí tím, že místní hostinec je uzavřen, není společenské a schůzové činnosti. Lahvové pivo se prodává ve smíšené prodejně, kde zásluhou vedoucí s. Trhlíkové je obec velmi dobře zásobována všemi druhy potravinářského i lahůdkového zboží, které není mnohde k dostání i ve větších prodejnách.

Spolupracovníkem v záznamu událostí ze Sedliště je, jak jsem již dříve uvedl, p. Josef Bečvář st., kterému patří dík za to, že události ze Sedliště nezapadnou, ale uchovají se našim pokolením…

Sedlišští požárníci usilovali již po několik let o finanční prostředky k vybudování obecní nádrže, která by sloužila současně jako koupaliště. Konečně byly práce zahájeny 4. října 1969 za Kovářem čp. 29 za mostem směrem na Vrčeň. Vrchní zemina byla zahrnuta traktorem s radlicí. Tuto práci provedlo JZD Doubrava bezplatně. Nato přijel bagr, který materiál nakládal na 2 nákladní auta. Zemina byla odvážena přes celou ves směrem na Zahrádku za rybník, kde byla složena na předpokládané sokolské cvičiště. Na stanovišti se objevili první brigádníci – mladí požárníci, kteří vytýčili profily, hloubka a spády a srovnáno dno. Bylo dohodnuto, že se dno, stejně jako stěny položí panely. Protože tyto se nepodařilo opatřit, zůstalo vše přes zimu nedokončené. Všechny tyto práce prováděli velmi ochotně mladí požárníci i otcové dětí.

Souvislá a asi 30 cm vysoká sněhová pokrývka od 26. listopadu byla příčinou toho, že se do revíru st. polesí v Sedlišti nastěhovala černá zvěř, která řádila na zaseté pšenici. Proto myslivecké sdružení v Sedlišti se snažilo tyto značné škody zlikvidovat. Byly organizovány naháňky na tuto zvěř a výsledky se dostavily: 14.12. na naháňce střelil Josef Palacký 25 kg kus, o dva dny později opět na naháňce střelil Václav Holý 20 kg kus, později na čekání tentýž 15 kg kus. Další černou střelili: hajný Václav Kolář a Jaroslav Noháček. Bylo tedy celkem střeleno 6 kusů černé zvěře, která se z revíru ztratila…

Zapsal: Jaroslav Knára

Autor: Veronika

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!