verze pro tisk

Rok 1970

25. září 2013

Rok 1970 byl ve znamení konsolidačního procesu jak po stranické, tak i po společenské a ekonomické linii. Komunistická strana se v prověrkách očistila, zbavila se lidí nepevných a kolísavých, upevnila své řady, aby byla skutečně opravdovou vedoucí sílou ve státě i společnosti. K tomu jí dopomáhá výměna stranických průkazů a sní spojené prověrky s konkrétními úkoly v závěrech.

Po ekonomické stránce byly překonány inflační a krizové jevy, trh se stabilizoval, cena koruny roste a do výroby byl zaveden pravidelný rytmus opírající se o plán, jeho plnění a překračování. Přistoupilo se opět k osvědčeným formám uzavírání pracovních závazků, které jsou pravidelně a pečlivě hodnoceny, neboť bombastické závazky snad kromě „slávy“ pro vyhlašovatele ničeho našemu národnímu hospodářství nepřinesly.

Jak konstantovala vláda naší republiky, ekonomická situace se zlepšila a upevnila natolik, že bylo možné realizovat plánované zvýšení nejnižších důchodů na Kčs 500,- a to na 1. října 1970.

Také ta skutečnost, že vedoucí představitelé strany, státu a vlád (s. dr. G. Husák, pres. arm. gen. L. Svoboda, dr. L. Štrougal a další) velmi často zajížděli a zajíždí za pracujícími přímo na pracoviště do závodů a zemědělských družstev, má nemalý vliv na zvyšování produktivity práce na pochopení politiky strany a vlády.

I operativní uplatňování snižování nebo zvyšování cen některých potřeb, služeb a výrobků mělo kladný vliv na zvýšenou koupěschopnost obyvatelstva, přičemž ceny základních životních potřeb zůstaly nedotčeny.

Z hospodářského (zemědělského) hlediska možno rok 1970 hodnotit jako rok velmi suchý. Tím byla do jisté míry ovlivněna celá rostlinná produkce, což mělo pochopitelně vliv i na produkci v živočišné produkci. To bylo znát hlavně ve Vrčeni a v Tojicích, kde jsou lehčí půdy. Nepříznivě působil i nedostatek suché píce všeho druhu, i když se letos seno sklidilo rychle a beze ztrát díky dokonalejší mechanizaci.

Sníh, který napadl 26. listopadu 1969 vydržel celkem bez „úhony“ až do konce března 1970. Tak tuhou a dlouhou zimu málokdo pamatuje. Sněhová kalamita způsobila četné potíže v dopravě, dodávce elektrické energie atd. V důsledku tuhých a dlouhotrvajících mrazů byly zimní prázdniny 2x prodlouženy a to nejdříve od 5. do 10. ledna, podruhé od 12. do 17. ledna. Pravidelné vyučování začalo 19. ledna 1970.

Z 1. na 2.února klesla najednou teplota na – 18°C, aby hned nastala velká obleva, která trvala celý 2.týden v únoru.             A zase 16.února najednou -20°C. 18. a 19.2. znovu sníh a menší mrazíky. 23. února vyjasnění, sníh již hodně slezl, ale 27.2. napadlo přes noc 15 cm nového sněhu a pak stále sněžilo za mírných mrazíků až do počátku března, kdy se tvořily závěje, které zvláště v dopravě působily četné potíže.

Ještě 8.března (MDŽ) byla ranní teplota – 16°C. 12.3. ještě sněžilo, až koncem března přichází nesměle jaro, sníh rychle slezl, zato však četné sklepy byly plné vody a tu ke slovu musely přijít stříkačky nebo vědra. Koryta řek nestačila pojmout takové spousty vody, ta se vylila z břehů a povodně nadělaly mnohé škody.

O velikonocích (1.týden v dubnu) nastala opět „zima“ – napadl sníh. 19.dubna byla 1. bouře doprovázena lijákem a průtrží mračen.

Vojtěšská pouť se nevydařila. Byla zima a mrholilo tak, že ani Kočka se střelnicí nejel k Vojtěchu. To nikdo nepamatuje. Ještě 30.4. byl ráno mráz -2°C a padal sníh.

Celá první polovina května byla deštivá, studená, nevlídná s častými přeháňkami. Špatné počasí bylo i v 2.polovině května.

Červen se zlepšil, zvláště konec se vydařil, kdy bylo velmi pěkné počasí. Také začátek července byl velmi teplý – denní teploty byly až 30°C. V polovině tohoto měsíce nastalo ochlazení (prům. tepl. 14-17°C ).

Začátkem srpna byly hlášeny velké záplavy na celém území naší vlasti. Záplavy byly i v ostatních evropských státech. V důsledku nepříznivého počasí se žně pozdržely (začaly kolem 10.srpna).

Trvající sucho přerušil 20.srpna pěkný noční déšť s bouřkou. Konec srpna byl opět velmi krásný. Žně „pochodovaly“ rychlým tempem zásluhou nových sklízecích strojů z NDR. 8. září byly žně skončeny a sklizeno velmi kvalitní zrno, i když výnosy byly o něco nižší než   minulá léta.

Září bylo nádherné – snad lepší si žádný nemohl přát. Zato počátek října studený (ve škole se topilo) – bylo stále zataženo a nevlídno. 6.10. byl 1 krásný den, aby opět 7.10. bylo škaredě. Přeháňky trvaly až do 15. října, kdy se konečně vyjasnilo a bylo teplo až do 19.10. (ráno však -2-4°C). Tak se počasí střídalo jako o aprílu až do konce listopadu. První sníh napadl 14. prosince. Vánoce se opravdu vydařily. Byly to pravé vánoce – hodně sněhu, mírné mrazíky a ticho, ticho.

Série výročních schůzí v tomto roce zahájili 1.2. ve Staré hospodě včelaři z Vrčeně a okolí. I když jde o zájmovou organizaci, je nutné ocenit a zdůraznit význam a důležitost chovu včel nejen pro cennost a výživnost medu a vosku, ale hlavně pro naše zemědělství a ovocné stromy.

Ve středu 13. února provedl kronikář sloučené obce Vrčeň v jídelně místního JZD besedu nad kronikou a to z období kolem 1. světové války. Je jen škoda, že zatím na podobné akce chodí poměrně málo lidí a většinou jsou to ti, které vidíme na všech akcích. Ale ty, kteří stále říkají „mělo by se….“ není nikde vidět. Snad i oni jednou pochopí, že „bačkorové kultuře“ se musí odzvonit…

Sedmnáctého února zorganizovala a pořádala místní ZDŠ dětský karneval, na který byly pozvány i děti, které již do místní školy nedocházejí. Velmi pěkné masky zkoušely první taneční kroky, byť jen při gramofonu. Každé zúčastněné dítě vyhrálo v tombole.

V březnu pokračoval přednáškový cyklus OB ve Vrčeni 2 přednáškami. Na žádost občanů pokračoval profesor V. Tyr v přednášce Ženy a milenky českých králů a MUDr. Rehberger hovořil na téma Lékař mluví do kuchyně. Obě přednášky se konaly v jídelně JZD.

Tradiční pouť na Vojtěcha, jak jsem již vpředu uvedl, nevydařila a takové „psí“ počasí nikdo z přítomných nepamatoval.

Slavné 25. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou bylo ve zdejší obci důstojně a slavně oslaveno slavností, ve které s bohatým programem vystoupily děti místní základní devítileté školy a místní požárníci. Již několik dní před 9. květnem upravovali občané náves, všechny cesty na návsi a na hřbitov a k bytovkám se nově vyasfaltovaly. Tak pěknou, čistou a pískem vysypanou náves nikdo nepamatuje. Naši občané dokázali, že když se chce, všechno jde! Průvod s hudbou s. Sládka vyšel ve 13:30 hod. od vodárny. V průvodu, v jehož čele byla nesena naše a sovětská vlajka, šli pionýři, zahraniční vojáci v uniformách, osvobození političtí vězňové, četní požárníci a naši vojáci. Mohutný průvod šel nejdříve na místní hřbitov, kde žákyně místní školy M. Moravcová přednesla báseň a za zvuků  písně Padlých revolucionářů byl k hrobu sovětských vojáků položen věnec Svazu protifašistických bojovníků a s. Alexandr Veličkin přednesl krátký projev.

Ze hřbitova se odebral průvod na náves k pomníku padlých, kde za zvuků naší a sovětské státní hymny byly vztyčeny státní vlajky. Po příhodných básních zahájil slavnost předseda MNV s. Ladislav Chodora. Hlavní projev přednesl tajemník ONV s. Bohumil Burda. Slavnosti byl přítomen vedoucí školského odboru ONV s. Jan Fišer. Po vyznamenání zasloužilých požárníků byla oficielní slavnost zakončena Internacionálou. Pak následovalo radostné odpoledne, ve kterém sklidily velký úspěch a uznání školní děti. Účast 450 platících občanů byla jistě veliká a odpovídala plně významu oslavovaného výročí. Od soboty 8.5. a 9.5. byli zpřístupněny 2 výstavy a to v jídelně JZD a v prostoru místní fary. Obě výstavy shlédlo přes 400 lidí a byly vzorně a velmi pečlivě uspořádány hlavně zásluhou s. V. Chvala, V. Markvarta a spolupracovníků. Výstava na faře ukazovala zajímavou činnost mládeže, školy a občanů. Výstava v jídelně JZD obsahovala upomínky na bohatou činnost a minulost místních korporací a výsledky hospodaření a budování místního JZD Doubrava. Na závěr odpoledne provedli místní požárníci vodní útok a po celé odpoledne byla vystavována hasičská technika stejně jako JZD vystavovalo nejmodernější a nejvýkonnější zemědělské stroje. Počasí všem přálo, o občerstvení bylo postaráno, hudba hrála a tak se nikomu nechtělo ani domů. Oslava byla zakončena taneční veselicí ve Staré hospodě, která byla velmi početně navštívena. A tak je možno říci, že se dobrá věc podařila a poděkování patří všem!

Posvícení 2.8. plně nahradilo hlavně dětem to, co pouť odepřela. Bylo krásné počasí. Tradiční posvícenská zábava byla u „Brabců“, stejně jako „pěkná“ v pondělí. Pořadatelem obou zábav byla OB Vrčeň.

Druhého září našel Pavel Knára, syn ředitele zdejší školy, v lese Chlumci babi Růžičků, která se vydala na houby a zde ji ranila mrtvice. Tak babi Růžičků přečkala svého manžela jen o 10 dní (zemřel 24. 8. 1970).

Jako každým rokem, i letos pomáhala naše mládež při sbírání bramborů. Nejdříve zde pracovali učni a učnice Tesly Nýřany, poté Škody Plzeň a nějaký den i žáci ZDŠ v Nepomuku.

Dne 18. září tragicky zahynul František Šlajer z Tojic, bytem v Nových Mitrovicích, který se svým motocyklem Jawa 50 narazil v zatáčce u transformátu u Růžičků na poštovní auto a byl na místě usmrcen. Zanechal po sobě mladou vdovu a dítě mladší 1 roku. Škoda mladého života!

V říjnu tohoto roku se dožili 2 vrčenští občané životního jubilea 70 let:

František Koželuh, který ještě stále aktivně pracuje v místním JZD a který snad nikoho nezarmoutí a zvláště mladé ženské nenechá na pokoji a pro tuto jeho veselou povahu je velmi oblíben.

Vlasta Máňovcová, rozena Khodlová, učitelka v. v., která působila na vrčeňské škole přes 30 roků, dožila se 28. října 1970 70 let. Oběma přály delegace VO KSČ a MNV ve Vrčeni, které jubilantům předaly pozdravné adresy a upomínkové dárky.

Patnáctého listopadu sehráli vrčeňští ochotníci za vedení Alexandra Veličkina reprízu Hašlerova večera. Nacvičili nových 7 písní a měli opět pěkný úspěch. S touto hrou zajeli vrčeňští ještě do Starého Smolivce, Měčína, Žinkov  a Kasejovic, kde opět sklidili úspěch. S radostí je možno konstatovat, že kulturní život se v obci velmi slibně rozvíjí.

Dne 22. listopadu navštívila zdejší obec na pozvání místního JZD delegace z okresu Suchoj Log ze Sverdovské oblasti, s kterou má Západočeský kraj družbu. Členy sovětské delegace byli: tajemník městského výboru KSSS s. V. M. Kyslicim  a předseda městského sovětu v Suchoj Logu s. G. A. Pjatenko. Sovětské hosty doprovázel vedoucí tajemník OV KSČ Plzeň-jih s RSDr. Richard Orel, předseda OMV Plzeň-jih s. Miloslav Kostkuba a ředitel OZS (Okresního zemědělského sdružení) s. Karel Pešek. Sovětské hosty přivítala pionýrka Eva Máňovcová rusky. Po přivítání předsedou VO KSČ s. Tomášem Chodorou odjeli všichni na místní hřbitov, kde byly položeny věnce na hroby sovětských vojáků. Pak následovala prohlídka jednotlivých farem a provozů místního JZD. Po obědě, který byl podáván v jídelně JZD následovala srdečná a živá beseda spojená s vzájemnou výměnou dárků. Výsledkem této návštěvy bylo navázání družby mezi kolchozem V. I. Lenina v Suchoj Logu a JZD Doubrava ve Vrčeni.

K 1. prosinci bylo provedeno na území celého našeho státu sčítání osob, domů a bytů a dalších sledovaných ukazatelů. V naší obci byl sčítacím komisařem Alexandr Veličkin, jeho pomocníky Václav Chval a Josef Anton. Sčítání bylo velmi rozsáhlé a náročné. Jeho výsledky budou postupně zveřejňovány a bude jich využito při sestavování hospodářských plánů a při srovnání životní úrovně.

Sčítacím komisařem v Sedlišti byl Václav Šroubek, důchodce ČSD, který však 23/12 náhle zemřel ve věku 62 let. Sčítacím komisařem v Srbech byl předseda občanského výboru s. Václav Boubel a v Tojicích sčítal tajemník MNV ve Vrčeni s. Karel Motejzík.

Již několik let se provádí všenárodní příprava obyvatelstva v civilní obraně. Ve Vrčeni i v ostatních částech obce je toto školení pravidelně prováděno, přednášky jsou doprovázeny filmy. Návštěvnost je 80%.

Během tohoto roku zemřeli 2 poslanci NV a to člen rady Vojtěch Skala a člen NV Antonín Bárta, oba ze Sedliště. (S. Skala + 28. 4. 1971 a s. Bárta 17. 3. 1971). Místo nich byli zvoleni s. Mil. Jirka, který je členem rady NV a s. Václav Herejk, který je členem NV. Na funkci poslance NV rezignoval během roku s. Josef Jirka z Tojic a s. Kvardová z Vrčeně. Snížil se tedy počet členů NV z 27 na 25. Rada koná pravidelně schůze v pátek 1 x za 14 dní. 6 x do roka jsou veřejná plenární zasedání v hostinci Stará hospoda. Zvláště v poslední době jsou tato zasedání slaběji navštěvovaná občany a někdy i poslanci NV. U těchto se projevuje délka funkčního období, které již dosáhne 7 let. Někteří poslanci navštěvují jednání komisí jen když něco potřebují… V roce 1971 budou konány volby do všech stupňů státních orgánů. Zdržely se tedy volby o 3 roky vlivem událostí z let 1968 a 1969.

V tomto roce byla dokončena adaptace budovy NV (dům bývalého obchodníka Úbla). Do této budovy byla přemístěna pošta a zřízeny kanceláře NV s obřadní síní. Před oslavami 25. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou byly nákladem 300 000 Kčs vyasfaltovány cesty na návsi, kolem školy na hřbitov a k bytovkám JZD. V této akci se bude v příštím roce pokračovat (dolní část návsi).

V tomto roce od nás odešli tito občané a občanky:

8/1 1971 + Vojtěch Nový ze Sedliště č. 12;   9/3 1971 + Anna Šelmátová ze Sedliště č. 68;   15/3 1971 + Marie Habartová ze Srb č. 71;   17/3 1971 + Antonín Bárta ze Sedliště;   21/3 1971 + Marie Vítovcová z Tojic č. 46;   3/4 1971 + Marie Sládková ze Srb č. 66;   12/4 1971 + Josef Viktora z Tojic č. 42;   28/4 1971 + Vojtěch Skala ze Sedliště;   9/5 1971 + Marie Sládková ze Sedliště č. 32;   15/5 1971 + Václav Špeta z Tojic č. 12;   29/5 1971 + Jaroslav Markvart z Vrčeně č. 7;   15/6 1971 + Marie Hrušková z Vrčeně č. 90;   28/7 1971 + František Zdvořáček ze Srb;   2/8 1971 + Václav Šmucar ze Srb;   24/8 1971 + Jan Růžička z Vrčeně č. 56;   4/9 1971 + Marie Růžičková z Vrčeně č. 56;   20/11 1971 + Růžena Viktorová z Tojic č. 9;   22/11 1971 + Anna Sládková ze Srb č. 68;   27/11 1971 + Anna Chaloupková ze Srb č. 78;   23/12 1971 + Václav Šroubek ze Sedliště

Všem budiž země lehkou!

Narození:

4/1 1971 Bohumila Štorchová, Vrčeň 51;   28/1 1971 Karel Kotík, Vrčeň 12;   22/2 1971 Petr Růžička, Tojice 47;   18/4 1971 Jana Brunová, Vrčeň 119;   30/4 1971 Lenka Velíšková, Srby 1;   22/4 1971 Lenka Votrubová, Srby 66;   23/5 1971 Pavel Boltík, Vrčeň 109;   28/6 1971 Petr Sládek, Sedliště 80;   17/7 1971 Alena Tuháčková, Vrčeň 82;   20/7 1971 Václav Šroubek, Vrčeň 4;   7/8 1971 Bohumila Prokešová, Vrčeň 34;   11/11 1971 Václav Bezděk, Vrčeň 48;   27/11 1971 Václava Burdová ,Vrčeň 125

Všem přejeme hodně zdraví a úspěchů!

Sňatky:

Prokeš – Eichlerová č. 34;   Drda – Chvalová M.;   Donát – Nová Dožice;   Hucl – Vlková Vrčeň 49;   Wohlmut – Solatová Plzeň;   Sobota – Doliášová Plzeň;   Kubíček – Zahradníková Sedliště 43

Ať vám to dobře klape….

Obec Přihláš. k pobytu Odhláš. z pobytu +-
Vrčeň 17 14 +3
Srby 9 14 -5
Sedliště 2 1 +1
Tojice 1 3 -2
Celkem 29 32 -3

Počet úmrtí: 20

Počet narozených: 13

Počet sňatků: 8

Sčítání:

Obec Mužů Žen Celkem
Vrčeň 206 224 430
Srby 139 148 287
Sedliště 103 121 224
Tojice 71 72 143
Slouč. Obec Vrčeň 519 565 1084

Na zdejší faře působí stále administrátor P. František Laňka. Funkci kostelníka vykonává Alexandr Veličkin, bývalý důstojník čsl. armády v. v. Hru na varhany obstarává pí. Veličkinová.

Ve školním roce 1970/71 se opět přihlášky na náboženství přijímaly ve škole. Na přihlášce se vyžadovaly podpisy obou rodičů. Na římsko-katolické náboženství se přihlásilo 13 žáků. Náboženství se vyučuje 1 hodina týdně a to vždy v pátek od 14-15 hodin.

Školní rok 1970/71 byl zahájen v úterý 1. září. Změn v učitelském sboru nebylo. Jiskry vede velmi dobře s. Petráňová ze Dvorce. Pro pionýry se podařilo získat 2 pionýrské vedoucí 8 vojínů prezenční služby z posádky Zelená Hora. Filumenistický kroužek vede jako předešlá léta s. Václav Chval a kroužek pohybových her vede s. uč. D. Šmeráková.

Stav žactva a obsazení tříd:

ROČ. Celkem Ž. Chlapců Děvčat Vyučuje
1. 19 11 8 D. Šmeráková
2. 18 8 10 J. Knára
3. 10 6 4 Z. Švojgrová
4. 13 6 7 J. Knára
5. 13 2 11 Z. Švojgrová
Celkem 73 33 40

Hospodaření JZD Doubrava v tomto roce probíhalo ve snaze udržet objem výroby na úrovni předešlých let a splnit úkoly státního plánu. Hlavním záměrem bylo i nadále zvýšení rentability výroby i produktivity práce.

Pro srovnání uvádím na následující straně několik hlavních ukazatelů, podle kterých lze výsledky hospodaření posoudit.

 

Skut. 1969 Plán 1970 Skut. 1970
Tis. Kčs Tis. Kčs Tis. Kčs
Hrubá zemědělská produkce 9748 10910 9436
Produkce rostlinné výroby 4014 4539 3303
Produkce živočišné výroby 3813 3830 3073
Přírůstky a příchovky zvířat 1921 2541 2260
Tržby z výrobní činnosti 8701 9082 9709
Výkony celkem 8567 9956 10486
Spotřeba materiálu celkem 3377 4399 4236
Materiálové náklady celkem 4410 5442 5409
Hrubý důchod 4157 4514 5077
Přiděleno na odměny 2699 2927 3014
Příděly fondům 884 1027 1372
Stav zásob vlastních výrobků a zvířat k 31. 12. 4556 4877 4574
Stav nakoupených zásob 899 680 1030

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že se družstvo snažilo vyrovnat se s plánem. V případě, že plán nebylo možné splnit, byla zajišťována náhradní výroba.

Rostlinná výroba: trpěla vlivem sucha, které značně ovlivnilo i produkci v živočišné výrobě. Suchem utrpěly provozovny ve Vrčeni a Tojicích, kde jsou lehčí půdy. Celková produkce obilovin byla menší proti r. 1969 téměř o 30 vagónů. Průměrný ha výnos obilovin byl menší o 4-5 q. Poměrně dobrý výnos u pšenic daly odrůdy Jubilan 29,5 q po ha a Mironovská 24,8 q.

Sklizeň brambor suchem tolik neutrpěla. Sklidilo se o 2 vagóny více než v r. 1969. Plán se nepodařilo splnit (chybělo 20 vagónů).

Sklizeň sena byla o 18 vagónů vyšší než v r. 1969. To bylo docíleno vyššími dávkami průmyslových hnojiv a hlavně dokonalejší technologií pro sklizeň sena – samosběracími vozy a rotačními lištami, kterými byly louky v historii družstva poprvé dokonale vysečeny. To mělo také vliv na usušení otav. Dodávku zrnin družstvo splnilo jako jedno z prvních v okrese.

Živočišná výroba: Zde došlo ke snížení produkce mléka cca o 30 000 l. Ve výrobě vajec však došlo k dalšímu zvýšení produkce, jak ukazují přehledné tabulky na následující straně:

Nosnice r. 1970
Ošetřovatel ∅ snáška na 1 slep. Snáška celkem Období měsíce Náklad na 1 vejce
Skřivanová 232 300166 12 0,581
Hanzlíková 232 178442 12 0,576
Žáková+Šroubková 194 131821 10 0,728
Hala Bios 185 895040 10 0,524
Vejce od kuřic 218355
Celkem: 202 1723824 0,506
Dojnice r. 1970
∅ denní dojivost ∅ roční dojivost nadojeno vysáto výroba celkem náklady na 1 l
Vrčeň 7,47 2726 222491 29050 251541 2,37
Sedliště 6,37 2325 288451 39130 327581 1,95
Srby 6,74 2460 222363 30940 253303 1,95
Celkem 6,79 2478 733305 99120 832425 2,08

Aby bylo dost vepřového…

Prasnice – výroba a odchov selat
Odchováno selat Odchov. na 1 pras. Náklad na 1 kg
Ošetřovatel 1969 | 1970 1969 | 1970 1969 | 1970
Vepřín Vrčeň 524 | 523 14 | 14,53 22,44 | 22,22
Sedliště 111 | 183 12,-- | 20,33 34,28 | 19,64

V posledních 2 letech došlo k podstatné obměně mechanizačních prostředků za nové, výkonnější stroje. Za uvedené 2 roky nakoupilo družstvo stroje za Kčs 1, 238 000! Sklizeň obilovin byla letos prováděna pouze obilními kombajny a družstvo pomáhalo ještě okolním JZD (Čížkov, Mohelnice, Neurazy).

Použitím mechanizace při sklizni sena a obilovin se vytvořila určitá mezidobí mezi jednotlivými druhy zeměď. prací, v kterých je možno využít pracovní síly družstva pro opravy a investiční výstavbu.

V roce 1970 bylo uvedeno do provozu investic za 929 000 Kčs. Byly vytvořeny reálné předpoklady pro dokompletaci posklizňové linky obilovin ve Vrčeni a možnost skladování cca 65 vag. obilovin. Dále byla provedena úprava soc. zařízení na kravínech, asfaltování komunikací atd. Nebyl splněn plán v melioracích (nedostatek trubek).

Péče o člověka patří k základním rysům socialistické společnosti. Na odměny družstevníků byla přidělena částka o 100 000 Kčs vyšší, než předpokládal plán. To bylo umožněno zvýšením tržní produkce a dodržením plánované výše nákladů. Pouhý důchod byl překročen o cca 500 000 Kčs.

V tomto roce bylo vyplaceno na odměny Kčs 3 014 000.

Rok Odměny
1963 1 841 000,-
1968 2 598 000,-
1970 3 014 000,-

Vzhledem k tomu, že výsledky hospodaření byly lepší, než předpokládal plán, byl fond výstavby dotován částkou o 33 000 Kčs vyšší a kulturní a sociální fond částkou o 50 000,- vyšší. Celkem fondům bylo přiděleno o 335 000,- více, než předpokládal plán.

Pracovní náklady:

Pracovní náklady na 1 q výrobku na provozovnách JZD Doubrava v r. 1970 včetně nákladu na brigádu v Kčs:

Vrčeň Tojice Sedliště Srby
Na 1ha | na 1 q Na 1ha | na 1 q Na 1ha | na 1q Na 1ha | na 1q
pšenice 192,15 | 9,95 178,32 | 9,39 201,95 | 9,66 220,75 | 7,74
žito 202,04 | 12,44 498,66 | 27,14 467,68 | 22,31 460,52 | 14,70
ječmen 240,44 | 12,26 1102,-- |64,67 285,22 | 13,76 249,66 | 11,08
oves 220,08 | 8,90 315,23 | 23,87 208,51 | 11,11 265,32 12,67
brambory 2751,20 | 11,13 4400,46 | 17,92 3371,54 | 14,70 2790,96 | 14,53
louky 269,73 | 7,83 660,91 | 21,89 415,57 | 12,- 451,91 12,21
vojtěška 78,07 | - 66,26 |- - | - 308,47 | -
mrkev 4922,75 |23,80 7370,93 | 30,59 - | - - | -
řepa 5901,50 | 14,38 7213,75 | 10,93 4721,78 | 12,93 2900,- | 51,79
kukuřice 335,82 | 1,34 286,26 | 1,13 963,38 |3,59 591,54 | 2,36

Náklady na brigádu jsou v pracovních nákladech zahrnuty a činí:

1968 1969 1970
Vrčeň 21 560,-- 19 595,-- 17 337,--
Tojice 10 780,-- 10 486,-- 7 633,--
Srby 4600,-- 10108,-- 8 533,--
Sedliště - - 619,--
Celkem: 36 940,-- 40 189,-- 41 122,--

Jak je tedy vidět, hospodařilo naše družstvo velmi dobře a právem se řadí do horní poloviny družstev našeho okresu. Díky Vám, družstevníci!

Společenský a kulturní život v naší sloučené obci v poslední době se skutečně probudil k novému a plodnému životu. To platí v plné míře pro všechny části sloučené obce. Máme z toho všichni radost a přejeme si, aby společenský a kulturní život se dále rozvíjel. Snad nebude dlouho trvat a i Vrčeň se dočká důstojného stánku. V tom smyslu byly učiněny první kroky…

KSČ má v obci plnou autoritu. Její činnost je plánována a všechna usnesení jsou důsledně plněna. Zásluhu o to má hlavně předseda organizace s. Tomáš Chodora. Naše stranická organizace patří právem mezi nejlepší na okrese Plzeň-jih.

Požárníci po organizačních potížích zkonsolidovali své řady a plně se zapojili do veřejného života v obci. Dokladem toho je jejich účast a vystoupení na oslavách 25 výročí osvobození Sovětskou armádou spojené se 70 výročím založení požárního sboru ve Vrčeni.

Sokol znovu zahájil pravidelné cvičení v úterý a v pátek. Nový předseda NVD Otomar Máňovec spolu se členy výboru pečuje o pravidelný chod cvičení.

Výbor žen za vedení Anny Zdvořáčkové vyvíjel v tomto roce opravdu aktivní činnost. Kromě péče o úklid návsi a prostoru u hřbitova navštěvovaly ženy divadelní představení (autokarem).

Kulturní klub mladých byl ustaven při JZD Doubrava. Jeho předsedou se stal s. Josef Mašek. Do tohoto klubu přešli prakticky ochotníci z OB.

I ostatní organizace jako myslivci, včelaři, ČČK, dohlížecí výbor Jednoty atd. se zasloužily o zlepšení společenského života i o jméno naší obce.

Tak ten rok uběhl jako voda a člověk se rád zastaví u rybníka, aby pozoroval párek labutí, který v bohorovném klidu brázdí klidnou hladinu vrčeňského rybníka. Labutě vyvedly dvě mláďata, z nichž jedno bylo nalezeno roztrháno. Jsme tedy zas o 1 rok starší, ale snad také moudřejší!

I Tojice, obec, která několik let dřímala, se probouzí a aktivně se zapojuje do budovatelského úsilí našich občanů. Veřejné osvětlení v obci bylo rozšířeno o 2 nová výbojková tělesa.

Při provádění regulace Víseckého potoka, byla zregulována jeho část v Tojicích. Silnice, která byla naasfaltovaná v minulém roce, trpí znečišťováním zemědělskými stroji JZD i mechanizačními prostředky meliorací.

O zlepšení práce v obci Tojicích má zásluha tajemník MNV ve Vrčeni s. Karel Motejzík se s. Františkem Trhlíkem, který zastává funkci DV Jednoty.

Hospoda je stále zavřena. Lahvové pivo se prodává v Jednotě. Ženy si pochvalují, že muži nemohou do hospody, ale horší je, že v obci není schůzová místnost a tím se práce s občany velmi ztěžuje.

V tomto roce byla provedena přestavba č. 47 (František Šroub).

V Sedlišti si letos vyhrnuli rukávy. S radostí zaznamenáváme v Sedlišti největší aktivitu za posledních 10 let. No, posuďte sami!

V červenci bylo pořádáno společné vystoupení, které bylo velmi zdařilé. TJ Sokol předvedla cvičení za účasti žáků, žákyň, dorostenců a dorostenek z celé obce. Cvičení se velmi líbilo stejně jako rozmanité závody s překážkami.

Svazarmovci předvedli s nejslabšími motocykly pomalou jízdu zručnosti. Vítězové byli odměněny vkusnými diplomy. Hosté – svazarmovci z Čižic předvedli ukázkový let leteckých modelů + motorky, řízených ze země, což se všem velmi líbilo. Požárníci předvedli hasební útok na pomyslný hořící objekt. Ač byli pozváni požárníci z okolních obcí, dostavili se pouze požárníci z Vrčeně. V soutěži získali prvenství požárníci ze Sedliště.

Na závěr předvedli ukázku bojového útoku za účasti obrněnce, kulometů a dýmovnic. Mládež si prohlédla všechny zbraně a jednotlivci si mohli zastřílet ze samopalů pod dohledem vojáků. Po vystoupení bylo instalováno rozhlasové zařízení a všechna vystoupení byla vhodně komentována, což přítomní vítali.

V akci Z se prováděla úprava vodní nádrže. Při této práci pomáhalo mnoho občanů. Pojízdný jeřáb ukládal panely na dno a stěny nádrže. O tuto nádrž mají největší zásluhu požárníci, kteří ji již dlouho postrádali. Nádrže bude využito i jako koupaliště.

Do konce roku 1970 bylo odpracováno celkem 1421 hodin všemi složkami. Vyhodnocení nejlepších pracovníků bude provedeno po dokončení celé akce, snad v roce 1971.

Zapsal: Jaroslav Knára

Autor: Veronika

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!