verze pro tisk

Rok 1971

25. září 2013

Rok 1971 byl velmi významný z hlediska politického i národohospodářského. Z politického hlediska to bylo 50. výročí založení Komunistické strany Československa, dále XIV. sjezd KSČ, který udělal tečku za konsolidačním procesem v naší zemi a v neposlední řadě to byly volby do všech stupňů zastupitelských orgánů v naší zemi, které dokumentovaly prosté rozhodnutí drtivé většiny našeho lidu. Na hospodářském úseku došlo k upevnění pracovní kázně, zvýšení výroby a tím i k růstu národního důchodu. Hodnota koruny se stabilizovala a to bylo znát jak na domácím, tak i na zahraničním trhu. To všechno vedlo k některým finančním zvýhodněním většiny důchodců (od 1.X. 1971) i úpravám platů lékařů a středního zdravotnického personálu. To vše svědčí o dobré hospodářské politice našeho státu.

Počátek měsíce ledna byl vcelku normální. Sněhu sice mnoho nebylo, ale přece tolik, aby to stačilo dětem na zimní radovánky. Po celý leden byly mírné mrazíky. Tyto dosáhly větší intensity až koncem února (27.2., 28.2., 1.3.), kdy teploměr poklesl až na – 14°C. 6. března byl naměřen ranní mráz dokonce – 20°C. 10. března však nastala obleva a 16.3. dokonce pršelo. Duben se vydováděl aprílovým počasím. Začátkem dubna se objevily opět mrazíky -3°C v republice až – 9°C. V truhlících pomrzly veškeré řeřichy. 5. dubna byla první jarní bouře s deštěm.

První máj byl hrozný. To málokdo pamatuje. Padal sníh, pršelo a byl hrozný vítr a zima. Přes nepříznivé počasí zúčastnila se průvodu většina školních dětí. Špatné počasí trvalo celý květen, neboť občas padaly kroupy a byly přeháňky. Protože často pršelo, tráva poléhala a hnila, zatímco nic se nedalo zasít.

Ani začátek června nebyl lepší. Stále bylo hrozné počasí s bouřkami a přeháňkami. Červen nebyl zvlášť teplý. Již se zdálo, že obilí polehne, ale od 5.července nastalo krásné – ba přímo nádherné počasí a trvalo téměř 2 měsíce (do konce srpna). Úroda obilí byla taková, že není pamětníka (viz oddíl JZD). Všechno obilí se vymlátilo kombajny.

Suchem byly nejvíce postiženy prameny studní. Snad na prstech bych spočítal stavení, ve kterých byl dostatek vody (samospádový vodovod pro školu, na něj je napojená i správní budova JZD, měl vody dostatek).

I když úroda obilí byla přímo rekordní, nejvíce suchem utrpěla úroda brambor, které byly drobné a vůbec malé.

Po 7 týdnech poprvé z 27/28. srpna pršelo. Byla bouřka doprovázená lijákem. Jinak tomu nebylo ani z 23/24 a 30. srpna, kdy lilo jako z konve celou noc.

Houby nerostly žádné pro sucho. Když však koncem srpna a začátkem září začaly růst, uhodily ranní mrazíky a houbaři měly zase po radosti. Také lískových oříšků se ukazovalo hodně, ale většina červivých. Hrušek bylo málo a jablka byla malá, scvrklá a hodně se kazila.

Konec září byl deštivý. Počasí se umoudřilo a počátkem října bylo nádherně, i když snad denně byly ranní mrazíky. V polovině října již bylo málo listí (to padalo od léta), bylo sychravo, poletoval sníh s deštěm. 20. listopadu ráno ukazoval teploměr -12°C (i v Praze bylo po celý den zmrznuto). Sněžilo, i když sníh přes den roztál. Vánoce byly na blátě. Sníh nebyl do konce roku ani u nás, ani na Šumavě. Počasí po celý rok bylo nestálé a trpělo rozmary.

Počátek každého roku je ve znamení výročních členských schůzí, na kterých složky hodnotí svoji činnost za uplynulý rok. Nejinak tomu bylo i u místního JZD Doubrava, kde měli výroční schůzi 26. února v kinosále u Brabců. Jednání bylo celodenní. Večer byla veselice. Kulturní vložku před dopoledním jednáním provedli pionýři místní školy za vedení ředitele školy.

Náš místní národní výbor se zúčastnil soutěže měst a obcí, kterou vyhlásil ONV Plzeň-jih. Ve své kategorii obsadil 2. místo, které bylo dotováno odměnou 25 000 Kčs, kterou MNV určil na rozvoj obce. O krásný výsledek se zasloužili všichni občané, kteří přiložili ruku k dílu. Nejvíce práce udělali občané ze Sedliště. Doufejme, že i v příští soutěži náš NV čestně obstojí – to by mělo být ctí a záležitostí všech občanů sloučené obce.

Mezinárodní den žen byl ve Vrčeni oslaven v neděli 7.3. besídkou místní školy. Návštěva byla opět obrovská – místa však málo. Všechno se dělá „na holení“ a znovu a znovu se ukazuje nezbytnost zřízení kulturního domu nebo alespoň sálu s příslušenstvím. K MDŽ mělo samostatnou akci také místní JZD, kde ženy členky družstva obdržely bonboniéry. Estrádní část oslavy vyplnili členové kulturního klubu mladých při JZD.

Dne 24. dubna byla vyhlášena „národní směna“, které se ve zdejší obci zúčastnil velký počet občanů. Pracovalo se na oplocení hřiště T. J. Sokol pod Starou hospodou, upravovala se náves i prostranství před hřbitovem.

Vojtěšská pouť 25. dubna se opět nevydařila. Bylo hrozné počasí – přeháňky a zima. V neděli 27. července krátce po poledni se rozezněla siréna na požární zbrojnici, aby ohlásila požár na pšeničném poli u Tojic, kde z nezjištěných důvodů shořely 2 ha pšenice „na stojato“. Ještě štěstí, že duchapřítomností traktoristy, který požár zpozoroval, bylo hořící pole oboráno a tím bylo zaháněno rozšíření požáru. Družstvu vznikla škoda asi 25 000 Kčs, která je kryta pojištěním.

Patnáctého srpna bylo tradiční posvícení. Bylo krásné počasí, hodně lidí. Taneční zábava byla u Brabců (i pěkná) a pořadatelem byla Osvětová beseda.

Jedenáctého července ve 14 hodin (v neděli) konalo se na místním národním výboru slavnostní vítání nejmladších občánků, narozených v roce 1971. Maminky se přišly pochlubit s 15 synky a dcerkami.

Prvního září byl ve zdejší obci ustaven místní výbor Národní fronty, který sdružuje zástupce 22 společenských organizací ze všech 4 částí obce. Předsedou MV – NF byl zvolen s. Jaroslav Knára, místopředsedou s. Stanislav Viktora ze Srb, jednatelem s. Václav Kolář ze Sedliště a pokladníkem s. Ing. František Brudna z Vrčeně. Hlavním úkolem MV-NF byla příprava voleb a koordinace činnosti všech společenských organizací a složek NF.

Dvacáté první výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a 50. výročí vzniku KSČ byla slavnostně a důstojně oslavena 7.5. 1971. (Zprávu přinesl nový týdeník OVKSČ a ONV Plzeň-jih Nový život).

Dne 20. srpna se uskutečnila 2 návštěva sovětských turistů u nás ve Vrčeni. Hostitelem bylo opět JZD Doubrava. Byli to soudruzi ze zauralské Jaroslavi. V jídelně JZD byla uskutečněna beseda, na kterou kromě sovětských hostů byli pozváni vedoucí pracovníci družstva i obce. Výsledkem přátelského setkání bylo navázání družby.

Třicátého srpna došlo u benzinové pumpy v Nepomuku ke smrtelnému úrazu motocyklisty Miroslava Jirky ze Sedliště, který podlehl těžkému zranění 4.září 1971. Škoda tak mladého života.

Dne 14. listopadu oslavil 70. narozeniny osvětový a divadelní pracovník Alexandr Veličkin, bývalý major čsl. armády. Ve Staré hospodě uspořádali jeho přátelé oslavu, kde mu předali vzpomínkové dárky.

Ve dnech 26. a 27. listopadu byly provedeny na území celého státu volby do všech stupňů zastupitelských orgánů. Volby se konaly v budově národního výboru, která byla k tomu účelu slavnostně vyzdobena. Volbám předcházela rozsáhlá předvolební příprava. Politické (KSČ, neboť jiná politická strana v obci není) a společenské organizace navrhly své kandidáty, které předložily MV NF, který vybral 21 kandidátů s přihlédnutím k tomu, aby mezi nimi byli mladí lidé a také ženy. Z navržených 21 kandidátů bylo 17 mužů a 4 ženy, z toho 7 kandidátů do 35 let. Podle sociálního složení to bylo 7 dělníků, 4 členové JZD, 4 příslušníci inteligence a 6 ostatních pracujících.

Všichni navržení kandidáti byli zvoleni 100%.

Z Vrčeně byli do nového NV zvoleni (8): Beránek Milouš, Ladislav Chodora, Marie Chodorová, Karel Kotík, MVDr. Otomar Máňovec, František Šimánek, Ing. Marta Vavříková, František Zdvořáček ml.

Ze Srb 6 poslanců: Karel Berkovec, Ing. Vladislav Duspiva, Vojtěch Mašek, Dana Moravcová, Jan Roneš, Jan Vaník

Ze Sedliště 5 poslanců: Josef Bečvář, Václav Burda, Miloslav Jirka, Jaroslav Palacký, Josef Vaněk

Z Tojic 2 poslanci: Karel Motejzík, Anna Šabatová

Předsedou NV byl opět zvolen Ladislav Chodora, místopředsedou Miloslav Jirka, tajemníkem Karel Motejzík.

Předsedou Místní volební komise byl Jaroslav Knára, předsedou okrskové volební komise byl Jan Chodora.

Národní výbor má 3 stálé komise: Finanční: předseda Karel Borkovec;   Výstavby: předseda František Šimánek;   Veřejného pořádku: předseda Miloslav Jirka.

29/11 navštívila naší obec a místní JZD již 3 sovětská delegace z kolchozu „Iljiče“ z okresu Suchoj Log ze Sverdlov oblasti. Delegace byla 3 členná a vedl ji předseda kolchozu (má 20 000 ha) s. Kiljo Jakov Sergejevič. Sovětští hosté si prohlédli jednotlivé farmy našeho družstva, položili věnec na hrob sovětských vojáků na místním hřbitově, navštívili zdejší školu, kde na besedě se žáky předal vedoucí delegace kromě pozdravů a dopisu pionýrů z kolchozní školy i upomínkové dárky žákům i učitelům. Největší radost měly děti z pohyblivého „uralského medvěda“. Hned příští den shromáždili žáci naší školy mnoho dárků pro své nové přátele. V jídelně našeho JZD se uskutečnila beseda hostů ze Sovětského svazu s pracovníky družstva a lidosprávy. Závěrem této srdečné besedy byla uzavřena družba mezi kolchozem „Iljiče“ a našim JZD Doubrava a mezi kolchozní školou a místní devítiletkou. Bylo dohodnuto, že každý rok se budou vzájemně vyměňovat delegace, aby se obě strany důkladně poznaly a mohly si navzájem účinně pomáhat a předávat si zkušenosti.

Koncem roku byl v naší obci ustaven Svaz socialistické mládeže, jehož prvním předsedou byl zvolen Jiří Strolený. Mladí se s chutí pustili do práce a je jen škoda, že nemají místnost (klubovnu), kde by se mohli scházet. Jejich prvním zdařilým vystoupením bylo uspořádání vánoční dětské besídky s nadílkou v hostinci u Brabců. Tak se konečně i mladí ve Vrčeni dali dohromady.

Jak už to v životě bývá: jedni se žení, druzí se rodí a třetí umírají. Nejinak tomu bylo i letos.

Sňatky:   Vladislav Berdych Kladrubce 21 a Marie Kyrdová Mladý Smolivec 62;   Jiří Nedvěd Přeštice 356 a Marie Hartmanová Přeštice 356;   Štefan Krpela a Anna Hofmanová Sedliště 45;   Jan Chott Železný Újezd a Zdeňka Šelmátová Měrčín 14;   František Zdvořáček Vrčeň 75 a Jindřiška Pechanová Mohelnice 34;   Petr Mašek Dobřany 167 a Alena Strolená Vrčeň 18;

Sňatky uzavřené mimo NV ve Vrčeni: František Vavřík Vrčeň 28 a Marta Skůpová Drunče 23;   Václav Lavrinčik Vrčeň 41 a Anna Kalabzová Čečovice 13;   Jaroslav Kohout Srby 104 a Jarmila Mrázová Ždírec 42;   Pavel Janoch Srby 25 a Marie Lukášová Třebčice 40

Narození:   Pavel Holý Vrčeň 74, narozen 3.4.1971;   Marie Vavříková Vrčeň 28, narozena 8.4.1971;   Petr Gürtner Vrčeň 41, narozen 25.5.1971;   Josef Dubský Vrčeň 3, narozen 17.8.1971;   Jana Hanzlíková Srby 63, narozena 13.5.1971;   Miroslav Sládek Srby 64, narozen 21.10.1971;   Věra Holá Sedliště 50, narozena 4.3.1971;   Marcela Skalová Sedliště 73, narozena 7.10.1971

Úmrtí:   František Kadlec Vrčeň 115, zemřel 29.1.1971;   Jan Polívka Vrčeň 47, zemřel 28.3.1971;   Jan Vaník Vrčeň 91, zemřel 2.4.1971;   Josef Janoch Srby 25, zemřel 15.4.1971;   Jan Mařík Sedliště 32, zemřel 25.4.1971;   Filomena Fialová Vrčeň 20, zemřela 23.5.1971;   František Berkovec Vrčeň 71, zemřel 31.5.1971;   Marie Růžičková Vrčeň 66, zemřela 8.6.1971;   Václav Máňovec Vrčeň 42, zemřel 17.6.1971;   Marie Skalová Vrčeň 114, zemřela 26.9.1971;   Marie Barochová Vrčeň 52, zemřela  29.6.1971;   Františka Antonová Vrčeň 65, zemřela 22.8.1971;   Miloslav Jirka Sedliště 18, zemřel 4.9.1971;   Stanislav Brožovský Vrčeň 78, zemřel 26.10.1971;   Josef Smrt, Tojice 38, zemřel 9.11.1971;   Václav Rada Srby 82, zemřel 13.11.1971;   Josef Kavale Tojice 44, zemřel 16.11.1971;   Marie Martínková Tojice 39, zemřela 4.12.1971

Životní jubilea: 20. srpna 1971 dožila se 80 let paní Marie Syrová ze Srb č. 63;   V tomto roce dožili se 80 let manželé Vojtěch (narozen 18.9.1891) a Anna (narozena 9.11.1891) Šůsovi z Vrčeně;   28. listopadu oslavila 80 narozeniny paní Julie Hofrichtová z Vrčeně č. 39.

Všem jubilantům blahopřály členky sboru pro občanské záležitosti při MNV ve Vrčeni, které oslavencům předaly menší dárky.

Počet svateb: 10;   Počet narozených: 8;   Počet zemřelých: 18

Je tedy zřejmé, že počet obyvatel v naší obci klesá, což je zřejmé i z následující tabulky:

Obec Přihláš. k pobytu Odhláš. z pobytu + -
Vrčeň 10 19 - 9
Srby 3 9 - 6
Sedliště 3 4 - 1
Tojice 1 3 - 2
Celkem 17 35 - 18

Volbami v listopadu tohoto roku skončilo nejdelší volební období (7leté) od revoluce 1945. I když aktivita některých poslanců národního výboru v posledních letech poklesla, je nutné konstatovat, že v uplynulém volebním období se udělalo hodně veřejně prospěšné práce. Za dobrou práci byl náš NV také odměněn, jak jsem již vpředu uvedl od ONV Plzeň-jih částkou Kčs 25 000. Na akcích pro zvelebení obce byla zaplaceno celkem přes 1 000 000 Kčs a to není  započítána hodnota brigádnické práce, která byla nemalá.

V naší obci byla provedena v tomto roce další úprava místních komunikací, bylo provedeno oplocení nového sokolského hřiště a na návsi další část kanalizačního potrubí. V Sedlišti bylo zřízeno nové hřiště a pokračováno na zbudování vodní nádrže. Ve všech obcích pokračováno bylo v dalším rozšíření instalace výbojkovými světly.

Nově zvolený národní výbor má ve svém programovém plánu zahrnuty školy zaměřené na další zlepšování vzhledu všech obcí. Pro rok 1972 je plánováno vypracování stavební studie a v druhé části projektu kulturního domu u nás ve Vrčeni. Protože tato akce bude realizována jako akce „Z“, bude vyžadovat velkou brigádnickou pomoc všech složek a občanů naší obce.

Školní rok 1971/72 byl zahájen v pondělí 1. září. Ani v tomto školním roce nebylo změn v učitelském sboru. Jiskry i pionýry vede Vlasta Járová ze Dvorce, studentka Pš v Karlových Varech. Filumenistický kroužek vedl opět s. Václav Chval, důchodce z Vrčeně. Od 2. pololetí s. uč. D. Šmeráková.

Stav žactva a obsazení tříd:

třída ročník žáků chlapců dívek vyučuje
I. 1. 12 7 5 D. Šmeráková
II. 2. | 4. 19 | 12 11 | 7 8 | 5 J. Knára
III. 3. | 5. 19 |12 8 | 5 11 | 7 Z. Švojgrová
74 38 36

Na katolické náboženství se v tomto školním roce přihlásilo 12 dětí. Náboženství vyučuje vždy ve čtvrtek od 13 do 14 hodin děkan P. Josef Novák, který dříve působil v Přešticích. P. František Laňka působí nyní po léčení v sanatoriu někde u Budějovic.

Naše družstvo i v tomto roce bylo vedeno se ctí splnit úkoly státního plánu. Hrubá zemědělská produkce dosáhla částky 10 345 Kčs na 1 ha zeměď. půdy. V plánu se počítalo ještě s větším růstem zem. výroby, ale vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v rostlinné výrobě to nebylo možné a ani reálné. To se týkalo hlavně okopanin a pícnin, což zapříčinilo v květnu a červnu velké mokro a v červenci a září přílišné sucho.

Produktivita práce má v družstvu vzrůstající tendenci. Na 1 přepočteného pracovníka bylo v roce 1969 dosaženo výkonů za 38 200 Kčs. V roce 1970 již 48 500 Kčs a letos 54 400 Kčs. Na odměnách bylo v tomto roce vyplaceno 3 286 000 Kčs. Za dovolenou bylo družstevníkům vyplaceno 138 000 Kčs.

V rostlinné výrobě bylo dosaženo nejlepších výsledků v pěstování obilovin za celou existenci družstva.

U obilovin byl dosažen ∅ ha výnos 37,5q – z toho žito 28,9q po 1 ha;   pšenice 39,1q po 1 ha, ječmen 38,- q po 1 ha, oves 40,9q po 1 ha

Málo příznivá byla situace ve výrobě sena. Na jaře při dobrém hnojení luk byly porosty velmi dobré. Část sena byla zničena povodněmi. V době sucha (VII.,VIII.), kdy byl nedostatek zelené píce, muselo být přistoupeno ke zkrmování sena. Tento stav podstatně ovlivnil i zásobu sena koncem roku.

Také výroba brambor byla podstatně nižší proti plánu i proti minulým létům. Prům. ha výnos brambor byl jen 135q. Příčinou malého výnosu bylo mokro (V., VI.), kdy nebylo možné provádět kultivaci, pak zase 2 měsíční sucho.  Prům ha výnosy brambor podle jednotlivých provozoven: Vrčeň 163q, Tojice 151q, Srby 133q, Sedliště 65q z 1 ha.

V živočišné výrobě nebyl splněn plán výroby zhruba o 9%. Výrobu mléka ovlivnilo menší množství píce i její zhoršená kvalita. Na neplnění státního plánu v prodeji mléka se projevuje i úbytek záhumenkových krav, které družstvo nemůže nahradit pro nedostatek ustajovací kapacity pro dojnice.

V tomto roce družstvo vyrobilo 1 653 000 ks vajec. Prům. snáška na 1 vesnici byla 209 ks vajec. Chov drůbeže velmi kladně ovlivňuje rentabilitu družstva.

Výroba hovězího masa (641q) byla splněna podle plánu. V této oblasti byla nejlepší farma v Tojicích. Výroba vepřového masa byla překročena podle plánu o 20% a prodej byl splněn na 107%. Toto odvětví je před zrušením a v roce 1972 se nepočítá v družstvu s výrobou vepřového masa. Výroba drůbežího masa dosáhla výše 521q.

Letos družstvo nakoupilo strojů za 427 000 Kčs. Je jen třeba dát stroje do socialistické péče jednotlivých pracovníků. Také 6 bytových jednotek bylo letos dokončeno a první nájemníci se již nastěhovávají.

Po kulturní stránce spolupracuje družstvo s „klubem přátel kultury při JZD“, který měl několik vystoupení mimo sloučenou obec. Byly uspořádány 2 autobusové zájezdy družstevníků do Olomouce na výstavu květin a do Prahy na lední revue. 30 družstevníků bylo vysláno na zimní rekreaci a v letním období 18 dětí družstevníků do pionýrských táborů a dětskou rekreaci. 6 družstevníků (převážně traktoristů) bylo vysláno na výstavu „Agra“ do NDR.

Je možno říci, že přes různé výkyvy se podařilo vyrovnat se s plánem hrubého důchodu. Prohloubila se další stabilita družstva a pro rok 1972 byly na všech úsecích vytvořeny dobré podmínky pro úspěšné hospodaření i  v roce 1972 a létech dalších.

 

kronika

 

 

kronika
kronika

 

Jak jsme již uvedli je v naší sloučené obci 21 společenských organizací. V jejich práci jsou značné rozdíly. Nejaktivněji si vedou společenské organizace v Sedlišti. Jejich zásluhou se dokončuje vodní nádrž, která bude sloužit jako koupaliště a již se plánují nové akce (sportovní hřiště aj.). na rok 1972 uzavřely společenské organizace závazek na odpracování cca 4 500 brigádnických hodin (tj. na hlavu včetně kojenců asi 25 brigádnických hodin).

Zásadní chybou je, že ve vedení i členy většiny organizací jsou stále tíž lidé, kteří nedovedou odříci funkce, které jiní odmítají, přijmou je a pak pro nával práce i schůzí úkoly ke spokojenosti své i společnosti plnit nemohou. Bude třeba stále do práce zapojovat více mladých a funkce a práci rovnoměrněji rozdělovat.

V tomto roce odešel vedoucí truhlářské provozovny s. Žítek do důchodu a provozovna se uzavírá. Má tedy nyní NV jen 1 provozovnu (holičství a kadeřnictví). Její vedoucí s. Václav Markvart kromě toho je zaměstnán na Zelené Hoře jako strážný. Má střídavě směny a tomu se musí přizpůsobit i provoz uvedené provozovny.

O tom, že životní úroveň našich občanů se zvyšuje svědčí i rekordní výše obratu v místní samoobsluze, která za tento rok dosáhla částky 1 335 610 Kčs.  V samoobsluze kromě vedoucí s. Libuše Šlajerové jsou ještě 2 prodavačky.

Ani pohostinství nezůstávalo v tržbě pozadu. Největší tržbu za poslední léta mělo pohostinství Stará hospoda a to 243 995 Kčs a to proto, že pohostinství 1. (u Brabců) bylo od září do 16.listopadu uzavřeno, protože po vedoucí B. Růžičkové, která dala Jednotě výpověď, protože s manželem Karlem Růžičkou koupili chalupu po zemřelé paní Hruškové, kterou opravovali. Pohostinství převzali o prázdninách mladí manželé s 3 dětmi, kteří však zde dlouho nebyli a odstěhovali se zpět do Sušice.

Od 16. listopadu převzala pohostinství I. p. Brettová z Hvožďan, která bydlí se svým manželem v bytě nad prodejnou samoobsluhy. Od 16.11. do 31.12.1971 byla tržba v této provozovně 26 556 Kčs.

V jarních měsících bylo započato s regulací Čížkovského potoka. Ještě v zimě byly odstraněny olše i ostatní porost na březích. Mechanizačními prostředky bylo vyhloubeno pomocné koryto i koryto nového toku. Dlažba byla provedena ze struskobetonových tvárnic, které byly dováženy z Ejpovic. Do podzimu bylo provedeno vydláždění až pod ves, kde byl postaven nový most. Na starém mostě byla kaplička, která byla chráněna památkovým úřadem a měla být přemístěna bez poškození na určené místo. Zatím se tak nestalo. Regulace potoka navázala na regulaci u mostu v Kaštanech. Regulačními pracemi trpěla krmivová základna JZD, neboť z luk po obou březích potoka nebyla sklizena žádná píce. Na lukách jsou bez ledu a skladu natahovány pařezy a uschlé křoviny.

Nebylo rovněž provedeno napojení obecní kanalizace do nového koryta a tak se veškerá odpadní voda vylévá po lukách a silně je zmokřuje.

V důsledku regulace potoka a zbourání mostu nemohlo být pokračováno ve stavbě koupaliště a požární nádrže. Až po žních se mohlo znovu započít s pracemi. Závazek na dokončení akce do konce r. 1971 splněn stejně nebyl. Přesto na nádrži bylo odpracováno za uplynulý rok 4 282 hodin jen místními občany. JZD Doubrava poskytlo zdarma traktory na převoz materiálu, zajistilo spolu s MNV panely na rozšíření pro dětskou část koupaliště. Tato pomoc byla velmi významná a přispěla podstatnou měrou ke zdárnému provádění celé akce.

V dubnu bylo započato se stavbou hřiště nad rybníkem, pod objekty JZD. Zemní práce provedly buldozery. Protože se počítalo s tím, že na hřišti bude provedeno veřejné vystoupení u příležitosti oslav 75 výročí založení místního požárního sboru, bylo nutné přes naléhavé práce v době senoseče přikročit k částečné povrchové úpravě hřiště, aby se mohlo cvičení uskutečnit. Na povrch byl navezen písek, který darovalo místní JZD. Zbytek plochy byl urovnán až v říjnu. Chybějící zeminu dovezli silničáři, kteří čistili příkopy ze Sedliště do Přešína. Na úpravě hřiště bylo odpracováno celkem 466 brig. hodin.

Začátkem měsíce července byly provedeny oslavy 75. výročí založení místního požárního sboru, na které byli pozváni všichni rodáci obce. Bývalým členům sboru byla předána čestná uznání za jejich záslužnou práci. V neděli bylo slavnostní vystoupení na hřišti, kterému předcházel průvod obcí a položení věnců u pomníku padlých. Veřejné vystoupení bylo velmi zdařilé. Vystupovali žáci, žákyně, dorostenci a dorostenky. Kromě místních požárníků vystupovali požárníci z Vrčeně, Srb, Tojic, Čočovic, předvedli starou ruční stříkačku, taženou koňmi, která ještě po tolika létech byla schopna provozu. Poděkování patří požárníkům z Blovic, kteří ochotně přijeli s vodním dělem, když sousední požární sbor z Nepomuka účast odmítl. O zdařilé vystoupení se velkou měrou zasloužil cvičitel Krofta, který ač 65 let stár věnoval hodně času nácviku mladých členů T. J. Sokol.

Ke Dni armády uspořádal Svazarm veřejné vystoupení, na kterém předvedl jízdu zručnosti na motocyklech „Pionýr“, kolech, uspořádal závody na střelbě a různých branných disciplínách. Modeláři z obce předvedli modely raket, které odstartovaly z prostoru hřiště. Modeláři z Čižic předvedli letecké modely řízené radiem. Vojáci ze Zelené Hory vystoupili s protiletadlovými děly a na závěr provedli kruhovou obranu za maximálního použití bojové techniky. Toto vystoupení bylo velmi efektivní. Organizace Svazarmu obsadila v soutěži 2. místo v okrese a byl ji udělen titul „vzorné organizace Svazarmu“. Mladí chlapci přivezli několik přebornických titulů z okresních soutěží a množství cen a prvních míst ze závodů pořádaných v okrese. Čestné uznání udělil Svazarmu OV NF Plzeň-jih.

Místní JZD pokračovalo ve výstavbě opravářského střediska a postavilo novou montážní halu, která bude dána do provozu v roce 1972.

Velmi kladně musíme hodnotit přístup všech občanů k veřejným zájmům. Došlo k dalšímu stmelení obce a to vše se projevuje na zlepšování životního prostředí. Ve volbách proto dali všichni občané svoje hlasy kandidátům ze Sedliště i všem kandidátům ostatním.

Zapsal: Jaroslav Knára

Autor: Veronika

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!