verze pro tisk

Rok 1973

25. září 2013

 

V tomto roce se ještě více upevnila internacionální jednota tábora socialismu. Značného pokroku bylo dosaženo v mezinárodních vztazích zemí s rozdílným společenským zřízením. Největší zásluhu na tom má ofensivní politika SSSR, která je politikou míru a pokroku.

Velký význam má celoevropská konference o bezpečnosti a spolupráci v Helsinkách. Ve Vídni se zase sešli zástupci mocností, aby jednali o snížení počtu ozbrojených sil v Evropě. Na světě však stále zuří válka ve Vietnamu, válka mezi Egyptem a agresivním Izraelem, boje v Kambodži a vojenský puč v Chile.

Důležitou událostí roku bylo podepsání dohod dvěma největšími světovými velmocemi, mezi SSSR a USA o omezení strategických nukleárních zbraní.

Pro nás bylo významné podepsání smlouvy mezi naší republikou a NSR, které předcházelo podepsání smlouvy mezi Polskou lidovou republikou a NSR, mezi NSR a NDR a přijetí obou těchto států do Organizace spojených národů. Podepsáním této smlouvy a navázáním diplomatických styků na úrovni velvyslanectví, byl prakticky ukončen válečný stav a odčiněn Mnichov.

Jednou z nejdůležitějších událostí ve světě byl Světový kongres mírových sil v Moskvě, kterého se zúčastnilo 3400 delegátů všech světadílů, různé řeči, barvy pleti, různého politického i náboženského přesvědčení. Všichni se však shodli v tom, že pro zachování míru je nutné stále všemi prostředky bojovat, protože ve světě existují stále síly, které se nemohou  a ani nechtějí smířit hlavně s mírovou politikou SSSR a mírového tábora. Moskva znovu před celým světem dokázala, že SSSR je zásadovým stoupencem zachování míru a že zůstal věren celých 31 roků od svého vzniku zásadám Leninova dekretu o míru.

Také v rozvoji celého našeho národního hospodářství bylo dosaženo výrazných úspěchů. Plán průmyslové výroby ve státě i v našem okrese byl splněn a v mnoha ukazatelích i překročen. Znovu se zvýšily mzdy a tím se zvýšila i životní úroveň obyvatelstva. Vklady našich občanů vysoko překročily úroveň vkladů v r. 1972, což dokazuje zdravý vývoj našeho národního hospodářství a stabilitu naší měny.

Výrazných úspěchů v našem okrese bylo dosaženo na úseku zemědělské výroby. Státní plán byl překročen o 13,8 %. Obilí bylo dodáno o 379 vagónů více než stanovil plán, bramborů o 687 vagónů nad plán, mléka o 3 890 000 l více atd. Za tyto výrazné úspěchy v zemědělské výrobě byl našemu okresu udělen Řád práce. Poděkování patří všem zemědělcům-družstevníkům. I naše družstvo velmi čestně obstálo (viz samostatnou kapitolou JZD).

Také národní výbory našeho okresu dosáhly ve zvelebování obcí velmi pěkných výsledků. Závazky NV sestavené ze závazků všech složek NV v obcích byly vysoko překročeny (hodnota 45 mil.  Kčs na 55 mil. Kčs).

Všechny tyto úspěchy, kterých v minulém roce bylo ve státě, v našem okrese i v naší obci dosaženo, dokazují správnost politiky vedoucí síly v naší společnosti – Komunistické strany Československa.

Celkově je možno rok 1973 hodnotit jako velmi suchý rok, i když v jeho první polovině častěji pršelo, 2. polovina roku byla velmi suchá.

Začátkem ledna se ukázal první sníh. Denní teploty byly nad 0°C, byly časté mlhy, břečka. Teprve 19/2 poprvé sněžilo celý den. Avšak  21. a 22.2. znovu déšť, břečka – hrozné počasí. 25/2 napadlo přes noc 10 cm sněhu, který však opět přes den roztál. Konec února však vše napravil – nastala opravdová zima. Noční teploty klesly na -10°C a vše bylo jako v pohádce. Jedenáctého března však sníh slezl a bylo krásné jarní počasí. 2 dny na to opět napadl sníh. Od té doby dlouho nepršelo. Duben byl aprílový v pravém slova smyslu. 1. máje i celý první týden v květnu bylo krásné počasí. I 2. májový týden se vydařil. Májové deštíky se střídaly se sluníčkem. V druhé polovině května se ochladilo, byly časté přeháňky. Začátkem června nastalo opět pěkné počasí – v našem družstvu byla zahájena senoseč. Červenec byl chladný s přeháňkami. Srpen se však umoudřil. Počasí družstevníkům přálo. Celý srpen nepršelo a žně probíhaly plným tempem. 1. týden v září nastala tropická vedra (až  32°C) – ukazuje se nedostatek vody. Až 25/9 po dlouhé době trochu sprchlo. 12/10 se ukázal první sníh. Konec října byl velmi chladný (-7°C).  Konec listopadu přivítal souvislou vrstvou sněhu. Začátkem prosince uhodily až -18°C mrazy, které trvaly do poloviny měsíce. V té době je již všude značný nedostatek vody. Vánoce byly na blátě velmi nehezké, po sněhu i po vánoční idyle ani památky.

Řádný výkon státní správy vyžaduje nejen dodržování zákonnosti, ale i rozhodování v kolektivním orgánu. V tomto směru je třeba práci našeho NV velmi kladně hodnotit, zvláště s ohledem na skutečnost, že předseda NV s. Ladislav Chodora byl od konce října nemocen a veškerá tíha práce  a odpovědnosti ležela na členech rady, z nichž ani jeden nebyl pro funkci z práce uvolněn. Na plnění volebního programu uzavřely společenské organizace sdružené v NF závazek na odpracování 8 200 brigádnických hodin. Tento závazek byl překročen o 1176 hodin. Byla vytvořena hodnota díla v částce Kčs 705 000, při vynaložení 488 000 Kčs.

Veřejná plenární zasedání NV jsou velmi dobře v radě NV připravována. Účast poslanců je velmi dobrá. Horší je to s účastí občanů na těchto schůzích. Jsou lidé, kteří nevytáhnou paty, pro veřejnost nepracují, mají všechno, a když od některé instituce něco potřebují, stejně dosáhnou svého. A tak se jim dobře vede, hrají si na svém písečku a stále něco kritizují a provokují…

Velkou starost působí národnímu výboru bagrování rybníka ve Vrčeni. Práce se protahují, bagr převážejí stále sem a tam a do Vrčeně přijedou vždy, když je špatné počasí a odvoz materiálu je značně stížen. Když je konečně bagr a jeřábový nakladač, nejsou zase auta na odvoz materiálu a tak polovina rybníka je vybagrována, bahno odvezeno, zatímco 2.polovina čeká na vybagrování a odvoz.

V tomto roce bylo započato s demoličními pracemi domku p. Šmída a V. Kováříka pro stavbu kulturního domu. Na těchto pracích se podílely všechny společenské organizace ve Vrčeni. Práce byla organizována tak, že vždy pracovali členové jedné organizace. Evidenci o odpracovaných brigádnických hodinách vedl NV i výbory organizací.

MV NF organizoval a zajišťoval uzavírání závazků k plnění volebního programu. Pokud se týká práce společenských organizací, je tato velmi rozdílná. Největším nedostatkem je, že některé organizace nekonají od výroční do výroční schůze členské schůze. Pracují stále jen výbory a to zase jen podle potřeby. Proto MV NF prováděl rozbory činnosti některých organizací za účelem zlepšení práce a činnosti. 24. společenskou organizací sdruženou v MV NF je místní skupina ČSŽ v Srbech.

Patnáctého února se konala v hotelu ve Dvorci výroční schůze JZD Doubrava, na které došlo ke sloučení s JZD Klášter. Tak se vytváří větší ekonomický celek a hned bylo přikročeno ke specializaci v zemědělské výrobě. V Klášteře se buduje zařízení pro několik set kusů hovězího dobytka na žír. Družstvo zakoupilo nový autobus a pracovníci jsou z místa bydliště dováženi přímo na pracoviště. Řidičem autobusu je Josef Mašek z Vrčeně, který má sníženou pracovní schopnost (plotýnky na páteři).

V únoru a březnu pracovala v obci skupina elektrikářů, která dokončovala výměnu instalace v 2. části obce. Výměna byla provedena i ve škole, kde současně byla nově instalována světla ve 2 třídách v přízemí.

Dne 27.4. byla okresní směna. Pracovalo se na demolici „Šmídoviny“ pro stavbu kulturního domu. Směny se zúčastnilo mnoho občanů a ve všech částech obce bylo vykonáno mnoho práce.

Dne 5.5. došlo k požáru výkrmny JZD v Tojicích. Dobytek se podařilo zachránit, přesto škoda činila několik desítek tisíc korun. Příčinou požáru byl patrně nedopalek cigarety.

Dne 22.6. se u staré hospody splašili Miloslavu Barochovi koně. Jeden kůň si roztrhl rozporkou břicho a ač se MVDr. O. Máňovec snažil jej zachránit, musel být utracen. Tak je ve Vrčeni opět o jeden pár koní méně a zbývá zde poslední pár, s kterým jezdí Václav Markvart (Mistr).

Dne 26.8. došlo ke srážce osobního auta Fiat 600 jedoucího směrem od nádraží a motocyklem, řízeným Josefem Dubským, zaměstnancem nepomucké pošty a tandemistou Herbertem Endlerem. Ač zpočátku se zdálo, že srážka u Holubů bude mít tragické následky, nakonec vše dobře dopadlo, jen vozidla byla poškozena a H. Endler byl několik dní v nemocnici.

Jinak rok proběhl klidně – bez senzací a tragických událostí.

Společenská kronika

Narození:

Zdvořáček František (1.1.1973 – Vrčeň 108);   Vavříková Markéta (14.4.1973 – Vrčeň 127);   Lavrinčík Václav (6.5.1973 – Vrčeň 41);   Vavřík Zdeněk (10.5.1973 – Vrčeň 122);   Brudna Tomáš (24.7.1973 – Vrčeň 125);   Šmejkalová Romana (29.8.1973 – Vrčeň 107);   Sedlák Petr (16.9.1973 – Vrčeň 33);   Kubíková Marie (21.9.1973 – Vrčeň 26);   Vinczeová Věra (29.9.1973 – Vrčeň 125)

Janoch Pavel (1.4.1973 – Srby 108);   Havlíčková Radka (13.4.1973 – Srby 95);   Pflegrová Gabriela (18.4.1973 – Srby 81);   Černá Marcela (24.4.1973 – Srby 11);   Krňoul Dušan (26.7. 1973 – Srby 67);   Plánička Marek (27.9.1973 – Srby 33)

Vaněk Hubert (18.5.1973 – Sedliště 36);   Sedláček Martin (27.6.1973 – Sedliště 36);   Sládková Jana (19.7.1973 – Sedliště 80);   Sedlák Aleš (7.8.1973 – Sedliště 40)

Úmrtí:

16.1.1973 Modračka František – Vrčeň 8;   12.8.1973 Anton Václav - Vrčeň 65;   28.7.1973 Žitek Karel - Vrčeň 70;   12.9.1973 Markvart Matěj - Vrčeň 19;   28.10.1973 Ryska Bohumil - Vrčeň 105;   21.11.1973 Chejlavová Františka – Vrčeň 63;   22.12.1973 Markvartová Anna - Vrčeň 21

5.5.1973 Hejda Václav - Srby 3;   9.6.1973 Netušilová Marie - Srby 55;   3.1.1973 Markvart Tomáš - Srby 24;   18.4.1973 Brabcová Marie - Srby 19;   15.7.1973 Němečková Antonie – Srby 22;   28.10.1973 Kohoutová Anežka - Srby 49

10.1.1973 Palacký Josef - Sedliště 5;   6.1.1973 Vaněk Alois - Sedliště 23;   26.4. 1973 Šelmátová Terezie - Sedliště 26;   19.9.1973 Tafatová Marie - Sedliště 49

2.7.1973 Kutiš Jan - Tojice 1;   6.9.1973 Skalová Anna - Tojice 24;   19.10. 1973 Posavádová Mathylde – Tojice 18;   22.11.1973 Šlajer František - Tojice 33;   10.12. 1973 Špetová Marie - Tojice 12

Sňatky:

21. 7. 1973 Zdeňka Kolaříková Čečovice 29 a Karel Bouše  Kladrubce 20;   27. 1. 1973 Zdeňka Justová Sedliště 71 a Václav Sedláček Budislavice 34;   7. 4. 1973 Jiřina Vlková Vrčeň 49 a Vladislav Zikmund Koterov 4;   3. 8. 1973 Vlad. Matoušková Srby 65 a Milan Šimek Šťáhlavy 212;   4. 8. 1973 Jana Justová Sedliště 71 a Jaroslav Ceplecha Mileč 10;   17. 8. 1973 Božena Růžičková Vrčeň 90 a Karel Heřman Horažďovice 434

Zlatá svatba:

21. 1. Alois a Božena Hanzlíkovi – Vrčeň 59;   10. 2. Karel a Růžena Pavelkovi – Vrčeň 64;   10. 2. Václav a Anna Činovcovi – Srby 77;   2. 4. Bohumil a Marie Ryskovi – Vrčeň 104;   7. 7. František a Marie Koželuhovi – Vrčeň 98

V roce 1973 se 80 let dožili:

8. 2. 1973 Chodorová Anna – Vrčeň 32;   2. 2. 1973 Zikánová Anna – Srby 2;   11. 2. 1973 Markvartová Růžena – Srby 5;   21. 6. 1973 Mikulíková Barbora – Vrčeň 39;   31. 3. 1973 Peleška Václav – Srby 54;   4. 10. 1973 Manová Marie – Tojice 42;   8. 11. 1973 Chaloupek Josef – Vrčeň 93;   24. 3. 1973 Mařík Václav – Sedliště 25

Sbor po občanské záležitosti ve spolupráci s DV Jednoty ve Vrčeni zajišťuje blahopřání a dárky u příležitosti zlatých svateb a životních jubileí.

V tomto roce provedl 2x vítání nových občánků do života. 26/5 přivítáno 12 dětí, 22/9 přivítáno 11 dětí. Slavnost vítání se koná v obřadní síni na MNV.

obec přihlášení * odhlášení + + -
Vrčeň 3 9 11 7 -6
Srby 6 6 11 6 -5
Sedliště 2 4 5 4 -3
Tojice 5 - 4 5 -4
Celkem 16 19 31 22 -18

Počet obyvatel naší sloučené obce k 31. 12. 1973: 1060

Jak je vidět z uvedené tabulky, pokračuje vystěhování vesnice do měst. To je jistě nedobrým a nezdravým zjevem. Nejhůře již několik let jsou na tom Tojice, nejlépe Srby a Vrčeň.

Hlavním cílem hospodaření družstva bylo další zvýšení zemědělské výroby a tím vytvoření dostatečných zdrojů pro odměny družstevníků i pro náročnou výstavbu družstevní i kooperační. Byla ještě výrazněji prohloubena specializace živočišné výroby a nebylo opomenuto zvyšování produktivity práce a intenzifikace zemědělské výroby.

Hrubá zemědělská produkce dosáhla částky 16 981 000 Kčs.

Její nárůst ve srovnání s rokem 1972 představuje v objemu částku 1 950 000 Kčs, což je 12%.

Rostlinná výroba

Ve výrobě obilovin byl dosažen průměrný ha výnos 34q. Na některých honech, jako např. na hlíně v Srbech bylo sklizeno 55q ječmene z ha. Dodávka obilí na státní nákup byla překročena o 500q a splněna na 113%.

Výroba krmných plodin a brambor byla ovlivněna suchem. Tento stav měl za následek, že produkce zemědělské výroby byla splněna pouze na 86% a vyrobený objem rostlinné výroby zůstal na úrovni roku 1972.

Ke zlepšení fondu, hlavně v Sedlišti a v Klášteře bylo provedeno odvodnění ve výměře 60 ha a rekultivací pozemků po melioracích ve výměře 40 ha.

Velké rezervy má družstvo ve výrobě sena a krmných plodin.

Živočišná výroba

Na tomto úseku došlo ke zvýšení výroby na všech jejich úsecích. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo ve výrobě mléka, kde výroba proti plánu byla překročena o 6%.

Do mlékárny bylo dodáno ze společného chovu 1, 116 000 litrů. Průměrná užitkovost na 1 dojnici za rok byla 2 900 litrů.

Ve výrobě vajec nebyl dosažen okresní průměr, stejně jako ve výrobě selat.

Mechanizace

V tomto roce nakoupilo nové stroje naše družstvo za 720 000 Kčs. V kooperaci byl nakoupen traktor Škoda 180 s příslušenstvím za 402 000 Kčs. Nepříznivě se projevila zvýšená spotřeba náhradních dílů, která byla v tomto roce vyšší o 200 000 Kčs. Na tom mělo vliv vybavení vozidel podle nové vyhlášky, ale hlavně horší a mnohdy až lajdácké zacházení se svěřenými prostředky.

Na plnění viz tabulky o hospodaření družstva v samostatných deskách!

Od školního roku 1973/74 byla zdejší škola organizována jako škola pětitřídní. 1. září přestala existovat škola v Sedlišti a děti docházejí do vrčeňské školy. Proti minulému š. r. se počet tříd zvětšil o 2. Na školu byly přikázány 2 soudružky učitelky: s. Eva Hokešová z Plzně a s. Jaroslava Hrubá z Blovic.

Na škole byla ustavena samostatná pionýrská skupina, jejíž vedoucí je s. uč. Eva Hokešová, která řídí práci 3 pionýrských oddílů.

Mimoškolní zájmová činnost žáků:    požárnický kroužek – vede s. K. Jára ze Dvorce;   zdravotnický kroužek – vedla s. uč. D. Šmeráková;   střelecký kroužek – vedl s. Sedláček ze Dvorce.

Dařilo se zaměstnávat děti i o volných sobotách. K tomu účelu propůjčilo naše družstvo svoji jídelnu ve své správní budově.

Stav žactva a obsazení tříd:

třída chlapci dívky celkem vyučující
I. 7 12 19 Šmeráková
II. 9 11 20 Knára
III. 8 7 15 Hrubá
IV. 11 9 20 Hokešová
V. 12 14 26 Švojgrová
- 47 53 100 -

O prázdninách byla provedena rozsáhlá adaptace školní budovy. Na chodbách byly založeny nové dlaždice, stěny u vchodu byly obloženy mramorovými obkládačkami, celá škola byla vymalována. Obě třídy v přízemí byly dokončeny a o prázdninách bylo vše skončeno a připraveno k uvítání nových prvňáčků. Tak opět po více než 10 letech máme plně organizovanou školu.

Letos se na katolické náboženství přihlásilo 6 žáků a správce vrčeňské fary P. Josef Novák, děkan, vyučuje náboženství na zdejší škole 1 hod. týdně a to v pátek od 13 – 14 hodin. Do kostela chodí stále méně lidí a tak ani duchovní správce není s tímto stavem spokojen.

I když je ve Vrčeni poměrně dost mladých lidí, trvalo dost dlouho, než SSM zahájil aktivní a organizovanou činnost. Funkcionáři obce: předseda VO KSČ s. B. Burda, tajemník NV s. K. Motejzík a předseda MV NF s. J. Knára na besedě s mladými jim vysvětlili celou situaci v obci, zúčastnila se i výroční schůze mládežníků a první výsledky se dostavily. Několik mladých vystoupilo v kulturní vložce při několika výročních schůzích a besídkách. Místopředsedou organizace byl zvolen Pavel Knára, který organizaci povede do března 1974, kdy přijde z vojny Jiří Strolený, který byl zvolen předsedou.

Tržby za rok 1973:

Samoobsluha: plán  1 360 000 Kčs – skut. 1 363 200 Kčs

Pohostinství 1: plán 190 000 Kčs – skut.  161 900 Kčs

Pohostinství 2: plán 250 000 Kčs –  skut. 257 400 Kčs

Tržby celkem: 1 782 500 Kčs

Pohostinství 1 bylo od října uzavřeno. Bývalý vedoucí Ota Pospíšil rozvázal pracovní poměr v důsledku onemocnění. Od té doby je toto pohostinství uzavřeno, ve vsi je jen 1 hospoda (Stará hospoda) a hosté sedí ještě stísněně v kuchyni, i když lokál je prázdný… Tak problémy narůstají a vyřeší je snad jen kulturní dům s pohostinskými místnostmi.

Národní výbor má ve své správě jen 1 provozovnu – holičství a kadeřnictví. Vedoucí Václav Markvart je již v důchodu a pracuje v pátek a v sobotu. Jeho manželka pracuje celý den kromě pondělí. Tržba této provozovny za rok: 33 615 Kčs, vyplacení mzdy za rok : 22 389 Kčs.

Kromě toho mají od NV povolenu činnost. Kateřina Štroblová – Vrčeň – vázání věnců, Bezděková a Janochová – Srby – švadleny a PhMr. Doubek – alpinum v Srbech.

Na podporu a splnění volebního programu NV uzavřely společenské organizace za vedení MV NF závazky, jejichž plnění bylo kontrolováno a hodnocena v pololetí a na konci roku.

Společenské organizace uzavřely závazek celkem na 8 210 brigádnických hodin. Tento závazek byl překročen hlavně zásluhou sedlištských, kteří se vyznamenali.

Podívejme se, jak se jednotlivé organizace vyrovnaly s plněním svých závazků.

Sedliště plán splněno
ČSPO 1 235 1 198
SVAZARM 400 769
SOKOL 620 650
MYSLIVCI 120 754
Srby plán splněno
SOKOL 350 483
ČSPO 200 1 126
JEDNOTA 450 444
SSM 800 507
Vrčeň plán splněno
ČČK 240 168
SOKOL 400 237
ČSPO 800 294
MYSLIVCI 255 1 088
JEDNOTA 300 454
SSM 250 114
ZDŠ 540 520
ČSŽ 200 320
Tojice plán splněno
ČSPO - 554
JEDNOTA 100 281

I letos byl vykonán v Sedlišti pěkný kousek práce. V jarních měsících byla provedena povrchová úprava hřiště T. J. Sokol. Byla provedena i rekonstrukce místního rozhlasu a položeny roury od budovy NV směrem k rybníku. Na podzim proveden výkop pro kanalizaci v části obce v „Kolně“. Od rybníčku k č. 19 byl proveden výkop strojem místního JZD, který se však porouchal, a protože bylo nebezpečí, že akce nebude dokončena, bylo nutné zajistit bagr státních silnic, který výkop dokončil až do potoka. Do výkopu byly brigádnicky položeny roury o průměru 30 cm a to od rybníčku pod hájovnou až po vjezd do č. 18  (Skřivan). V zimě zahrnul výkop buldozer místního JZD.

Během jarních měsíců byla prováděna v obci rekonstrukce elektrického vedení. Byly vyměněny sloupy a osazeny betonovými stožáry. Rovněž byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, které však velmi často nesvítí, což bylo již několikrát předmětem kritiky a veřejných schůzí NV ve Vrčeni.

Koncem školního roku 72/73 bylo po 60 letech ukončeno vyučování v sedlištské škole a 11 dětí 1. – 5. postupného ročníku dochází od nového školního roku do vrčeňské školy. O využití budovy školy pořádal Svazarm a T. J. Sokol pro svoji zájmovou činnost. V budoucnu by měla tato budova sloužit jako kulturní zařízení obce. Na žádost JZD byla na podzim v obou třídách školy ubytovaná brigáda na brambory, která proběhla ve 2 turnusech: učnice Tesly Nýřany (ukázněnější) a učnice – servírky Jednoty Plzeň-jih.

Místní JZD vybudovalo vodovod pro drůbežárny u lesovny. Studna byla postavena na „Bečvářovic“ louce na Pastvišti a vedení do drůbežárny je samospádové.

JZD vykoupilo od bývalého majitele č. 14 hospodářskou usedlost a tuto prodalo p. Hofmanovi, který do té doby bydlel v č. 45.

Myslivecké sdružení uspořádalo v květnu III. ročník memoriálu Ant. Bárty ve střelbě na asfaltové holuby za velmi pěkné účasti střelců i diváků. V září se konaly závody ve střelbě z malorážky o pohár JZD a cenu NV ve Vrčeni. Závody měly pěknou úroveň a byly přístupy jen občanům sloučené obce.

Jednota Plzeň-jih již vykoupila od p. Noháčka jeho hostinec a na podzim začala jeho rekonstrukce. Bude přistavěn sál, provozní místnosti, celý byt, vodní zařízení a vybavení hostince bylo naprosto nevyhovující.

Poklidná obec Tojice ani v tomto roce nevybočila z pravidelného životního rytmu.

Dům č. 39, patřící zemřelé paní M. Mertlíkové, byl prodán Ing. Jindřichu Křížovi, který je zaměstnán se svoji manželkou (je také lesní inženýrkou) u Státních lesů v Nepomuku.

Příslušníci místní skupiny ČSPO dokončili úpravy požární zbrojnice, která byla nahozena zvenčí i zevnitř a sebrali a odevzdali téměř 50q železného šrotu.

DV Jednoty se po celý rok staral o úpravy veřejných prostranství včetně pomníku padlých.

Prodejna měla nejvyšší obrat za posledních 6 roků.

Plán 1973: 504 000 Kč - Skutečnost: 533 199 Kč -  Překročení o 29 199 Kčs – na tom má zásluhu agilní vedoucí prodejny s. Trhlíková.

Rovněž i výkup vajec od drobných chovatelů byl velmi úspěšný. Rok 1968: 19 127 ks vajec rok 1973: 32 299 ks vajec.

Členové Jednoty ochotně pomáhali pro podávání tašek na střechu prodejny. Ani na kolektivní zábavu Jednotáři nezapomněly. V srpnu 1973 uskutečnili autokarový zájezd na Domažlicko, který byl velmi úspěšný. DV nezapomněl ani na životní jubilea občanů. Blahopřál pí M. Motejzíkové k 70 narozeninám a pí. M. Manové k 80 letům. Obě jubilantky dostaly kytičku i bonboniéry.

Po dobu nepřítomnosti (pro nemoc) předsedy NV s. Ladislava Chodory od konce října 1973 vede NV tajemník s. Karel Motejzík z Tojic.

Zapsal: Jaroslav Knára

 

Autor: Veronika

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!