verze pro tisk

Rok 1975

25. září 2013

Již 30 let žijeme v míru a pokoji!

Již 30 let jsme nepoznali válečné útrapy!

Za tuto dobu jsme dosáhli obrovských úspěchů!

Za vše děkujeme našim osvoboditelům – Sovětskému svazu!

 

V tomto roce jsme slavnostně vzpomněli 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, při čemž jsme si znovu připomněli význam spojenectví naší republiky se Sovětským svazem. Toto spojenectví nám přineslo 30 roků klidného vývoje a budování naší společnosti a 30 roků míru v Evropě. Dnes si všichni, ohlédneme-li se zpět, uvědomujeme, že naše nastoupená cesta byla správná. Zvláště ti, kdož neprožili krizová léta a nezaměstnanost, by si měli více vážit toho, co nám naše socialistické zřízení přináší a poskytuje. V tomto roce byl splněn a v mnoha ukazatelích překročen pětiletý plán rozvoje našeho národního hospodářství. Dosažené výsledky v průmyslové výrobě posunou naši republiku na jedno z předních míst ve světovém žebříčku.

Zemědělská výroba, i když zvláště u nás, ve Vrčeni, nemůžeme letos být 100% spokojeni, dosáhla vyšší úrovně, než bylo plánováno, čímž bylo dosaženo naší soběstačnosti v mléce, vejcích a v podstatě i v mase. Na základě těchto dobrých výsledků bylo vytvořeno 30 miliard národního důchodu nad plán, což umožnilo řešit některé neplánované úkoly. Průměrná měsíční mzda se zvýšila o 370 Kčs v porovnání s rokem 1970 a jsou o 67 miliard vyšší než v roce 1970. Tato příznivá bilance zabezpečila stabilitu hladiny maloobchodních cen a pevnou kupní sílu naší koruny.

Ve světě došlo v tomto roce k důležité konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Helsinkách. Zúčastnilo se jí a závěrečný dokument podepsalo 35 vedoucích představitelů evropských států, včetně USA a Kanady. I když závěrečné dokumenty i prohlášení, které byly podepsány, doznaly změn, jsou výsledky konference nesmírným úspěchem socialistického tábora, protože u jednacího stolu se sešli zástupci obou táborů, kteří se dohodli na zásadách, které, budou-li plněny, ušetří lidstvo celého světa možné války, která by znamenala jeho naprostou zkázu a likvidaci. Úspěch této konference je také v tom, že socialistické státy tvořily 1/5 z počtu států na konferenci zúčastněných a tu je možno porovnat, jakou sílu a přitažlivost mají mírové návrhy a mírová spolupráce pro všechny národy a lidstvo celého světa. Jednání v Helsinkách se zúčastnila delegace naší republiky v čele s generálním tajemníkem ÚV KSČ a presidentem republiky s. dr. Gustavem Husákem, který jménem naší delegace pronesl na konferenci projev, ve kterém tlumočil naše stanovisko k bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

Letos bylo počasí neustálé a zvláště pro naše zemědělce velmi neradostné. Celou zimu byl nedostatek sněhu – proto málo spodní vláhy. I když byl dostatek zelené píce, obilí již ztrátu nedohnalo, což mělo za následek, že zvláště ve Vrčeni nebyly docíleny plánované výnosy obilí, co se projeví v celém hospodaření družstva. O tom podrobněji v oddílu o JZD.

První týden v lednu 1975 bylo hrozné počasí – vítr, déšť, teplota 6 – 8°C.             1. zimní den byl 9. ledna, kdy konečně bylo bílo a mráz -9°C. Sníh však nepotrval dlouho, protože v týdnu od 13-19. ledna bylo pravé jarní počasí s denní teplotou 5-8°C, v noci -1°C až 0.

I začátek února byl poměrně teplý, i když byly četné přeháňky. 5/2 byl noční mrazík -5°C, ve dne slunečno. Celou první polovinu února bylo krásně, by přímo jarní počasí. Koncem měsíce se však ochladilo.

Také 1. polovina března byla jarní. Denní teploty dosáhly až 15°C. Sníh napadl až 24/3. 31/3 bylo již 15-20 cm sněhu. Avšak již 2.dubna bylo zase po sněhu. Polovinu dubna zastihlo aprílové počasí: sníh s deštěm a sychravo.

Tak uplynula zima a děti sáně ani lyže z půdy nesundaly.

Třicátého dubna byla průtrž mračen. Celý květen bylo opravdu „májové počasí“. Byly časté bouřky s vydatnými dešti a jařivo. Trávy byl dostatek. Stromy velmi pěkně odkvetly a úroda ovoce (kromě jahod) byla veliká.

Ve dnech 2., 3. a 4.června byly noční mrazíky -2°C. Brambory, rajčata a okurky pomrzly. To mělo značný vliv na pozdější sklizeň.

23 a 24. června byla průtrž mračen a celý týden pršelo. To potvrdí i návštěvníci CS v Praze, kde první den, 28.června lilo jako z konve. Všichni jsme se museli obdivovat výkonům všech cvičenců. Druhý den již bylo poměrně hezky.

Vytrvalé deště trvaly až do poloviny června. Jahody hnijí a každý je snadno sklidil.

Červenec i srpen byly normální měsíce, až konec srpna připomínal období, když nastaly deště.

Začátek září bylo krásné počasí. Ráno byly mlhy, které se brzy rozplynuly a svítilo sluníčko. 2. září již byly dožínky.

Pravé léto nastalo až koncem září, kdy 17. a 18.září dosáhly teploty až 31°C. Takové krásné počasí v září málo kdo pamatuje.

18, 19. a 20. října pršelo a byly četné a husté mlhy.

22/11 byl první sněhový poprašek. Noční teplota byla -8°C, 25/11 dokonce -15°C a stále husté mlhy.

Pravá „sibiřská“ zima nastala 19/12, kdy noční mráz dosáhl -28°C a napadlo 10 cm sněhu. O vánocích však nastala obleva, přesto nějaký sníh zůstal, aby vánoce nebyly na blátě. Ani Silvestr nebyl lepší.

Tento rok se počasí opravdu vydovádělo. Mnoho radosti neudělalo našim družstevníkům a ani děti nebyly spokojené. Všichni se těšíme, že příští rok všechno napraví.

22/1 zemřel náhle v klatovské nemocnici Josef Běloch. Smrt nastala selháním mnoha vnitřních orgánů. Zanechal 2 malé děti ve stáří 5 a 8 let.

7/2 byla uzavřena Stará hospoda, která existovala od roku 1721. Sál pronajal MNV pro cvičení žáků místní ZDŠ a T. J. Sokol za Kčs 5 000 ročně.

6/3 byl oslaven Mezinárodní den žen v kulturním domě v Klášteře. Oslavu uspořádalo JZD Doubrava a vystoupili na ni žáci ZDŠ ve Vrčeni. Všichni účastníci i účinkující byli svezeni autobusy ČSAD.

12/4 byla okresní směna. Občané pracovali na zkrášlení jednotlivých částí sloučené obce, dokončovali úpravu okolí rybníka, požárních zbrojnic atd.

19/5 byla ustavující schůze ZO SČSP v JZD Doubrava ve Vrčeni. Předsedou byl zvolen Miloslav Baroch z Vrčeně.

Předsedou ZO KSČ v JZD Doubrava je ekonom družstva s. Ing. Jan Syrový.

22/8 s přesunutím gotického kostela v Mostu byla zahájena akce, která nemá a neměla ve světě obdoby. Tuto jedinečnou podívanou si nenechaly ujít tisíce turistů ze všech zemí Evropy.

2/9 skončily žně v JZD Doubrava. I když nebylo dosaženo plánovaných výnosů obilovin, byly žně zhlédnuty v rekordním čase.

20/9 byla 2. okresní směna. Stejně jako při první směně bylo pracováno na úpravě ve veřejných prostranství a ve plnění volebního programu NV.

A přece ještě je 1 kůň ve Vrčeni! I když JZD již ve Vrčeni nemá koně, rozhodl se kolektiv (dr. Máňovec, Jan Markvart, Václav Šůs (pošťáci), František Fiala (Hlavsa) a Kadlec (Fukar)), že zakoupí a také zakoupili lehkého vraníka, který je ustájen u Kadleců. Kolektiv pořídil lehkou bryčku na gumách a jede-li kůň s bryčkou, hned je klubko dětí kolem. Auta a letadla se nikdo nevšimne.

Na podzim bylo započato s úpravou fary. Práce na úpravě vykoupené poloviny farní budovy pokračují velmi pomalu a práce pro výstavbu mateřské školy nebyly ještě vůbec zahájeny.

Také cesta Tojice Vrčeň nebyla v tomto roce asfaltována. Byl navezen štěrk, který koncem roku měl být znovu odvezen, protože finanční prostředky na asfaltování uvedené cesty měly být odčerpány. Snad vše dobře dopadne a příští rok bude cesta rozšířena a asfaltovaná.

Letos poprvé se rozzářil vánoční strom na vrčeňské návsi. Zásluhu na tom mají příslušníci ZO SSM ve Vrčeni, jmenovitě s. Josef Chejlava ml. Pěkného příkladu následovali i  v Sedlišti.

Důstojně a slavnostně byla 10. května uskutečněna oslava 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Současně jsme oslavili 85. výročí založení T. J. Sokol ve Vrčeni a 55. výročí založení požárního sboru ve Vrčeni.

Této oslavy se zúčastnily organizace NF ve Vrčeni. V předvečer oslav se uskutečnil sjezd vrčeňských rodáků. Sjezdu se zúčastnilo celkem 127 rodáků a 150 místních občanů. Pro všechny účastníky bylo připraveno pohoštění. Ženy napekly 600 koláčků. Sjezd zahájil jménem MNV s. dr. Máňovec. O historii obce pohovořil učitel s. F. Křišťan, o současnosti promluvil řed. školy Jaroslav Knára. K poslechu a k tanci hrál místní soubor „Kvítko“.

Vlastní oslava se konala v sobotu 10. května. Ve 14 hodin vyšel průvod s hudbou od „vodárny“ v počtu 600 účastníků. K průvodu se přidali i občané, kteří čekali ve Vrčeni na návsi a všichni se odebrali na místní hřbitov, kde byl položen věnec na hrob rudoarmějců. Krátký projev zde přednesl předseda VO KSČ s. Bohumil Burda. Ze hřbitova odešel průvod na náves, kde slavnostní projev přednesl poslanec KNV a předseda kontrolního odboru s. Štěpán. Po projevu štafety odnesly a odvezly kytici na místo zavraždění vrčeňského občana Václava Kováříka u hřiště v Nepomuku a na místní hřbitov na hrob zakládajícího člena místního požárního sboru p. Mikeše, osvětového pracovníka pana řídícího Gustava Kramla a zemřelého předsedy MNV s. Ladislava Chodory. Při oslavě byly předány pamětní medaile dlouholetým členům KSČ s. Karlu Motejzíkovi z Tojic, s. Václavu Burdovi ze Sedliště a s. S. Fialovi z Čížkova. V pestrém programu vystoupily žáci a žákyně místní ZDŠ se spartakiádními skladbami, svazáci s českou besedou, mladí požárníci i ukázka cvičení z místního Sokola. Nakonec byla provedena soutěž několika požárních družstev. Současně byly instalovány 3 výstavy a to: ve Staré hospodě výstava obrazů Jana Markvarta, v jídelně JZD a ve škole. O všechny výstavy byl velký zájem a každou shlédlo přes 300 návštěvníků. Oslava byla zakončena večer taneční veselicí v hostinci na návsi.

Rada MNV věnovala zvýšenou péči přípravě plenárních zasedání. Došlo k větší a užší spolupráci s předsedy občanských výborů i s předsedy jednotlivých komisí. Rada i plenární zasedání pravidelně hodnotí plnění volebního programu a řeší problémy při získávání materiálu i finančních prostředků. Plenární zasedání jsou však málo navštěvována občany, zvláště ve Vrčeni. To donutilo radu NV, aby střídavě konala plenární zasedání v Sedlišti a v Srbech, kde je účast daleko větší.

Ani v tomto roce nebyl kulturní dům zařazen do plánu. Místo něho dostala zelenou stavba mateřské školy. I zde však se naráží na četné potíže. Projekt musel být přepracován a se samotnou výstavbou se ještě nezačalo.

Agitační středisko, které bylo v obci ustaveno, udělalo první krůčky ve své práci. Na prostranství před místní samoobsluhou byly zabetonovány 3 agitační skřínky, které byly pravidelně vkusně a poutavě upravovány hlavně zásluhou učitelů ZDŠ ve Vrčeni. V soutěži agitačních středisek umístilo se vrčeňské agitační středisko na pěkném 5. místě a ředitel školy převzal v kulturním domě v Dobřanech z rukou vedoucího tajemníka OV KSČ s. dr. Orla čestné uznání.

Pro práci v agitačním středisku se stále nedaří zajišťovat spolupracovníky. Každý raději pracuje manuelně. Tak v AS pracují učitelky s. Hachová a Švojgrová.

Narození:

Vrčeň

Ivan Tuháček 6/1 1975 Vrčeň 82;   Iveta Turková 9/4 1975 Vrčeň 127;   Jarmila Sedláková 15/6 1975 Vrčeň 33;   Pavel Michálek 14/7 1975 Vrčeň 93;   Viktor Vejvoda 25/11 1975 Vrčeň 46;   Vladimíra Beránková 14/12 1975 Vrčeň 68

Srby

Simona Krňoulová 2/5 1975 Srby 67;   Alena Kohoutová 20/5 1975 Srby 104;   Markéta Trhlíková 24/7 1975 Srby 102;   Martina Pflegerová 8/12 1975 Srby 81

Sedliště

Zdeněk Šimáně 31/5 1975 Sedliště 1;   Jaroslav Horník 12/8 1975 Sedliště 34

Tojice

Radek Noha 4/2 1975 Tojice 49;   František Mašek 27/6 1975 Tojice 3;   Miroslav Adamec 15/9 1975 Tojice 20

Úmrtí:

Vrčeň

Anežka Palacká 19/4 1975, 87 let Vrčeň 48;   Antonín Čurda 12/8 1975, 66 let Vrčeň 2;   Ladislav Čekan 1/9 1975, 69 let Vrčeň 101;   Marie Koželuhová 26/10 1975, 72 let Vrčeň 98;   Anna Beránková 31/12 1975, 84 roků Vrčeň 67

Srby

Josef Syrový 26/1 1975, 69 let Srby 8;   Václav Roneš 24/3 1975, 83 let Srby 40;   Pavel Rutrle 5/4 1975, 73 let Srby 84;   Barbora Silovská 6/4 1975, 67 let Srby 48;   Václav Janoch 3/5 1975, 65 let Srby 57;   Josef Chvojka 20/6 1975, 75 let Srby 74;   Libuše Viktorová 7/9 1975, 52 let Srby 92;   Jaroslav Chaloupek 14/10 1975, 50 let Srby 78

Sedliště

Marie Čmolíková 24/1 1975, 85 let Sedliště 21;   Ladislav Levý 28/6 1975, 72 let Sedliště 30;   Václav Skala 16/8 1975, 75 let Sedliště 56;   Josef Petera 1/11 1975, 61 let Sedliště 3

Tojice

Žofie Nerudová 5/1 1975, 66 let Tojice 36

 

Sňatky:

Ludvík Berki Zahrádka a Aranke Horvátová Zahrádka 5/2;   Andrej Horvath  Zahrádka a Irma Lakalošová  Zahrádka 5/2;   Jaroslav Horník N. Mitrovice a Vlasta Růžičková Sedliště 15/3;   Josef Beránek Vrčeň a Růžena Tafatová Měrčín 25/4;   Jaroslav Palacký Sedliště a Marie Hofmanová Sedliště 19/4;   Ota Potužník Čečovice a Dana Váňová Čečovice 21/6; Vladimír Adamec Vrčeň a Elena Janoudová Vrčeň 26/7;   Bohuslav Skala Vrčeň a Jitka Mašková Vrčeň 8/11

Zlaté svatby:

22/2 1974 Jan Chouň 74 let a Marie Chouňová 71 let Vrčeň 58;   19/4 1974 František Silovský 78 let a Vlasta Silovská 71 let Srby 31

Vítání občánku:

Vítání nových našich občánků bylo provedeno v tomto roce 2x a to 3/5 a 18/10 1975 – bylo přivítáno do života 35 dětí

Uctění stáří:

Anna Viktorová z Tojic 42 -  85 let;   Marie Marešková z Tojic 34 – 75 let;   Julie Hofrichtrová z Vrčeně 39 – 84 let;   Josef a Růžena Chaloupkovi Vrčeň 93 – 82 a 83 let;   Vlasta Máňovcová Vrčeň 42 – 75 let;   Karel Pavelec Vrčeň 64 – 83 let;   Barbora Mikulíková Vrčeň 39 – 87 let;   Dominik Král Vrčeň 120 – 88 let;   Marie Růžičková Srby 35 – 88 let;   Jaroslav Chaloupek Srby 78 – 83 let;   Václav Činovec Srby 77 – 80 let;   Václav Roneš Srby 40 – 83 let;   Emilie Čechová Sedliště – 80 let;   Marie Palacká Sedliště 15 – 80 let;   Vojtěch Chaloupek Sedliště 64 – 84 let;   Beránková Anna Vrčeň 67 – 83 let;   Marie Mašková Vrčeň 46 – 78 let;   Václav Peleška Srby 54 – 82 let;   Anna Zikánová Srby 2 – 82 let;   Anna Chodorová Vrčeň 32 – 82 let;   Anežka Tesařová Srby 65 – 79 let

Jednota v naší obci měla k 31. 12. 1975 celkem 186 členů. Je to tedy největší společenská organizace v naší obci. Na celookresní směně odpracovali členové 298 hodin, na úklidu obce ženy odpracovaly 161 hodin. Členové Jednoty pomáhali i při přístavbě skladu v pohostinství, kde investiční náklady činily celkem 82 000 Kčs.

Plnění maloobchodního obratu provozovna:

Prodejna č. 154 – samoobsluha: Plán: 1 419 000 Kčs – splněno: 1 371 000Kčs

Pohostinství na návsi: Plán: 390 000Kčs – splněno: 457 000Kčs

Pohostinství Stará hospoda bylo dne 31/1 1975 uzavřeno.

Samoobsluha v tomto roce vykoupila: 22 737 ks vajec, 139, 55 kg angreštu, 178, 20 kg rybízu, 656, 70 kg malin, 722, 20 kg bezinek, 306, 40 kg šípků

Prodejna odevzdala 690 kg papíru. 8/3 při výroční schůzi společně se ZO ČSŽ a ZO ČSPO byly uspořádány oslavy Mezinárodního dne žen.

V rámci akce „sedmdesátníci“ bylo podarováno 6 členů, kteří v tomto roce dovršili 70 let.

Dne 14. prosince byla uspořádána vánoční nadílka pro děti předškolního věku členů Jednoty a pro 20 nejstarších členů Jednoty. DV Jednoty Vrčeň se v rámci okresu umístil mezi 195 DV mezi 3 nejlepšími DV. Kromě čestného uznání obdržel i peněžitou odměnu.

Od 1/9 1975 je zdejší škola organizována opět jako škola pětitřídní. Protože s. učitelka Jarmila Sedláková odešla koncem května na mateřskou dovolenou, zastupoval ji do konce školního roku 1974/75 učitel – důchodce s. František Ulč ze Sedlce u Starého Plzence. Od 1/9 nastoupila na zdejší školu s. Kamila Hachová z Nezvěstic, která působila jako ředitelka ZDŠ – 1. – 5. roč. v Radošicích. Tato škola byla od nového školního roku pro malý počet žáků uzavřena.

Počet žáků a obsazení tříd ve š. r. 1975/74

Tř. Žáků Hochů Dívek Vyučuje
1. 16 10 6 Šmeráková
2. 17 9 8 Knára
3. 19 8 11 Hachová
4. 21 10 11 Hokešová
5. 19 9 10 Švojgrová
1.-5. 92 46 46

Od října 1975 pracuje na škole již 6 oddílů PO. Jeden oddíl tvoří žáci, kteří již chodí do 6. třídy do Nepomuka. Skupinovou vedoucí je opět s. uč. Eva Hokešová, která se v prosinci t. r. provdala za Michala Horáka z Prachatic.

Zájmové kroužky na škole: Zdravotnický – vede s. uč. Šmeráková;   Zahrádkářský – vede s. Červený ze Dvorce;   Kroužek dovedných rukou – vede od 2/2 s. Ráž z Vrčeně

Od 1/10 byly zavedeny pohybové hry 2 hodiny. Týdně s. uč. Kamila Hachová. 8 chlapců cvičilo na CS v Praze.

OB vedl s. učitel František Křišťan. Jeho zásluhou nastal v obci čilý kulturní život. OB pořádek v jídelně četné přednášky, které měly velmi pěknou úroveň a i návštěva stoupla. Často jídelna nestačila pojmout všechny  zájemce. To znovu potvrdilo nutnost výstavby kulturního domu.

Těžko, přetěžko se zajišťují kulturní a společenské akce v naší obci. Stará hospoda byla uzavřena dnem 31/1 1975. Sál pronajal NV za Kčs 5 000 pro cvičení žáků ZDŠ a Sokola Vrčeň. Plesy se konaly v pohostinství  na návsi. Organizace musí vyklidit zařízení místního kina, sál umýt a znovu vše uvést do původního stavu. To vede k častým mrzutostem a tak se musíme obdivovat, že ČSŽ, ČSPO a SSM uspořádaly plesy. Musíme se obdivovat i tanečníkům hlavně proto, že si dosud nikdo pro suky v podlaze nevyvrkl nohu. Stále však je mnoho těch, kteří dávají přednost „bačkorové kultuře“ při televizoru.

Za zmínku jistě stojí skutečnost, že první barevný televizor (cena 12 000 Kčs) má hostinský Chodora ze Staré hospody.

Kulturní dům se však v dohledné době stavět nebude. Chybou bylo, že rozpočet byl větší než 3 milióny Kčs. Takové stavby povoluje kraj. Pro omezené finanční prostředky stavba povolena nebyla. Mnoha občanů se ptá, proč se vykupovaly 2 chalupy (p. Smída a Kačenka). NV na plenárních zasedáních nestačí na dotazy odpovídat.

Naše družstvo prodělalo v tomto roce určitou krizi. Příčin bylo několik a každý odpovědný pracovník se svým podílem na ni podílel. Tak např. i když se představenstvo scházelo pravidelně, sešel se sbor zástupců v období mezi členskými schůzemi pouze jednou. To bylo opravdu málo.

Družstvo hospodařilo na 2, 180 ha zemědělské půdy, z toho na 1, 582 ha orné půdy. Zrniny byly zasety na ploše 980 ha a byl dosažen prům. ha výnos 29, 4 q, z toho: Pšenice – 398 ha - prům ha výnos 26, 1 q;   Oz. Žito – 52 ha – prům. ha výnos 26, 3 q;   Ječmen -  209 ha – prům. ha výnos 33, 7 q;   Oves – 264 ha – prům. ha výnos 30, 5 q;   Hrách – 38 ha – prům. ha výnos 8, 7 q

Ve výrobě obilí byl prům. ha výnos oproti roku 1974 o 3 q nižší – ovšem proti plánu na rok 1975 to činí již 6, 8 q z 1 ha.

Některé příčiny nesplnění plánu.

Osevní postup v r. 1974 nedovolal včas návrat více jak 100 ha. Nebyla tedy splněna agrotechnická podmínka – včasná orka. Předseťová příprava byla nejslabším článkem. Byl nedostatek vhodných typů kultivačního nářadí. Své vykonal i málo odpovědný přístup pracovníků, stejně jako malá kontrola a velký tlak na rychlost postupu prací. Z uvedených příčin nebylo zajištěno setí do patřičné hloubky. Všechny tyto nedostatky se zákonitě projevily v hustotě porostů pšenic. Také srážky a jejich nepříznivé rozdělení na jaro a podzim negativně ovlivnilo zásobu živin v půdě.

Bylo zasázeno 143 ha brambor (22 ha v Srbech), 51 ha ve Vrčeni, 70 ha v Mohelnici. Dosažený prům. ha výnos byl velmi nízký – 94, 1 q z 1 ha. Kultivace byla nedostatečná a někde byla dokonce zanedbána. Největší vliv na nízký ha výnos měla bramborová plíseň, přesto, že některé plochy byly ošetřeny chemicky 5x. Své vykonal i červenec. A výsledek – hlízy byly v průměru o 2 cm menší než v předchozích letech.

Sklizeň luk a pastvin začala o týden později než stanovil harmonogram (29.5.1975). Vážným problémem byl strojový park. Většina vozů byla fyzicky opotřebována, vznikala velká poruchovost a četné prostoje. Také někteří traktoristé (Mohelnice) nechápou, že práce v rostlinné výrobě je sezónní a požadují 8 hodinovou pracovní dobu.

Hodně se letos diskutovalo a jednalo kolem výroby mléka. V ročním průměru je u všech dojnic společného chovu stejná užitkovost jako v roce předešlém. Největší dluh v mléce vznikl v období od počátku roku do období zeleného krmení, neboť se zkrmovala objemná píce ve špatné kvalitě.

Vážným nedostatkem bylo nesplnění dodávky hovězího masa o 232 q. I zde je celá kupa příčin.

Také plánovaná výroba prasat v žíru 847 q nebyla splněna (788q, to je na 93%). Podle plánu nebylo vyrobeno 200 ks selat.

Ve výrobě vajec dosáhlo družstvo značného úspěchu. U průměrného stavu 14 500 slepic byla dosažena prům. snáška 255 na 1 nosnici za rok, což je nejvyšší snáška v historii družstva. Spotřeba jádra na 1 vejce činí 17 dkg. Nejvyšší snášku měla s. Skřivanová v Sedlišti (288 ks vajec v průměru na 1 nosnici z 1 300 ks slepic).

Výroba drůbežího masa byla překročena v tomto roce o 168q.

Družstvo vlastní: 4 traktory ZT 303, 4 ks Z 8011, 1 ks DT 75, 4 kombajny E 512, 2 ks SK4, 2 silážní kombajny, 4 sklizeň píce, 1 kombajn na brambory. Koncem roku byla zakoupena samochodná řezačka KC 1,8. V tomto roce bylo nakoupeno strojů za 1 650 000 Kčs. Dále má družstvo ještě 50 traktorů a 78 ks vleků, 11 samosběracích vozů, 10 rotačních lišt, 6 nakladačů a další stroje.

Opravářská činnost je prováděna v dílně v Sedlišti 10 pracovníky, v Mohelnici 4 pracovníky a v Klášteře 1 pracovníkem. V roce 1975 dosáhla spotřeba náhradních dílů na opravy a udržování částky Kčs 1 142 000 Kčs. To je neúměrná částka k výměřě našeho družstva.

V investiční výstavbě byly prováděny práce na dokončení výkrmny skotu v Klášteře uvedením skladu píce do provozu, úpravou a opravou silážních žlabů, opravou jímky na kejdu, úpravou delších komunikací a dokončení sociálního zařízení.

Hlavní stavební akcí roku 1975 bylo budování skladu na obilí pro 360 vagónů ve Vrčeni. V říjnu byla započata výstavba 6 bytových jednotek ve Vrčeni. Tuto stavbu provádí bytové družstvo. JZD zajišťuje na této stavbě zednické práce. Je reálná naděje, že v nejkratší době bude stavba zastřešena.

Do ekonomiky družstva v tomto roce hluboce zasáhlo nesplnění rostlinné produkce a do značné míry i nesplnění výroby hovězího masa, mléka a z části i vepřového masa. V tomto roce došlo k rozpuštění rezervního fondu v částce 1 687 000 Kčs a místo plánovaného zisku v částce Kčs 2 866 000 Kčs, je neplánovaná ztráta 401 000 Kčs. Vyšší ztráty velmi příznivě ovlivnil příspěvek ze státního rozpočtu na nepojistitelné škody v částce 1 300 000 Kčs.

V tomto roce došlo také podstatně ke snížení objemu všech podnikových fondů proto, že výsledek hospodaření neumožnil jejich dotaci.

Největší reservy má družstvo v práci s lidmi. V současné době, kdy 1 ošetřovatel pečuje o 200 – 300 ks skotu nebo pracuje se strojem o vysokých parametrech, měla by současně růst i odpovědnost. Na tomto úseku není v našem družstvu všechno v pořádku. O tom svědčí rostoucí spotřeba náhradních dílů, některé nekvalitně provedené práce v rostlinné výrobě, neplnění termínů dokončování staveb, rozdílné výsledky ve stájích při stejné spotřebě krmiv apod.

Na odměnách družstevníkům bylo vyplaceno 6 460 000 Kčs, i když zdaleka nebylo dosaženo v produkci ani úrovně r  1974. Zde se právě projevují pevné základy socialistického zemědělství.

Průměrná měsíční mzda na 1 přepočteného pracovníka dosáhla výše 1 855 Kč. V důsledku nevytvoření žádného zisku nebudou vypláceny podíly na výsledku hospodaření.

Letos nemůžeme sedlišťské občany moc chválit, protože, i když v r. 1974 byli nejlepší v rámci naší sloučené obce, letos se v Sedlišti neudělalo téměř nic. Jen se navezl štěrk do Kolny a čeká se, že ve spolupráci s JZD bude zde cesta upravena. Hřiště je dokončené. V r. 1976 se mají stavět šatny. Sedlišťští fotbalisté hrají okresní soutěž (IV. třída), kde figurují střídavě na posledním a předposledním místě. Patronát nad nimi převzalo JZD Čížkov, které jim zdarma bude půjčovat autobus na fotbalové zápasy.

Letos si opět vedl velmi dobře ZO Svazarmu v Sedlišti, který vykonal opět velký kus politickovýchovné práce, ať už to byla samotná oslava 30 výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, nebo bohatě navštívená přednáška generála Inlia Nosko, přímého účastníka SNP, nebo okresní přebor Sokolovského závodu branné zdatnosti, nebo memoriál Antonína Bárty ve střelbě na asfaltové holuby.

Byla také postavena vzorová mezinárodní překážková dráha pro branné sporty v rámci RVHP a měla by se stát okresním střediskem branných sportů.

Jako každý rok i letos se čistilo koupaliště.

Zásluhou ZO Svazarmu v Sedlišti byl i na ZDŠ ve Vrčeni rozšířen počet zájmových kroužků o střelecký kroužek, do kterého dochází (někdy se dovezou autem JZD) 10 pionýrů zdejší školy.

Na hřišti byly vysázeny stromky a celé prostranství bylo rozšířeno.

Jaroslav Noháček střelil v rámci povoleného plánu 1 jelena šesteráka.

Zapsal: Jaroslav Knára

 

Autor: Veronika

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!