verze pro tisk

Rok 1976

25. září 2013

V tomto roce jsme mohli hodnotit úspěšné splnění posledního roku pátého pětiletého plánu, který byl nejúspěšnější za celé předcházející období a vytvořil základy pro přijetí 6. pětiletého plánu rozvoje našeho národního hospodářství, jehož úkoly jsou velmi náročné. Šestá pětiletka byla vyhlášena za pětiletku hospodárnosti, kvality a efektivnosti.

V měsíci květnu byl uskutečněn XV. sjezd Komunistické strany Československa, který přijal zásady pro všestranný rozvoj naší republiky – jako vyspělé socialistické společnosti. Na podzim byly provedeny volby do všech stupňů zastupitelských orgánů, ze kterých vzešly nové státní orgány, které budou řídit život naší společnosti po celé další pětileté volební období. Průběh a výsledky voleb naprosto jasně ukázaly vysoký stupeň uvědomělosti našich občanů i plný souhlas s cestou, která byla u nás po roce 1945 a 1948 nastoupena.

Nejdůležitější událostí z mezinárodního hlediska bylo stále a neochabující jednání o zásadách a přijatých dokumentech konference v Helsinkách o zajištění míru v Evropě a nepoužití jaderných útočných zbraní v celosvětovém měřítku. S touto nesmírně důležitou mírovou iniciativou přišly a všem národům světa předložily všechny socialistické státy se Sovětským svazem v čele. Tak mírová iniciativa získala nesmírnou přitažlivost a odezvu u lidí všech světadílů bez rozdílu přesvědčení, vyznání či barvy pleti.

Neméně důležitou mezinárodní událostí bylo uskutečnění sjezdů všech dělnických a komunistických stran ve všech socialistických státech a přijetí jejich nových plánů rozvoje.

V tomto roce došlo také k uskutečnění XXV. sjezdu KSSS a přijetí 10 pětiletého plánu rozvoje národního hospodářství Sovětského svazu. Splněním závěrů tohoto sjezdu posune se Sovětský svaz na prvé místo ve světě skoro ve všech odvětvích národního hospodářství ve výrobě na 1 obyvatele a ještě více upevní ekonomický, technický, vědecký a obranný potenciál a systém Sovětského svazu. Autorita socialistického společenství otevřela dveře žaláře Luisi Corvalánovy, generálnímu tajemníkovi KS Chille. Stále si však musíme připomínat, že v rozvojových státech, zvl. v Africe, Asii i Latinské Americe žije množství lidí v podvýživě a jsou negramotní. Také v kapitalistických státech není situace růžová. Ve 23 kapitalistických státech dosáhla nezaměstnanost 18 miliónů. Vývoj ve světě však jde dále – k socialismu a komunismu. Nic jej nezastaví!!!

Počasí v tomto roce, v roce 1976, bylo opravdu nevyzpytatelné. Od 1. – 4. ledna byla velká vichřice. Vítr dosahoval rychlosti 120 km /hod. Z 5. – 6.ledna pršelo celou noc. Téměř celý leden byly bouřkové větry, vichřice, déšť, sníh, záplavy – prostě nevlídno! Koncem ledna dosáhly noční mrazíky -12°C. 14. a 15. února byla krásná pohádková zima ale 16. února vše zkazila obleva.

Začátkem března byly mrazíky -4°C až -10°C a slabý sněhový poprašek. 18 a 19/3 mrholilo, pršelo a bylo sychravo. Setí se značně opozdilo pro mrazíky a vpravdě aprílové počasí. 2/4 bylo krásně. Teploměr ukázal teplotu 22°C. To však nevadilo, aby 8/4 opět napadl sníh, který 9/4 utvořil souvislou vrstvu. Po 14 dnech pršelo 3 dni (24., 25. a 26.4.). 28. a 29/4 pršelo.

Celá polovina května byla krásná. 6. – 9.května byly denní teploty 24 – 27°C. Koupalo se! Jabloně dobře rozkvetly. To se nedá říci o švestkách. Ukazuje se však již nedostatek vody. 30. května byla průtrž mračen. Pršelo 2 dny. 6., 7., 8., 9. a 10/6 bylo konečně pěkné počasí. Tato „pohoda“ trvala do konce června. Ale voda! Začátek července signalizovalo velké sucho. Po 31 dnech konečně 18/7 pršelo. Obilí černá, brambory znovu pouštějí. Úroda je ohrožena! Začátek srpna stejně jako celý srpen byl ve znamení přeháněk. Začátkem září nastaly deště.

Podzim však byl velmi příznivý pro dokončení zemědělských prací, které alespoň měly svižné tempo a nakonec se zjistilo, že s tou úrodou to nebylo tak tragické. 23/11 napadlo 10 cm sněhu. 24/11 bylo hrozné počasí: sníh, déšť, vítr.

13/12 sněžilo a napadlo 15 cm sněhu. Koncem prosince dosáhly mrazy až -20°C. Vánoce byly s nesouvislou sněhovou pokrývkou.

Plnění volebního programu bylo prvořadou starostí místního národního výboru. V roce 1976 byly provedeny vodní vrty pro zřízení vodovodního řádu pro obec Vrčeň. Současně byla zadána příprava projektu na vodovod, který již zpracovává Krajské vodohospodářské a rozvojové investiční středisko v Plzni. Hospodářské smlouvy jsou již odeslány. Cena projektu bude Kčs 17 000,-. Celková částka za vodní vrty činila Kčs 296 000. Pracovalo se také na přípravě staveniště pro stavbu mateřské školy. Vykoupila se polovina fary a za tyto peníze adaptoval místní národní výbor 2 polovinu fary pro byt místního duchovního Josefa Nováka. Tyto náklady si vyžádaly částku Kčs 103 000. Na této akci bylo zdarma odpracováno 1 130 brigádnických hodin. Uskutečnila se také úprava spojovací cesty Vrčeň – Tojice. Náklady na tuto akci činily Kčs 398 000. 200 000,- Kčs uhradil ONV a zbytek zaplatil národní výbor z fondu rozvoje a reserv. Za zmínku stojí ta skutečnost, že funkcionářům NV krátí ONV odměny o 1/3, protože úprava této spojovací cesty nebyla v plánu, tedy ani ve volebním programu.

V obci Srby bylo zřízeno sociální zařízení a šatny na hřišti T. J. Sokol. Celou tuto akci financoval OV ČSTV – celkovou částkou Kčs 47 000,-. Na této akci bylo zdarma odpracováno 900 brigádnických hodin.

Společenský život v obci velmi trpí, neboť v obci není vhodná společenská místnost. Místní kino hraje každý pátek, návštěvy jsou velmi slabé. V pátek se konají plenární zasedání NV, členské schůze VO KSČ, myslivců. V sálu pohostinství Jednoty u „Brabců“ se konají jen někdy plenární zasedání NV. Vše se musí vynést, zase dát zpět, topit… Proto není divu, že složky od větších akcí upouštějí ke škodě celku. Z toho důvodu byl v obci jen jeden ples a to ještě v kooperaci SSM a ČSŽ. Mnoho práce a efekt žádný…

8/3 byla výroční schůze JZD Doubrava spojena s oslavou MDŽ v hotelu ve Dvorci. V kulturním programu vystoupili žáci ZDŠ ve Vrčeni a k tanci vyhrávala „Lesanka“. 5/8 splnilo JZD Doubrava ve Vrčeni státní nákup obilovin. Krmné fondy však nebyly plně dotovány.

13/8 – požár kůlny na píci „Armabeton“ v 9:05 hod. Shořelo 25 vagónů slámy. Celková škoda 97 000 Kčs (stavební 75 000 Kčs, zbytek sláma). Na základě rozhodnutí OO VB Plzeň-jih a OI PO Plzeň-jih hradila ČSP celkovou částku. Příčinou požáru: přimetání slámy metačem píce „žralok“ se dostal cizí předmět (kámen) na lopatky stroje a jiskra zapálila slámu.

Druhá barevná televize ve Vrčeni. Má ji MVDr. Otomar Máňovec – cena kolem 12 000 Kčs.

22. a 23.10. byly na celém území našeho státu konány volby do všech stupňů zastupitelských orgánů. Celou přípravu voleb řídila místní volební komise ve složení: předseda s. Bohumil Burda, místopředseda s. Jaroslav Knára, tajemník s. Ing. Jindřich Kříž, členové s. Jaroslav Sládek, Jana Stiebrová, Václav Helma, Jan Chodora, Josef Janoch, Stanislav Kubiš a Anna Kozáková. Na 3 předvolebních schůzích ve Vrčeni, Srbech a Sedlišti za velké účasti občanů byli představeni kandidáti do MNV ve Vrčeni, které vybrali zástupci společenských organizací v MV NF: Václav Burda, Dana Holá, Miloslav Jirka, Václav Kovář, Václav Modračka a Josef Vaněk ze Sedliště, Helena Černá, Ing. Vladislav Duspiva, Pavel Janoch, Dana Moravcová, Karel Stieber, Jan Roneš ze Srb, Ing. Marie Křížová, Karel Motejzík, Jaroslav Trhlík a Vladislav Vaňourek z Tojic, Marie Chodorová, Milada Chouňová, Karel Kotík, MVDr. Otomar Máňovec, Ing. Jan Syrový, Jiří Strolený ml., František Šimánek, František Zdvořáček, Jiří Telekeš z Vrčeně – tedy 25 kandidátů.

Kandidátem do ONV s. Ludmila Pešková, zootechnička drůbeže JZD Doubrava. Kandidátem do KNV s. Ing. Vladislav Třeška CSc. Všichni kandidáti byli zvoleni.

Na plenárním zasedání nového národního výboru dne 12/11 1976 byl předsedou NV znovu zvolen s. Miloslav Jirka ze Sedliště, místopředsedou s. dr. Otomar Máňovec, tajemníkem s. Karel Motejzík, 2 místopředsedou s. Ing. Vladislav Duspiva ze Srb.

Kromě těchto funkcionářů jsou členy rady s. František Šimánek, Josef Vaněk, Marie Chodorová, Karel Stieber a Ing. Marie Křížová.

Složení komisí:

Finanční: předseda Josef Vaněk, místopředseda Karel Berkovec, tajemník Milada Chouňová, členové Helena Černá, Dana Moravcová, Ing. Jan Syrový

Komise výstavby: Předseda s. František Šimánek, místopředseda s. Václav Burda, tajemník s. Karel Kotík, členové Vlad. Vaňourek, Pavel Janoch, František Zdvořáček

Komise školská a kulturní: Předseda Ing. Marie Křížová, místopředseda Jiří Strolený, tajemník Jaroslav Knára, členové Dana Holá, Václav Modračka, Jarmila Sedláková, František Křišťan, Václav Chval

Komise SPOZ: Předseda s. Marie Chodorová, místopředseda s. dr. O. Máňovec, tajemník Blažena Skalová, členové s. Miloslav Jirka, Karel Motejzík, Josef Mašek, Boh. Burda, Anna Kozáková, František Syrový

Komise OVP: Předseda s. Karel stieber, místopředseda Jan Roneš, tajemník Blažena Skalová, členové Václav Kovář, Jaroslav Trhlík, Jiří Telekeš, Milouš Beránek

Na ustavující schůzi nového národního výboru byl schválen nový volební program, který je programem otevřeným, to znamená, že může být změněn.

V novém volebním programu jsou zakotveny tyto akce:

Vrčeň:   Mateřská škola v akci Z – 3 500 000 Kčs;   Společenská místnost – 1 500 000 Kčs;   Průzk. vodovodní vrty – jsou již splněny;   4 řadové domky (8 b. jedn.) – 2 265 000 Kčs;   6 bytových jednotek – 1 278 000 Kč;   Úprava místní komunikace (k bytovkám) – 150 000 Kčs

Srby:   Rekonstrukce elektr. sítě – 299 000 Kčs

Sedliště:   Šatny a sociální zařízení na hřišti – 50 000 Kčs

Tojice:   Společenská místnost – 100 000 Kčs

Letos bylo pokračováno na druhé etapě „posklizňové linky na obilí“. Celkový náklad: a) sklad 1 400 000,-;   b) suška 1 864 000,-

Byla dokončena výstavba trafostanice 400 – 600 kWh ve středisku Vrčeň.

Ve Vrčeni bylo dokončeno 6 bytů k 29/12 1976 s 9ti měsíčním předstihem nákladem 1 600 000,-.

Požárem poškozená kůlna „AB“ pro uskladnění slámy byla opravena a již zase slouží svému účelu.

Osvětová beseda ve Vrčeni patří zásluhou svého vedoucího s. Františka Křišťana, učitele ZDŠ v Nepomuku, k nejlepším na okrese. Posuďte sami, kolik přednášek a kulturních akcí za rok 1976 pořádala:   22/1 1976 přednáška profesora Piláta „Kultura odívání“ (účast 23);   11/3 1976 přednáška profesora V. Tyra a F. Křišťana „Český venkov v díle K. V. Reise“ (250 výr. +) – (účast 28);   24/3 1976 vzpomínkový večer k 100 výročí narození J. Jindřicha – účast 51;   1/4 1976 přednáška doc. V. Laštovky „Plzeňsko v boji proti něm. okupantům – účast 37;   10/4 beseda o historii Vrčeně (V. Hataj, F. Křišťan) „Zamlklé trojmezí“ – účast 70;   9/6 beseda M. Fořtové „Napříč Švýcarskem“ – účast 46;   3/7 autokárový zájezd Křivoklát, Lidice, Praha, divadelní představení Hadrián z Římsů – účast 46;   7/10 předvolební beseda s mládeží – účast 36;   20/10 beseda M. Fořtové „Kuba – Perla Antil“ – účast 32;   24/11 profesor Tyr „O češtině vážně i vesele“ – účast 30;   8/12 přednáška MUDr. B. Petra „Léky, narkomanie“ – účast 30

Všechny tyto akce se konaly v jídelně JZD Doubrava ve Vrčeni nebo v místnosti místního hostince. Akce pořádala OB v kooperaci OB s ČSŽ, SSM, ČČK, MLK atd.

K 31/12 1976 měla Jednota ve Vrčeni 172 členů. V tomto roce získala 5 nových členů. Zemřeli 4 členové: A. Šatrová, U. Žitková, V. Kubík aj. Baroch.

Na pracovních směnách a úklidu obce odpracovalo 90 členů 374 hodin, na vybírání brambor v Sedlišti a ve Vrčeni 17 členů odpracovalo 71 hodin.

V pohostinství na návsi bylo na svépomocných akcích odpracováno 97 hodin – byla opravena a obílena fasáda, natřena vrata, vymalovány provozní místnosti, nalakovány dveře.

Plnění maloobchodního obratu provozoven:

Prodejna č. 154 (samoobsluha) | Plán: 1 396 000, - splnění: 1 347 000,-

Prodejna č. 767 (pohostinství na návsi) | Plán: 480 000,- splnění: 483 000,-

Samoobsluha vykoupila:   9 731 ks vajec;   74,60 kg angreštu;   236,80 kg malin;   74,70 kg šípků;   121,90 kg bezinek

Do sběru bylo odvedeno 579 kg papíru.

Šestého března při výroční členské schůzi byla uspořádaná oslava MDŽ. DV se aktivně zapojil zásluhou své předsedkyně s. Anny Kozákové do voleb na podzim tohoto roku. Členka DV Marie Chodorová byla DV navržena a také zvolena poslancem NV. Nyní již pracuje jako členka rady a je předsedkyní SPOZ.

2 členky Jednoty pí. Anna Šůsová a Julie Hofrichtrová se 8/11 a 28/11 1976 dožily 85 let. Členky DV je navštívily, popřály jim k tomuto jubileu a předaly dárky.

V tomto roce se dožili 70 let 3 Jednostáři: Josef Kadlec čp. 4, Josef Vobliza čp. 110 a Marie Vaníkoví čp. 91. Při členské schůzi 19. listopadu byly jim předány s gratulací i pozornosti DV.

Rok 1976 byl uzavřen vánoční besídkou dne 19/12. Bylo podarováno a pohoštěno 20 dětí předškolního věku a 19 Jednostářů ročníku 1887 – 1901.

DV spolupracoval se všemi společenskými organizacemi v obci, zvláště s OB, která zajišťovala veškeré přednášky politické, kulturní i zdravotní. Dohlížecí výbor ve Vrčeni byl za 1. pololetí 1976 ústředím Jednoty Plzeň-jih vyhodnocen čestným uznáním a finanční odměnou.

I ve školním roce 1976/77 byla naše škola organizována jako škola pětitřídní. Po mateřské dovolené nastoupila opět s. učitelka Jarmila Sedláková. Soudružka uč. Kamila Hachová byla od 1/9 1976 přeložena na ZDŠ do Nepomuka.

Na výuku náboženství se v tomto školním roce nepřihlásil nikdo. Zájmové kroužky na škole: zdravotnický – vede s. uč. Zdeňka Švojgrová, zahrádkářský – vede s. Červený ze Dvorce. Dovedných rukou – vede s. Ráž z Vrčeně.

Skupinovou vedoucí zůstává soudružka učitelka Eva Horáková rozená Hokešová. Skupina má 6 oddílů (6. oddíl tvoří žáci ze ZDŠ v Nepomuku – bývalí žáci naší školy).

Stav žactva a osazení tříd:

ročník třída žáků hochů dívek vyučuje
1. I. 20 11 9 Šmeráková
2. II. 15 10 5 Knára
3. III. 16 9 7 Sedláková
4. IV. 16 6 10 Horáková
5. V. 22 10 12 Švojgrová
89 46 43

Protože počty žáků narozených v jednotlivých létech velmi kolísají, očekává se, že ve školním roce 1977/78 dojde ke spojení některých postupných ročníků v jedné třídě…

V tomto roce, ve kterém jsme se všichni obávali o naší úrodu, splnilo naše JZD plán státního nákupu a dodalo do státních fondů 750 tun obilí. Přes katastrofální sucho, které bylo v tomto roce, splnilo družstvo plán beze zbytku.

Plán prodeje brambor činil 1 200 tun. Tento plán byl vysoko překročen ( o 49% ) a státu bylo dodáno 1 783 tun brambor. To proto, že brambory v říjnu tak rychle „vylezly“ že to překvapilo i odborníky.

Plán prodeje mléka činil 1 700 000 litrů. Tento vysoký úkol nebyl splněn a do státních fondů bylo dodáno 1 635 686 litrů. Nesplnění činí 64 000 litrů, to je necelé 4%.

Plán prodeje konsumních vajec byl 3 400 000 kusů. Tento vysoký úkol byl překročen o 37 000 kusů vajec.

Plán prodeje hovězího masa, vepřového masa i telecího byl stanoven na 5 450 q. Prodáno bylo 5 399 q. Plán drůbežího masa 2 300q byl překročen o 26q. Z objemu plánu prodeje drůbežího můžeme posoudit, jak náročné bylo plnění masa vůbec, když na 1 tunu drůbežího masa je nutné vykrmit 350 kusů slepic o váze 3 kg. Kolik tyto spotřebují krmiv a kolik jich musí být na 2 300q?

Je třeba znovu zdůraznit, že takové náročné úkoly je schopen zajišťovat a plnit závod, organizovaný na základech kolektivní socialistické velkovýroby, řízený odpovědnými a uvědomělými funkcionáři, kteří jsou si vědomi stále se zvyšujících nároků všech našich občanů i celé společnosti.

Za to patří všem naše uznání a poděkování!

Narození:

Ilona Adamcová – 21/1 1976 – Vrčeň 125;   Václav Šůs – 14/3 1976 – Vrčeň 40;   Miluše Telekešová – 31/3 1976 – Vrčeň 125;   Libor Chodora – 6/4 1976 – Vrčeň 121;   Milan Vavřík – 11/8 1976 – Vrčeň 127;   Roman Kouba – 11/8 1976 – Vrčeň 117;   Josef Beránek – 9/10 1976 – Vrčeň 97;   Petra Sedláčková – 12/11 1976 – Vrčeň 77;   René Skala – 13/12 1976 – Vrčeň 114;   Tomáš Chouň – 29/12 1976 – Vrčeň 116

Lenka Burdová – 13/9 1976 – Srby 70

Jana Štětková – 22/1 1976 – Sedliště 22;   Pavel Pešl – 23/4 1976 – Sedliště 44;   Martin Skala – 30/5 1976 – Sedliště 73

Zuzana Křížová – 24/10 1976 – Tojice 39

Úmrtí:

Růžena Chaloupková – 15/6 Vrčeň 93;   Marie Žitková – 12/8 Vrčeň 70;   Vojtěch Kubík – 5/10 Vrčeň 103;   Marie Voblizová – 24/10 Vrčeň 28;   Anna Šatrová – 6/3 Vrčeň 81;   Marie Rysková – 28/12 Vrčeň 105;   Jaroslav Baroch – 21/12 Vrčeň 52

Anna Punčochářová – 25/8 Srby 61;   Karolína Šmucarová – 4/9 Srby 10;   Marie Pelešková – 21/11 Srby 54

Jarmila Šelmátová – 8/7 Sedliště 26;   Anna Maříková – 8/7 Sedliště 32;   Anna Chaloupková – 22/7 Sedliště 64;   Vojtěch Chaloupek - 22/7 Sedliště 64;   Marie Palacká - 27/12 Sedliště 15;   Josef Šelmát – 21/10 Sedliště 69;   Marie Skřivanová – 19/12 Sedliště 35

Terezie Průchová – 27/11 Tojice

Sňatky:

Jiří Škola, Plzeň, Tichá 14 – Marie Jirková, Sedliště 18 - 24/1 1976;   Miroslav Sedláček, Ždírec – Lidmila Houšková, Vrčeň 77 - 17/7 1976;   Luděk Kovářík, Dvorec – Květa Oklešťková, Vrčeň 7 - 7/8 1976;   František Krňoul, Žákavá – Bohuna Matoušková, Srby 65 - 9/10 1976;   Josef Kukla – Marie Kotěšovcová, Vrčeň 89 - 16/10 1976;   Pavel Voříšek, Zdemyslice – Dana Čmolíková, Sedliště 79   27/11 1976

Zlaté svatby v roce 1976 nebyly žádné

Uctění stáří:

Stalo se dobrým zvykem Sboru pro občanské záležitosti při MNV ve Vrčeni u příležitosti životních jubileí navštívit oslavence, poblahopřát, předat dárek MNV a provést slavnostní zápis v kronice SPOZ. Činnost SPOZ byla v tomto roce velmi bohatá, jak je vidět z následujícího přehledu:

Dominik Král 89 let Vrčeň 120;   Barbora Mikulíková 88 let Vrčeň 39;   Julie Hofrichtrová 85 let Vrčeň 39;   Anna Chodorová 83 let Vrčeň 32;   Josef Chaloupek 83 let Vrčeň 93;   Barbora Mašková 80 let Vrčeň 46;   Marie Voblizová 80 let Vrčeň 28;   Marie Skalová 80 let Vrčeň 120

Růžena Berkovcová 80 let Srby 35;   Marie Syrová 85 let Srby 63;   Václav Peleška 83 let Srby 54;   Anna Zikánová 83 let Srby 2;   Václav Čínovec 81 let Srby 77;   Anežka Tesařová 80 let Srby 65

Josef Skřivan 82 let Sedliště 18;   Emilie Čejková 81 let Sedliště 51;   Josef Bečvář 80 let Sedliště 17;   Filomena Chodorová 80 let Sedliště 75

Anna Viktorová 86 let Tojice 42;   Marie Miksová 85 let Tojice 18;   Marie Manová 83 let Tojice 42;   A. Šůsová 85 let

Jak je z přehledu patrno, dožívá se mnoho našich občanů vysokého věku zásluhou zdravotní i sociální péče naší společnosti.

Blahopřejeme!

I na našem NV je krásný zvyk „vítání nových občánků“. Tak tomu bylo i 19/6 1976, kdy nové občany našeho státu přivítal předseda MNV s. Miloslav Jirka a tajemník MNV s. Karel Motejzík.

Slavnosti se v doprovodu rodičů zúčastnili:

Vladimíra Beránková Vrčeň 68;   Ilona Adamcová Vrčeň 125;   Miluše Telekešová Vrčeň 127;   Libor Chodora Vrčeň 121;   Václav Šůs Vrčeň 40;   Viktor Vejvoda Vrčeň 46

Marcela Ceplechová Sedliště 71;   Jana Štětková Sedliště 22;   Pavel Pešl Sedliště 44

Martina Pflegrová Srby 81

Zdeňka Hudcová Liškov 39

Ať ze všech vyrostou řádní občané naší vlasti!

Pohyb obyvatelstva

Obec Přihlášení k pobytu Odhlášení k pobytu Narození 1976 Zemřelo 1976 + -
Vrčeň 6 17 8 5 -8
Sedliště - 1 2 7 -6
Srby 2 3 1 3 -3
Tojice 2 - 1 1 2
celkem 10 21 12 16 -15

Počet obyvatel sloučené obce Vrčeň k 31. 12. 1976 1005 obyvatel

Sedliště:

Téměř všechno, co se v Sedlišti v roce 1976 událo, je již v kronice zachyceno. Snad ještě několik maličkostí.

V č. 50 provedl Miroslav Holý přístavbu obývacího pokoje, ložnice a sociálního zařízení.

V tomto roce se nepodařilo provést bezprašný povrch na spojovací cestě Srby – Sedliště. Byla navezena a rozhrnuta drť a cesta slouží svému účelu. Čeká se však na asfalt.

Fotbalový oddíl Sokola Sedliště skončil v okresní soutěži na předposledním místě. JZD Čížkov převzalo nad oddílem patronát a poskytuje k zápasům venku zdarma autobus.

T. J. Sokol zajišťuje také dobrovolnou tělesnou výchovu. Chlapci a děvčata cvičí vždy ve čtvrtek od 18 hodin. Cvičiteli jsou Václav Hanzlík a Marie Nová.

Dnem 1. 1. 1976 skončí svoji činnost myslivecké sdružení Štědrý. Tato společnost se od toho dne sloučí s mysliveckou společností ve Vrčeni. Bylo zvoleno nové vedení ve složení: předseda Josef Bečvář, místopředseda MVDr. Otomar Máňovec, jednatel Josef Vaněk, hospodář Jaroslav Sládek, finanční hospodář Josef Bartoš.

Dne 20. května byl uskutečněn tradiční memoriál Antonína Bárty ve střelbě.

Ve škole bylo ubytováno kolem 100 brigádníků, kteří pomáhali při vybírání brambor v JZD Doubrava ve Vrčeni.

Tojice:

I když Tojice jsou malou vesničkou s 50 popisnými čísly a obyvatel stále ubývá, je v obci čilý ruch. 2 domy jsou neobydleny a o ně je velký zájem „chalupářů“. MNV ani JZD však tyto chalupy nehodlají zájemcům uvolnit, protože u těchto popisných čísel je zemědělská půda. V příštím roce se bude bourat domek č. 23 a část stodoly č. 7. To proto, že se bude rozšiřovat zatáčka a tyto objekty brání přehlednosti a bezpečnosti silničního provozu.

V tomto roce přestavěl svůj dům č. 39 ING. Vladimír Kříž, Jaroslav Trhlík č. 27 a Vladimír Vaňourek č. 44.

Konečně byla provedena spojovací cesta Vrčeň – Tojice s bezprašným povrchem.

V příštím roce se má dělat nový most přes Mohelnický potok.

Zapsal: Jaroslav Knára

Autor: Veronika

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!