verze pro tisk

Rok 1978

17. říjen 2013

Uplynulý rok 1978 se zapsal do života národů mnoha významnými událostmi, zápasy pokrokových sil i jejich úspěchy.

V celosvětovém měříku pokračoval boj o zachování míru, o mírovou spolupráci a bezpečnost, o osvobození řady zemí z politické a hospodářské nadvlády monopolního kapitálu, sílil odpor proti imperialismu a jeho poslední vývojové formě neofašismu. Upevňovalo se a sílilo společenství socialistických zemí, hlavní faktor tohoto pozitivního dějinného vývoje.

V roce 1978 zaznamenala také naše republika další úspěchy v rozvoji ekonomiky a kultury, v zabezpečování dalšího růstu životní úrovně a sociálních jistot obyvatelstva. Národní důchod ČSSR vzrostl v tomto roce o 4,7%, průmyslová výroba o 4,8% a zemědělská výroba o 16%.

Průměrná mzda dosáhla již 2 517Kčs měsíčně. Byla stabilizována úroveň cen základních životních potřeb, což spolu s růstem nominálních mezd umožnilo další růst reálných důchodů obyvatelstva.

V roce 1978 jsme oslavili 30. výročí Vítězného února v roce 1948, kdy bylo definitivně skoncováno se silami, které všemožně brzdily a sabotovaly výstavbu naší republiky na pokrokových socialistických základech.

V tomto roce jsme vzpomínali také 33. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou a ukončení druhé sv. Války, která byla nejstrašnější válkou v dějinách lidstva, neboť si vyžádala kolem 60 milionů obětí. Válečné shody činily 1 400 miliard dolarů. V této válce bylo poprvé v historii lidstva použity atomové bomby, otravných plynů i neuvěřitelného a neslýchaného mučení, které odporovalo všem zásadám mezinárodního a lidského práva. Největší tíhu této strašné války nesl Sovětský svaz, který ztratil 20 mil. svých občanů.

28. října jsme vzpomínali 60. výročí vzniku samostatného československého státu. Před 60 lety dosáhl vniřní rozvrat rakousko-uherské monarchie vrcholu. Všechny tyto události podnítila Velká říjnová socialistická revoluce v Rusku, jejíž 61. výročí vzniku jsme také vzpomenuli. Dnes její zásady inspirují lid Afriky, Asie, Austrálie, Ameriky k osvobození se z cizí nadvlády.

Ve dnech 22. a 23. listopadu zasedal v Moskvě politický poradní výbor státu Varšavské smlouvy, který přijal deklaraci o odzbrojení. Tato „deklarace“ se stane historickým mírovým dokumentem jako je Leninův Dekret o míru. Deklarace o odzbrojení bude předložena k projednání Valnému shromáždění organizace spojených národů a všem účastnímům konference o odzbrojení a bezpečnosti v Helsinkách. Všechny socialistické státy usilují o odzbrojení proto, že nemají žádné útočné plány a také proto, že nesly tíhu 2. sv. Války na svých bedrech.

Počátek roku zastihl slabý poprašek sněhu, který však hned roztál a vznikla nepříjemná břečka. 5. ledna však již byly -4°C, padal sníh a bylo krásné slunečné počasí. Celkem je možno říci, že celou 1. polovinu ledna nebyla žádná zima. Vždy sněhový poprašek vystřídalo bláto. Ani 2. polovina ledna nebyla lepší. 24. ledna dokonce pršelo. Až 29. ledna napadlo 10cm sněhu a byla pohádková „pravá olšavská zima“. Ráno však bylo po kráse a břečka studila i v botách. Počasí v lednu nezaručovalo, že bude po celý rok 1978 velmi rozmarné. Tato domněnka se o plné šíři potvrdila.

Pravá zima začala v únoru. Na začátku tohoto měsíce hustě sněžilo, v 2. polovině února klesla teplota na -16°C. To trvalo celý únor. Ještě 19. března napadlo 5cm sněhu, brzy však roztál. Druhý den napadlo znovu 10cm sněhu. Duben byl opravdu aprílový. 17. a 18. dubna poletoval sníh. Koncem dubna byly husté mlhy.

6. května byla průtrž mračen. Protrhla se hráz rybníka a Hlavsů (Fialů) museli, vynášet.

Od 7.-18. května bylo chladno, přeháňky, zima. Až poslední dny května a června bylo konečně krásně. Avšak v noci z 12. na 13. klesl teploměr na 0.

Červen se nevydařil. Od 7. byloa zima. Přeháňky, bouřky. Denní teploty 14°C, noční 4°C.

Také v červenci bylo škaredě, přeháňky, zima. Špatné počasí trvalo 35 dní. Žně se opozdily o 3 týdny. Až na 18. srpna bylo pěkné a krásné počasí. Teplota 27°C. Konec srpna byly opět přeháňky a bouřky.

Ani začátek září nebyl lepší, dokonce se objevily první přízemní mrazíky. Září se tedy také „nevyvedlo“. Všechno vynahradil říjen, kdy se počasí konečně umoudřilo a tak se stihly včas všechny podzimní práce. Podzim se tedy vydařil – vybraly se včas a všechny brambory a i setí, ikdyž nebylo v přesných agrotechnických lhůtách, se provedlo kvalitně.

29. listopadu napadl první sníh (-4°C).

Začátkem prosince uhodily mrazy až -15°C.

Od 8. 12. znovu obleva, déšť, utvořila se ledovka (četné havárie).

17. a 18. prosince znovu mrazy -8°C a zdáli se, že budou pěkné vánoce. 20. prosince však byla obleva a vánoce byly „na blátě“. Koncem roku vydatné deště a zkáza byla dokonána, když i silvestrovské noci klesla náhle teplota na -20°C! (Denní rozdíl 30°C!)

Počasí v roce 1978 bylo opravdu velmi rozmarné a nebyli s ním spokojeni ani zemědělci, ani rekreanti, ani naše národní hospodářství.

10. 1. byla T. J. Sokol a ZDŠ ve Vrčeni dána výpověď ze sálu ve Staré hospodě. Byla proto zřízena provizorní tělocvična v sálu na místní faře, kde se asi 2-3 měsíce cvičilo a vše zase zkončilo... Sokol ve Vrčeni, který v minulosti měl takovou slavnou tradici, pomalu, ale jistě umírá.

18. 2. uspořádala ZO SSM spolu se ZO ČSŽ ve Vrčeni velmi zdařilý maškarní ples, jaký ve Vrčeni řadu let nebyl.

23. 2. navštívili příslušníci jednotky LM ze závodu Elitex ve Dvorci, kteří na besedě dětem osvětlili příčiny, důsledky a význam Února 1948.

8. a 9. 4. byla celookresní směna. Pracovalo se na přípravných pracích pro stavbu mateřské školy a na akcích zakotvených ve volebním programu NF. Účast občanů byla velmi dobrá. Velmi pečlivě přesnou evidenci o odpracovaných brigádnických hodinách již řadu let vede s. A. Kozáková, která ikdyž má potíže se zdravotním stavem i s přibývajícími lety, zastáva četné funkce (předsedkyně DV Jednota, jednatelka MV NF, v ČSŽ, ve SPOZ atd...)

28. 4. vrčeňská pouť znovu dokázala, že tato tradice ustupuje. Počasí také nepřálo, takže vše se „odbylo“ na návsi, kde byl v provozu kolotoč a střelnice a večer uspořádali mládežníci taneční veselici.

6. 5. při průtrži mračen se protrhla hráz rybníka a Hlavsů (Fiala Frant.) vyklízeli. Nakonec všechno dobře dopadlo.

10. 6. uspořádán byl péčí ZO ČSŽ, ZO SSM, ostatních složek v obci a ZDŠ „dětský den“, který se vydařil. Počasí bylo pěkné a pobavili se dospělí i děti.

23. 8. bylo ukončeno nové položení živičného povrchu v silnici 1. třídy přes Vrčeň. Znovu byl položen asfaltový povrch na prostranstvý před školní budovou.

8. a 9. 10. byla druhá okresní směna. Stejně jako na jaře pracovalo se na plnění akcí zařazených do volebního programu.

31.10. bylo ukončeno vybírání brambor ve Vrčeni. Jen ve středisku Mohelnici zůstaly brambory na několika ha a byly dovybrány začátkem měsíce listopadu.

3.listopadu ve 12:30 se odebral průvod od budovy školy na hrob rudoarmějců na místním hřbitově, aby stejně jako 9. května byly položeny věnce jako dík za naše osvobození slavnou Rudou armádou i jako vzpomínka na Říjnovou revoluci...

 

Dobrovolná brigádnická práce 1978:

Organizace

 

Odpracovalo

Z toho na MŠ

Členů

Hodin

Členů

Hodin

VO KSČ

45

189

27

128

DV Jednota

129

633

54

269

ZO ČSŽ

75

425

15

65

ZO ČSPO

22

121

19

102

ZO SSM

19

100

4

16

TJ Sokol

12

56

10

49

Myslivci

2

13

2

12

Včelaři

2

12

2

12

Rybáři

2

8

2

8

ZDŠ

39

222

-

-

Mysl. sdružení

19

136

19

136

Celkem:

398

2045

166

843

 

Hospodaření JZD

 

Na výroční schůzi JZD Doubrava 26. února 1979 přednesl předseda JZD Doubrava s. Vladimír Jílek a hlavní ekonom s. Ing. Jan Syrový obsáhlé zprávy, z kterých uvádím jen nejpodstatnější věci.

I přes četné nedostatky, na nichž mělo značný vliv i počasí, dosáhlo družstvo nejvyšších hektarových výnosů v historii družstva. Bylo vyrobeno 39,12 q obilí z každého hektaru. V důsledku polehlosti za vydatných dešťů byly na některých pozemcích značné ztráty. Plán výroby obilovin byl překročen o 88 t. Nejslabším článkem družstva zůstává sklizeň ošetřování luk. Příčin kromě organizačních a pracovních nedostatků je jistě mnoho. Jsou to: vysoká hladina spodní vody, špatná technologická vybavenost na sklizeň senáže a sena atd. Velmi nepříznivá situace byla i ve výrobě pícnin celkem. Malá plocha jetele červeného z předcházejícího roku se velmi negativně promítla do krmné bilance, do nákladů a mělo to vliv i na zpožďování hlavních prací.

V živočišné výrobě byla soustavně sledována výroba mléka. Od počátku roku 1978 do nástupu do zeleného krmení se družstvo jako celek vyrovnávalo s úkolem dodávky mléka beze zbytku. To však nelze říci v etapě „ zelené píce“ , kde byly četné problémy ( zamokření ploch, změny v osazování krmných čet apod. ) , které měly vliv na skutečnost, že se mléko nesplnilo.

Dojivost na 1 dojnici a rok byla nižší o 29 l proti roku 1977, t. j. 2 781 L. Bylo docíleno průměrné užitkovosti okresu.

Průměrnou dojivost snižují zastávající kravíny: kravín Vrčeň – zvýšení užitkovosti o 248 l                                                                                  kravín Dvorec – užitkovost na stejné úrovni.

Nejvyšší užitkovosti bylo dosaženo ve stáji na farmě Sedliště 3099 l. Hranici 3000 l překročily dojnice na kravíně Víska a to o 22 l. Podle užitkovosti pak následují: kravín Srby 2 870 l, Třebčice 2 785 l a na 5. místě je kravín Klášter se 2 767 l mléka.

V odchovu mladého dobytka nad 6 měsíců stáří byl dosažen pouze přírůstek 0,50 kg. Zde je zhoršení denního přírůstku o 6,5 dkg proti roku 1977.

Ani ve výkrmu skotu nebyl plán splněn. Proti roku 1977 bylo vyrobeno o 38 q méně masa. Průměrný denní přírůstek byl 702 g / ks.

Výroba a dodávka vajec byla splněna na 101 %.

Plán výroby drůbežího masa byl překročen o 3 %.

 

Ze zprávy ekonoma družstva několik čísel.

Hrubá zemědělská produkce                        27, 819 000 Kčs.

Plánovaná HZP                                           28, 781 000 Kčs.

Nesplnění HZP                                            962 000 Kčs.

Na tomto nesplnění se podílí rostlinná výroba částkou 833 000 Kčs.

Tržba ze zemědělské výroby                        28, 536 000 Kčs.

Plán tržeb - „ -                                           27, 674 000 Kčs.

Tržby překročeny o                                     862 000 Kčs.

 

V rostlinné výrobě byly tržby překročeny za obilí v důsledku toho, že ZNZZ vykoupil veškeré obilí na krmné fondy. To má vliv na snížení zásob vlastních výrobků RV. Nebyly splněny tržby za brambory v důsledku nižší škrobnatosti a také proto, že se nesplnilo plánované množství prodeje brambor. U obilovin bylo dosahováno velmi daného zpeněžení v důsledku dobré kvality. V živočišné výrobě jako celku byly tržby překročeny o částku 317 000 Kčs. Nebyly splněny tržby za mléko a hovězí maso.

Materiálové a jiné náklady dosáhly částky 21, 808 000 Kčs. Proti plánu byly překročeny o 549 000 Kčs. Na překročení se značnou měrou podílí zvýšená spotřeba nakoupených ( krmiv, hnojiv ) částkou 552 000 Kčs a hnojiv částkou 287 000 Kčs. Na tomto překročení se podílí nepříznivé počasí.

Závažné je, že stále roste spotřeba elektrické energie a plán byl překročen o 60 000 Kčs.

Na úpravu a vybavení mateřské školy ve Čmelínech poskytlo družstvo prostředky v částce Kčs 381 000. Vtírá se otázka, zda by bývala nebyla lepší mateřská škola ve zrušené škole v Sedlišti za daleko nižších nákladů.

V roce 1978 dosáhlo družstvo 1 518 000 Kčs. Plán zisku nebyl splněn o částku 382 000 Kčs

.

Ještě několik čísel: v tisících

plán                            skutečnost

počet průměr. pracovníků                      290                            278

základní odměny                                 5968                           6187

z toho dovolená                                   350                             435

prémie celkem                                       640                             521

podíly na HV                                          657                             606

∅  odměna na 1 pracovníka za rok  26 900                               27 866

∅  odměna na 1 pracovníka za měsíc 2 241                                 2 322

 

Přes řadu nedostatků a nedořešených otázek, lze hodnotit hospodářský výsledek roku 1978 jako velmi úspěšný zvláště proto, že byl vytvářen ve velmi složitých a obtížných podmínkách. Tento výsledek by měl zavazovat všechny družstevníky, aby v nastoupené konsolidaci bylo pokračováno a aby byly plněny nové náročné úkoly.

 

Činnost DV Jednoty

Jednota, spotřební družstvo Plzeň – jih má v naší obci 2 provozovny: samoobsluhu č. 154 a pohostinství č. 767.

Plán pro provozovny – plnění

samoobsluha: 1 399 000 Kčs – 1 359 000 Kčs

ZVS:                 466 000 Kčs -     443 000 Kčs

Důvody nesplnění:

samoobsluha: nedostatek ovoce a zeleniny všeho druhu , krácení přídělů uzenin

ZVS: krácení přídělů uzenin, málo zábav.

Prodejna vykoupila: 14 kg angreštu, 4,80 kg malin, 291, 90 kg bezinek, 53,40 kg šípků, 5 238 ks vajec.

 

Pro spotřebytele bylo na uskladnění dodáno 99,50 q brambor a 28 q zelí.

Jednota ve Vrčeni měla v roce 1978 171 členů.

Životní jubilea členů:

85 let se dožila pí. A. Chodorová a p. J. Chaloupek

80 let se dožil p. A. Hanzlík.

Z prostředků DV bylo zakoupeno 8 knih jako odměna pro nejlepší žáky místní ZDŠ. 129 členů odpracovalo zdarma 633 brigádních hodin.

DV spolupracuje s OB, ČSŽ a podílí se hlavně zásluhou předsedkyně DV s. A. Kozákové na všech akcích ve zdejší obci. Za velmi dobrou práci byl DV již několikrát vyhodnocen a odměněn v rámci místa i okresu.

Mezi nejlépe pracující společenské organizace naší obce, jejichž činnost koordinuje MV NF ve Vrčeni, jehož předsedou je od ledna tohoto roku s. MVZV. Otman Máňovec, protože dosavadní předseda MVNF Jaroslav Knára bydlí na novém sídlišti v Nepomuku, patří ZO Českého svazu žen ve Vrčeni v čele se svojí předsedkyní s. Miladou Chouňovou, která za svoji velmi dobrou činnost byla již několikrát vyhodnocena a vyznamenána.

Podívejme se nyní jakou činnost ZO ČSŽ ve Vrčeni v tomto roce vyvíjela:

Ve spolupráci s místním Svazem požární ochrany uspořádala již zmírněný velmi zdařilý maškarní ples. Ve spolupráci s OB uskutečnila 2 přednášky prof. V. Tyra: „ Ženy v české literatuře“ a Výchova dětí v pubertě.

V květnu byl uskutečněn zájezd do divadla do Plzně na operetu „ Perly panny Serafínky“ . V červnu spolupracovala ZO ČSŽ při pořádání dětského odpoledne při oslavách MDD. V listopadu bylo zakoupeno dětské filmové představení pro pionýrskou skupinu zdejší školy. 22. 12. byla uspořádána vánoční besídka s nadílkou.

Je tedy vidět, že když se chce, všechno jde. Z toho by si měl vzít příklad místní Sokol.....

Osvětová beseda již od roku 1974 je za vedení s. učitele Františka Křišťana na vysoké úrovni. Jeho velmi dobrá osvětová činnost byla již mnohokrát okresními orgány oceněna. Konečně uznejte sami:

Pro zajímavost uvádím přehledy akcí za rok 1977 a 1978.

Rok 1977:

12/1 Nábytek a květiny v bytě – profesor Pilát – 20 občanů

9/2 Cukrovka – příčiny a léčení – MUDr. Bílek – 30 občanů

20/3 Historie a kultura Vrčeně – s. K. Skrábek – 31 občanů

7/5 Oslava 32. výročí osvobození – eskáda z Hradce – 121 občanů

8/6 První pomoc při úrazech – MUDr. Drobný – 25 občanů

15/10 Přes 5 zemí do Himaláje – ing. Myslivec – 43 občanů

5/11 Oslava 60. výročí VŘSR – dr. Sůma – 25 občanů

16/11 Pod rozstříleným praporem – plk. Šrámek – 42 občanů

23/11 Nemoci stáří – MUDr. Kozák – 33 občanů

29/11 Stáří a mládí – profesor Tyr – 26 občanů

8/12 Pod štíty Kavkazu – dr. Svoboda – 25 občanů

19/ a 15/7     2 zájezdy: po stopách odboje na Podbrdsku – 112 občanů

 

Rok 1978

19/1 V zemi půlměsíce ( Turecko ) - s. Fořtová – 27 občanů

20/2 Z dějin dělnického hnutí na Plzeňsku – s. Laštovka – 44 občanů

7/3 Ženy v české litaratuře – profesor Tyr – 54 občanů

17/3 Ochrana proti požárům – s Šimánek – 32 občanů

12/4 Země starých bohů – ing. Kugel – 31 občanů

27/4 Výchova v pubertě – profesor Tyr – 21 občanů

27/5 Zájezd na Rožmitálsko – s. Křišťan – 30 občanů

7/6 Infarkt a jeho prevence – MUDr. Hájek – 34 občanů

1/7 Zájezd – Západočeské lázně – s. Kříšťan – 80 občanů

21/7 Zájezd – Po stopách part v Rožmitále – s. Křišťan – 42 občanů

4/10   40. výročí Mnichova – dr. Šůma – 131 občanů

25/10 Oslava 60. výročí ČSSR – dr. Šůma – 55 občanů

28/10 Vzpomínka na A. Berndorfa – V. Hataj, G. Moravec, Škrábek, Sýkora, Křišťan – 45 občanů

7/11   60. výročí VŘSR – F. Křišťan

21/11  Nádorové onemocnění – MUDr. Kubát – 20 občanů

 

Myslím, že takovýmto bohatým vyčtení se nemůže pochlubit hned tak každá vesnická osvětová beseda na našem okrese. Co všechno neudělá 1 obětavý osvětový pracovník!

Plnění volebního programu:

Volební program NF přijatý na toto volební období zavazuje jak funkcionáře NV, tak i společenské organizace a všechny občany naší sloučené obce. Někdy a někde se to daří lépe, jindy hůře – to posoudí naše příští generace.

Vrčeň:

práce na zahájení stavby mateřské školy odpracováno v tomto roce 1 895 brigádnických hodin – hodnota díla 403 000 Kčs.

Srby:

provádění kanalizace – odpracováno celkem 470 brigádnických hodin – hodnota díla 9000 Kčs

Sedliště:

vybudování střelnice Svazarmu – odpracováno 210 brigádnických hodin – hodnota díla 5000 Kčs

Tojice: provedení úpravy návsi – odpracováno 450 brigádnických hodin – hodnota díla 5000 Kčs

Narození:

Tojice:

Svoboda Radek – narozen 18.5. 1978 – Tojice čp. 46

Sedliště:

Fialová Petra – 19.3. 1978 – Sedliště čp. 11

Larišová Gabriela – 27.3. 1978 – Sedliště čp. 35

Strolený Jiří – 7.10. 1978 – Sedliště čp. 17

Srby:

Doubelová Silva – 10.1. 1978 – Srby 47

Sýkorová Markéta – 6.3. 1978 – Srby 103

Klímová Vendula – 21.4. 1978 – Srby 105

Vrčeň:

Kopáčková Veronika – 15.5. 1978 – Vrčeň 128

Vaníková Vendula - 4.6. 1978 – Vrčeň 59

Cikánová Petra – 3.10. 1978 – Vrčeň 20

Kouba Robert – 1.11. 1978 – Vrčeň 127

Berka Josef – 7.12. 1978 – Vrčeň 125

 

Zemřelí:

Tojice:

Balík Ladislav – 5.11. 1978

Sedliště:

Šimánová Anežka – 23.11. 1978

Skřivan Josef – 8.9. 1978

Srby:

Berkovcová Barbora -  17.4. 1978

Pflegrová Anna – 11.5. 1978

Vrčeň:

Mašek Petr – 16.3. 1978

Šneberková Marie – 20.3. 1978

Chudáček Vojtěch – 4. ?. 1978

Polívková Barbora – 25.4. 1978

Houška Jaroslav – 6.12. 1978

 

Sňatky:

18.3. 1978 Milan Kreček, Srby 49 a Lidmila Dubinová, Vojenský Újezd

Dobrá Voda u Sušice

24.6.1978 Václav Zábranský a Anna Bártová Sedliště 68

5.8.1978 Josef Bouše, Chloumek 6 a Marie Berdychová Čížkov 78

26.8.1978 Josef Berka Vrčeň 125 a Růžena Komárková Vrčeň 125

V tomto roce nebyla ani 1 zlatá svatba.

 

Vítání občánků:

Vítání nových občánků bylo jako minulá léta provedeno 2x v roce v obřadní síni MNV ve spolupráci se Sborem pro občanské zálešitosti a za vystoupení pionýrů místní školy. Tato oslava má velmi dobrý ohlas u veřejnosti i rodičů.

Škola:

Zdejší škola byla i ve školním roce 1978/79 organizována jako škola trojtřídní s tímto obsazením:

 

Třída

Ročník

Hoši

Dívky

Celkem

Vyučující

I.

1

13

11

24

s. Knára

II.

2

1

7

27

s. Šmeráková

3

10

9

III.

4

11

6

32

s. Švojdová

5

8

7

 

1. - 5.

43

40

73

 

 

Při škole je otevřeno 1. oddělení školní družiny, kde je přihlášeno 28 žáků. Vychovatelkou je opět s. Jana Petráňová ze Dvorce, která současně vykonává funkci skupinové vedoucí PO SSM. Skupina má 3 oddíly.

O prázdninách zorganizovala pionýrská skupina letní tábor na Kamensku u Blovic, kterého se zúčastnilo 50 pionýrů se svými vedoucími. Při opravách tábora vydatně pomohli i rodiče. Počasí se vydařilo a tak spokojenost na všech stranách.

I letos bylo provedeno slavnostní zakončení školního roku za účasti zástupců VO KSČ MNV patronátních závodů a veřejnosti. Školní rok 1977/78 zhodnotil ředitel školy a zástupci patronátních závodů a společenských organizací předali vyhodnocení žákům knihy s věnováním.

 

Sedliště:

Několik zpráv ze Sedliště, které jsem získal od spolupracovníka s. Krofty, bývalého obchodníka v Sedlišti.

Protože požární v Sedlišti nevyvíjeli uspokojivou činnost, byl do funkce předsedy zvolen opět Václav Herejk starší, který za pomoci žen dokázal celý požární sbor zaktivovat. Velmi zdařilé bylo uspořádání maškarního plesu včetně průvodu obcí.

V tomto roce byl v Sedlišti založen při ZO Svazarmu automotoklub, který si dobře vede. Někteří jeho členové jezdí i závody. Stejně úspěšná je i práce ZO Svazarmu s mládeží, zvláště s dorostenci, kteří mají velmi dobré umístění v okresních soutěžích.

Letošní vydatné deště, které způsobily četné škody na úrodě, zatopily dvory a sklepy v čp. 41, 42. V části obce „ Kolna“ byla zničena cesta, která byla z jara upravena. Občanka pí. Čejková, která ve svých 84 letech ještě jezdí s vozíkem do lesa pro dříví.... ( Škoda, že takových stařenek není více – alespoň by naše lesy prokoukly.... )

Václav Holý mladší koupil od JZD stodolu, kterou během roku rozboural a dokázal na její místo postavit obytný domek včetně vykopání sklepa. Na stavbě pracoval převážně sám do pozdních hodin večerních i za sníženého svého zdravotního stavu.

Oddíl kopané místního Sokola sehrál během roku 14 zápasů se střídavými úspěchy. Umístil se v 2. polovině tabulky okresní soutěže.

Tojice:

Tojice jsou stále snad jedinou obcí v širokém okolí, která nemá shromažďovací místnost. To se zákonitě odráží ve společenském životě obce i v politicko – výchovné práci. V Tojicích pracují jen požárníci a dohlížecí výbor Jednoty.

Do obce se přistěhoval František Svoboda, který se oženil 30.4.1977 s Blankou Šlajerovou. 21.10.1978 se v Nepomuku oženil Milan Šmerák, který si vzal Drahuši Šabatovou. Oženil se také Karel Motejzík ( syn tajemníka MNV ) dne 4.3. 1978.

Po ČSPO  v Tojicích bylo převedeno požární auto ze Srb, které bylo svépomocí uvedeno do provozu.

Představu rodinných domků ukončili v tomto roce Jaroslav Trhlík a Ladislav Vaňourek.

Na rekreační chatu byl převeden rodinný domek pí. Mizové.

Autor: Veronika

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!