verze pro tisk

Rok 1981

17. říjen 2013

Rok 1981, stejně jako léta minulá, byl velmi bohatý na domácí i mezinárodní události. Hned na začátku roku se konaly okresní i krajské konference KSČ, které předcházely XVI. sjezdu strany. Na všech těchto jednáních byl proveden hluboký rozbor výsledků pětiletého plánu rozvoje našeho národního hospodářství. XVI. sjezd KSČ přijal zásady a program všestranného rozvoje naší republiky, jako vyspělé socialistické společnosti. Tyto zásady byly pojaty do 7. pětiletého plánu našeho národního hospodářství, jehož úkoly jsou realitně velmi vysoké. Proto heslem 7 PLP je hospodárnost, kvalita a efektivnost.

Na XVI. sjezdu KSČ bylo konstatováno, že při plnění úkolů 6 PLP bylo dosaženo dalších úspěchů, životní úroveň opět stoupla, avšak 6 PLP nebyl splněn v několika odvětvích našeho národního hospodářství jako např. ve stavebnictví, strojírenství a také v zemědělství. Je samozřejmé, že tento dluh bude negativně ovlivňovat i naši životní úroveň, která je přímo závislá na pracovních výsledcích každého našeho občana.

Další důležitou událostí tohoto roku byly volby do zastupitelských orgánů všech stupňů. Jejich výsledky opět potvrdili vysoký stupeň uvědomělosti našich občanů i plný souhlas s politikou, která byla u nás po roce 1945 a zejména po roce 1948 nastoupena.

Neméně důležitou událostí mezinárodního charakteru byl XXVI. sjezd KSSS i přijetí zákona o 11. pětiletce plánu rozvoje sovětského hospodářství. To bude znamenat další posun SSSR ve výrobě na 1 obyvatele ve světě.

Mezinárodní situace je velmi složitá a dá se říci i napjatá. Dokladem toho jsou události v Sýrii, Iránu, Kambodži, Chile, Salvadoru a dalších zemích, kde teče krev a byly vyvražděny miliony bezbranných lidí.

Po celý rok 1981 předkládal Sovětský svaz i ostatní socialistické státy iniciativní návrhy na odzbrojení, které v čele přijaly miliony mírumilovných lidí na celém světě. Tyto návrhy však jsou „Západem“ ignorovány.

Koncem roku se v Praze ve Sjezdovém paláci konal mezinárodní kongres žen, jehož se zúčastnily ženy z celého světa. Zde bylo jasně řečeno: „Chceme žít v míru – pryč s válcem“!

Již začátek roku byl ve znamení opravdové zimy – dostatek sněhu a teploty až -30°C. koncem prvního týdne mrazy trochu polevily ( ve dne -12°C, v noci -16°C ). 23/1 byla pravá pohádková krása – vše bylo jako z křišťálu. Celý leden byl opravdu „zimní“. Konec zimní pohádky přinesl první týden v únoru, kdy denní vystoupila až na 10°C a všude plno břečky a vody.

12/2 opět klesly teploty až na -8°C, napadlo 2 – 3cm sněhu. 1/3 napadl nový sníh, ihned však byla obleva. 15/3 lilo jako z konve a bylo po sněhu. 21. – 22/3 bylo pravé jarní počasí a teplota dosáhla 16°C. koncem března bylo opravdu krásné počasí a teploty dosáhly až 27°C. Toto počasí trvalo až do 15/4 vše bylo zaseto ( o 3 až 4 týdny dříve než jindy ).

Od 16. do 22. dubna ranní mrazíky až -6°C a bylo po třešních. 27/4 konečně po dlouhé době pršelo, avšak již druhý den padal sníh a byla fujavice. První máj byl strašný: pršelo, byl vítr a zima. Teprve od 28/5 bylo krásné počasí a teploty dosáhly až 27°C.

Z 22. na 23/5 pršelo celou noc a 24/5 se citelně ochladilo.

Začátek června dosáhly teploty až 29°C, 2. a 3. června dokonce 33°C.

V roce 1981 nebylo mnoho událostí. Život běžel poklidným tempem a tak zaznamenávám ty nejdůležitější.

Plesy byly dva. 24/1 se konal ples ZO ČSŽ a v únoru pak pořádali ples myslivci.

27. února se konala v hotelu ve Dvorci výroční schůze JZD Doubrava. Této schůze se zúčastnil s. Ing. Josef Uzel, předseda ONV Plzeň – jih. 26/4 byla za pěkného počasí vrčeňská pouť. Muzika však nebyla.

O posvícení se pořádala taneční zábava, ale „pěkná“, která měla v naší obci velkou tradici a oblibu – se nekonala.

V prosinci došlo ke vloupání do místního pohostinství Jednoty. Zloděj odcizil magnetofon s nahrávacími pásky, lihoviny, cigarety a další věci. Policejní pes však stopu nezachytil…

Na výroční schůzi JZD Doubrava, která se konala v pátek 19/2 1982 v hotelu ve Dvorci podal předseda našeho družstva s. Vladimír Jílek zprávu, ze které vyjímám.

 

Rostlinná výroba:

Z hlediska klimatických podmínek nebyl rok 1981 pro zemědělství nijak příznivý. Nástup vegetace byl velmi časný a dostavil se již v 1 polovině března. Avšak již od počátku vegetace se projevoval nedostatek srážek. Toto dlouhé suché období násobení ještě častými výsušnými východními větry mělo vliv na snížení výnosů obilovin, pícnin i na zaschnutí jetelů. Suché období pak bylo zakončeno silnými, dlouhotrvajícími lijáky, které způsobily přímé škody na plodinách, jednak rozbahnily pole těsně před žňovými pracemi.

Následující období bylo teplé a vlhké a způsobilo napadení porostů plísní bramborovou a mokrou hnilobou. Podzim byl příznivý pro sklizeň okopanin a silážní kukuřice, avšak deštivé počasí od poloviny října znemožnilo splnit úkol v setí ozimů.

Plán výroby obilovin nebyl splněn. ∅ ha výnos činil 3, 36 tuny, co bylo 87% plánu. Rekordního výnosu bylo dosaženo u ozimého ječmene na ploše 22 ha – 5,1 t.

Sklizeň brambor byla zahájena 7/9 a dokončena až 8/11. Hrubý ha výnos činil 23, 4 t a zdálo se, že bude splněn plánovaný čistý výnos 22 t z 1 ha. Vzhledem však k napadení bramborových hlíz dříve uvedenými chorobami, takže nakonec došlo k těmto ztrátám na množství i kvalitě brambor a dosažený výnos činil 18, 5 t z 1 ha = 84% plánu.

Úkoly v roce 1982:

Zasadit a sklidit 678 ha jarních obilovin, 186 ha kukuřice, 37 ha silážního bobu, 14 ha senážního ovsa, 130 ha jarních směsek, zavázat 180 ha brambor. Píce se bude sklízet ze 123 ha travin na orné půdě a z 572 ha luk a pastvin.

Živočišná výroba:

Po několikaleté stagnaci můžeme hodnotit výsledky v roce 1981 dobře. Poprvé v historii družstva byla překročena hranice roční dojivosti 3 000 l. Nárůst v porovnání s. r. 1980 v ∅ celého chovu představuje množství 468 l na 1 dojnici. Největší dojivostí 3 551 l bylo docíleno u prvotelek v Sedlišti. Téměř 400 l chybí v dojivosti do 3000 l v kravínu ve Dvorci.

Plánovaná výroba skotu byla splněna na 90%, t. j. 353 t. Chov prasat byl v 2 polovině roku v našem družstvu zařazen ke zrušení. Uvolněných stájových kapacit po chovu prasat bude využito pro odstav telat a výkrm drůbeže.

Protože ani po desinfekci se nepodařilo u drůbeže výskyt Markovy choroby zlikvidovat, rozhodlo se vedení družstva zavést výkrm krůt.

V živočišné výrobě bylo uspořeno 350 t jádra a krmných směsí.

O tom, že mechanizace je rozhodujícím článkem rostlinné i živočišné výroby jistě nikdo nepochybuje. Zde má družstvo značné reservy. Na všech farmách je nedostatek přístřešků, nejsou mycí plochy. Velmi nutná linka olejového hospodářství atd.

Na doplnění techniky bylo v tomto roce vynaloženo 1 950 000Kčs. Na údržbu a opravy bylo vydáno 693 000Kčs. Jen nákup náhradních dílů činil 2 464 000Kčs. Spotřeba pohonných hmot byla 1 040 000Kčs!

Toto jsou náklady obrovské a družstvo jistě bude muset hledat a určitě najde způsob a prostředky úspory. Všichni by se měli zamyslet, zda hospodaří tak, aby to bylo k prospěchu společnosti.

Snížením přídělu motorové nafty byla v závěru tohoto roku zrušena doprava pro cizí. Řidičům koncem roku byla přidělována náhradní práce, což se neobešlo bez zbytečných komentářů…

Na konci roku 1981 mělo družstvo 18 nákladních a speciálních vozidel, z toho 5 sklápěcích, 1 valníkové. Téměř denním problémem je nedostatek náhradních dílů, čímž vznikají četné prostoje a velké ekonomické ztráty. Jmenovitě se jedná o náhradní díly aut značky IFA.

V tomto roce byly dány do provozu tyto dokončené akce: úprava sociálního zařízení v Mohelnici, rekonstrukce skladu brambor ve Vrčeni, sociální zařízení v dílně v Sedlišti, oprava kravína tamtéž, dokončení silážních jam v Klášteře, garáže pro 2 autobusy v Sedlišti, dokončení vlastního objektu 4 řadových domků ve Vrčeni, úprava budovy pro přidruženou výrobu v Nepomuku i dodavatelské práce pro Benzinu v Nepomuku.

Nebyly realizovány stavby: dokončení výstavby garáží a výdejny pohonných hmot v Mohelnici, osazení výpárníků ve výkrmně v Klášteře, výstavba mycí rampy ve Vrčeni, včetně vybudování skladů na potraviny pro závodní jídelnu ve Vrčeni.

Na plán 3 000 000Kčs bylo splněno 2 800 000Kčs. Příčinou nesplnění plánu byla nevhodné skladování materiálu. V rostlinné výrobě odpracovaly pracovnice přidružené výroby 550 dní hlavně na sběru kamene, metání sena, třídění a sběru brambor. V přidružené výrobě jsou zaměstnány ženy se sní ženou pracovní schopnosti a před mateřskou dovolenou.

Hrubá zemědělská produkce dosáhla částky 33 141 000Kčs a byla z celoročního plánu splněna na 92, 3%.

Na tomto neplnění se největší měrou podílí rostlinná výroba, která byla splněna na 81%. Ve finančním vyjádření to představuje částku 2 894 000Kčs!!!

Daleko lepší výsledky dosáhla živočišná výroba – hrubá produkce splněna na 100, 8%.

Tržby z výrobní činnosti družstva dosáhly částku 1 264 000Kčs, ( ceny obilí, krmné fondy, brambory atd. ).

V živočišné výrobě jako celku byl plán splněn a dosáhl částky 22 563 000Kčs. U spotřeby materiálu byly náklady překročeny u nakoupených osiv o 102 000Kčs, nakoupených krmiv o 394 000Kčs, stavebního materiálu o 260 000Kčs, náhradních dílů o 98 000Kčs, materiálu pro přidruženou výrobu o 166 000Kčs.

Družstvu byla přiznána náhrada na řešení výpadku rostlinné výroby v důsledku nepříznivých klimatických podmínek z fondu nepojistitelných škod v částce 900 000Kčs.

Na základě této dotace byl bilanční zisk splněn na 67% a dosáhl částky 837 000Kčs.

Nepříznivá je stále situace v růstu nakoupených zásob v částce 7 225 000Kčs. K zamyšlení jsou i slova z referátu předsedy družstva na výroční schůzi. Stav zásob nákladních dílů vzrostl v porovnání s počátkem roku o 580 000Kčs a dosáhl částky  2 370 000Kčs. Mechanizátoři však stále tvrdí, že jsou sklady prázdné. Tento stav vyžaduje hlubší rozbor a zájem o řešení od samotných mechanizátorů…

Je tedy stále co hlídat a napravovat!

Počet společenských organizací v MN NF se ani tomto roce nezměnil – 23 organizací zůstává. Předsedou zůstává MVDr. Otomar Máňovec, jednatelkou s. Anna Kozáková.

Společenské organizace odevzdaly 32 q papíru, 300 q železa a přes 200 kg hadrů.

Na jarní a podzimní směně bylo při úklidu obcí odpracováno 1 050 brigádnických hodin. Na zařízení společenských organizací ČSPO, SOKOL bylo zdarma členy odpracováno 2 304 brigádnických hodin.

Na výstavbě mateřské školy bylo členy společenských organizací odpracováno 3 801 brigádnických hodin. Z toho společenské organizace ve Vrčeni 1 807 hodin, v Sedlišti 571 hodin, v Srbech 347 hodin, v Tojicích 330 hodin, jiné organizace 746 hodin.

Na schůzi MV NF 17/12 1981 byla předána následujícím organizacím čestné uznání za pomoc při výstavbě mateřské školy.

 

  1. Jednota Vrčeň – odpracováno 400 hodin
  2. ČSPO Vrčeň – odpracováno 400 hodin
  3. MS Štědrý – odpracováno 332 hodin
  4. ČSPO Tojice – odpracováno 285 hodin

 

ZO ČSŽ ve Vrčeni má 62 členek. 24/1 byl uspořádán společenský ples. 14/2 ve spolupráci s PO při ZŠ ve Vrčeni byl uskutečněn dětský maškarní karneval.

13/3 spolu s DV Jednoty byla konána oslava MDŽ, na které vystoupili žáci LŠU z Nepomuka.

20. dubna byl konán zájezd do plzeňského divadla na představení „Slaměný klobouk“.

5. června – v den voleb – nastoupilo 38 žen k volbám manifestačně. 6/6 byl uskutečněn zájezd do Jižních Čech – večer všichni se zúčastnili představení „Zkrocení zlé ženy“ v přírodním divadle v Českém Krumlově.

2 členky s. Jindra Zdvořáčková a s. Jitka Chodorová pracují jako oddílové vedoucí PO při zdejší škole. Obě jsou také členky agitačních dvojic.

Ve SPOZ pracují s. Marie Chodorová, Kozáková, Skalová. S. Marie Chodorová a Svobodová vykonávají záslužnou práci pečovatelek.

Členky organizace odevzdaly léčivé byliny za 206 Kčs , sušené šípky za 43 Kčs, 268 kg nasušených šípků, 84 kg bezinek.

Koncem roku ( 4. 12. ) byla pro členky ČSŽ pořádaná přednáška „Jací jsme my, rodiče“. 5/12 uspořádaná mikulášská nadílka doplněnou loutkovým představením. Tedy činnost velmi bohatá. Proto ZO ČSŽ patří mezi nejlepší společenské organizace v naší obci.

ZO SSM ve Vrčeni má 22 členů. Činnost organizace v posledních létech stagnuje. Přesto se tato organizace může pochlubit dobrou činností. Kromě úklidu o národních směnách, sběru odpadových surovin, odpracovali členové na stavbě MŠ 177 hodin a vysázeli 120 stromků. 14/6 bylo uskutečněno fotbalové utkání ZO Srby – ZO Vrčeň. 16/8 spolu s ČSPO byla uspořádaná posvícenská taneční zábava. 19/11 se naše organizace zúčastnila turnaje ve stolním tenise v Přešticích. 5/12 po společné akci se ZO ČSŽ byly pořádány tradiční vepřové hody.

V říjnu odešel s. Zdeněk Poslušný, který byl předsedou ZO SSM, do základní vojenské služby. V jeho funkci jej zastupuje s. Marie Chejlavová.

Již řadu let T. J. Sokol ve Vrčeni patří mezi organizace, které vyvíjejí nejslabší činnost. Situace je ještě ztížena skutečností, že v celé obci není tělocvičny. 5/4 a 20/9 se členové zúčastnili brigády na stavbě mateřské školy.

V červenci byla provedena tělovýchovná vycházka na skálu Velký kámen v Srbech, které se zúčastnilo 23 členů ( včetně dětí ). Tradiční turnaj ve stolním tenisu se nekonal, protože není tělocvičny. Již 2 roky se téměř necvičí a řešení je v nedohledu…

 

Vesnická organizace Červeného kříže patří mezi velmi dobré společenské organizace.

Mezi vzorné dárce krve patří: Josef  Eichler mladší – 8x daroval krev, Josef Michálek – 5x daroval krev, Miloš Bartoš – 16x daroval krev, František Brašna - 6x daroval krev.

Čestným nositelem Janského plakety ( bronzového odznaku ) je Miloš Bartoš. Nekouření na schůzích prosazovaly v obci následující organizace: ČČK, ČSŽ, DV Jednoty, PO, myslivci a včelaři.

Odznak vzorné pečovatelky byl udělen s. Marii Chodorové. V současné době má tato organizace v evidenci i další vzorné pečovatelky: s. Svobodovou, Hakenovou a Barešovou. Zvláště s. Svobodová zaslouží uznání, neboť ač sama nemocná, pomáhala jiným ( F. Koželuhovi a po jeho smrti Aloisovi Hanzlíkovi ).

Všechny pečovatelky pracují dobrovolně a bezplatně!

 

Výroční schůze doporučila udělit Aloisovi Strakovi k jeho 75 narozeninám za dlouholetou práci ve výboru stříbrný odznak.

Organizace ČČK splnila svůj závazek na rok 1981 a ještě jej překročila.

Jednota měla k 31. 12. 1981 celkem 162 členů.

 

Plnění plánu MO:

Samoobsluha : 1 494 000 – plnění 1 430 000 – 95, 72%

Pohostinství : 544 000 – plnění 527 000 – 96, 88%

 

V tomto roce oslavili dožití 80 let 3 členové Jednoty. 13/11 na členské schůzi Jednoty se SPOZ byla mimořádná oslava 90 narozenin paní Anny Šůsové z Vrčeně č. 40.

Na výstavbě mateřské školy odpracovali členové Jednoty zdarma 400 brigádnických hodin, na úklidu obce 174 brigádnických hodin.

17. dubna došlo ke změně ve vedení v místním pohostinství. Bohuslav Štěrba odešel do důchodu a jako vedoucí nastoupila Milada Šmídová. Do tohoto pohostinství bylo v noci 5/10 provedeno vloupání. Po mimořádné inventuře zjištěna ztráta v částce 2 314Kčs. Náhrada uplatněna u Státní pojišťovny.

Při ukončení školního roku předal DV žákům ZŠ 9 knižních odměn. Pionýrské skupině dán příspěvek 100 Kčs.

Při hodnocení pomoci společenských organizací při výstavbě mateřské školy v roce 1981. Ze 4 vyhodnocených organizací byl DV Jednoty hodnocen na 1. místě.

V soutěži DV se umístil vrčeňský DV na čestném místě – získal čestné uznání a finanční odměnu.

Předsedkyně DV s. Anna Kozáková obdržela od OV NF Plzeň – jih odznak. Budovatel okresu Plzeň – jih.

Členka DV Marie Chodorová č. 60 byla opět zvolena poslancem MNV. Je členkou rady a předsedkyní SPOZ.

Za vedení knihovníka MLK Václava Chvala dosahuje knihovna pěkných výsledků. Má 84 čtenářů, z toho 10 čtenářů do 14 let.

Za rok 1981 bylo půjčeno 3 111 knih a 28 časopisů. Počet výpůjček naučné literatury: dospělí 274 knih a mládež 37 knih.

Knihovna provedla 7 kolektivních akcí s 228 účastníky. Počet výstavek 8, počet exponátů 41.

Již několik let zásluhou vedoucího OB Františka Křišťana dosahuje toto osvětové zařízení velmi dobrých výsledků a má bohatou činnost, což je vidět z následujícího přehledu.

12/2 přednáška MUDr. Hořejšího z Dobřan – nemoci dýchacích cest

20/2 oslava 33 výročí Února , projev s. Tomáš Chodora

10/3 večer k vyhlášce o dopravu bezpečnosti – za šťastný návrat

13/3 oslava MDŽ

27/3 přednáška V. Hataje – po stopách zašlých věků

2/4 přednáška s. M. Fořtové ze Starého Plzence- přes Alpy a Apeniny až do Benátek

20/4 zájezd do divadla do Plzně – M. Horníček – Slaměný klobouk

8/5 slavnostní předvolební schůze

22/5 oslava 60 výročí založení KSČ – vznik a boje KSČ na Plzeňsku

28/5 přednáška – výchova vůle a charakteru dětí

6/6 zájezd do přírodního divadla v Českém Krumlově na hru Zkrocení zlé ženy

30/10 přednáška M. Fořta ze Starého Plzence – vzpomínka na Japonsko

10/11 oslava 64 výročí VŘSK, přednáška – Moskva – Leningrad – Kyjev

4/12 přednáška Františka Křišťana – jací jsme my rodiče

14/12 přednáška MUDr. Rudolského z Nepomuka – problematika nemocí srdce

 

Za celý rok byla účast na akcích OB ve Vrčeni 620 členů.

 

V roce 1981 se v jednotlivých částech obce narodili:

Vratislav Chodora – 13. 1. 1981 – Vrčeň 24

Gabriela Hrubá – 22. 1. 1981 – Vrčeň 127

Petra Belanová – 20. 2. 1981 – Vrčeň 55

Tomáš Koudelka – 7. 3. 1981 – Vrčeň 119

Iveta Kovaříková – 28. 3. 1981 – Vrčeň 7

Martina Černá – 9. 5. 1981 – Vrčeň 106

Josef Eichler – 29. 8. 1981 – Vrčeň 125

 

Jaroslav Pflegr – 26. 5. 1981 – Srby 81

Jan Průcha – 27. 9. 1981 – Srby 90

Jitka Fialová – 31. 7. 1981 – Sedliště 11

Lenka Chodorová – 25. 3. 1981 – Tojice 46

 

Blahopřejeme všem – ať jsou z Vás dobří lidé!

 

Úmrtí:

Hofrichtová Julie – 14. 1. 1981 – Vrčeň 39

Kuchynka Josef – 7. 2. 1981 – Vrčeň 50

Růžička Karel – 14. 4. 1981 – Vrčeň 90

Beránková Marie – 8. 6. 1981 – Vrčeň 112

Koželuh František – 18. 6. 1981 – Vrčeň 98

Markvart Václav – 7. 8. 1981 – Vrčeň 19

Holý Václav – 4. 9. 1981 – Vrčeň 74

Koubová Marie – 4. 9. 1981 – Vrčeň 133

Vavřík Jaroslav – 20. 9. 1981 – Vrčeň 28

Chouň Jan – 28. 12. 1981 – Vrčeň 38

 

Boubel Václav – 13. 1. 1981 – Srby 56

Kulík Václav – 9. 3. 1981 – Srby 81

Doubková Anna – 6. 5. 1981 – Srby 83

Markvart Bohuslav – 19. 6. 1981 – Srby 5

Beran Václav – 23. 8. 1981 – Srby 18

Chaloupek Jaroslav – 26. 8. 1981 – Srby 78

 

Šabatová Kateřina – 19. 9. 1981 – Tojice11

Mašek Václav -  8. 9. 1981 – Tojice 3

Mixová Marie – 6. 11. 1981 – Tojice 18

 

V tomto roce dosáhli životních jubileí tito občané:

60 let:

Sládková Anežka – 4. 2. 1981 – Srby 64

Trhlík Josef – 22. 2. – Srby 102

Jirková Anna – 18. 3. – Tojice 21

Vavříková Vlasta – 23. 4. – Vrčeň 122

Syrová Helena – 13. 5. – Srby 38

Štěrba Bohumil – 26. 5. – Vrčeň 45

Bouda Václav – 18. 6. – Vrčeň 36

Šelmát Jan – 2. 7. – Sedliště 26

Houšková Ludmila – 15. 9. – Vrčeň 77

Syrový František – 4. 10. –Srby 38

Andrž Stanislav – 13. 11. – Sedliště 39

Barešová Božena – 6. 12. – Vrčeň 44

Chodorová Růžena – 28. 12. – Vrčeň 121

 

70 let:

Holá Josefa – 19. 3. – Sedliště 50

Šlehofr Antonín – 26. 10. – Tojice 17

Chodorová Marie – 8. 11. – Vrčeň 60

Chodora Jan – 23. 11. – Vrčeň 104

Štětková Emilie – 1. 12. – Sedliště 22

Kovářová Marie – 24. 12. – Sedliště 29

 

75 let:

Sládek Antonín – 1. 2. – Srby

Vobliza Josef – 18. 3. – Vrčeň 110

Kadlec Josef – 4. 6. – Vrčeň 4

Levá Barbora – 4. 9. – Sedliště 30

Krofta Bohuslav – 25. 10. – Sedliště 70

Vaníková Marie – 21. 10. – Vrčeň 91

Markvartová Barbora – 4. 12. – Srby 26

 

Více než 80 let:

88 let Zikánová Anna – 2. 2. – Srby 2

88 let Chodorová Anna – 8. 2. – Vrčeň 32

83 let Hanzlík Alois – 5. 9. – Vrčeň 112

81 let Chejlava Vojtěch – 16. 2. –Srby 73

83 let Janová Jana – 19. 2. – Srby 45

82 let Chaloupek Jaroslav – 25. 2. – Srby 78

82 let Markvartová Matylda – 27. 2. – Srby 7

81 let Markvartová Marie – 3. 4. – Vrčeň 19

82 let Barochová Anna – 5. 4. – Vrčeň 16

83 let Jirková Barbora – 3. 5. – Srby 44

80 let Chouň Jan – 26. 6. – Vrčeň 38

81 let Klapková Barbora – 24. 8. – Vrčeň 111

80 let Frühauf Josef – 6. 9. – Vrčeň 61

88 let Manová Marie – 4. 10. – Tojice 42

81 let Máňovcová Vlasta – 28. 10. – Vrčeň 42

88 let Chaloupek Josef – 8. 11. – Vrčeň 93

80 let Pavelcová Růžena – 8. 11. – Vrčeň 64

80 let Kozák František – 24. 11. – Vrčeň 9

80 let Honzová Marie – 8. 12. – Srby 100

84 let Berkovcová Růžena – 14. 12. – Vrčeň 71

81 let Vokáčová Anna – 25. 12. – Sedliště 13

84 let Florinski Vasil – 29. 12. – Srby 79

 

90 a více let:

94 let Růžičková Marie – 21. 4. – Srby 2

90 let Syrová Marie – 20. 8. – Srby 63

90 let Mixová Marie – 2. 11. – Tojice 18

90 let Šůsová Anna – 9. 11. – Vrčeň 40

 

Sňatky:

Martin Čáf, Vrčeň 27 – Hana Horníková, Dvorec 166

Miroslav Žák, Sedliště 71 – Helena Kindlová, Sedliště 71

Jiří Michálek, Liškov 14 – Zuzana Čížková, Plzeň

Jiří Kovařík, Plzeň – Anastazie Velíšková, Sedliště 24

František Civiš, Chválenice 104 – Anna Kubová, Nepomuk 413

 

Zlaté svatby:

18. 2. 1981 Antonín a Božena Sládkovi, Srby 34

19. 5. 1981 Václav a Marie Punčochářovi, Sedliště 69

 

Do konce školního roku 1981/82 docházely děti z celého Dvorce do zdejší školy. V Nepomuku byly opravy školy dokončeny a proto od 1. 9. 1982 se vrátí všechny děti bydlící ve Dvorci nad tratí zpět do školy do Nepomuka.

Od 1. 9. 1981 byli ustanoveni na zdejší školu 3 začínající učitelé: s. Růžena Kohoutová z Blovic, s. Věra Marešová, provdaná Nováková ze Žinkov a s. František Šindelář z Chlumu u Střížovic.

Pionýrská skupina má 8 oddílů. Skupinovou vedoucí je opět vychovatelka školní družiny s. Vlasta Jankovičová. Naše pionýrská skupina za spoluúčasti pionýrů z Dožic a Žinkov obsadila poslední běh pionýrského tábora v Přebudově. I letos pomohly patronátní závody. JZD Čížkov dodalo opět 80 kg masa.

Při slavnostním ukončení školního roku obdrželi nejlepší pionýři knižní odměny a čestná uznání.

 

Třídy a jejich obsazení:

 

Třída

 

Ročník

 

Hoši

 

Dívky

 

Celkem

 

Vyučoval

 

 

 

I.

 

1.

 

 

17

 

 

17

 

 

34

 

Jarmila Sedláková

 

II. A

 

 

2.

 

 

10

 

 

10

 

 

20

 

 

František Šindelář

 

 

II. B

 

2.

 

12

 

12

 

24

 

Růžena Kohoutová

 

III.

 

3.

 

16

 

9

 

25

 

Věra Nováková

 

 

IV.

 

4.

 

10

 

10

 

20

 

Jaroslav Knára

 

 

Celkem

 

-

 

65

 

58

 

103

 

 

Autor: Veronika

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!