verze pro tisk

Rok 1986

17. říjen 2013

Rok 1986 se zapsal do dějin dalšími zápasy a bojem za zachování míru. Podle rozhodnutí OSN byl tento rok vyhlášen Mezinárodním rokem míru. „Ať je budoucí rok rokem míru na zemi i v kosmu“ – to je přání všeho lidstva.

Ze strany Sovětského svazu vyšlo již několik mírových návrhů, v průběhu roku bylo celkem pětkrát prodlouženo jednostranné moratorium na jaderné výbuchy, naposledy v prosinci 1986, avšak s tím, že Sovětský svaz se bude po 1. 1. 1987 cítit vázán tímto moratoriem jenom potud, pokud Spojené státy americké neuskuteční další jadernou zkoušku.

25/2 byl ve sjezdovém paláci moskevského Kremlu zahájen XXII. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu. Závěry tohoto sjezdu zdůrazňují nutnost zrychlení tempa ekonomického růstu, v mezinárodní politice je hlavním cílem SSSR zajistit bezpečnost a mír pro lid. Generálním tajemníkem ÚV KSSS zvolen Michail Gorbačov. Sjezd ukončen 6. 3. 1986.

V měsíci březnu – po 76 letech pravidelného návratu – se nejvíce přiblížila naší zemi Halleyova kometa, byla však nízko nad obzorem, takže pouhým okem ji nebylo možno spatřit, zatímco pamětníci Halleyovy komety v roce 1910 ji mohli vidět zářit na obloze po celé zemi. Do vesmíru bylo vysláno 6 sond ( 2 sovětské, 2 japonské, 1 francouzská, 1 americká ), které se k Halleyově kometě přiblížily a zprostředkovaly vědcům informace o tomto vesmírném tělese.

26/4 došlo k havárii jaderné elektrárny v Černobylu na Ukrajině a tím k úniku radioaktivity do ovzduší. Tato mimořádná událost si vyžádala také mimořádná a rychlá opatření, z bezpečnostních důvodů byl evakuován okruh až do 30 km od elektrárny, byla prováděna dezaktivace půdy, budov i jiných prostorů, ochrana vodních zdrojů a další účinná opatření.

11. a 12. 10. se uskutečnila v Reykjaviku na Islandě další schůzka nejvyšších představitelů velmocí SSSR generálního tajemníka ÚV KSSS Michaila Gorbačova a presidenta USA Ronalda Reagana. Zde s. Gorbačov předložil další nové návrhy na likvidaci jaderných zbraní, avšak tyto nebyly se strany USA přijaty, USA bez ohledu na zájmy národů prosazují svůj program „hvězdných válek“.

Ve dnech 15. až 19. 10. se konal v hlavním dánském městě Kodani „Světový mírový kongres“ u příležitosti Mezinárodního roku míru, pod heslem „Ubránit mír a budoucnost lidstva“.

Jak tedy zhodnotit rok 1986 v otázce mezinárodních vztahů? Byl to rok stupňujícího se boje mezi silami pokroku a míru na straně jedné a silami reakce a militarismu na straně druhé.

 

Rok 1986 jako prvý rok osmé pětiletky, která by měla přinést zásadní obrat v technickém rozvoji, probíhal v duchu významných událostí: konání XVII. sjezdu Komunistické strany Československa, 100 letého výročí událostí, které vedly ke zrodu manifestačních prvých májů, 65 výročí založení KSČ, voleb do zastupitelských orgánů.

Dne 15/2 bylo po pětileté rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřeno Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni.

Ve dnech 24/3 a 28/3 byl v Paláci kultury v Praze konán XVII. sjezd Komunistické strany Československa. Generálním tajemníkem byl znovu zvolen Gustav Husák.

Ve dnech 23. a 24/5 proběhly v celé naší vlasti volby do všech stupňů zastupitelských sborů.

Životní úroveň obyvatelstva se i v tomto roce zvýšila. Podle zprávy Federálního statistického úřadu vzrostla průměrná měsíční mzda pracovníků v socialistickém sektoru Národního hospodářství včetně JZD proti roku 1985 o 1, 6% a dosáhla částky 3 022Kčs. Společenská spotřeba se zvýšila o 3, 4%  -  na jednoho obyvatele připadlo formou společenské spotřeby za rok 11 756 Kčs ( zvláště vzrostly částky vynakládané na rozvoj zdravotnictví, školství a na sociální zabezpečení ). Jsou podporovaná mladá manželství poskytnutím výhodné novomanželské půjčky až do 30 000Kčs , přičemž při narození prvého děcka jsou z půjčky odepsány 2000Kčs, při narození druhého 4000Kčs úplně. Mateřská placená dovolená trvá 182 dnů , poté je matce poskytován mateřský příspěvek ve výši 600Kčs do 1 roku dítěte, pečuje – li matka o 2 nebo více dětí , je poskytován do 2 let dítěte. Při narození děcka je poskytován finanční příspěvek ve výši 2000Kčs na zakoupení výbavičky. Rodinné přídavky na děti jsou poskytovány měsíčně ve výši: na 1 dítě v částce 200Kčs , na 2 děti 650Kčs, na 3 děti 1 200Kčs, na 4 děti 1 720Kčs a na 5 dětí 2 070Kčs.

Pro srovnání kupné síly uvádím ceny některých druhů potravin a průmyslového zboží: chléb 1 kg – 2, 80Kčs, brambory 2Kčs, mouka polohrubá 4, 90Kčs, cukr kostkový 8Kčs, maso: svíčková 96Kčs, hovězí zadní 49Kčs, hovězí přední 22Kčs, vepřová kýta 60Kčs, vepřový bůček 20Kčs, máslo 40Kčs, mléko 1 litr 3, 10Kčs, rohlík 0, 40Kčs, vejce 1Kčs/ks, lahvové pivo ( 0, 5 litrů ) 10° 2, 50Kčs, zatímco v roce 1984 ještě stálo 1, 70Kčs, lahvové pivo 12° 6Kčs zatímco v roce 1984  4,50Kčs, sifon 0, 70Kčs v roce 1984 0,20Kčs.

Barevná televize od 13 000 – 16 000Kčs , nábytek – obývací stěna cca 15000 – 20000 , sedací souprava – 10 000 – 15 000, lednička cca 4 – 5000, pánský oblek cca 1 000Kčs, pánská vycházková obuv cca 400Kčs, auto Škoda cca 60 – 80 000Kčs.

 

Činnost MNV zaměřena na plnění volebního programu. V akci „Z“ prováděna adaptace prodejny v Sedlišti, která byla započata v roce 1985. Tato byla dokončena 2 měsíce před plánovaným termínem a dne 29/8 předána k užívání. Hodnota díla 412 000Kčs.

Na mateřské škole Vrčeň prováděny terénní úpravy, hrazení, pískoviště. Část fary, která je majetkem MNV, byla upravována na schůzovní místnost, knihovnu a zdravotnické zařízení. Z důvodu nevyjasněnosti vytápění nebyla akce dokončena. V září byla prováděna oprava bytu, zvláště koupelny nad prodejnou Jednoty a fasáda tohoto domu. Náklady hradila Jednota. V říjnu byla provedena oprava hřbitovní zdi zvenku v nákladech 14,5 tisíc Kčs. V podzimních měsících byly prováděny celkem 3 geologické vrty v nákladech 400 000Kčs: 1 u „Vojtěcha“ na louce pod mostem a zde dosaženo příkonu vody 0,3 litry/sec., 2 na Růžičkovic louce pod Štědrým ( příkon 0,1 litru/sec. ) a 3 u Rackovic skály v Srbech ( příkon 0,5 litrů/sec. ). Jelikož vrty, prováděné na vrčeňském katastru, jsou pro malý příkon nepoužitelné a dle stanoviska geologů Vodních zdrojů Praha a Západočeských vodovodů a kanalizací Plzeň nemá vrčeňsko dostatečné zásoby spodní vody, je doporučováno přejít na sběr vody povrchové aglomeraci Štědrý nebo využívat vodu řeky Úslavy ( to by ovšem znamenalo vybudovat čističku ). Ve Štědrém byly odebrány vzorky vody a dle vyjádření pracovníků krajské hygienické stanice Plzeň je voda vhodná i pro kojence a radioaktivita je v mezích normy. V měsíci prosinci byla upravena silnice Vrčeň – Tojice a část cesty před základní školou a hasičskou zbrojnicí – v nákladech 800 000Kčs. V obci Tojice byla provedena rekonstrukce veřejného rozhlasu v hodnotě 26 000Kčs. Byla instalována nová aparatura. V obci Srby na základě stížnosti občanů na vyplavování rodinných domků v části obce „Batov“ byla provedena v říjnu kanalizace v hodnotě 15 000Kčs.

V tomto roce byla také prováděná oprava kostela svatého Vavřince ve Vrčeni, jelikož stav střechy byl havarijní. S dohodnutím okresního církevního tajemníka bylo tedy v roce 1985 započato s opravou střechy. ONV Plzeň – jih zaplatil potřebný materiál v částce 46 551Kčs. Práci pokrývačskou, postavení lešení a opravu jedné strany věže, té , která je nad střechou kostela, provedli brigádníci z Nedanin, členové JZD Měčín. Pracovali pouze o sobotách a nedělích, pomocníci byli zajištěni z místních občanů a věřících dobrovolníků. Žlaby, okapy i oplechování některých úžlabí provedli brigádnicky 2 klempíři z Blovic. Začátkem července byla oprava střechy dokončena. Příspěvek českobudějovického biskupství na opravu činil 30 000Kčs a jejich půjčka farnímu úřadu Vrčeň 10 000Kčs, takže oprava střechy stála celkem dle pokladního deníku 41 807 a 46 551Kčs, celkem tedy 88 358Kčs. Jelikož ze sbírek, které při opravách bývají vždy větší, zbyla částka přes 10 000Kčs, bylo možno přemýšlet na vymalování vnitřku kostela a na úpravu bohoslužebního prostoru dle směrnic 2.  vatikánského koncilu. Kostel vymaloval rovněž brigádnicky p. Jan Štych z Přeštic s pomocníky, a to v období od 28/6 do 6/7 1986. Znak na vítězném oblouku renovoval zdejší malíř – amatér Jan Markvart. Malování kostela bylo provedeno za týden. Náročnější byl úklid a čištění. Celý kostel se musel třikrát mít, než bylo možno nastěhovat vynesené lavice dovnitř. Byla umyta a natřena okna i lavice světlejší, okrovou barvou. Obědnán nový obětní stůl, sedadla a manipulační stolky úp. Václava Berana ve St. Rožmitálu. Tento však během rozpracovanosti zemřel a jeho práci dokončil jeho syn Pavel. Dne 9/8 byl takto upravovaný vnitřek a nový obětní stůl vysvěcen českobudějovickým ordinářem Josefem Kavalem za přítomnosti 15 kněží. Žádoucí by byla oprava fasády a věže kostela, což je závislé nejen na finančních prostředcích, ale hlavně na těch, kteří by opravu provedli. Zprávu do kroniky poskytl dp. Josef Novák farář ve Vrčeni.

 

A jak šly měsíce…..

Leden byl mírný, ranní teploty pouze několikrát do -10°C, ve druhé a třetí dekádě byly teploty dokonce nad nulou. Přes den zataženo se sněhovými nebo dešťovými přeháňkami. Velké teplotní změny nastaly 18. 1., kdy bylo ráno -8°C , foukal silný vítr se sněhem a vytvářel závěje, večer již bylo nad nulou, sníh byl mokrý a těžký. 19/1 stoupla teplota na 8°C a odpoledne bylo po sněhu. V noci burácel silný vítr a tato vichřice způsobila velké lesní kalamity, zvláště ve středočeském kraji. Orkán, který v naší zemi řádil, byl nejsilnějším mezi 2 -4 hod. noční a dosahoval místy až 180 km / hod. ( na Milešovce ), v severočeském kraji 162 km, v Praze 110, v jižních Čechách 135 km/hod. V tyto dny vlivem silného sněžení a náhlé oblevy došlo k zledovatění cest a bylo způsobeno mnoho dopravních nehod.

1/1  se konala slavnostní schůze vrčeňských požárníků, při této přednesl s. Bohumil Sýkora ze Čmelín přednášku o ochraně přírody a o přírodních rezervacích, nadcházejících se v našem okolí.

4/1 byl ve vrčeňském pohostinství pořádán myslivecký ples.

10/1 uskutečněna rozhlasová relace k 73 narozeninám presidenta G. Husáka, přednesl vedoucí Osvětové besedy s. uč. Křišťan.

15/1 uskutečněna výroční schůze tělovýchovné jednoty Sokol.

22/1 proveden v základní škole zápis do první třídy, zapsáno 41 dětí ve skutečnosti chodí 34 dětí.

24/1 konána výroční schůze členů ZO SSM.

 

Únor:

Prvé únorové dny byly mrazivě mírné, avšak silné větry řádily dále. Na vrčeňském hřbitově padl strom u Kramlů hrobu. Ku konci prvé dekády začalo mrznout: teploty přes – 10°C, 8/2 bylo – 17°, 9. a 10/2 napadlo cca 10 cm sněhu. 12/2 dosáhl mráz – 20°C, následujících 10 dnů se pohybovaly noční mrazy do – 10°C, od 22/2 bylo opět – 20°C a 26. a 27/2 klesly teploty na minus 26°C, v Žinkovech dokonce na – 30° i více. Mrazivo i přes den a některé dny foukal silný mrazivý vítr.

14/2 bylo konáno plenární zasedání MNV v Sedlišti, spojené s oslavou 38 výročí vítězného února. Projev přednesl s. uč. Křišťan – přítomno 64 lidí.

22/2 byl pochován na vrčeňském hřbitově p. Augustin Moravec, kronikář z Čečovic, který zemřel 16/2 ve vojenské nemocnici v Plzni ve věku 84 let. Se zesnulým se rozloučil dp. V. Chodora, rodák ze Sedliště, dále bývalý předseda JZD Čížkov s. Chodora a za kulturní pracovníky, přátele, MO Svazu protifašistických bojovníků a širokou veřejnost promluvil s. uč. Křišťan. Ve svém smutečním projevu vyzdvihl osobní vlastnosti, vlastenectví zesnulého a zvláště jeho obětavou kronikářskou činnost, kterou vykonával téměř po půl století. S. uč. František Křišťan se loučil se svým přítelem velice procítěně, hovořil o lásce zemřelého k rodné půdě, k rodnému kraji, o jeho úctě k odkazu svých předků, o lásce ke knihám, o rozsáhlé veřejné činnosti, o širokém rozhledu a znalostech v oboru národní i krajové historii. Vzpomenul též úsilí o záchranu kulturních památek ve funkci konzervátora Státní památkové péče, na jeho podíl při budování Nepomuckého muzea, na spolupráci s národopisnou komisí ČSAV, s Vojenským historickým ústavem i Raušar. muzeem v Blovicích. Stručně se dotkl historie rodu i života zesnulého. Augustin Moravec zanechává po sobě dílo, nad nímž se musíme zastavit v obdivu a úctě: 5 rozměrných knih kroniky a dějin Čečovic a okolí, 8 alb dokument. fotografií čečovických statků, učitelů, vojáků, zpracovaný rodopis všech rodů v Čečovicích. Je to úctyhodné kronikářské dílo, které zaujímá celkem 1800 stran. Zpracoval též obsáhlou kroniku odbojové činnosti v našem kraji pro místní organizaci Svazu protifašistických bojovníků ve Dvorci. Za svoji kronikářskou činnost byl opakovaně vyznamenán titulem „Vzorný kronikář“ a jeho odbojová činnost byla oceněna čestným odznakem sov. – čs. partyzánské družby a 3 sovětskými záslužnými odznaky.

24/2 bylo uskutečněno v místním rozhlase žáky vrčeňské školy kulturní pásmo k 38 výročí vítězného února a s. uč. Křišťan přednesl projev.

27/2 konána v hotelu Dvorec výroční členská schůze JZD Doubrava.

28/2 pořádala ZO Českého svazu žen ve vrčeňském pohostinství ples v rázu nadcházejících oslav MDŽ. Tomu byla přizpůsobena výzdoba, tombola i květinková volenka. Čerstvé květiny byly z plesu poslány i starším nepřítomným členkám domů.

 

 

Březen:

V prvních pěti březnových dnech byly nadále mrazíky, od 6/3 do 16/3 se pohybovaly ranní teploty kolem 3°C, bylo klidno, mlhavo. Od 17/3 až do konce března potrvalo počasí s ranními mrazíky kolem – 2°C, přes den cca 5°C až 7°C, při čemž 20/3 bylo krásně ( 18°C ), v prvý jarní den sněhová přeháňka a 24/3 cca ve 23 hodin večer se přihnala silná vichřice s deštěm. Velikonoční svátky v tomto roce připadly právě na konec března: na velikonoční neděli padala krupice, o velikonočním pondělí se přihnal k večeru a v noci pak znovu silný vítr s deštěm. Dne 29/3 ( na Bílou sobotu ) v noci změněn středoevropský čas na letní ( posunut o 1 hodinu dopředu ).

Ve dnech 1. a 2/3 byl uspořádán v naší obci – v budově základní školy – celostátní šachový turnaj „Dívčí naděje“ s mezinárodní účastí PLR. Zúčastnilo se jej 50 děvčat ve stáří do 12 let. Pořadatelem byl Odborový dům pionýrů a mládeže Rokycany. Patronát nad touto akcí převzalo JZD Doubrava, o děti i rodiče těchto se v průběhu turnaje po oba dny dobře postarali oddíl. vedoucí PO SSM při ZŠ Vrčeň.

1/3 byl v místním pohostinství uskutečněn dětský karneval, který pro děti přichystaly členky ZO ČSŽ a členové ZO SSM.

20/3 konána členská schůze Jednoty, při které uskutečněna přednáška s. uč. Křišťana o Svatoplukovu Čechovi a R. Kubrové. Bylo přítomno 47 lidí. Při této schůzi vystoupily také děti v kulturním pásmu, nacvičeným k oslavě MDŽ.

22/3 byl v naší obci uspořádán „Přátelský večírek“, spojený s oslavou MDŽ a setkání s důchodci, při kterém předvedly děti z mateřské školy kytičku přáníček a písniček ženám, předseda VO KSČ s. Burda přednesl projev k MDŽ a poděkoval ženám za jejich práci pro rodinu i společnost a v dalším kulturním programu vystoupil soubor štěnovických žen ve veselém estrádním pořadu. Vedoucí Osvětové besedy s. Křišťan velice pěkně promluvil k přítomným důchodcům. Po estrádě vyhrávala až do noci k poslechu i tanci domácí vrčeňská kapela „Kvítko“. Spolupořadatelé této akce: Osvětová beseda, Čestný svaz žen, DV Jednoty, ZO SSM, SPO, Sokol i SPOZ. Členky ZO ČSŽ a DV Jednoty připravily všem přítomným pohoštění – čajové pečivo, koláče, chuťovky.

24/3 bylo předvedeno v místním rozhlase pásmo „Pozdrav XVII. sjezdu KSČ“, relaci měl s. uč. Křišťan a děti ZŠ.

 

Duben:

Dubnové ranní teploty se pohybovaly kolem nuly, až ve třetí dekádě bylo po ránu tepleji – nad 10°C. přes den celkem teplo, někdy zataženo, jindy krásně slunečno, ke konci prvé dekády stouply teploty až na 25°C, hned na to – 10. 4. – před polednem pršelo, večer padal sníh a 11. 4. ráno mráz a bílo. Ještě 12. 4. padal sníh. Následující dny slunečné, ale chladné. 17/4 odpoledne bouře, déšť a další dny pršelo. Od 21/4 slunečno a teplo 24/4 dosáhla teplota až 30°C. o vojtěšské pouti, která se konala 27/4, bylo ráno zataženo, chladno, přes den krásně teplo, v noci bouře a déšť. Duben předvedl rozmary pravého aprílového počasí. Celkově však jaro roku 1986 suché – ve studních jsou nízké stavy vod.

2/4 v 17:30 hodin došlo „na Kopaninách“ k požáru. Hořela suchá tráva v okruhu asi 50 m. Požár ohlásil s. Kotěšovec. Ihned po příjezdu požárníků i občanů bylo započato s likvidací, požár byl utloukán lopatami i větvemi. V samotném místě ohniska použito vodní dělo. Po necelé půlhodině byl požár uhašen, byla dovezena ještě jedna cisterna vody, kterou bylo místo důkladně prolito. Vzhledem k rychlému zásahu nedošlo k rozšíření požáru.

9/4 konána členská schůze ZO ČSŽ a při této uskutečněné přednášce s. uč. Křišťana o národním umělci Jindřichu Jindřichovi, hudebním skladateli, při příležitosti 110 výročí jeho narození.

11/4 pořádána Osvětovou besedou přednáška pro motoristy. Přednášel s. Vladař z autoškoly, přednáška měla název „Za šťastný návrat“, účastnilo se 36 občanů.

18/4 pořádány MV NF, Osvětovou besedou, Sborem pro občanské záležitosti a ZO SSM „Hovory s mládeží“ , při této akci uskutečněna přednáška s. uč. Křišťana, nazvaná „Z historie Vrčeně“, přítomno 46 lidí.

20/4 vyjely členky ZO Českého svazu žen autobusem do plzeňského Komorního divadla, kde shlédly operetu „Dona Francezko“.

24/4 proběhlo v obřadní síni MNV šátkování pionýrů a přijímání do jisker.

26/4 konána pouťová taneční zábava – pořadatelé: ZO SSM a ČSPO.

29/4 uskutečnily členky ZO Českého svazu žen předmájovou brigádu, vysázely u hřbitova nových 65 ks lesních stromků a na návsi 10 nových okrasných keřů.

30/4 pořádáno na vrčeňské návsi „stavění máje“ členy ZO SSM a mladými požárníky. Tato akce má již tradici a je navštívena i dospělými.

 

Květen:

Velké sucho se projevilo zvláště v květnu, kdy byly krásné dny s teplotami okolo 24 – 26°C. Východní větry vysychání půdy ještě více podpořily. 16. a 17/5 trochu pršelo, pro závlahu však tento déšť nic neznamenal. Horký den byl i o nepomucké pouti 18/5, jakož i 19/5, až konečně v noci tohoto dne přišel pěkný déšť, který ustal až následujícího dne přišel pěkný déšť, který ustal až následujícího dne. Další dny byly opět velmi teplé a bylo započato se senosečí. 27/5 se přihnal déšť, večer bouře s prudkým deštěm a s krátkými přestávkami pršelo i v další dny a noci.

Toto deštivé počasí velmi pokazilo a někde úplně zničilo nedosušené seno na loukách. V Západních Čechách se vysoce zvedla hladina řeky Úslavy, Úhlavy, velice rozvodněná byla řeka Berounka ve středočeském kraji a mnohde byli lidé zásobeni potravinami po loďkách. U nás ve Vrčeni přetékala v noci voda z rybníka přes cestu v zatáčce u Ceplechů, u Fialů v č. 20 měli zatopenou kolnu.

 

1/5 vyšel již tradičně z vrčeňské návsi prvomájový průvod. Čelo tvořily děti ze ZŠ i členové ZO SSM. Byla zaznamenána pěkná účast občanů.

5/5 uskutečněna rozhlasová relace, s. uč. Křišťan hovořil k 41 výročí osvobození a žáci ZŠ přednesli připravené pásmo k tomuto výročí.

8/5 v 8 hodin ráno vyjelo vrčeňské 7 členné požární družstvo autem CAS 25 k ohni rodinného domku za prodejnu nábytku v Nepomuku, aby pomohli nepomuckým požárníkům. Oheň byl likvidován v 10 hodin.

Téhož dne v poledne bylo uskutečněno kladení věnců na hrob rudoarmějců na vrčeňském hřbitově. Základní škola zajistila básně i projev k této příležitosti.

Večer pak byl pořádán pionýrskou skupinou při ZŠ a ZO SSM na návsi „Oheň poděkování“.

 

Na květnové povstání vzpomenul s. Tomáš Chodora, děti předvedly recitační pásmo a pak již všichni přítomní si pěkně při harmonice zazpívali. Akce byla pěkně navštívena.

Ve dnech osvobození navštívili členové žákovského požárního družstva pomníček p. Kovaříka v Nepomuku, v místě, kde byl tento nacisty zastřelen a položili květiny.

15/5 konána členská schůze ZO Českého svazu žen s besedou o socialistické demokracii. Toho dne přednesl s. uč. Křišťan v místním rozhlase projev k 65 výročí založení KSČ a děti předvedly připravené kulturní pásmo.

16/5 byla v Nepomuku „Na vinici“ slavnostně otevřena a uvedena do provozu nová poliklinika. Dvě velké budovy zdravotního střediska jsou moderně vybaveny, do těsného sousedství budov byla přestěhována i lékárna a tak občané nepomucka se konečně dočkali lepších podmínek při návštěvách lékaře.

17/5 se zúčastnilo požární družstvo soutěže okresních požárních sborů a podniků JZD ve Stodě. Družstvo se pilně připravovalo, ale stará stříkačka DS 16 se nemůže vyrovnat novým typům, které byly v soutěži používány. Přesto získané 25 místo z 35 startujících je úspěchem.

20/5 proběhly ve všech sloučených obcích rozhlasové relace „Slovo k voličům“ , které připravil vedoucí Osvětové besedy s. uč. Křišťan.

23/5 a 24/5 proběhly volby do všech stupňů zastupitelských sborů. Volbám předcházely předvolební schůze, a to 25/4 v Srbech, 30/4 ve Vrčeni a 8/5 v Sedlišti. Při těchto byli přítomni občané seznámeni s navrhovanými kandidáty, schůze byly zpestřeny kulturním pásmem, připraveným Osvětovou besedou a žáky ZŠ i MŠ.

Krásně vyzdobená volební místnost na MNV Vrčeň ( byla otevřena první den voleb od 14 do 22 hodin a druhý volební den od 7 do 13 hodin. Přicházejícím občanům bylo předáno 6 hlasovacích lístků s navrženými kandidáty, a to:

Do sněmovny lidu: Stanislav Janda 58 let, místopředseda JZD Komorno

do sněmovny národů: Anna Hrabíková 38 let, fakturantka JZD Přeštice

do České národní rady: Jiřina Sůvová 41 let, dělnice čes. vin. závodů  St. Plzenec

do krajského národního výboru: Ludmila Pešková 38 let, zaměstnankyně ČSD žel. st. Plzeň

do okresního národního výboru: Helena Černá 40 let, zaměstnankyně ČSD jihozápad. dráha, do MNV Vrčeň 29 kandidátů ze 4 sloučených obcí:

 

z Vrčeně 12: František Brašna, 45 let řidič

Ing. František Brudna, 43 let, vedoucí ŽV JZD

Ing. Josef Chejlava, 34 let, technik

Marie Chodorová, 45 let, účetní

František Kuchynka, 48 let, kovář

Alena Mašková, 34 let, kuchařka

Otomar Máňovec MVDr., 55 let, vedoucí veterinárního střediska

Jan Müller, 43 let, vedoucí přidružené výroby JZD

Miroslav Růžička, 30 let, technik

Bohuslav Skala, 36 let, řidič

Marie Strolená, 29 let, školnice

František Zdvořáček, 39 let, elektromontér

 

Ze Sedliště 7:

Vlastimil Fiala, 30 let, řidič JZD

Danuše Holá, 39 let, pošťačka

Václav Kolář, 30 let, lesník

Jaroslav Sládek, 42 let, zedník

Zdeněk Šimáně, 36 let, zootechnik

Jiří Škola, 28 let, cukrář

Josef Vaněk, 49 let, technik

 

Ze Srb 5:

Pavel Janoch, 37 let, elektromontér

Václav Janoch, 36 let, technik

Karel Stieber, 45 let, elektromontér

Milan Sýkora, 23 let, truhlář

Marcela Trhlíková, 33 let, laborantka

 

Z Tojic 5:

Marie Křížová Ing., 43 let, učitelka

Karel Motejzík, 56 let, instalatér

Karel Noha, 43 let, vedoucí ACHP

Blanka Svobodová, 31 let, učitelka

Jaroslav Trhlík, 46 let, opravář

 

Volební místnosti byly otevřeny i v ostatních sloučených obcích: v Srbech, Sedlišti i Tojicích. Manifestačně přišly volit členky ZO ČSŽ ve Vrčeni i v Srbech i členové ZO SSM Vrčeň, včetně těch, kteří šli k volbám poprvé. Všichni navržení kandidáti byli zvoleni.

Nechť se nově zvoleným poslancům daří plnit úkoly ku prospěchu naší obce i vlasti!

23/5 večer se konala slavnostní schůze VO KSČ  k 65 výročí založení KSČ s kulturní vložkou žáků ZŠ. Slavnostní projev přednesl s. Tomáš Chodora.

Téhož dne večer se sešli mladí členové ZO SSM ve své klubovně, kterou mají zatím v bývalém Kovaříkovic domku na návsi, zvaném „Kačenka“. Znenadání ( cca ve 22 hodin a 30 minut ) mezi ně vtrhl neznámí mladík s holí v ruce a začal vyhrožovat, že všechny potluče a postřílí, jednu ruku měl uschovánu pod kabátem. Mezi mladými vznikla velká panika. Naštěstí se Vaškovi Semerádů podařilo utéci, doběhl na MNV, kde právě vzhledem k probíhajícím volbám byla služba včetně pomocníků VB, takže rychlým zásahem se podařilo výtržníka zneškodnit a byl dopraven a předán příslušníkům VB na OO VB v Nepomuku. Jak se dodatečně zjistilo byl od Vimperka a celá nepříjemnost skončila u soudu v Prachaticích.

31/5 se zúčastnila tři požární družstva ČSPO Vrčeň okrskového cvičení v Zahrádce, prvé družstvo mužů do 35 let soutěžilo v požárním útoku i překážkové dráze a umístilo se jako druhé z celkových 9 družstev. Prvé místo získali požárníci z Tojic. Druhé družstvo mužů nad 35 let ( v požárnickém útoku ) obsadilo prvé místo. Třetí družstvo tvořily mladé ženy, které od založení požárního sboru byly vyslány do soutěže poprvé. Po obětavém výkonu zvítězily nad družstvem žen ze Srb a zajistily si tak postup do okresního kola ( toto se konalo 14/6 ve Stodě, avšak pro nemoc 1 členky se nakonec vrčeňské družstvo žen okresní soutěže nezúčastnilo ).

 

Červen:

Ještě počátek června byl deštivý, teprve 8/6 ( na Medarda ) bylo bez deště a pěkné počasí vydrželo do 11/6. Dne 12/6 celý den i noc vytrvale pršelo. Od poloviny června nastaly horké dny, teploty dosahovaly přes 32°C a ku konci června se opět projevilo ukrutné sucho.

Dne 13/6 bylo konáno prvé ustavující slavnostní plenární zasedání nově zvoleného Místního národního výboru ve Vrčeni v sále pohostinství Jednoty. Poslanci složili slavnostní slib. Jako předseda MNV zvolen nadále s. František Kuchynka.

 

Rada MNV : je devítičlenná a sestává z těchto poslanců: František Kuchynka předseda, MVDr. Máňovec Otomar místopředseda, Motejzík Karel tajemník, Chodorová Marie člen, Ing. Křížová Marie, Stieber Karel, Vaněk Josef, Fiala Vlastimil, Ing. Brudna František.

 

Kromě sboru pro občanské záležitosti bylo ustanoveno při MNV 6 komisí , a to:

Finanční: předseda Vaněk Josef, členové: Sýkora M., Svobodová Blanka, Velíšková Miloslava, Berkovec Karel, Chouňová Milada.

 

Výstavby: předseda Růžička Miroslav, členové: Fiala Vlastimil, Janoch Pavel, Janoch Václav, Sládek Jaroslav, Noha Karel, Zdvořáček František, Silovský Josef, Horník Jaroslav, Vaňourek Vladimír, Strolený Jiří, Mařík Josef, Růžička Jaroslav.

 

Školská a kulturní: předsedkyně Ing. Marie Křížová, členové: Mašková Alena, Škola Jiří, Trhlíková Marcela, Volfová Marie, Beránková Eva, Šůsová Jiřina, Křišťan František, Mašek Josef, Žáková Jiřina.

 

Veřejného pořádku: předseda Stieber Karel, členové: Trhlík Jaroslav, Müller Jan, Kolář Václav, Brašna František, Sedláček Václav, Sluková Zdeňka.

 

Branná: předseda MVDr. Máňovec Otomar, členové: Ing. Josef Chejlava, Skala Bohumil, Strolená Marie, Duspiva Vl., Herejk Jiří.

 

Pro životní prostředí: předseda Ing. Brudna František, členové: Šimáně Zdeněk, Chodora Ladislav, Mašek František, Velíšková Miluše, Baka Jan.

 

20/6 byla uspořádána PO a ZO SSM za spoluúčasti ZO ČSŽ oslava Mezinárodního dne dětí, dětské zábavné odpoledne bylo vyplněno různými soutěžemi, závody na koloběžkách a na kolech, kresbami na asfaltu na prostranství před prodejnou a na nádvoří mateřské školy. Večer se sešly děti na návsi u ohně a opékaly vuřty.

21/6 byl uskutečněn za vedení s. uč. Křišťana zájezd do Prahy. Zájezd byl organizován ZO Českého svazu žen a zúčastnila se i mládež, v Praze procházka pěší zónou, Václavským náměstím do Národního muzea, odpoledne Hradčany, Loreta.

 

Červenec:

Stále úmorné horko, neprší. Konečně 6/7 krátce zapršelo po krátké bouři a deštivo bylo ještě 7. a 8/7 a trochu 11/7. Jinak lze charakterizovat červenec jako chladný – denní teploty převážně 15°C, pouze několik dnů v polovině července a pak ku konci měsíce bylo krásných, s vysokými teplotami. JZD začalo 13/7 ( na Markétu ) sekat ozimý ječmen, žně tudíž započaly.

15/7 provedli členové ČSPO ve spolupráci s JZD námětové cvičení na seník v Mohelnici, jako nejvzdálenější objekt našeho JZD. Cvičení bylo zdařilé, za 12 minut od vyhlášení poplachu byla obě družstva připravena k zásahu.

 

Srpen:

Počátkem srpna horké dny a ukrutné sucho. 4/8 v 17:30 byla veliká bouře s vydatným deštěm. Při této bouři uhodilo u Ladislava Růžičky č. 73 ( u transformátoru ). Hořelo ve sklepě, na hašení se podílelo přes 20 požárníků. Bouřilo a pršelo ještě celou noc. Takovéto vydatné srážky byly skoro po celé republice, v Brně byly zatopeny i parky. Pak opět nastaly horké dny. Bouře přišla také o vavřinecké pouti a další pak v noci z 15. na 16/8, kdy rovněž silně pršelo, od toho dne pršelo každodenně. Tím byly značně narušeny a oddáleny žňové práce. Teplé a deštivé dny přinesly úrodu hub. Dne 18/8 přišla silná vichřice ( na Lounsku popadaly i chmelnice a ovocné stromy ). Od 20/8 se počasí ochladilo, pršelo však stále velmi často.

9/8 byla v obci konána posvícenská zábava. Pořadatelem ZO SSM.

29/8 provedl s. uč. Křišťan rozhlasovou relaci k 42 výročí SNP. Odpoledne v 16 hodin byla otevřena nově zadaptována prodejna v Sedlišti a večer se v Sedlišti konalo plenární zasedání MNV.

Ku konci prázdnin sehráli mladší požárníci utkání v kopané  a na závěr si připravili pěkný podvečer, spojený s pečením berana.

 

Září:

Začátkem září byly chladné a deštivé dny. Od 6/9 se vyjasnilo a 8/9 začalo JZD vybírat brambory. Rána byla mlhavá, ale přes den pěkně, slunečno, s teplotami k 20°C – pravé babí léto. O letošním podzimu se sklízelo hodně ovoce, jablek i hrušek, i v lese bylo ještě dosti hub. Ze 27. na 28/9 se měnil letní čas na čas středoevropský ( čas byl vrácen o 1 hodinu zpět ).

1/9 byl slavnostně zahájen nový školní rok na prostranství před školou. Přítomni byli: okresní školní inspektor s. Češka, předseda VO KSČ s. Burda, předseda MNV s. Kuchynka, předseda JZD s. Jílek a zástupci patronátních závodů, Sboru pro občanské záležitosti a společ. organizací NF. Ve třídách pak proběhla hodina míru. Také v mateřské škole byl zahájen nový školní rok 1986/87.

16/9 cca v 17:30 hodin se náhle rozlomil topol na hrázi u rybníka. Větev, která měla v průměru cca 1 m a byla rozdělena na tři další silné větve a která tvořila oblouk nad cestou a byla skloněna až nad rybník, se utrhla, přetrhala telefonní dráty a úplně zatarasila cestu. O úklid se postarali požárníci.

 

Říjen:

Pěkné počasí, teploty nad nulou ( do 10°C ), pouze 5/10 byl šedý přízemní mrazík, i podzim se projevuje velkým suchem. Ve dnech 17. až 19/10 byla silná mlha ( i na 50 m špatná viditelnost ), tohoto dne dokončilo JZD sklizeň brambor. 20/10 odpoledne začalo pršet, v noci silný vítr s deštěm a toto deštivé a větrné počasí potrvalo do 23/10, pak do konce měsíce střídavě pěkně – občas déšť.

11/10 byla v místním pohostinství pořádána taneční zábava, pořadatelem ČSPO.

20/10 zjistili pracovníci JZD v objektu na pile, že během soboty 18. nebo neděle 19/10 zde došlo ke krádeži nářadí, pachatel zřejmě nebyl vypátrán.

23/10 byla konána výroční schůze ZO Českého svazu žen a při této uskutečněna beseda a vzpomínka s. uč. Křišťanem na Gustava Kramla, říd. uč. ve Vrčeni, který působil v naší obci od roku 1888 jako učitel a od roku 1919 do roku 1927 jako řídící učitel, který byl také nadaným hudebníkem, také sám komponoval. Byl velmi činný ve veřejném životě a jeho zásluhou začal vzkvétat kulturní život Vrčeně.

24/10 konána v jídelně JZD veřejná schůze KSČ a volby do občanského výboru pro obec Vrčeň. Zvoleni byli: předseda Ing. Miroslav Krňoul, členové: Ing. Bárta V., Černý Milan, Vavříková Marie, Kopáčková A., Vítek V., Vaňková B., Lavrinčiková A., Chejlavová V., Koubová Z., Eichler Josef.

28/10 provedena rozhlasová relace k výročí znárodnění a vzniku čs. federace, promluvil s. uč. Křišťan a děti přednesly připravené pásmo.

31/10 se konalo plenární zasedání MNV v Srbech, spojené s oslavou 69 výročí VŘSR, i zde vystoupily děti ze ZŠ s nacvičeným pásmem k této příležitosti.

 

Listopad:

Prvý dušičkový den byl pěkný, ale 2/11 se již velmi ochladilo, bylo deštivo a větrno. 3/11 byl mráz ( -4°C ) a studený vítr. Jinak v prvé dekádě listopadu teploty nad nulou, oblačno, občas déšť. Od 10/11 nastaly ranní mrazíky, ale jinak stále pěkné počasí s denními teplotami okolo 10°C.

1/11 bylo uskutečněno Sborem pro občanské záležitosti vítání nových malých občánků v obřadní síni MNV. Při této příležitosti vystupovaly děti z mateřské školy s pásmem veršů a písniček.

6/11 konána výroční členská schůze ZO ČSČK, při které byla vedoucí Osvětové besedy s. uč. Křišťanem zorganizována zdravotnická přednáška MUDr. Indrové na téma „Civilisační choroby“.

7/11 hovořil v místním rozhlase s. uč. Křišťan k výročí VŘSR a děti ZŠ přednesly kulturní vložku. Téhož dne v poledne byl uspořádán již tradičně průvod žáků ZŠ a občanů k pomníku rudoarmějců na hřbitov, kam byly položeny věnce, přednesen projev a básně, což zajistila ředitelka ZŠ s. Volfová.

8/11 uskutečnila ZO ČSPO zájezd do Prahy, kde navštívili účastníci požární útvar Metra na Kačerově, požární útvar střední dráhy ve Vršovicích a požární útvar Pražského hradu, zde poznali vrčeňští požárníci tu nejmodernější techniku požárních profesionálních sborů. O organizaci zájezdu se postaral s. Šimánek a s. Skala.

15/11 se konala v místním pohostinství taneční zábava, pořadatel ZO ČSŽ.

20/11 konána členská schůze Jednoty a při této uskutečněna přednáška vedoucím Osvětové besedy s. Křišťana – vyprávění o K. H. Máchovi a Márince Štíchové, bylo přítomno 42 lidí.

21/11 promluvil s. uč. Křišťan v místním rozhlase k výročí 90 narozenin Klementa Gottwalda. Tentýž den večer se konala v jídelně JZD veřejná schůze KSČ, při které byla přednesena s. T. Chodorovou vzpomínka na život a dílo prvního dělnického presidenta Klementa Gottwalda při příležitosti jeho 90 narozenin. Přítomno 25 lidí.

 

Prosinec:

Ráno mrazíky, v prvé dekádě ještě pěkně bez sněhu, od 9/12 sychravo, studený vítr, mlhavo jinovatka. Prvý sněhový poprašek 16. a 17/12 , ovšem nedodržel, další den dešťové přeháňky. 19/12 ráno v 6 hodin silná vichřice, která způsobila poruchu veřejného osvětlení a na hřbitově padly další stromy. 21/12 padal mokrý sníh, ale protože od 22/12 začalo mrznout, zůstal sníh ležet a 23/12 připadl další, takže vánoce byly bílé ( cca 5 cm sněhu ). 25/12 silně mrzlo, do rána se mráz zmírnil a sněžilo. 28. a 29/12 teplota stoupla, chvílemi pršelo a sníh roztál. I oba poslední prosincové dny pršelo, a to dosti vydatně, takže louky kolem řeky Úslavy jsou zatopené.

6/12 byla uskutečněna v sále místního pohostinství besídka pro děti. Členové plzeňského divadýlka „Špalíček“ předvedli s loutkami „Čtyři pohádky o drakovi“ a pak následovala mikulášská nadílka. Pořadatelem ZO SSM a ZO ČSŽ.

13/12 pořádali mládežníci vánoční ples škoda jen, že takovéto akce jsou poměrně málo navštívené, neboť při dnešních nákladech za hudbu jsou plesy či taneční zábavy většinou ztrátové.

 

Nízká návštěvnost při pořádaných akcích svědčí o nezájmu a pohodlnosti občanů, ale velkou měrou přispívá této také nepěkné prostředí. Vždyť budova starého hostince na návsi je v dezolátním stavu, okna v sále jsou zpuchřelá, netěsní, někde i rozbitá, střecha je rovněž poškozená a to tak, že po silném dešti je možno nabírat vodu v sále na lopatku. Okapy jsou rovněž špatné, voda stéká po zdech a tyto jsou i uvnitř vlhké. I ve schůzovní místnosti se v chladných podzimních měsících netopilo, současný vedoucí pohostinství měl zimu i v lokále a tak není divu, že i zde byla návštěvnost malá. Toto rozhodně nepřispívá k dobrému zvuku vedení lid. družstva Jednota v Plzni, které by se mělo o nápravu postarat.

A občané? – raději zamění pěkný kulturní zážitek za posezení před televizní obrazovkou. Z těchto důvodů bylo ku konci roku uzavřeno i kino. A je stejně s podivem, že i přes nepěkné podmínky bylo v naší obci tolik akcí uskutečněno.

 

 

Osvětová beseda:

Největší zásluhu na kulturních akcích má bezesporu vedoucí Osvětové besedy s. uč. Křišťan. Vždyť 24 akcí z těch, které byly v průběhu roku uskutečněny, jak je již vpředu uvedeno, připravil on sám – a jak pečlivě!

 

Místní lidová knihovna:

Knihovna je umístěna na návsi ve starém domku zvaném „Kačenka“. Knihovnu vede nadále Josef Mašek.

V roce 1986 bylo vypůjčeno 230 knih naučných, z krásné literatury 1863 knih, z naučné literatury 31 svazků pro děti do 14 let, z krásné literatury 523 svazků pro děti a celkem 2 647 knih a 555 časopisů.

Počet čtenářů 60, z toho dětí do 14 let 6 a mládeže od 15 do 19 let 15.

Počet návštěvníků knihovny je 591.

 

Denní tisk:

Podle zjištění z místního poštovního úřadu je doručováno našim občanům 153 deníků a 277 časopisů.

 

Základní škola:

Druhé pololetí školního roku 1985/86 proběhlo v základní škole beze změny. Ve školním roce 1986/87 je vyučováno ve 4 třídách.

I.třída – 34 žáků – vyučuje s. uč. Jarmila Sedláková

 

II. třída – 36 žáků – vyučuje s. uč. Vendula Chejlavová

 

III. třída – 21 žáků – vyučuje s. řed. Marie Volfová

IV. třída – 34 žáků – vyučuje s. uč. Inge Faktorová

 

Děti z celého Dvorce – I. – IV. postup. ročník – navštěvují i nadále vrčeňskou školu. Druhá a čtvrtá třída jsou umístěny v prvním patře budovy mateřské škol, jedna třída ve staré budově ZŠ je využívána jako tělocvična. Základní škola velmi aktivně přispívá svými recitačními i pěveckými pásmy při pořádaných kulturních vystoupeních. Pásma nacvičuje s. ředitelka Volfová. Kromě akcí, které již byly vpředu uvedeny a které probíhaly mimo rámec školy, bylo dále zabezpečeno.

26/2 beseda k vítěznému únoru se s. Burdou a Markvartem. V březnu přišly vrčeňské děti potěšit ženy k svátku MDŽ v patronátním závodě Západočeských mlékáren. Od 4/3 do 22/4 absolvovali žáci 3. a 4. třídy plavecký výcvik v lázních v Plzni.

28/4 byla uskutečněna beseda ke květnovým událostem s Antonií Poláčkovou ze Ždírce, zasloužilé členky KSČ.

27/5 se zúčastnili žáci atlet.  všestrannosti v Kasejovicích.

29/5 jeli žáci čtvrtého ročníku na školní výlet do Západočeských lázní.

5/6 žáci 1. a 2. ročníku jeli na školní výlet na Chodsko a třetí ročník do jižních Čech.

O školní úklid v základní škole se stará s. Marie Brašnová, o úklid tříd, umístěných v budově mateřské školy, její manžel František Brašna.

 

Pionýrská skupiny při ZŠ:

Pionýrská skupina při ZŠ Vrčeň pracuje velmi dobře. 162 jisker a pionýrů pracuje ve 12 oddílech, z toho jsou 3 oddíly odborně zaměřené: „Mladý požárník“, „Mladý zahrádkář“ a sportovní oddíl. Skupinovou vedoucí vykonává s. Vlasta Jankovičová vedle svého zaměstnání vychovatelky školní družiny. PS dobře spolupracuje s patronátními závody JZD Doubrava a Západočeské mlékárny Dvorec, dále s organizacemi NF: ČSŽ, Svazarmem Dvorec a zvláště velkou pomoc nalézá z členů ZO SSM Vrčeň.

 

Mateřská škola:

V roce 1986 pokračováno na úpravách školní zahrady, dokončeno oplocení, v podzimních měsících vybetonována opěrná zeď před budovou fary a zavážen prostor pro budoucí hřiště, zde byly také osazeny obrubníky. V postranní části v sousedství Mašků vybudováno pískoviště.

4/2 byla ve zdejší mateřské škole uskutečněna vzorová hospitace za přítomnosti 23 učitelek MŠ z různých koutů okresu Plzeň – jih a okresní školní inspektorky s. Hoppové. Ukázkové zaměstnání s dětmi předvedla učitelka mateřské školy Eva Beránková. Hodnocení všech přítomných bylo velice kladné.

Po novém roce začal pracovat pěvecký soubor, sestavený z 15 dětí. Děti se zúčastnily koncertu v Dobřanech, také účinkovaly při několika veřejných akcích, jak již bylo vpředu uvedeno. 20/3 byla uskutečněna v mateřské škole besídka k MDŽ a 18/12 vánoční besídka s nadílkou. Pro výzdobu vánočního stromku i nadílku bylo napečeno spousta krásně zdobeného medového pečiva kolektivem jídelny a pracovnic MŠ. V posledním týdnu školního roku 1985/86 byl uskutečněn zájezd na Kozel a jiné branné a sportovní akce. Během roku se děti zúčastňují filmových i divadelních představení, pořádaných v rámci systému „Mládež a kultura“. Dopravu zabezpečuje patronátní závod JZD. Děti 5 – 6 leté absolvovaly plavecký výcvik v plzeňských městských lázních. Spolupráce mezi MŠ a ZŠ je nadále velmi dobrá. O prázdninách byla celá mateřská škola vymalována a uklizena.

Od 1. 9. 1986 začala ve funkci ředitelky pracovat s. Eva Beránková, jelikož s. Jaroslava Kvardová byla na svou vlastní žádost přeložena do mateřské školy Čížkov. Až do konce kalendářního roku zastupovaly ve zdejší mateřské škole střídavě po měsíci učitelky z Blovic. Teprve v polovině prosince nastoupila jako učitelka s. Dagmar Batovcová, rozena Moravcová ze Srb. Školnici zastává nadále s. Marie Strolená, pracovnice JZD a jako topič – údržbář nastoupil od 1.12. 1986 s. Jiří Běle ze Dvorce. Ve školním roce 1986/87 je v mateřské škole zapsáno 32 dětí.

 

Školní jídelna:

Ve funkci vedoucí školní jídelny pracovala ještě do poloviny září s. Helena Černá z Čečovic, tuto po odchodu na mateřskou dovolenou vystřídala s. Marie Křišťanová, důchodkyně z Vrčeně 126. Po nástupu M. Křišťanové byla kuchařkám značně usnadněna práce, neboť se nové vedoucí podařilo zajistit robot z prádelské školy. Ve školním roce 1986/87 pracují ve školní kuchyni dále:

Jaroslava Jechurová – vedoucí kuchařka – pracovnice JZD, bytem Dvorec

Zdeňka Koubová – kuchařka z Vrčeně

Jana Třeštíková – kuchařka ze Dvorce

Božena Růžičková – pomocná síla na 4 hodiny, důchodkyně z Vrčeně.

Školní kuchyně vyvařuje průměrně denně cca 150 obědů.

 

Český svaz žen:

Ze společenských akcí:

Český svaz žen Vrčeň patří svou aktivní činností mezi přední organizace v obci a je hodnocena velmi dobře i v rámci okresu. Současný stav 73 členek. 9 kulturně – výchovných akcí, které byly v průběhu roku zabezpečeny, byly již vpředu v časovém sledu uvedeny. Ženy pomáhají brigádnicky při úklidových a zvelebovacích akcích, dbají o úpravu okolí svého bydliště a celkem takto ženy odpracovaly 615 hodin. Podílejí se na sběru odpadových surovin a tak odevzdaly 288 kg železa, 738 kg papíru, 113 kg textilu, 5 kg vlny, 297 ks kožek, nasušily a odevzdaly 7, 22 kg léčivých květů, 7, 61 kg sušených listů n. p. Léčivé rostliny. Členky výboru navštěvují ženy jubilantky s přáním a malou pozorností a byly také blahopřát manželům Markvartovým při jejich zlaté svatbě. Na fond solidarity odesláno 100Kčs a kromě toho každá členka zakoupila pětikorunovou známku Fondu solidarity. Byla uzavřena patronátní smlouva s mateřskou školou Vrčeň, podle které ženy vypomáhají ze svých přebytků ovoce a zeleniny zpestřit jídelníček školní jídelny, takže v podzimních měsících bylo darováno do školní kuchyně 98 kg jablek, 41 kg hrušek, 4 kg mrkve, 1 kg rajčat. Při výroční schůzi dne 23/10 proběhly také volby nového výboru. Dosavadní předsedkyní Milada Chouňová z vážných rodinných i zdravotních důvodů svoji funkci ukončila a na místo předsedkyně zvolena s. Pešková Ludmila poslankyně ZKNV, která toho času v tomto aparátě také pracuje.

 

Svaz požární ochrany:

Svaz požární ochrany zabezpečuje plnění úkolů na úseku požární ochrany, jak vyplívá ze zákona čs. národní rady č. 133/85 Sb., s kterým byli členové seznámeni, a to především v preventivní činnosti. Členové konají prohlídky obytných, rekreačních i zemědělských budov, sepisují zápisy o závadách a kontrolují jejich odstranění. SPO spolupracuje s komisí veřejného pořádku při MNV v působení na občany o nebezpečí ohně. V současné době má 69 členů, z toho 9 žen. V tomto roce uzavřena Svazem požární ochrany s MNV dohoda o převzetí požární techniky i budov do sociální péče. Při místní škole pracuje požárnický kroužek, který vede Jiří Strolený a Luděk Kovařík. Členové SPO se též zúčastňují veřejně prospěšné činnosti v brigádnické práci: pomáhají místnímu JZD při sklizni slámy, při sběru kamene, provádí po obci sběr železného šrotu, pomohli při opravě hřbitovní zdi. V červnu zakoupilo místní JZD pro požárníky 12 ks tesilových vycházkových stejnokrojů a dále zakoupeno 10 ks pracovních stejnokrojů. Vrčeňský Svaz požární ochrany, v jehož čele je Jan Chodora z č. 60, je v obci organizací nejstarší, avšak jeho členové pracují dobře a stále v duchu myšlenky, která stála u zrodu hasičského sboru „pomáhat svým bližním při ohni a živelných pohromách“.

 

Socialistický svaz mládeže:

Aktivita členů ZO SSM je všestranná, svědčí o tom plán, který mají pečlivě zpracován, ale především vykonaná práce. Výbor ZO se pravidelně schází, členové výboru aktivně přistupují k plnění úkolů. ZO SSM má 31 členů, předsedkyni zastává s. Marcela Vítková. Ve sportovní činnosti uspořádali turnaj v ledním hokeji se ZO SSM Srby, v letních měsících se často scházejí na hřišti a sportují mezi sebou, v prosinci se konal vánoční turnaj ve stolním tenise. Akce, pořádané z oblasti kultury, jsou uvedeny vpředu. Pracovní aktivita členů je také na dobré úrovni: zúčastňují se úklidových akcí, pomáhali i v Lesním závodě Spálené Pořičí, celkem odpracovali při brigádách 510 hodin. Na fond solidarity poskytli příspěvek 400Kčs. Velice účinnou pomoc a péči poskytují pionýrské organizaci. Zabezpečují dohodu, dle které vzájemně spolupracují při plnění náročných úkolů ve výchově mladé generace v souladu s potřebami social. společnosti. V PO při ZŠ pracuje 6 členů ZO SSM jako oddíloví vedoucí, 2 členové vykonávají funkci instruktorů. V srpnu se členové ZO rozjeli do letního pionýrského tábora v Ostružně za dětmi z PS Vrčeň, připravili kulturní program k táborovému ohni, zábavné a sportovní hry. 5 členů pracovalo v táboře jako oddíloví vedoucí.

 

Dohlížecí výbor Jednoty:

DV Jednoty pracuje pravidelně za předsednictví s. A. Müllerová. Členky DV provádí kontroly jak v prodejně, tak  v pohostinství. Za rok 1986 byl splněn maloobchodní obrat v prodejně samoobsluhy na 99, 4% , v pohostinství na 76%. Situace v pohostinství je neustálená, dochází k časté změně vedoucích, a to z důvodu velkých mank. Od listopadu 1985 do května 1986 zastával vedoucího pohostinství s. Šťovíček, od května do listopadu s. Kýšová a od listopadu 1986 do ledna 1987 s. Pilík, od tohoto termínu pracuje jako vedoucí pohostinství s. Kos. DV Jednoty poskytuje svým členům při významných výročích pozornosti, tak tomu bylo u 3 členů osmdesátníků ( J. Kadlec, M. Vaníková, J. Vobliza ), jakož i při zlaté svatbě Heleny a Václava Markvartových. Pro starší a osamělé členy připravuje již tradičně balíčky k vánočním svátkům – v roce 1986 obdrželo vánoční balíčky 23 členů. V roce 1986 zemřelo 5 členů, mezi nimi i bývalá dlouholetá předsedkyně DV Anna Kozáková.

 

Československý červený kříž:

ZO Československého Červeného Kříže má 59 členů, z toho 8 členů dorostu. Z řady členů pracují 4 členové jako dobrovolní pečovatelé, kteří svojí pomocí, hlavně donáškou nákupů a obědů, odpracovali 195 hodin. Jsou to Marie Chodorová, Marie Antonová, Anežka Šůsová a Tomáš Chodora. ZO má v evidenci 7 bezplatných dárců krve, z toho mají 3 stříbrný odznak Janského ( František Brašna, Jiří Strolený, Bohumil Skala ). Při brigádě na úpravě hřbitovní zdi odpracovali členové 32 hodin, při úklidu obce 115 hodin.

Členové ZO ČSČK provádí také sběr odpadových surovin a tak odvedli 415 kg papíru, 55 kg textilu a 500 kg železa, prodali 100 losů ČSČK, na Fond solidarity věnovali 50Kčs. V roce 1986 byla OV ČSČK oceněna práce členů výboru: s. František Brašna aj. Kvardová obdrželi diplom za dlouholetou obětavou práci ve výboru ZO , s. Vratislav Kotěšovec obdržel stříbrný odznak „Za obětavou a záslužnou práci“ – za 20 let ve funkci předsedy ZO a s. Josef Eichler obdržel odznak „Za obětavou a záslužnou práci v ČSČK“ , III. st. za 20 let práce ve výboru ZO. Při výroční členské schůzi uskutečněna zdravotnická přednáška MUDr. Indrové, což je již vpředu kroniky uvedeno.

 

TJ Sokol:

TJ Sokol svojí činností stagnovala. Základní tělesná výchova se neprovádí vůbec, jedině ženy cvičí při hudbě džesgymnastiku, a to v uvolněné třídě ZŠ. Pouze oddíl ledního hokeje pracuje, zúčastňuje se soutěže VŘSR. V roce 1986 se však hráčům ledního hokeje nevedlo tak, jak v letech předcházejících, ku konci roku jsou na čtvrtém místě. V plánu mají členové doplnit oddíl o nové mladé a talentované hráče. Jinak se zúčastňují brigád v JZD při sběru kamene, slámy a také při úklidových, stavebních a jiných veřejně prospěšných akcích, kde členové oddílu ledního hokeje odpracovali přes 300 hodin.

Členové TJ Sokol a členové Mysliveckého sdružení „Štědrý“ uspořádali pro děti v měsíci červnu u bažantnice v Srbech hezké dětské odpoledne.

 

Český svaz včelařů:

Rok 1986 je u včelařů nazýván „rokem století“. Bylo tolik medu, co staří včelaři nepamatují. V místní organizaci se vykoupilo 9 073 kg medu, t. j. na 1 včelstvo 25 kg. Rozšířilo se kočování se včelstvy k řepce, čehož se zúčastnilo 5 včelařů s 50 včelstvy.

Stále v okolních okresech nás obklopuje výskyt včelí nemoci zvané varroáza. Proto včelaři na podzim včely léčili a vzorky dávaly na rozbor.

Z osvětové činnosti pořádali včelařský ples s parníkovou tombolou v Čečovicích a spolu se zahrádkáři Dvorec propagační včelařskou výstavu.

 

JZD Doubrava Vrčeň:

Jednotné zemědělské družstvo „Doubrava“ obhospodařuje 2 476 ha zemědělské půdy, z toho 1 866 ha půdy orné, 605 ha luk a pastvin.

 

Rostlinná výroba:

Podle hodnocení dosažených výsledků bylo v roce 1986 oseto 980 ha obilovin a dosaženo 4, 07 t / ha , zatímco plán byl 4, 17 / t z ha, při čemž bylo plánováno dosáhnout 21, 7 t / ha.

Výroba obilovin byla nižší o 2% než stanovil plán, ale výnos 4, 07 t / ha byl přesto třetím nejvyšším dosaženým výnosem v historii družstva. Pokles výroby brambor byl zapříčiněn především nepříznivými klimatickými vlivy, a to hlavně nadměrnými a dlouhotrvajícími srážkami koncem května a počátkem června. Porosty byly silně podmáčeny a v důsledku toho oslabeny, zežloutly a následně byly napadeny plísní bramborovou. Proti této prováděna důsledná ochrana:

5 – 7 x byly porosty brambor ošetřeny postřikem. O tom, že rok 1986 nebyl opravdu výnosu brambor nakloněn, svědčí i výnosy ostatních zemědělských podniků.

Ve výrobě pícnin, a to hlavně kukuřice, byl plán překročen o 3, 5%. Také kvalita konzervovaných krmiv byla kladně ohodnocena.

Hektarové výnosy pícnin v sušině = 5, 5 t/ ha

Seno z luk v sušině = 3, 13 t / ha

Kukuřice v zeleném = 42, 83 t / ha

 

Živočišná výroba:

U mléka dosaženo průměrné dojivosti 3 927 litrů, což je proti minulému roku pokles o 62 litrů, průměrná dojivost 10, 76 litrů. Proti plánu 2 657 tisíc litrů bylo vyrobeno 2 672 tisíc litrů, t. j. 101%.

Výroba skotu: plán 369 t, skutečnost 398 t = 108%

Výroba brojlerů: plán 335 t, skutečnost 356 t = 106%

Výroba krůt: plán 150 t, skutečnost 135 t = 89%

 

Stavy k 31. 12. 1986: skot celkem 2 123 ks, z toho krávy 675 ks, brojleři 23 900 ks

 

Dodávky na státní nákup:

Obiloviny 1 230 t = 100% proti plánu

Brambory 2 034 t = 75% proti plánu

Mléko 2 500 000 t = 100% proti plánu

Jatečný skot 453 t = 101% proti plánu

Brojleři 356 t = 106% proti plánu

Krůty 134 t = 89% proti plánu

 

Přidružená výroba:

Výrobou mikrotenových sáčku v provozovně v Nepomuku je zabezpečováno cca 12 – 12% celkových výkonů družstva. V roce 1986 bylo docíleno 7 129 tisíc Kčs tržeb, t. j. proti plánu 103%. V přidružené výrobě pracuje 47 žen, z toho několik jako domácí pracovnice. Ženy, pracující v přidružené výrobě, mají povinnost při špičkových zemědělských pracích na polích dle potřeby odpracovat 40 směn.

 

Investiční výstavba:

V roce 1986 splnilo družstvo plán investic v objemu 6 513 tisíc Kčs, t. j. 105% proti plánu, z toho činí investice stavební 3 998 tisíc = 102% a investice strojné 2 515 tisíc = 109%.

Ve středisku Vrčeň byl postaven mechanizovaný seník s dosoušením a jeřábovou dráhou s celkovou kapacitou 8 000 m3 uskladnění píce a v hodnotě 3 424 tisíc Kčs. Dále byly prováděny garáže včetně údržbářské dílny v hodnotě 1 485 tisíc Kčs. Byla obezděna a zakryta mycí rampa.

Z akcí neinvestičních provedena přístavba mléčnice v Třebčicích, provedeny části výběhů a přístřešků u teletníku ve Dvorci, úprava skladu ve Dvorci, rozšíření skladovací kapacity na nové sušce ve Vrčeni o 100 m3, zateplení objektů živočišné výroby, spojené s výměnou vrat, dveří, oken, oprava silážní jímky a potrubí v Klášteře, vybudování požární nádrže ve středisku Vrčeň, nový přívod vody pro bytové jednotky a dílny v Mohelnici, oprava kanalizace u bytových jednotek ve Vrčeni. Dále prováděny opravy komunikací Vrčeň – Tojice, z Kláštera na Dubeč i Havránek, v Sedlišti u dílny a v Třebčicích u kravína.

 

Ekonomické ukazatele:

Ekonomické ukazatele ( jsou uvedeny v tisících Kčs )

 

Hrubá produkce rostlinné výroby: plán 15 636, skutečnost 16 089, 103%

Hrubá produkce živočišné výroby: plán 21 468, skutečnost 22 284, 104%

Celkem hrubá produkce: plán 37 104, skutečnost 38 373 = 103%

 

 

plán

skutečnost

%

Tržby z výrobní činnosti

51 958

54 508

105

Výkony a mimořádné výnosy

49 764

52 444

105

Náklady celkem

45 767

48 679

106

Mzdové náklady včetně fondu odměn

9 597

9 594

100

Pracovníci - osob

304

312

103

Průměrný roční výdělek

31 569

30 750

97

Průměrný měsíční výdělek

2 631

2 563

97

Počet pracovníků na 100 ha zemní půdy

12, 28

12,60

103

Na 1 pracovníka připadá

8, 14 ha

7, 94 ha

98

Bilanční zisk

3, 997

3 765

94

 

Přesto, že jak výnosy obilovin, tak brambor, nebyly na tak vynikající úrovni jako v roce předcházejícím, jsou ekonomické výsledky pěkné a kromě vyšších nákladů, které ovlivnily nesplnění bilančního zisku, jsou všechny ekonomické ukazatele plněny. Všem pracovníkům JZD Doubrava přejeme, aby v nadcházejícím roce se jim podařilo splnit nemalé úkoly, které si plánem stanovili.

A k tomu nechť jim napomůže i příznivé počasí!

 

Sbor pro občanské záležitosti:

Sbor pro občanské záležitosti při MNV Vrčeň byl po květnových volbách doplněn o další členy, takže v následujícím volebním období pracují s. Holá Danuše, Motejzík Karel, MVDr. Otomar Máňovec, Mašek Josef, Burda Bohumil, Sládková Růžena, Pflegr Stanislav, Štětková Miluše, Moravcová Danuše.

Předsedkyní je nadále s. Marie Chodorová z Vrčeně 60 a funkci jednatelky zastává s. Marie Balíková Tojice. SPOZ spolupracuje při organizování oslav při významných výročích, hovorech s mládeží, besedách s důchodci, při zahájení a ukončení školního roku, zvláště pak při vítání občánků do života a hlavně nezapomíná na jubilanty, kteří se dožívají 60  a více let. Členové SPOZu zabezpečují také rozloučení se zesnulými při pohřbech.

V roce 1986 bylo k šedesátinám blahopřáno písničkou místním rozhlasem v příslušných obcích těmto občanům.

13. 1. Šelmátová Marie, Sedliště 26

1. 3. Helma Vlastimil, Srby 7

6. 3. Kohout František, Vrčeň 106

31. 3. Palacký Jaroslav, Sedliště 5

8. 4. Kohoutová Anna, Srby104

15. 4. Janochová Marie, Srby 39

29. 7. Chejlava Josef, Vrčeň 65

2. 8. Jirková Marie, Sedliště 18

12. 8. Strolený Vladimír, Vrčeň 18

27. 8. Hons Václav, Srby 100

5. 9. Žák Josef, Sedliště 51

24. 9. Punčochář Karolina, Srby 61

13. 11. Švíková Jiřina, Sedliště 59

20. 11. Šůsová Anežka, Vrčeň 40

 

 

70 let svého života oslavili a písemné blahopřání obdrželi:

14. 3. Trhlíková Růžena, Tojice 48

17. 5. Viktorová Anna, Srby 89

9. 11. Šneberk Josef, Vrčeň 51

16. 12. Janoch Vojtěch, Srby 63

 

Pětasedmdesátníkům bylo rovněž zasláno písemné blahopřání:

19. 3. Holá Josefa, Sedliště 50

26. 10. Šlehofer Antonín, Tojice 17

8. 11. Chodorová Marie, Vrčeň 60

23. 11. Chodora Jan, Vrčeň 104

1. 12. Štětková Emilie, Sedliště 22

23. 12. Kovářová Marie, Sedliště 29

 

U jubilantů, kteří oslavili 80 a více let , byly vykonány členy SPOZu návštěvy s osobním blahopřáním:

14. 1. Oslavila 82 let Manová Anna, Vrčeň 95

19. 1. Oslavila 82 let Florinskaja Anežka, Srby 79

30. 1. Oslavil 82 let Modračka  Václav, Sedliště 19

2. 2. Oslavila 93 let Zikánová Anna, Srby 2

8. 2. Oslavila 93 let Chodorová Anna, Vrčeň 32

10. 3. Oslavil 81 let Průcha Josef, Vrčeň 35

18. 3. Oslavil 80 let Vobliza Josef, Vrčeň 110

2. 4. Oslavila 81 let Adamová Ludmila, Vrčeň 15

5. 4. Oslavila 87 let Barochová Anna, Vrčeň 16

17. 4. Oslavila 83 let Brabcová Božena, Vrčeň 30

28. 5. Oslavila 82 let Martínková Růžena, Vrčeň 99

3. 6. Oslavila 84 let Boubelová Marie, Srby 47

4. 6. Oslavil 80 let Kadlec Josef, Vrčeň 4

17. 6. Oslavila 81 let Kotěšovcová Anežka, Vrčeň 80

20. 6. Oslavila 81 let Veličkinová Anna, Vrčeň 119

23. 6. Oslavil 82 let Sýkora Augustin, Srby 41

10. 7. Oslavila 83 let Antonová Marie, Vrčeň 76

22. 8. Oslavil 82 let Ransdorf František, Vrčeň 87

3. 9. Oslavila 81 let Hanzlíková Marie, Tojice 35

4. 9. Oslavila 80 let Levá Barbora, Sedliště 30

1. 10. Oslavil 82 let Beránek Václav, Vrčeň 99

28. 10. Oslavila 86 let Máňovcová Vlasta, Vrčeň 42

30. 10. Oslavila 84 let pružincová Marie, Sedliště 77

8. 11. Oslavila 85 let Pavelcová Růžena, Vrčeň  64

9. 11. Oslavila 95 let Šůsová Anna, Vrčeň 40 – nejstarší občanka

15. 11. Oslavila 83 let Motejzíková Marie, Tojice 22

16. 11. Oslavila 82 let Sýkorová Alžběta, Srby 41

18. 11. Oslavila 82 let Arnoštová Barbora, Srby 9

20. 11. Oslavila 83 let Rutrlová Barbora, Srby 84

21. 11. Oslavila 80 let Vaníková Marie, Vrčeň 91

24. 11. Oslavil 85 let Kozák František, Vrčeň 9

27. 11. Oslavila 80 let Skalová Ludmila, Sedliště 42

8. 12. Oslavila 85 let Honsová Marie, Srby 100

25. 12. Oslavila 81 let Frühaufová Anežka, Vrčeň 61

25. 12. Oslavila Vokáčová Anna, Sedliště 13

 

Autor: Veronika

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!