verze pro tisk

Rok 1987

12. březen 2015

V lednu 1987 byly předsednictvím ÚV KSČ a vládou ČSSR schváleny „Zásady přebudování hospodářského mechanizmu ČSSR“ ve snaze urychlit ekonomický a sociální rozvoj, tak jak vytyčil XVII. sjezd KSČ do roku 2000.

V průběhu roku byl připraven návrh zákona v státním podniku, dle kterého mají být přeneseny na podniky rozsáhlé pravomoci, ale i odpovědnost, že jejich činnost bude postavena na zásadách samofinancování. Rovněž byl připraven návrh zákona o zemědělském družstevnictví a oba tyto návrhy byly předloženy občanům k veřejné diskuzi.

V březnu se v pražském Paláci kultury konal XI. všeodborový sjezd.

Dne 9. 4. 1987 navštívil naší zemi generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu Michail Gorbačov se svou manželkou Raisou Gorbačovovou; byl vřele přivítán představiteli naší země i všemi občany našeho státu.

V březnu přijalo Federální shromáždění ČSSR čtyři zákony ze sociální oblasti: 1) o změnách v mateř. příspěvku ( doba pobírání mateřského příspěvku se u druhého a dalších dětí narozených po 31. 12. 1987, prodlouží do 3 let věku dítěte) .

2) v nemocenském pojištění ( od 1. 7. 1987 prodloužena doba podpory při ošetřování člena rodiny ze tří na pět pracovních dnů – při potřebě další péče lze dobrovolně prodloužit poskytování této dávky o další dva dny, u osamělých pracovníků o dalších osm dnů.

3) o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu (od 1. 10. 1987 u jednotlivce z dosavadních 950 Kčs na 1000 Kčs měsíčně, u manželské dvojice z 1600 Kč na 1700 Kčs měsíčně. Vdovský důchod po účastníku odboje se zvyšuje z 1050 Kčs na 1100 Kčs.

4) některé změny v zákoníku práce ( od 1. 7. 1987 prodloužení mateřské dovolené a poskytování peněžité pomoci v mateřství o dva týdny z 26 na 28 týdnů, z osamělých žen nebo při porodu dvojčat nebo více dětí z 35 na 37 týdnu. Pro mladá manželství je přínosem zvýšení hranice novomanželských půjček ze 30 tisíc na 50 tisíc, prodloužení doby jejich splatnosti na 15 let za zvýšení hranice maximálních příjmů manželů pro jejich poskytování z 5000 na 6000 Kčs.

Měsíc říjen v celé vlasti probíhal ve znamení oslav 70. výročí VŘSR – jako odkaz věrnosti a odhodlání dále jej rozvíjet pro rozkvět vlasti, pro upevňování míru.

V říjnu se konal v Paláci kultury v Praze IV. sjezd Socialistického svazu mládeže.

V prosinci projednán ve vládě také návrh na zvýšení úrovně služeb a na přestavbu jejich hospod. mechanizmu.

Na 7. zasedání ÚV KSČ v prosinci 1987 posoudili členové Ústředního výboru Komunistické strany Československa žádost Gustáva Husáka o uvolnění z funkce generálního tajemníka a po zvážení všech důvodů, které vedly s. Husáka k tomuto rozhodnutí, ústřední výbor jeho žádosti vyhověl. Na tomtéž zasedání byl pak zvolen do funkce generálního tajemníka ÚV KSČ s. Miloš Jakeš.

Ze zprávy federálního statistického úřadu o vývoji národního hospodářství a plnění státního plánu ČSSR za rok 1987 vyplývá, že pokračoval vzestupní rozvoj národního hospodářství, avšak s nižší dynamikou než v uplynulých letech. Při zabezpečování výrobních úkolů nebylo dosaženo předpokládaného růstu ekonomického výsledků, nedařilo se plánovaně snížit náklady, zejména materiálové a energie, značně se zvýšily zásoby v průmyslu i stavebnictví, což nepříznivě ovlivnilo odvody do státního rozpočtu. Proti roku 1986 však osobní spotřeba obyvatelstva opět vzrostla, a to o 2,2 % a reálné peněžní příjmy obyvatelstva vzrostly o 3,2 %. Maloobchodní ceny se zvýšily ve srovnání s předchozím rokem u potravin, zboží a u průmyslového zboží o 0,2 % , reálná mzda se zvýšila o 2 % . Počet pracovníků v národním hospodářství dosáhl 7, 810 tisíc , průměrná nominální měsíční mzda na pracovníka za rok 1987 včetně pracovníků JZD činná 087 Kčs, bez pracovníků JZD 3 072 Kčs.

Při MNV ve Vrčeni pracuje 28 poslanců, z toho je 9 členů rady. Počátkem roku ustavena s. Marcela Trhlíková, poslankyně MNV a dosavadní členka školské a kulturní komise předsedkyní této komise a současně členkou rady MNV ( v důsledku ztráty náhlé zemřelé ing. Marie Křížové z Tojic, která tyto funkce zastávala ). Při MNV pracuje 7 komisí ( viz záznam o volbách z roku 1986 ) ; koncem roku 1987 byla ustavena další komise, a to komise pro péči o dítě. Členy této komise jsou: Strolená Marie, poslankyně MNV a Hrončoková Anna, pomocnice VB.

Plenární zasedání MNV se konalo šestkrát s 90 % účastí poslanců, rada MNV zasedala 24 x s 89,8 % účastí členů rady. Při plenárních zasedáních je malá účast obyvatel, zvláště občanů vrčeňských. Občanské výbory pracují ve všech částech obce: ve Vrčeni se sešli členové občanského výboru pětkrát s účastí 72 % , v Srbech sedmkrát ( účast 78 % ), v Sedlišti desetkrát ( účast 85 % ) a v Tojicích šestkrát ( účast 82 % ).

V dubnu a květnu byly uskutečněny hovory s mládeží ve Vrčeni a v Srbech za celkové účasti 56 mládežníků, byla projednávána spolupráce při plnění volebního programu, stanovisko mladých a jejich názory na potřeby.

Plnění volebního programu NF v roce 1987: V investiční části nebyla zařazena žádná akce. Je zajišťována projektová dokumentace na víceúčelové zařízení v Tojicích (prodejna Jednoty, knihovna, schůzová místnost) v hodnotě díla 800 tisíc Kčs. Plánované zahájení stavby je v roce 1990. Další připravovaná akce je vybudování vodovodu pro veřejné zásobování ve Vrčeni, na kterou je v tomto volebním období plánováno 1,5 mil. Kčs. Jelikož vrty, provedené v roce 1986 nákladem 400 tisíc Kčs, byly negativní, bylo přistoupeno po dohodě s geologem Západoč. vodovodů a kanalizací Ing. Kramlem a Jánským k hledání vody v aglomeraci Štědrý, část „Vosejný“ , kde se provádí kopané studny ve spolupráci s JZD v celkovém finančním nákladu 50 tisíc Kčs. Je reálný předpoklad, že zde bude dostatek vody pro plánovanou akci ( 1 l / sec. ) , takže by mohla být v roce 1988 zahájena práce na projektech. Voda v této aglomeraci odpovídá ČSN pro pitnou vodu i po stránce radioaktivity. Velkou zásluhu, že průzkumné práce na studních pokročily, má Václav Šůs z Vrčeně, který tuto práci provádí s několika spolupracovníky z JZD ( Arnošt ze Srb a Přidal z Vrčeně ). V prní polovině roku začalo jednání s Mě výborem SSM Plzeň na přestavbu bývalé školy v Sedlišti na pionýrský tábor pro děti z Plzně v celkové částce 1,9 mil. Kčs v prvé etapě. MNV souhlasí vzít tuto investici do akce „Z“ , ale ONV Plzeň-jih má k tomu výhrady. Je na uvážení však kompetentních orgánů, zda bývalou školu adaptovat a využívat, neb ji nechat dál chátrat, jelikož není v možnostech MNV školu udržovat z důvodů jak finančních, tak pracovníků. Dojde – li k realizaci této akce, bude škola využívána jak pro pionýrský tábor, tak pro potřeby národního výboru a společenských organizací v obci.

V neinvestiční části akce „Z“ byly udržovány společenskými organizacemi veřejné prostory ve všech obcích. Některé společenské organizace si vzaly pod svůj patronát úpravu veřejných prostranství: ve Vrčeni – SSM Vrčeň pomník rudoarmějců na hřbitově, PO při ZDŠ náves před školou a pomník padlých na návsi, DV Jednoty prostory před prodejnou, v Sedlišti – DV Jednoty spolu s ČSPO náves a prostranství kolem prodejny, v Srbech – ZO KSČ pomník padlých a náves, v Tojicích – občanský výbor náves. Celkem bylo odpracováno společenskými organizacemi a občany ve všech obcích na údržbě a úklidu veřejných prostranství 25 190 hodin v celkové hodnotě 189 tisíc Kčs. V červnu byly dodavatelsky opraveny místní komunikace na bytovkách a část na drahách v hodnotě 141 tisíc Kčs. V listopadu byly svépomocí občanů ve Vrčeni opraveny cesty do „Loužku“ a v Srbech rovněž cesty v nákladech materiálu 4000 Kčs. V listopadu a prosinci byla opravena v Sedlišti poškozená požární nádrž při povodních a vybudována část kanalizace (100 m) za 25 tisíc Kčs. V prosinci vybudována kanalizace svépomocí občanů nad mateřskou školou v délce 70 m nákladem materiálu 3500 Kčs. Hlavní akcí byla celková oprava místního pohostinství, kterou prováděl MNV pro vlastníka, tj. spotřební družstvo Jednota. Byla vybudována jímka na odpad v hodnotě 40 tisíc Kčs, opravena střecha, komínová tělesa, provedeny klempířské práce, vyměněna okna, lakýrnické práce, upraven sál i venkovní fasáda. Na této akci, kterou řídil a organizoval Bohumil Burda, bylo celkem odpracováno 4 761 hodin. Akce byla započata 20. 7. a ukončena v prosinci.

Na zajištění akcí volebního programu a zabezpečení úkolů zemědělské výroby byla mezi MNV a JZD Vrčeň uzavřena dohoda, dle které odpracovali občané brigádnickou výpomocí zemědělství při špičkových pracích 760 hodin. JZD odpracovalo v neinvestiční části akce „Z“ a při zvelebování životního prostředí 280 hodin a provedlo práce mechanizačními prostředky v hodnotě 20 800Kčs. V obvodu MNV vysázeno organizacemi NF a občany, zvláště členy mysliveckého sdružení 4500 lesních, 600 okrasných stromků a 700 ks ostatní zeleně.

V oblasti sociální péče je v místním JZD zajišťováno stravování přestárlých a osamocených občanů v plném rozsahu dle požadavků, z toho důvodu není požadována pečovatelská služba pro jednotlivé občany. Sociální výpomoc byla poskytnuta 48 občanům s nízkými důchody ze všech částí obce v celkové výši 23 tisíc Kčs.

A jak šly měsíce...

Leden

Na nový rok bylo poměrně teplo (7°C) , večer drobný déšť. Druhého dne ještě 8°C , přes den teplota klesala, večer již mrzlo a začal padat a namrzat sníh. V dalších dnech občas sněhové přeháňky, od 7. ledna padal občas sníh a ve dnech 8. a 9. 1. silný vítr vytvářel závěje. V těchto dnech také přituhlo a silný mrazivý vítr vyvolal krutou zimu (- 20°C, někdy až – 25°C). Sněhu přibývalo, 15/1 již bylo 28cm sněhu. Silné mrazy a sněhové závěje způsobují starosti železničářům i autobusové dopravě, vázne též doprava, zabezpečující zavážení potravin do prodejen. V druhé polovině měsíce se mrazy zmírnily, 23/1 stoupla teplota k 0°C a sníh začal tát. 25/1 a 26/1 foukal studený vítr, toho dne připadl nový sníh a znovu začalo mrznout. Koncem ledna dosahovaly mrazy – 27°C.

Akce:

8/1 večer bylo při členské schůzi KSČ ve Vrčeni vzpomenuto 74. výročí narození prezidenta republiky G. Husáka, 63. výročí úmrtí Vl. Ilijiče Lenina a 135. výročí narození Ladislava Zápotockého.

9/1 se konal mysliveckým sdružením „Štědrý“ myslivecký ples, tentokrát v Srbech.

10/1 se uskutečnila Osvětovou besedou ve spolupráci se zákl. školou rozhlas. relace k 74. výročí narození prezidenta republiky Gustáva Husáka.

20/1 došlo k zápisu zápis žáků do 1. ročníku v základní škole. Bylo zapsáno 42 dětí, z toho 8 dětí dostalo odklad školní docházky.

21/1 proběhla rozhlasová relace vedoucím osvětové besedy s. uč. Křišťanem, při které se vzpomenulo 63. výročí úmrtí V. J. Lenina.

29/1 proběhlo ve Vrčeni školení civilní obrany za účasti 63 občanů.

Únor

Počátkem února pokračovaly silné mrazy, občas provázené větrem. Od 7. 2. se mrazy zmírnily, 9/2 nastala obleva, louky kolem řeky zatopeny. Od tohoto dne teploty nad nulou, někdy silné mlhy, mrholení nebo drobný déšť. 18. 2. jsme spatřili poprvé 22 špačků, zima se však znovu vrátila. Padal nový sníh, noční teploty kolem – 3°C , odpolední kolem 0°C , 24/2 až 26/2 silnější mráz (- 13°C) s mrazivým větrem, od 27/2 teploty stouply nad nulu a v posledním únorovém dnu pršelo.

Akce:

10/2 se uskutečnila Osvětovou besedou rozhlasem vzpomínka na hudebního skladatele Františka Škroupu, jehož 125. výročí úmrtí v těchto dnech (7. 2.) vzpomínáme. Napsal hudbu k „Fidlovačce“, v níž poprvé zazněla naše národní hymna „Kde domov můj“.

12/2 proběhla rozhlasová relace s. Uč. Fr. Křišťana – vzpomínka ke 150. výročí úmrtí A.S. Puškina (10. 2.)

14/2 uspořádala ZO včelařů svůj ples v hezkém prostředí v sále v Čečovicích.

20/2 v hotelu Dvorec proběhla výroční členská schůze JZD Doubrava.

24/2 Osvětová beseda a žáci ZŠ uspořádali rozhlasovou relaci k oslavě 39. výročí Vítězného února.

24/2 v odpoledních hodinách byla na hrázi u rybníka velká podívaná. Toho dne byl poražen topol, který dlouhá léta tvořil dominantu této části obce. Topol se v září uplynulého roku rozlomil a velmi silná větev spadla přes cestu u rybníka. Jelikož i celý topol byl tímto směrem nakloněn, hrozilo nebezpečí pro veškerou dopravu i chodce. Topol měl v průměru kmene 175 cm. Po poražení k údivu občanů se ukázalo, že topol byl dutý, dřevo pouze po obvodě, někde pouze cca 10cm pod kůrou, takže bylo skutečně dobře, že k poražení došlo. Povolení vydáno na základě žádosti Okresním národním výborem Plzeň – jih.

26/2 večer se konaly členské schůze VO KSČ a ZO SSM, při kterých bylo rovněž vzpomenuto únorových událostí před 39. lety.

27/2 při plenárním zasedání MNV v Sedlišti přednesl s. uč. Křišťan projev k oslavám 39. výročí únorového vítězství a žáci základní školy vystoupili s připraveným pásmem k tomuto výročí.

28/2 proběhla členská schůze Svazu požární ochrany, při které přednesl s. uč. Křišťan velmi pěknou přednášku, nazvanou „J. K. Tyl a náš kraj“. Přítomno 50 občanů.

Březen

První den deštivý, večer mrzlo a v noci padal sníh. 2. 3. mrazivo, sníh, silný vítr – bylo velmi ošklivě a pořekadlo „čerti se žení“ na tento den bylo velmi přiléhavé. Od 3/3 silné mrazy, nově napadlo cca 20cm sněhu, někde se vytvořily silné závěje, mrazy stouply v některých nocích až na – 25°C. Podle rozhlasových zpráv jsou nejsilnější mrazy v jihozápadních Čechách. Tyto silné mrazy potrvaly až do poloviny března. V druhé polovině měsíce nastalo zmírnění, teploty v rozmezí – 5°C až 5°C , sníh roztál. 23/3 a 24/3 pršelo, v dalších dnech oblačno, někdy mrholení, větrno, teploty cca 7°C. Poslední dva březnové dny opět přituhlo, foukal studený vítr a občas padal drobný sníh. Z 28/3 na 29/3 v noci změněn středoevropský čas na letní, hodiny posunuty o 1 hodinu dopředu.

Akce:

9/3 se uskutečnila Osvětovou besedou v místním rozhlase krásná vzpomínka při příležitosti 250. výročí narození Josefa Myslivečka s uvedením hudební ukázky jeho díla.

12/3 večer proběhla členská schůze Českého svazu žen při příležitosti oslavy MDŽ, při které vystoupili s připraveným pásmem žáci ZŠ, účast 50 žen včetně hostů.

17/3 se odpoledne konala besídka pro maminky a babičky našich nejmenších, a to v mateřské škole Vrčeň.

17/3 večer se sešla členská schůze tělových. jedn. Sokol.

18/3 v místním pohostinství proběhl vzpomínkový večer, nazvaný „Z vrčeňského Slavína“. Zde hovořil s. uč. Křišťan o K. Šlajsovi – Kovalovi při příležitosti 30. výročí jeho úmrtí a o dalších jeho přátelích, jako J. Skupovi, J. Trnkovi, C. Boudovi a dalších. K. Šlajs – Koval byl spisovatel, bratr pí. Veličkinové, rozené Šlajsové, vrčeňské občanky a dosti často naši obce navštěvoval. Jeho poslední dílo „Mozart v Praze“ .

19/3 zasedala členská schůze Jednoty, spojená s oslavou MDŽ, při které opět vystupovali s pásmem žáci ZŠ. Přítomno 58 členů.

21/3 tělovýchovná jednotá Sokol uspořádala autobusový zájezd na Šumavu (Špičák) za zimními sporty.

22/3 byl vypraven z naší obce opět autobus na zájezd, tentokrát s dětmi a jejich rodiči do Prahy na představení dětské lední revue, zájezd organizovala mateřská škola Vrčeň.

23/3 uskutečnil ved. Osvět. besedy s. uč. Křišťan rozhlasové relace, a to vzpomínku na Josefa Čapka při 100. výročí jeho narození a k 50. výročí mostecké stávky.

27/3 proběhla v místním rozhlase vzpomínka na J. A. Komenského při příležitosti 395. výročí jeho narození, jakož i ke „Dni učitelů“, hovořil s. uč. Křišťan.

27/3 večer konána veřejná schůze VO KSČ , kde bylo hovořeno o plnění volebního programu – přítomno 45 občanů.

Duben

Ranní teploty mírně nad nulou, denní cca 10°C , mlhavá rána, studené větry. 6/4 padaly kroupy, 7/4 byl krásný sluneční den s teplotou až 25°C. Další dny zataženo s občasným deštěm, někdy polojasno, jindy mlhavo, celkově však chladno. Takovéto nestálé počasí přetrvalo i přes velikonoční svátky, které připadly na dny 16. - 20/4 , počítaje od Zeleného čtvrtka do velikonočního pondělí. Od 23/4 se oteplilo, slunečno, teplota kolem 20°C , avšak v neděli 26/4 na vojtěšskou pouť se trochu ochladilo (16°), ale vydrželo bez deště, poslední dva dubnové dny velmi teplé, až 27°C. Celkově je velmi sucho.

Akce:

4/4 v sobotu před 4. hod. ranní došlo k těžkému úrazu vrčeňského občana Milouše Bartoše ve Dvorci u pekárny. Byl přejet přes nohy osobním automobilem. Auto řídila pí. Mašková z Mohelnice, zaměstnankyně pekárny. Milouš Bartoš šel na nádraží, odkud měl jet vlakem do Plzně do zaměstnání. Pracoval jako strážný ve Škodových závodech. Zraněný byl přepraven do nemocnice, kde 19/6 zemřel.

14/4 večer pořádala Osvětová beseda přednášku k měsíci dopravní bezpečnosti s názvem „Za bezpečný návrat“. Přednášel s. Vladař z autoškoly Nepomuk, avšak účast malá, pouze 17 řidičů.

18/4 vyhlášena NF pro všechny občany brigáda, prováděl se úklid na návsi.

23/4 zazněl naší obcí umíráček, který oznamoval vrčeňským občanům úmrtí pí. Vlasty Máňovcové, rozené Kodlové, učitelky, která v naší obci působila od svého mládí, vyučovala mnoho občanů vrčeňských i občanů z okolních vesnic a všichni mají moc hezké vzpomínky na „svou paní učitelku“. Dožila se pěkného věku – skoro 87 let. Pohřeb se konal 27. 4. v obřadní síni krematoria v Blatné za velké účasti občanů. Poslední rozloučení měl J. Mašek jménem občanů i žáků zesnulé, v dalším projevu pak s. uč. Křišťan vyzdvihl obětavou a příkladnou práci učitelskou a také se jménem učitelů se zesnulou rozloučil.

25/4 se uskutečnilo plenární zasedání MNV, tentokráte v Srbech, za účasti 80 občanů.

26/4 byla v naší obci Vojtěšská pouť. Z atrakcí byly na návsi postaveny: ruské kolo, kolotoč, kačeři – vše v malém, také střelnice, avšak stánek s cukrovinkami žádný. Kde jsou ty krásné poutě? V nenávratnu. Ani taneční zábava se nemohla uskutečnit, jelikož nedobrý stav pohostinství to nedovolil.

30/4 večer bylo veselo ve všech našich sloučených obcích. „Stavění máje“ se stalo dobrou tradicí, jakož i posezení u ohně do pozdních nočních hodin. Někteří mladí vytrvalci vydrželi „hlídat“ máj až do rána, takže když se 1. května řadil prvomájový průvod, oheň ještě doutnal. Toto je akce členů ZO SSM a mladých požárníků.

Květen

Prvý máj se vydařil, bylo krásně, teploty dosáhly až 27°C, druhý den až 35°C na slunci. 3. 5. pršelo, vítr, zataženo, večer silná bouře s vydatným deštěm. Další dny spíše chladné, časté větry (kromě 9. 5.) - „ ledoví muži“ opravdu vládli. 15. 5. večer (na Žofii) silný blesk a prudký liják. 17. 5. na nepomuckou pouť se vyjasnilo, bylo však větrno. Květnové počasí je nestálé, často prší, velmi špatně se suší seno a mnoho píce se nevlídným počasím úplně znehodnotilo. Celkově lze hodnotit květen teplotně podnormální a srážkově abnormální.

Akce:

1/5 jako každoročně, i letos vyšel z Vrčeně prvomájový průvod, v jehož čele šli členové ZO SSM s vlajkami, pak děti ze základní školy se svými učiteli a proti jiným rokům byla i účast občanů velká. U nádraží se vrčeňští připojují každoročně do jednotného průvodu, který směřuje k nepomuckému náměstí, kde oslava vyvrcholí.

8/5 přednesla ředitelka ZŠ s. Volfová rozhlasový projev k výročí osvobození naší republiky a děti měly připravené velmi pěkné pásmo. Ve 12 hodin byl uskutečněn průvod od pomníku padlých z návsi na místní hřbitov k pomníku rudoarmějců, kde projev k výročí osvobození přednesla s. uč. Chejlavová, děti rovněž přednesly básně. U pomníku padlých na návsi i na hřbitově byly položeny věnce. Večer v 18 hodin uspořádán na vrčeňské návsi „ oheň poděkování“ ve spolupráci PO při ZŠ, členů ZO SSM, kteří připravili hranici. Hlavní projev přednesl zástupce armády. Účast dětí i občanů byla velká.

14/5 se uskutečnila v mateřské škole přednáška dětského lékaře Mudr. Reka, který hovořil k problému „dětské neurózy“.

16/5 se zúčastnilo požární družstvo okresní soutěže podnikových požárních sborů, která se konala v JZD Šťáhlavy, ze 33 soutěžících družstev se umístilo vrčeňské družstvo na 12. místě v okrese.

22/5 uspořádali členové JZD zájezd autobusem do východních Čech.

22/5 večer proběhla členská schůze KSČ, při které vzpomenuto podepsání mírové smlouvy se SSSR a založení KSČ v roce 1921.

26/5 připomněl s. uč. Křišťan v rozhlasové relaci 45. výročí atentátu na R. Heydricha.

28/5 vyjeli opět družstevníci – pracovníci JZD Doubrava autobusem na veletrh spotřebního zboží v Brně.

9/5 bylo ve spolupráci PO SSM a mateřské školy připraveno pro děti dětské odpoledne k nastávajícímu svátku mezinárodního dne dětí ( závody na kolech, koloběžkách, kreslení na chodník, soutěže v areálu MŠ ) .

30/5 proběhla v Srbech při příležitosti 95. výročí založení požárního sboru soutěž okrsku Čížkov. Zde se zúčastnili z vrčeňské organizace SPO 3 družstva:

 • muži do 35 let – umístili se v požárním útoku třetí (za 45,5 vteřin) a v překážkové dráze na 6. místě

 • muži nad 35 let – soutěžili pouze v požárním útoku a byli druzí za družstvem Sedliště ( čas 69 vteřin )

 • ženy – mladá vrčeňská děvčata, která při požárním útoku překonala i většinu družstev mužů ( 48 vteřin )

Červen

V měsíci červnu byly deště skoro na denním pořádku ( i na Medarda ) ! Pouze 9 dnů z celého měsíce vydrželo bez deště, avšak z toho pouze 3 poslední dny za sebou byly beze srážek. Ranní teploty mezi 7 – 13°C , odpolední do 20°C , vlivem častých srážek celkově chladno. V posledních 3 dnech stoupla teplota na 30°C , zvláště posledního večer ještě ve 22 hodin byla teplota 20°C. V sobotu 13. 6. se přihnal prudký déšť. Přívaly vody z průtrže mračen spláchly ornice do potoka a tak voda v celém rybníce byla ukrutně špinavá. Červnové počasí bylo tedy velmi nepříjemné, občané již mrzutí a není pamětníka na takovéto zlé počasí v období, kdy se suší sena.

Akce:

1/6 ve 13 hodin proběhl v obřadní síni MNV Vrčeň slavnostní akt – slib jisker a pionýrů.

6/6 byl uspořádán PO SSM, školní družinou, ZO SSM i ZŠ dětský den na hřišti ve Dvorci.

9/6 se uskutečnila v místním rozhlase vzpomínka na 45. výročí vyhlazení Lidic, kterou přednesl vedoucí Osvětové besedy s. uč. Křišťan. V souvislosti s tím se vzpomnělo na nepomuckého občana MUDr. Podzemského, který měl v Lidicích bratra.

23/6 Mateřská škola uspořádala pro děti autobusový zájezd do ZOO v Plzni.

27/6 byl v Srbech „u bažantnice“ uspořádán mysliveckým sdružením dětský myslivecký den s velmi pěknými soutěžemi a opékáním vuřtů.

30/6 byl slavnostně za přítomnosti zástupců NV, složek NF zakončen školní rok. Dětem rozdána vysvědčení, nejlepším žákům pochvalné listy a knižní odměny. Zvláště pěkné bylo rozloučení se žáky 4. ročníku, kteří přecházejí na školu do Nepomuku.

Červenec

Prvý červencový den byl velmi horký, již v noci 18°C, do rána dusno a po desáté dopoledne 30°C ve stínu. Odpoledne se obloha zatáhla a cca v 17 hodin přišla bouře s deštěm. Večer se bouře opakovala a déšť zesílil ve velkou průtrž mračen. Prudký příval vody rozvodnil na drahách potok až ke stavením, v místech u Ceplechů byla hnána voda tímto přívalem z rybníka přes cestu, podemlela ji a v místě, kde kdysi dávno stával mlýn (vedle domku Kubíků čp. 26) byla stržena celá podezdívka a vytvořila se veliká jáma, velmi nebezpečná pro motoristy i pro chodce. Ve 3 hodiny v noci zasahovali vrčeňští požárníci. V nedaleké Mohelnici byla při této průtrži zdemolována nová přístavba verandy a mnoho dalších škod napácháno i v okolí. Tak neslavně tedy začal červenec. Další den odpoledne se vyjasnilo a až do 7/7 byly horké dny s teplotami i přes 30°C . 8 a 9. 7. občas slabě pršelo, od 10. do 17. 7. se vrátily horké dny (přes 30°C) . 17. 7. byly v našem JZD zahájeny žně. Od 18/7 však začal zlobit déšť, i když jinak bylo teplo. Pěkné dny bez deště byly ještě 23. až 25/7 , večer však již znovu pršelo a od 26/7 se i ochladilo.

Akce:

10. - 11/7 uspořádali členové ČSPO dvoudenní zájezd, při kterém navštívili celostátní soutěž požárních sborů v Hradci Králové a druhý den požárnické muzeum v Přibyslavi, několik zámků a kulturních památek.

18/7 se zúčastnilo požární družstvo žen mírové slavnosti v Železném Újezdu, kde provedlo ukázku požárního útoku a svým výkonem zaslouženě získalo přízeň všech diváků.

24/7 uspořádala ZO Českého svazu žen autobusový zájezd do přírodního divadla v Českém Krumlově na Jiráskovu „Lucernu'“ .

Srpen

Srpnové dny chladné, deštivé, i v průběhu dne velmi proměnlivé teplotně. Půda po deštích a prudkých lijácích je rozmoklá, žně nepostupují dopředu. 5/8 padaly kroupy i krupice. Toto deštivé počasí má velmi nepříznivý vliv na porosty brambor – objevila se plíseň bramborová, což dělá starosti družstevníkům, kteří opakovaně brambory chrání postřikem z letadla (i 8x) , tak i zahrádkářům, kteří jsou nuceni postiženou nať posekat a po 14 dnech pak brambory vybrat, takže zahrádkáři již měli povětšinou v srpnu brambory ze země venku. V prvé polovině měsíce chladné noci, často kolem 3 – 4°C , houby málo rostou. Teprve ve druhé polovině se oteplilo (cca 20°C , po několik dní i přes 30°C) . Od 27. do 29. 8. se znovu ochladilo, zataženo, větrno, až poslední dva dny byly pěkné, teplé.

Akce:

11/8 odjeli pionýři ze ZŠ Vrčeň do letního pionýrského tábora v Přebudově, kde pobyli až do 25. 8., s nimi odjelo 8 členů ZO SSM, kteří zde pracovali jako pionýrští vedoucí. Pro děti připravili kulturní programy k táborovému ohni, zábavné a sportovní hry.

16/8 proběhla ve Vrčeni vavřinecká pouť, avšak na návsi ani známka o tom, že je zcela mimořádný den. Atrakce žádné, hostinec v adaptaci, snad jedině doma si občané pochutnali na dobrém jídle a koláčích.

26/8 vyjel autobus s pracovníky JZD do Českých Budějovic na výstavu „Země živitelku“ . Zájezd byl ještě dvakrát opakován.

28/8 promluvil s. uč. Křišťan do místního rozhlasu, aby připomněl 43. výročí Slovenského národního povstání. Večer konáno plenární zasedání MNV v Sedlišti.

Září

Pěkné, teplé – ranní teploty kolem 10 – 15°C , přes den dosahovaly přes 20 až 26°C ; v prvé polovině měsíce občas deštivé přeháňky, které narušovaly sklizeň obilí. Žně byly ukončeny ve středisku JZD Doubrava dne 13. 9. a hned 14. 9. započato se sklizní brambor. V druhé polovině měsíce se počasí ustálilo, byly horké, suché dny. 18/9 ve 22 hodin večer vyvrcholilo dusné počasí v silnou bouři s prudkým deštěm. Další dny opět horké s odpoledními teplotami až 30°C. 24/9 začal foukat chladný vítr a od 25/9 se velmi ochladilo (denní teploty cca 13°C) . 26/9 celé odpoledne pršelo a od 28/9 se noční teploty blížily k bodu mrazu (30. 9. na 0°C) , i dny byly chladné. Dne 27/9 skončil letní čas, hodiny posunuty o 1 hodinu zpět.

Akce:

1/9 byl slavnostně zahájen nový školní rok 1987/ 88 za přítomnosti představitelů obce, společ. organizací i patronátních závodů, a to na vrčeňské návsi. Letos již podruhé zahájen školní rok hodinou míru, jelikož den 1. září je vyhlášen Světovým dnem míru.

Jakmile odešli děti z návsi do tříd, zamrazilo přítomným občanům, kteří ještě pobývali na návsi: z kostelní věže se rozhoupal umíráček. Hned se roznesla smutná zpráva, že paní Anna Chodorová, druhá nejstarší občanka Vrčeně (94 roků) a velká pamětnice starých časů, zemřela, a to v nemocnici v Domažlicích, neboť v posledních měsících pobývala z důvodu nemoci u své dcery ve Kdyni. Pohřeb se konal v Klatovech, za spoluobčany se rozloučil se zesnulou B. Burda.

11/9 překvapila občany celého našeho kraje další smutná a nečekaná zpráva o odchodu zasloužilého umělce, spisovatele a básníka Ladislava Stehlíka, který vroucně miloval náš kraj pod Zelenou horou a který tento také zvěčnil ve své trilogii, vydané pod názvem „Země zamyšlená“ . Básník Ladislav Stehlík se narodil 26. 6. 1908 v Bělčicích u Blatné a tam je také do rodinného hrobu pochován.

19/9 vyjel požární automobil z naší obce k požáru do Dvorce, kde začaly hořet hadice při autogenním sváření při opravě osobního auta (u Tolarů) .

20/9 se vypravili členové JZD autobusem do Brna na strojírenský veletrh.

Říjen

Počátkem října noční teploty kolem 0°C, přes den pěkně s teplotami kolem 14 – 15°C , od 3. do 5. 10. větrno. Od 6. 10. nastalo opět krásné počasí – babí léto se vrátilo a potrvalo až do 16. 10. ; 17. 10. odpoledne pršelo, od 18. 10. se ochladilo, zataženo, mlhavo, občas deštivo, větrno, teploty v rozmezí 7 – 11°C a takovéto nepěkné počasí potrvalo (kromě 24. 10. , kdy bylo pěkně, až do konce měsíce) . V posledních dnech se noční teploty snížily k bodu mrazu.

Akce:

3/10 uspořádalo JZD branný den ke dni ČSLA, a to na hřišti. Organizováno pro žactvo základní školy a při zajišťování pomáhali členové ZO SSM a ČSPO, akce byla velmi zdařilá.

3/10 uspořádali družstevníci autobusový zájezd do Prahy na Hašlerův večer, konaný v Lucerně.

6/10 proběhla v místním rozhlase relace s. uč. Křišťana ke 43. výročí Dukelské operace, ke dni ČSLA.

7/10 hovořil rovněž vedoucí Osvětové besedy František Křišťan v místním rozhlase ke 140. výročí narození Emila Holuba.

20/10 se vzpomínalo na herce a ředitele divadla J. K. Tyla v Plzni Vendelína Budila – hovořil F. Křišťan místním rozhlasem (při 140. výročí) .

21/10 uskutečněna s. Křišťanem další relace do rozhlasu, a to při příležitosti 60. výročí úmrtí Jos. Thomayera. Toho dne se také uskutečnilo slavnostní skupinové shromáždění pionýrů.

23/10 jsme vyslechli další relace s. uč. Křišťana, a to při příležitosti 20. výročí úmrtí Jindřicha Jindřicha.

23/10 večer proběhla veřejná schůze KSČ při příležitosti oslavy 70. výročí VŘSR. Hlavní projev přednesl s. Tomáš Chodora, přítomno 40 občanů. Žáci ZŠ měli připravené hodnotné kulturní pásmo.

28/10 Vedoucí Osvětové besedy Fr. Křišťanem v místním rozhlase uskutečnil relaci k 69. výročí vzniku ČSR, 42. výročí znárodnění a 19. výročí vzniku Čs. Federace. I zde účinkovali žáci ze ZŠ.

28/10 večer proběhla výroční schůze Československého červeného kříže, při které přednášel MUDr. Karel Rek na téma „Aby naše děti byly zdravé“. Účast 40 občanů.

29/10 přednesl s. uč. Křišťan v místním rozhlase vzpomínku na dvousté výročí premiéry Mozartova „D. Giovanniho v Praze“ .

30/10 se konalo plenární zasedání MNV, a to v Srbech, spojené s oslavou 70. výročí VŘSR, také zde hovořil s. Tomáš Chodora a v pásmu vystoupili žáci ZŠ.

Listopad

Prvé dva listopadové dny se projevily ještě nočními přízemními mrazíky, v dalších dnech již teploty nad nulou, denní cca 7 – 10°C , někdy mlhavo, zataženo, v některých dnech i slunečno. Prvý sněhový poprašek napadl 28/11 , 29/11 mžilo se sněhem. Celkově listopad klidný, pěkný.

Akce:

6/11 proběhla v místním rozhlase ve spolupráci Osvětové besedy a základní školy relace na oslavu VŘSR.

6/11 večer byl zorganizován velmi pěkný lampiónový průvod a kladení věnců k pomníku padlých a rudoarmějců na hřbitov za velké účasti členů složek NF i občanů. Hlavními organizátory byla PS při ZŠ, škola, SSM. Školní budovy byly k tomuto významnému výročí velmi pěkně vyzdobeny.

14/11 Sbor pro občanské záležitosti vítal nové občánky. Při akci vystoupily děti z mateřské školy.

17/11 přednesl v rozhlase s. Uč. Křišťan vzpomínku k Mezinárodnímu dni studenstva s názvem „17. listopad a dnešek“ .

18/11 Fr. Křišťan v místním rozhlase zavzpomínal na 140. výročí narození Elišky Krásnohorské.

20/11 večer se konala výroční schůze DV Jednoty za účasti 40 občanů. I zde vystupovali žáci ZŠ s nacvičeným kulturním pásmem.

20/11 – 21/11 uskutečněn Jednot. zeměď. družstvem pro členy Brigád. social. práce autobusový zájezd na Moravu.

23/11 přednesl s. uč. Křišťan vzpomínku v místním rozhlase k 91. výročí narození K. Gottwalda, K 92. výročí narození Ludvíka Svobody a k 30. výročí úmrtí Antonína Zápotockého.

24/11 s. uč. Křišťan pronesl v rámci další relace přednes, a to ke 135. narození Mikoláše Aleše.

26/11 večer se konala členská schůze ZO Českého svazu žen za účasti 48 občanů. Při této schůzi vystoupili žáci ZŠ Vrčeň s kulturním pásmem k měsíci českosl. - sovět. přátelství. Další náplní byla přednáška Boh. Sýkory ze Čmelín na téma „Med a jeho léčivé účinky“ .

Prosinec

Ještě prvé prosincové dny byly bez mrazu, až 7/12 ráno mrazík – 3°C , další dny přituhlo na – 10 až – 14°C . 11/12 se noční mráz zmírnil, sněžilo a vítr vytvářel na cestách sněhové jazyky. Do 16/12 se pohybovaly noční mrazíky okolo – 3 až – 6°C , tento den nastal obrat a od 17/12 stouply teploty 6 až 8°C , bylo mlhavo, deštivo až do 20/12. Trochu mrznout začalo právě na Štědrý den a ještě prvý vánoční svátek byl mlhavý s vysokou jinovatkou. Druhý svátek vánoční stouply teploty nad nulu a až do konce prosince bylo pěkně s teplotami do 10°C , některé dny slunečné, krásné jak dny jarní.

Akce:

5/12 uspořádala ZO SSM a PO při ZŠ Vrčeň ve spolupráci se ZO ČSŽ besídku s mikulášskou nadílkou. Zde předvedly svoje umění děti, navštěvující LŠU a byla promítnuta filmová pohádka.

14/12 se konala v místním rozhlase s. uč. Křišťanem vzpomínka na Josefa Ladu při příležitosti 100. výročí narození.

17/12 vzpomenul vedoucí Osvětové besedy s. uč. Křišťan J. E. Purkyně ke 200. výročí jeho narození.

24/12 na návsi byl rozsvícen vánoční strom zásluhou mladých požárníků.

26/12 došlo k nešťastné tragédii v lese Chejlava u Velkého Kamene. Jediný 18 letý syn Zvolánků z Nepomuku, který pěstoval horolezecký sport, zde o vánočních prázdninách trénoval, nešťastně spadl a tento pád měl tragický konec.

Osvětová beseda:

Osvětová beseda, která je v naší obci zastoupena jediným velmi obětavým a vzdělaným mužem, nadšeným kulturním pracovníkem, vlastencem, nyní již důchodcem, s. uč. Fr. Křišťanem, vykazuje, jak je zřejmé z předešlých zápisů, velmi bohatou činnost. S. uč. Křišťan je doslova nabit vědomostmi, které si nenechává pro sebe, naopak snaží se obohatit svými přednáškami a relacemi život svých spoluobčanů. Je to jistě činnost záslužná – vždyť za 14 let, kdy tuto funkci vedoucího Osvětové besedy zastává, připravil a uskutečnil 218 takovýchto akcí.

Sbor pro občanské záležitosti:

Sbor pro občanské záležitosti vykonává pro občany záslužnou činnost, nezapomíná především na radostná, někdy bohužel i smutná údobí lidského života. Zabezpečuje vítání nových občánků, zúčastňuje se slavnostních akcí dětí, mládeže i důchodců, zabezpečuje rozloučení se zesnulými občany. K radostným událostem patří blahopřání starším občanům, kteří se dožívají kulatého jubilea. SPOZ má zavedenu pamětní knihu, kterou krásně dekoruje vrčeňský malíř Jan Markvart z čp. 21.

Jubilea:

V letošním roce bylo blahopřáno místním rozhlasem k šedesátinám těmto občanům :

3/1 Vobliza Václav, Sedliště 72

18/1 Čínovcová Jiřina, Srby 77

29/1 Matoušek Bohuslav, Srby 60

18/5 Janochová Vlasta, Srby 67

26/7 Janochová Anna, Srby 25

19/8 Velíšková Marie, Vrčeň 30

28/8 Jirková Jarmila, Srby 53

13/12 Strolený Jiří, Vrčeň 117

Sedmdesátníkům a pětasedmdesátníkům byla zaslána písemná blahopřání:

70 let oslavili:

26/1 Boubelová Růžena, Srby 56

10/3 Fiala František, Vrčeň 20

6/5 Frühaufová Božena, Vrčeň 84

25/6 Eichlerová Marie, Vrčeň 34

4/7 Sládková Anna, Vrčeň 37

30/8 František Křišťan, Vrčeň 126

29/8 Košanová Růžena, Sedliště 10

17/9 Mařík Václav, Vrčeň 72

15/9 Špetová Marie, Srby 62

13/10 Sulková Anna, Sedliště 29

18/11 Chodorová Anna, Srby 36

75 let oslavili:

13/1 Manová Marie, Vrčeň 69

2/3 Sládek Josef, Srby 66

2/5 Janochová Anastázie, Srby 57

10/5 Junková Anna, Tojice 29

29/4 Skala Jindřich, Sedliště 47

8/6 Honzová R. , Tojice 50

20/7 Holá Anna, Vrčeň 74

2/11 Jiřinec Josef, Tojice 25

Osmdesátníky a starší občany navštívili členové SPOZu osobně:

14/1 83 let Manová Anna, Vrčeň 95

19/1 83 let Florinskaja Anežka, Srby 79

30/1 83 let Modračka Václav, Sedliště 19

8/2 94 let Chodorová Anna, Vrčeň 32

8/2 80 let Straka Alois, Vrčeň 79

18/3 81 let Vobliza Josef, Vrčeň 110

2/4 82 let Adamová Ludmila, Vrčeň 15

17/4 84 let Brabcová Božena, Vrčeň 30

28/5 83 let Martínková Růžena, Vrčeň 99

15/5 80 let Čmolíková Marie, Sedliště 59

25/5 80 let Modračková Anna, Sedliště 19

3/6 85 let Boubelová M. , Srby 47

20/6 82 let Veličkinová A., Vrčeň 119

23/6 83 let Sýkora Augustin, Srby 41

30/6 82 let Arnošt Emil, Srby 9

10/7 84 let Antonová Marie, Vrčeň 83

22/8 83 let Ransdorf František, Vrčeň 87

4/9 81 let Levá Barbora, Sedliště 30

3/9 82 let Hanzlíková Marie, Tojice 35

12/10 80 let Kovář Vojtěch, Sedliště 4

30/10 85 let Pružincová Marie, Sedliště77

8/11 86 let Pavelcová Růžena, Vrčeň 67

9/11 96 let Šůsová Anna, Vrčeň 40

21/11 81 let Vaníková Marie, Vrčeň 91

23/11 81 let Skalová Ludmila, Sedliště 42

16/11 83 let Sýkorová Alžběta, Srby 41

18/11 83 let Arnoštová Barbora, Srby 9

20/11 85 let Rutelová Barbora, Srby 84

15/11 84 let Motejzíková Marie, Tojice 22

8/12 86 let Honzová Marie, Srby 100

10/12 80 let Houška Jan, Srby 14

13/12 80 let Voblizová Anna, Vrčeň 110

25/12 87 let Vokáčová Anna, Sedliště 13

V roce 1987 se v našich sloučených obcích narodili:

29/7 Skala Martin, Vrčeň 125

23/1 Maxová Lucie, Srby 97

1/6 Janochová Jana, Srby 67

16/9 Houlík Jan, Vrčeň 93

1/11 Šlajs Milan, Srby 15

6/11 Hankovcová Eva, Sedliště 29

29/12 Kubišová Barbora, Sedliště 70

Ať nám dobře rostou ve zdraví, klidu a míru!

Úmrtí:

V tomto roce nás opustili tito občané:

5/1 Janoch Jan, nar. 1908, Srby 57

24/1 Kovářová Marie, nar. 1911, Sedliště 29

23/4 Máňovcová Vlasta, nar. 1900, Vrčeň 42

19/6 Bartoš Milouš, nar. 1928, Vrčeň 86

4/7 Beránek Václav, nar. 1904, Vrčeň 99

17/7 Kozák František, nar. 1901, Vrčeň 9

30/8 Chodorová Anna, nar. 1893, Vrčeň 32

10/10 Mencl František, nar. 1915, Tojice 20

18/10 Punčochář Stanislav, nar. 1924, Srby 61

2/12 Kouba Vojtěch, nar. 1915, Vrčeň 123

Čest Vaší památce!

Přistěhovalí:

V průběhu roku se přistěhovali:

Do Vrčeně:

29/4 Ing. Růžička Vladislav, nar. 1951 s manželkou Zdeňkou a 3 dětmi do novostavby Vrčeň 139.

13/7 Maršalíková Radka, nar. 1969, do Vrčeně 93

Do Srb:

V červnu Fremrová Iva a Fremr Lukáš, v listopadu Jagulák Jan z Nepomuku a v prosinci Michálek Josef z Vrčeně.

Do Sedliště:

1.4. Sommer Zdeněk, nar. 1965 u Plánice

15/6 Noháčková Hana, nar. 1969 ze Štipoklas

16/9 Kubišová Věra, nar. 1963 z Vrčeně

2/11 Hankovec Jiří, nar. 1962 s manželkou a dcerou z Mohelnice

Do Tojic:

19/10 Křížová Běla, nar. 1965 z Prádla

14/12 Skala Václav, nar. 1966 s manželkou a 2 dětmi z Vrčeně

Vystěhovalí:

Z Vrčeně:

28/4 Manová Anna, nar. 1904 z Vrčeně k dceři do Plzně

1/7 Idunk Pavel, nar. 1949 do Teplic

4/9 Česká Jana, nar. 1964 do Blovic

15/9 Beránek Václav, nar. 1909 a Adamová Ludmila, nar. 1905, oba do domova důchodců v Rožmitále

16/9 Kubišová Věra, nar. 1963 do Sedliště

16/10 Mařík Josef, nar. 1951 do Plzně

20/11 Judr. Sedlák František, nar. 1949 s manželkou a 2 dětmi do Plzně

14/12 Skala Václav, nar. 1949 s manželkou a 2 dětmi do Tojic

27/12 Michálek Josef, nar. 1937 do Srb

Ze Srb:

Lívancová Emilie do Jarova

Maxová Libuše s dcerou do Katovic

Boubelová Marie do Chlum

Florinskaja Alžběta do Prahy ke své dceři

Skala Bohumil do Olomouce

Vaník Jan do Plzně

Fremrová Iva se synem ( v únoru )

Česká Marie do Sedlce u St. Plzence

Česká Hana a Jitka, dcery do St. Plzence

Ze Sedliště:

12/3 Kolářová Marie, nar. 1939 do Dvorce

Z Tojic:

17/3 Zbořilová Zita, nar. 1918 do Jeseníku

13/5 Havlíček Josef, nar. 1948 do K. Varů

24/7 Ing. Kříž Jindřichnar. 1943 se 2 dcerami do Šťáhlav

Přehled o počtu obyvatel:

K 1.1. 1987

Nar.

Úmrtí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

K 31.12.

Z toho

mužů žen

Vrčeň

366

2

6

6

16

352

180

172

Srby

203

3

2

4

12

196

95

101

Sedliště

161

2

1

6

1

167

79

88

Tojice

104

-

1

5

5

103

52

51

Celkem

834

7

10

21

34

818

406

412

V roce 1987 byla uzavřena manželství těchto našich občanů:

7/2 v Nepomuku Baka Jan, Vrčeň 128 a Iveta Vokáčová, Čmelíny

21/2 v Karlových Varech Havlíček Josef, Tojice 42 a Dagmar Tomášová

28/3 v Nepomuku Houlík Václav, Oselce 35 a Marcela Vítková, Vrčeň 93

11/4 v Nepomuku Palacký Josef, Tojice a Helena Svátková, Tojice

10/4 v Praze Brašna František, Vrčeň a Petra Martinčiková, Praha

6/6 v Blovicích Jirka Milan, Tojice a Jana Pracnová, Plzeň

6/6 v Nepomuku Kříž Jindřich, Tojice a Běla Kolouchová, Prádlo

6/6 v Plánici Noháček Jaroslav, Sedliště a Hana Maršíková, Štipoklasy

11/7 v Nepomuku Bultman Miroslav, Nepomuk a Jaroslava Velíšková, Sedliště

18/7 v Nepomuku Kubiš Stanislav, Sedliště a Věra Chouňová, Vrčeň

25/7 v Nepomuku Český Josef, Kozlovice a Jana Chodorová, Vrčeň

3/10 v Nepomuku František Čoudek, Oselce a Iveta Hrončoková, Vrčeň

28/11 v Nepomuku Jan Jagulák, Nepomuk a Eva Šeflová, Srby

Základní škola:

V průběhu celého roku nacvičují s. učitelky se svými žáky pásma pro kulturní vystoupení při příležitosti významných výročí, jak již bylo uvedeno. Zabezpečují a zúčastňují se i dalších akcí a soutěží ve škole i mimo rámec školy, např. 17. 2. čtenářské soutěže v ZŠ Nepomuk, kde dva žáci získali 2. a 3. místo ; žáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili výtvarné soutěže s brannou tématikou – i zde postoupila jedna žákyně do okresního kola, kde získala čestné uznání.

V květnu se zúčastnilo 21 žáků soutěže „Mladý zdravotník“ i okrskové a okresní soutěže v atletické všestrannosti. 11. 3. zahájen plavecký výcvik žáků 2., 3. a 4. ročníku v Plzni.

V dubnu absolvovalo 33 žáků kurs základní dopravní výchovy. Všechny ročníky se během celého roku zúčastňovali akcí „Mládež a kultura“, a to divadelního představení ve Dvorci a v divadle Alfa v Plzni ( v roce 1987 desetkrát ).

Pro žáky 3. a 4. ročníku konána 24/2 beseda k únorovému vítězství, 8. 5. uskutečněna velmi pěkná beseda o osvobození našeho kraje Sovětskou armádou, při které hovořil s. Tomáš Chodora. V dubnu a říjnu uskutečněny dvě branné vycházky se všemi žáky, 18/6 branné cvičení, spojené se založením ohně a opékáním vuřtů. 6. 10. vykonali žáci 3. a 4. ročníku u příležitosti „Dne armády“ exkurzi na vojenskou posádku Zelená Hora.

Ve školním roce 1987/88 je základní škola organizována jako čtyřtřídní:

I. třída

34 žáků

Vyučuje Marie Volfová

Umístěna v budově mateřské školy

II. třída

33 žáků

Jarmila Sedláková

Ve staré budově

III. třída

34 žáků

Vendula Chejlavová

V budově mateř. školy

IV. třída

23 žáků

Inge Faktorová

Ve staré budově

Celkem 124 žáků

Školní družina:

Školnici vykonává i v tomto roce s. Marie Brašnová a ve třídách, umístěných v budově mateřské školy, uklízí František Brašna. Při ZŠ zřízena školní družina, kde jako vychovatelka pracuje s. Vlasta Jankovičová a od druhého pololetí, od února 1987 byla zřízena druhá třída školní družiny, kde vychovatelku zastává s. Hana Nová ze Dvorce.

V důsledku tuhé a zdlouhavé zimy bylo nutné zatápět v kotelně budovy mateřské školy již v noci, aby obě budovy ZŠ i MŠ byly vyhřáty na požadovanou teplotu.

Mateřská škola:

V budově MŠ se zamezilo velkým tepelným ztrátám tím, že v celém objektu byl instalován kovotěs. K výuce dětí v MŠ přispělo pořízení nového klavíru pro výuku hudební výchovy. Všechny nejstarší děti absolvovaly plavecký výcvik v Plzni. Každý měsíc se všechny děti zúčastnily filmového představení v kině Nepomuk, 5 x divadelního představení pro děti v hotelu ve Dvorci. V květnu se děti zúčastnily veřejného vystoupení pěveckého souboru MŠ okresu Plzeň – jih, konaného v Dobřanech. Soubor vede s. Beránková, hudební doprovod s. Batovcová.

Během roku se zúčastnily děti několika výtvarných soutěží, dvakrát uspořádána výstava výtvarných a ručních prací. Ve škole uskutečněny dvě besídky pro rodiče ( k MDŽ a vánoční ) , v prosinci předvedeno rodičům ukázkové cvičení dětí, veřejně děti vystoupily při vítání občánků.

V červnu bylo vystaveno tablo dětí, které opouštějí mateřskou školu a přechází do 1. třídy ZŠ. V posledním týdnu před prázdninami připraven pestrý program, např. branná vycházka s hledáním pokladu, návštěva ZOO a jiné, v posledním dnu rozloučení s předškoláky, při kterém byla těmto podarována pěkná kniha od SRPŠ. Také v letošním roce pokračováno na úpravě prostranství kolem budovy.

Vysázeny okrasné dřeviny a keře, zabetonováno pískoviště, vchod do sklepa, průlezky, houpačky, skluzavka na školní zahradě, vyroben vláček pro děti z přírodního dřeva a tak děti v červnu s velkým nadšením uvítaly hry na zahradě – to byl pro děti nejlepší dárek k MDD.

Ve školním roce 1987/88 navštěvuje mateřskou školu 30 dětí. Ve funkci ředitelky pracuje Eva Beránková, jako učitelka Dagmar Batovcová, školnici zastává Marie Strolená, pracovnice JZD, jako topič a údržbář Jiří Běle. Mateřská škola má uzavřenou patronátní smlouvu s JZD Doubrava PO SSM. JZD zajišťuje veškerou dopravu dětí na kulturní akce a výlety, ale také ochotně vypomáhá svými mechanizačními prostředky při dokončovacích prací kolem budovy. Nadále je rozvíjena dobrá spolupráce mezi mateřskou a základní školou, což je prospěšné pro děti i pro práci školy.

Školní jídelna:

V roce 1987 pracovala ve funkci vedoucí školní jídelny s. Marie Křišťanová, důchodkyně. Ve funkci vedoucí kuchařky pracovala z počátku roku Jaroslava Jechurová ze Dvorce, zaměstnankyně JZD a po jejím odchodu na mateřskou dovolenou v únoru nastoupila do funkce vedoucí kuchařky Zdeňka Koubová, dále jako kuchařka pracuje Jana Třeštíková a do uvolněného místa nastoupila Miluše Velíšková, rovněž pracovnice JZD. Jako pomocná síla nadále pracuje důchodkyně Božena Růžičková.

Pionýrská organizace:

V roce 1987 pracovalo 12 oddílů, z toho 4 oddíly jisker, 3 oddíly mladších pionýrů, 2 oddíly starších pionýrů, 3 oddíly věkově smíšené. Po stránce odbornosti je jeden technický oddíl, zaměřený na modelářství při Svazarmu ve Dvorci, oddíl „Mladý požárník“ při SPO ve Vrčeni, jeden oddíl sportovní, jeden elektrotechnický a ostatní oddíly jsou všeobecné. Skupinovou vedoucí zastává nadále s. Vlasta Jankovičová. Jako oddíloví vedoucí pracují ve velké míře členové ZO SSM. Činnost pionýrské skupiny je velmi dobrá, kolektiv pionýrských pracovníků se pravidelně měsíčně schází, členové kolektivu se zúčastnili příslušného školení a absolvovali zkoušku III. KS. S dětmi připravují akce k významným výročím, jak již bylo uvedeno, pro maminky a ženy z patronátních závodů připravili dárečky k MDŽ, v dubnu uskutečnili brannou soutěž „O partyzánský samopal“ , dále uspořádali besedy u samovaru o Sovětském svazu v měsíci čsl. - sovětského přátelství, odpracovali brigádu v LPT Přebudov, odevzdali 1 740 kg papíru a hadrů, před vánočními svátky vyrobili a roznesli vánoční přání důchodcům, což bylo velmi milé.

Místní lidová knihovna:

Stav knihovního fondu k 31. 12. 1987:

Celkem 1 788 svazků – z toho společenskovědní 51, přírodovědecký 109, zemědělské 96, technické 52, ostatní naučné 150, krásné 1038, naučné do 14 let 52 a krásné do 14 let 240.

 • Registrovaných čtenářů = 60, z toho do 14 let = 12

 • Počet návštěvníku knihovny = 602

 • Počet docházejících periodik = 3

Výpůjčky celkem 3 114, z toho společenskovědní 58, přírodovědecké 61, zemědělské 48, technické 93, ostatní naučné 66, krásné 1985, pro děti naučné 128 a pro děti krásné 675.

Ze společenských organizací:

 

Svaz požární ochrany:

Členové ZO Svazu požární ochrany pracují dobře. V preventivní činnosti působí na občany, zejména na mládež. V letošním roce poprvé provedeny preventivní prohlídky dle nového zákona. Byla provedena evidence všech budov v obci. Dle této provádí SPO Vrčeň preventivní prohlídku ve 124 obytných budovách, ve 4 drobných provozovnách, v 8 rekreačních chatách, v hasičské zbrojnici a v knihovně. Cyklus preventivních prohlídek je nyní dvouletý. V roce 1987 ustaveny 2 prohlídkové skupiny, které provedly kontrolu v 54 obytných budovách, ve 4 drobných provozovnách a v 8 rekreačních chalupách. Bylo zjištěno 18 závad, které byly do měsíce září skutečně odstraněny. O budovy, které jsou majetkem JZD, pečuje v preventivní činnosti požární komise JZD.

SPO má 67 členů, z toho 9 žen. Výbor. schůzí konáno 9 s účastí 90% , což svědčí o tom, že všichni členové výboru mají zájem o dobrý chod celé ZO SPO. Ve Vrčeni se též konaly 4 okrskové schůze v roce. Zástupci organizace se zúčastňují všech akcí, které pořádá OV SPO (2 aktivy předsedů, dva dvoudenní velitelské dny, školení preventistů) . Členové SPO pomáhají zabezpečovat kulturní akce v obci, jak je již vpředu uvedeno. V květnových dnech donesli žáci kytičku k pomníčku J. Kovaříka v Nepomuku, aby tak uctili jeho památku. Na ukončení prázdnin pečou členové pro žáky – požárníky berana, což se dětem moc líbí.

Členové SPO vykonávají dobrou brigádnickou činnost: sběr a odvoz železného šrotu z Koutského vršku, další šrot připraven na pile u Růžičků, kde provedli demontáž parního kotle. Pomáhají našemu JZD při sběru kamene a slámy, zúčastnili se brigád při opravě pohostinství i při opravě veřejného osvětlení, kde provedli výměnu žárovek. Z činnosti vyplývá, že i když je v obci organizací nejstarší, patří stále mezi organizace nejaktivnější.

Socialistický svaz mládeže:

ZO Socialistického svazu mládeže vykazuje též dobrou a prospěšnou činnost. Mezi PO SSM a ZO SSM je uzavřena dohoda, dle které obě organizace spolupracují při výchově mladé generace. Že pracují dobře, o tom svědčí zápisy, uvedené v předcházejících stránkách kroniky. Předsedkyni zastává nyní Blanka Vaňková. Kromě již vpředu uvedených akcí uspořádali členství ZO SSM v březnu turnaj šachu, ve hře „Dáma“ a „Člověče nezlob se“ a také turnaj ve stolním tenise. V září se zúčastnili mírového pochodu okresem Plzeň – jih . K 70. výročí VŘSR a 65. výročí SSSR byla v okrese pořádána soutěž, které se naši mladí také zúčastnili a za toto obdrželi od okresní lidové knihovny v Přešticích 2 knihy. Pomáhají i v brigádnické činnosti : při brigádách NF odpracovali 45 hodin, při svých vlastních akcích 165 hodin, při ochraně životního prostředí 60 hodin, v říjnu se 6 členů ZO zúčastnilo brigády v lesním závodě Spálené Poříčí, kde odpracovali 24 hodin. Na Fond solidarity odeslali příspěvek ve výši 200 Kčs.

Československý červený kříž:

Členové ZO Československého červeného kříže vykonávají významnou činnost, především v získávání dárců krve a pečovatelskou službou. Tuto službu zajišťují Marie Chodorová, Tomáš Chodora, Anežka Šůsová, Marie Antonová – tito občané pečovali v uplynulém roce o 6 přestárlých do jejich odstěhování nebo úmrtí.

Český svaz žen:

Členky českého svazu za předsednictví s. Ludmily Peškové se podílejí při zabezpečování pořádaných kulturních akcí, pomáhají při brigádách NF, dbají o čistotu obce, provádí sběr druhotných surovin, při kterém odevzdaly 978 kg papíru, železa, textilu a také 370 kusů králičích kožek. Sbírají léčivé byliny (odevzdáno 4,12 kg sušených květů a 3 kg suš. listů) . V brigádnické činnosti odpracováno: na vlastních akcích 50 hodin, při úpravě životního a pracov. prostředí 604 hodin. Na fond solidarity odesláno 100 Kčs.

Dohlížecí výbor Jednoty:

dohlížecí výbor se pravidelně schází, pracuje dle programového plánu, řeší veškeré problémy jak v prodejně, tak v pohostinství na základě prováděných kontrol, které se provádí dvakrát do měsíce. Problémy v provozovnách: prodejna je v kritickém stavu, stropy jsou prohnilé, propadají se. Oprava prodejny by měla být provedena co nejrychleji. Do prodejny byl dán další mrazící pult a opravena chladící vitrina na uzeniny. V pohostinství dochází stále k velmi častému střídání vedoucích. Od 5/1 87 zastával funkci vedoucího Kos Svatopluk, od 1/8 Harangová Emilie ( pouze záskok ) , od 12/8 Podskalský Luboš, od 12/10 Maleček Marek, od 5/1 88 opět nový vedoucí, a to Kilburger Josef. Velkým nedostatkem v místním pohostinství je v zimních obdobích také vytápění schůzovní místnosti, tím nejsou vytvořeny podmínky pro konání schůzí.

Maloobchodní obrat v provozovnách:

 • Prodejna: plán 459 tisíc , skutečnost 462 654 Kčs

 • Pohostinství: plán 110 tisíc, skutečnost 79 409 Kčs

Členské schůze jsou konány dvakrát ročně. V roce 1987 byly 4 členům k sedmdesátinám předány dárkové balíčky, na závěr školního roku zakoupeny knihy pro nejlepší žáky základní školy. Pro přestárlé členy byly k vánočním svátkům předány dárkové balíčky.

Tělovýchovná jednota Sokol:

Hlavním úkolem tělovýchovných jednot dle směrnic OV ČSTV je rozvíjet činnost, ale zvláště věnovat pozornost mladé generaci, u které je předpoklad k vytvoření celoživotního návyku pohybové aktivity. Tot se v naší obci nedaří, činnost Sokola je na nízké úrovni, není tělocvična a ni cvičitelský kádr. V tomto roce při vybírání členských známek se stav členstva nadále snížil, a to z původních 25 na 18, z toho jsou 4 muži, 6 žen, 6 důchodců a 2 členové dorostu. V březnu 1987 uskutečněn lyžařský zájezd na Špičák a v listopadu na plavání do Plzně. Od OV ČSTV poskytnut finanční příspěvek na činnost ve výši 1008 Kčs, z toho poskytnuto 1000 Kčs odboru ledního hokeje. Další příspěvek ve výši 3700 Kčs, poskytnutý OV ČSTV, je plánován na oplocení hřiště a doskočiště. V letošním roce prodloužena smlouva o pronajmutí hřiště od s. Fialy z č. 20 na dalších 15 let. Hřiště využívá škola a místní mládež zde neorganizovaně sportuje.

Odbor ledního hokeje: v sezoně 1986 – 87 obsadil v soutěži 5. místo. Již tehdy se projevoval nedostatek hráčů a nedostatečná tréninková příprava. Tento nedostatek se ještě výrazněji projevil v sezoně 1987 – 88. Není kde trénovat, na zimním stadionu v Klatovech se nepodařilo zajistit ani hodinu tréninku, průběh letošní zimy neumožňuje trénovat ani na rybníce – prostě led není. Je velkým nedostatkem, že na okrese Plzeň – jih není nikde umělý led. Dalším nedostatkem je i to, že oddíl ledního hokeje nemá trenéra, což je znát i na disciplíně hráčů.

Včelaři:

ZO včelařů měla v roce 1987 65 včelařů, kteří chovali 420 včelstev. Tento rok nebyl pro včelaře příznivý. Dlouhá zima způsobila velký úhyn včelstev. Ani léto se nevydařilo, takže med nebyl žádný. Činnost organizace byla přesto dobrá. Byl uskutečněn včelařský ples v Čečovicích s bohatou tombolou krásně zdobeného medového pečiv, dále kury zužitkování medu v domácnosti a 2 odborné přednášky. Včelaři uspořádali zájezd do přírodního divadla v Českém Krumlově, který se všem líbil a někteří včelaři navštívili i pražskou včelařskou výstavu.

Myslivecké sdružení Štědrý:

Členská základna mysliveckého sdružení „Štědrý“ Vrčeň dle stavu k 31. 12. 1987 = 32 členů.

Na výroční členské schůzi zvolen na pětileté funkční období výbor v tomto složení:

 • předseda: MVDr. Máňovec Otomar, Vrčeň

 • místopředseda : Markvart Vladislav, Plzeň

 • mysl. hospodář : Sládek Jaroslav, Srby

 • kulturní referent: Půta Václav, Plzeň

 • jednatel : Vaněk Josef, Sedliště

 • pokladník: Erhard Jaroslav, Plzeň

 • střelecký referent: Kolář Václav, Sedliště

 • kymologický refernt: Kadlec Václav, Měrčín

 • Revizní komise: Michálek Pavel, Nepomuk

 • Noháček Jaroslav, Sedliště

 • Holý Václav, Sedliště

Odlov zvěře: Odstřel

V roce 1986

V roce 1987

Jelen

1

2

Srnčí

73

40

Divoká prasata

8

8

Zajíc

37

24

Bažant

105

98

Liška

16

18

Káně

6

4

Jestřáb

2

2

Vrána

12

10

Straka

8

5

Kuna

3

4

Tchoř

4

3

Odchyt v roce 1986:

Zajíc plán 12, odesláno 13

Odchyt v roce 1987:

Zajíc plán 10, odesláno 12

V červnu uspořádán tradiční „Dětský den“ v prostoru bažantnice. K červnu „Měsíci myslivosti“ na návrh MS „Štědrý“ uděleno OV ČMS Plzeň – jih s. Mareškovi Mil. a Kolářovi V. čestné uznání. Člen Jaroslav Sládek obdržel na návrh OV ČMS Plzeň – jih od ÚV ČMS zlatý odznak a I. stupeň za zásluhy o socialistickou myslivost.

Na celookresní chovatelské přehlídce trofejí v květnu v Blovicích mělo naše MS jeden primát, a to nejsilnější srnčí trofej, ulovenou v polesí Štědrý, která má dle mezinárodní bodovací soustavy CIC hodnota stříbrné medaile. Lovcem byl opět Jaroslav Sládek ze Srb. Prozatím na okrese Plzeň – jih uděleny 3 stříbrné medaile a zlatá žádná. V roce 1987 budováno naše myslivecké zařízení – klubovna v bývalém kamenolomu v Srbech. 14. 7. 1984 byla stavba vyměřena a vykolíkována, 15. 7. 1984 započato kopání základů, 23. 5. 1987 dokončeno omítnutí, 6. 6. 1987 prováděn břízolit. Slavnostní otevření bylo provedeno po honu dne 7. 11. 1987. Kapacita zasedací (společenské) místnosti je 50 osob. V klubovně je vybudováno kompletní sociální zařízení, vodárna a vybavená kuchyňka.

Jednotné zemědělské družstvo „Doubrava“:

Rok 1987 v rostlinné výrobě přinesl dobré výsledky v produkci, ale méně spokojenosti s čerpáním mater. nákladů ( hlavně náhradních dílů, pohonných hmot, energie ).

Rostlinná výroba:

Hrubá produkce rostlinné výroby: plán 17 362 tisíc, skut. 16 866 tisíc = 97%

 • Obiloviny celkem : plán 4 635. 4 t , skut. 4 100, 3 t = 88%

 • Brambory : plán 3 560 t , skut. 3 600 t = 101 %

 • Seno : plán 1 803 t , skut. 1 751. 2 t = 97%

 • Senáž : plán 3 915 t , skut. 5 192. 8 t = 133%

 • Siláž : plán 4 935 t , skut. 7 114. 8 t = 144%

 • Zelená píce : plán 11 943 t , skut. 12 799 t = 107%

Hektarové výnosy: Plán: Skutečnost:

 • Obiloviny 4, 72 t/ ha 4,17 t / ha = 88%

 • Brambory 19,78 t/ ha 20 t/ ha = 101%

 • Seno z luk 3, 74 t/ ha 4,16 t/ ha = 111%

 • Pícniny v sušině 4, 20 t/ ha 5, 20 t/ ha = 124%

 • Kukuřice v zeleném 36,15 t/ ha 47,35 t/ ha = 131%

Obilniny vysety na 983 ha. Výroba splněna jen 88%, ale vysoká kvalita ( většina produkce byla prodána jako potravinářské obilí za vyšší ceny ) , spolu s úhradou výpadku vlivem nepříznivého počasí od České státní pojišťovny zajistila splnění a překročení finančního plánu obilovin. I přes splnění na 88% je výnos 4,17t/ha třetí nejvyšší v historii družstva.

Brambory byly vysázeny na 180 ha ; splněním na 101% byla překročena dodávka sadby a průmysl. brambor. Výnos byl o 4, 7 t/ ha vyšší než v roce 1986.

Pícniny: plán splněn na 120% i přes to, že část trávy z prvé seče luk byla odnesena a znehodnocena záplavami. Kvalita není vlivem klimatických podmínek hlavně u senáží moc dobrá, ale v okresním měřítku se řadí naše JZD do lepší poloviny. Na 15 ha byla pěstována léčivá rostlina ostropestřec mariánský, která přinesla finanční efekt 150 tisíc Kčs, tj. 10 tisíc / 1 ha , což je 10 x více než v obilí. V roce 1987 spotřebováno celkem 638 t hnojiv NPK , tj. na 1 ha zemské půdy 266 kg.

O tom , že byl rok 1987 v rostlinné výrobě úspěšný, svědčí umístění v okresní soutěži ve výrobě a kvalitě pícnin na 2. místě a v soutěži agronomických služeb také na 2. místě.

Živočišná výroba:

Mléko: celkem prodej v tis. l. : plán skuteč. % dojivost ks/ den

z toho kravín Klášter 248 225 91 8, 98

Sedliště 456 463 102 11, 98

Srby 298 301 101 10, 04

Vrčeň 338 322 95 9, 85

Dvorec 324 264 81 8, 28

Víska 378 347 92 9, 86

Třebčice 378 373 99 10, 72

Pochvalu zaslouží kravíny v Sedlišti a v Srbech s celou dodávkou mléka v I. jakosti ; rovněž Třebčice , kde měli pouze jednu měsíční dodávku ve 2. jakosti. Realizační cena za 1 l mléka = 3, 96 Kčs.

Plán/skutečnost %:

Prodej skotu 445, 5 t/450,6 t 101

Realizační cena za 1 kg 22, 77 Kčs/23, 29 Kčs 102

Prodej brojlerů 320 t 325, 2 t 102

Real. cena za 1 kg 16, 70 Kčs 16, 60 Kčs 99

Prodej krůt 150 t 147, 2 t 98

Real. cena za 1 kg 22, 60 Kčs 22, 65 Kčs 100

Celkově: výroba mléka nedosáhla plánované výše; proti skutečnosti roku 1986 je vykázán pokles ve výrobě, došlo také k dalšímu výraznému užitkovému poklesu v chovu dojnic, dosažená užitkovost 3 676 l na dojnici a rok, tj. meziroční pokles užitkovosti o 251 l na dojnici a rok. Spotřeba jádra na 1 l mléka je v průměru 0, 26kg. Velkým problémem jsou ztráty telat, tyto se pohybují podle jednotlivých kravínů v rozmezí 4 až 24% z narozených!

Mechanizace:

Mechanizační prostředky jsou jedním z rozhodujících článků ve všech výrobních úsecích JZD, bez mechanizace se v dnešních podmínkách velkovýroby družstvo neobejde. Na nákup, opravu a údržbu strojního parku jsou ročně vynakládány značné finanční částky. V roce 1987 bylo nakoupeno nových strojů za 2,442 544 Kčs , tím byl plán 2 100 000 překročen téměř o 350 tisíc Kčs. Byl značně obnoven traktorový park. Nutno však zamyslet se nad vysokou spotřebou náhradních dílů (spotřeba proti plánů vyšší o 809 tisíc Kčs ).

Toto ukazuje na nedobrý vztah pracovníků k veřejným hodnotám. Velká poruchovost se projevovala i u kombajnů v průběhu žní, takže nejen počasí, ale i poruchovost brzdila postup žňových prací. Sklizeň brambor probíhala plynule, vyorávače jsou sice zastaralé, jiné se však nevyrábí. Jeví se nutnost sklízet brambory kombinovanými sklízeči na všech dostupných plochách, čímž by se sklizeň urychlila i zlevnila. Nejlépe proběhla sklizeň silážní kukuřice, prakticky v polovičním čase proti uplynulému roku. Ke zrychlení přispělo značnou měrou zavedení progresivní formy odměňování. Proti roku 1986 stoupla spotřeba motorové nafty, téměř o 20 t. Vzhledem k tomu, že byly dány do provozu moderní traktory s nízkou měrnou spotřebou, nesvědčí tato skutečnost o dobré hospodárnosti. Značný nárůst se také projevil ve spotřebě elektrické energie.

Stavební činnosti:

Objem investice v roce 1987 celkem 5 090 tis., z toho stavební práce 2 775 tis., investice strojní 2 315 tisíc.

Investice:

Investiční akce „Seník Vrčeň“ , kde byly ještě prováděny drobné dokončovací práce a úpravy, byla v termínu zařazena do provozu. Takže tomu bylo i u vybudovaných garáží na střed. Vrčeň. V roce 1987 byla provedena výstavba víceúčelového seníku na středisku Mohelnice o celkové hodnotě díla 2 014 tisíc Kčs. V průběhu roku zařazena do plánu a také zahájena výstavba krytého hnojiště ve středisku Vrčeň, její dokončení přechází do roku 1988. Celková hodnota této investice bude činit 2 100 tisíc Kčs.

Stavební údržby a opravy prováděny: úprava bývalého teletníku ve Dvorci na výkrmu drůbeže (není ještě dokončeno) , přístavba volného ustájení Dvorce ( provedena konstrukce a zastřešení, vybudován krmní žlab, zábrany a odvedení dešťových srážek ) , dále provedena kolna na slámu a píci u teletníku ve Dvorci. V objektu přidružené výroby prováděny opravy omítek a štítové zdi, ve stájích živočišné výroby zateplení, odstraněny požární závady a zkolaudování nové sušky ve Vrčeni, zvětšení průjezdů a ubourání žlabů v kravíně Dvorce, osazení žlabů a svodů na severní straně seníku Klášter, provedena přístavba nové mléčnice v kravíně Víska, provedena oprava komínu a střešního pláště na středisku rostlinné výroby v Mohelnici ; v kravíně Třebčice provedena výměna venkovního vodovodního vedení ze studny, na pile ve Vrčeni úprava a zastřešení bývalé kotelny, v dílně Sedliště překrytí skladu ND a úprava výdejny ve skladu.

Přidružená výroba:

Středisko přidružené výroby se s výrobou mikrotenových sáčků úspěšně vyrovnalo – docílené tržby v objemu 8, 020 tisíc činí 106% z plánu. Pracovnice přidružené výroby (celkový počet těchto je 47) pomáhaly zvýšenou měrou v rostlinné výrobě. Také u střediska přidružené výroby byly čerpány vyšší náklady proti plánu, zejména materiálové, což mělo za důsledek nesplnění plánované produktivity a hospodářského výsledku, jako tomu bylo i u ostatních – hlavních středisek JZD.

Hospodářské výsledky:

Ekonomické ukazatele JZD: v tis. Kčs :

Plán

Skutečnost

% plnění

Hrubá zem. produkce

39089

37950

97

Z toho produkce rostl. výroby

17362

16866

97

Z toho produkce živ. výroby

21727

21084

97

Tržby z výrobní činnosti

50349

52068

103

Výkony a mimoř. výnosy

50254

51502

102

Náklady celkem

46047

50905

111

Mzdové náklady + OON

8884

9112

103

Upravené vlastní výkony

20459

16792

82

Pracovníci - osob

304

328

108

Průměr. roč. výdělek v Kčs

31326

29033

93

Průměr. měsíční výdělek

2610

2419

93

Bilanční zisk

4207

597

14

Z uvedených ukazatelů vyplývá, že hluboké nesplnění hospodářského výsledku bylo způsobeno vysokým překročením nákladů, zejména materiálových ( překročení u nakoupených osev, sadby o 447 tisíc, hnojiva o 109 tisíc , nakoupená krmiva o 280 tisíc , u náhradních dílů ke strojům vyšší spotřeba o 809 tisíc , nákup stavebního materiálu o 282 tisíc i jiné, byly překročeny i ostatní náklady mater. povahy, mzdové náklady i ostatní finanční náklady.

Vyznamenaní pracovníci JZD:

Za rok 1987 byla udělena tato vyznamenání: krajské vyznamenání „Vzorný pracovník zemědělství“ s. Palacké Marii, narozené 10. 3. 1947, Sedliště 5 – ošetřovatelka dojnic, krajské vyznamenání „Zasloužilý pracovník zemědělství“ s. Maškovi Miloslavu, narozenému 13. 6. 1927, Mohelnice 11 – samostatný zootechnik, „Vítěz socialistické soutěže“ - toto ocenění převzal s. Mašek František , narozený 23.9. 1945 , Tojice 3 .

Kulturní činnost:

Kromě zájezdů, které již byly vpředu uvedeny, zabezpečuje kulturní komise pro své pracovníky vstupenky na pořady, zabezpečované kulturním střediskem v Nepomuku, které jsou konány v hotelu ve Dvorci a při nichž účinkují známí herci, zpěváci i oblíbené hudební soubory. Takových pořadů bylo 11 a zúčastnilo se jich 465 osob. Kromě toho se 36 osob zúčastnilo rekreace domácí, 6 dětí bylo v pionýrském táboře a 1 osobě poskytnuta zahraniční rekreace.

Co říci k závěru?

Vše dobré, až na hospodárnost. Výsledky letošního roku budou ještě velkým poučením do roků příštích.

A proto:

Mnoho zdaru všem pracovníkům JZD při zabezpečování úkolů ve všech oblastech plánu i na všech úsecích!

Z obce Sedliště:

V Sedlišti pracuje občanský výbor za předsednictví J. Noháčka a 3 společenské oraganizace: DV Jednota, Svazarm a ZO Svazu požární ochrany.

Z činnosti:

22/1 bylo uskutečněno školení civil. obrany za účasti 42 občanů.

Svaz požární ochrany:

SPO:

31/1 byl spolu se Svazarmem uspořádán dětský karneval a téhož dne maškarní bál.

14/3 uspořádali členové SPO pro ženy pěknou oslavu MDŽ, při které vystoupili v recitačním pásmu pionýři ze ZŠ Vrčeň.

30/5 se zúčastnila 2 družstva požárníků okrskové soutěže v Srbech.

18/7 se zúčastnili mladí požárníci okrskové soutěže v Nových Mitrovicích a také letní mírové slavnosti v Železném Újezdě.

30/10 uspořádali členové SPO taneční zábavu v Železném Újezdě.

Svazarm:

Členové ZO Svazarmu uskutečnili v březnu Sokolovský závod v branné zdatnosti, kde soutěžilo 9 členů.

Dále se zúčastnili:

v březnu dukelského závodu branné zdatnosti ve Stodě (11 členů), Dukelského závodu branné zdatnosti v Blovicích (9 člen ) , střelecké soutěže vzduchovkou ve Šťáhlavech (9 členů) , střelecké soutěže malorážkou v Dobřanech (10 členů).

13/11 bylo uspořádáno školení řidičů (účast 35 občanů).

DV Jednoty:

Členové DV Jednoty uspořádali:

18/4 pouťovou taneční zábavu v Sedlišti, v prosinci mikulášskou nadílku pro děti.

V roce 1987 zemřel sedlišťský chalupář p. Soška ve věku 52 let.

Z obce Tojice:

V obci Tojice pracuje občanský výbor za předsednictví K. Nohy. Ze společenských organizací zde aktivně pracuje dohlížecí výbor Jednoty a Svaz požární ochrany.

Dohlížecí výbor Jednoty:

Členové této společenské organizace odpracovali 50 hodin brigádnicky v neinvestiční části akce „Z“, 80 hodin , při úpravách životního prostředí a v péči o zeleň, 50 hodin při zemědělských pracích, sklidili 50q sena, pro prodejnu zajistili 10m ( krychlových ) dřeva na otop. Odevzdali 300 kg papíru, 300 kg železa a 200 kusů králičích kožek. K mezinárodnímu dni dětí uspořádali táborák a pro děti zajistili občerstvení. Také uskutečnili návštěvu u 10 důchodců.

Svaz požární ochrany:

Zo Svazu požární ochrany Tojice je hodnocena kladně. Zvláště mladí členové, kteří jsou zařazeni v požárním družstvu, dosahují při soutěžích nejlepších výsledků. Někteří starší členové však projevují malou aktivitu. Preventivní prohlídky byly provedeny v prvé etapě v březnu, a to v počtu 25 ze 45 obytných budov a ve dvou ze třech rekreačních objektů. Žádné závady nebyly zjištěny. Závazek na údržbu požární techniky ve výši 150 hodin byl splněn. Členové ZO SPO mají v užívání staré vozidlo, které každý rok připravují k technické prohlídce, takže jak opravě auta, tak i staré požární stříkačce musí věnovat hodně hodin práce. V brigádnických hodinách byl závazek 200 hodin na zvelebení životního prostředí překročen. Byla vyčištěna vodoteč ve spodní části obce, na návsi vyčištěny rigoly, kde převážně pracovali Mašek František a Balík Josef. Při jarním úklidu ořezány lípy, a upraven prostor před pomníkem padlých na návsi. Byla provedena údržba a rozšíření veřejného osvětlení. Pro zlepšení informací občanů, prodlouženo vedení místního rozhlasu a přidán jeden reproduktor v krajní části obce. Ve sběru železného šrotu uvedeno 10q dle závazku, avšak další část šrotu leží připravena a Kovošrot tento i přes urgence neodvezl. Příjem za sběr šrotu je totiž jediným zdrojem příjmu do pokladny. V posledních letech byla v Tojicích provedena nástavba a přístavba u 2 rodinných domků (K. Hohy a Svobody), v roce 1987 dokončena stavba nového rodinného domku M. Jirky a v současné době je přestavován rodinný domek V. Skaly.

Závěrem:

Bilancujeme – li rok 1987, je nesporné, že tento rok bude zapsán v historii jako rok přelomu v situaci ve světě : podařilo se zatavit stupňování mezinárodního napětí, sovětsko-americkou schůzkou na nejvyšší úrovni položeny solidní základy pro upevnění mezinárodní bezpečnosti, pro rozvoj mírových vztahů mezi státy odlišného společenského zřízení.

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

eva dittertová

středa, 7. únor 2018
23:31

naprosto dokonale psaná místní kronika


Napsal: eva dittertová [Odpovědět]