verze pro tisk

Rok 1988

17. březen 2015

Nový rok 1988 byl již tradičně zahájen novoročním projevem presidenta ČSSR Gustava Husáka. Čas plyne – čtyřicet či sedmdesát let – toť jistě dost dlouhá doba v životě jedné generace, ale i ve vývoji tak složitého společenského systému jako je stát. Rok 1988 je zvláště bohatý na významná výročí, vzpomíná se na 40. výročí Vítězného února 1948, 50 let hrůzostrašného Mnichova, 20 let politické krize v srpnu 1968, 70. výročí vzniku československého státu v říjnu 1918 i 20. výročí federativního uspořádání ČSSR. Při těchto výročích si budeme připomínat mezníky, kterými náš stát prošel, musíme posuzovat, z čeho pramení úspěchy, ale zamýšlet se i nad příčinami vzniklých nedostatků a chyb.

 

Události ze světa:

Obě velmoci, jak SSSR, tak USA, pozvedly v letošním roce vzájemné vztahy a začaly obnovovat mosty k vzájemné důvěře.

29/5 přiletěl americký president Ronald Reagan z Moskvy na svou čtvrtou schůzku s generálním tajemníkem ÚV KSSS Michailem Gorbačovem. 1/10 uvolnil sovětský parlament na vlastní žádost z funkce dosavadního předsedy presidia Nejvyššího sovětu SSSR Andreje Gromyka a na jeho místo zvolil Michaila Gorbačova.

8/11 proběhly ve Spojených státech amerických volby, na kterých byl novým presidentem USA zvolen 64 letý George Busch.

7/12 navštívil Michail Gorbačov USA a promluvil na valném shromáždění OSN. Jeho projev byl hodnocen jako historický a převratný a svědčil o velkých cílech sovětské politiky, bezpečnosti, spolupráci, demokracii, odzbrojení. Oznámil jednostranné snížení stavu sovětských ozbrojených sil, jakož i omezení objemu zbraní.

7/12 postihlo horskou oblast sovětské Arménie silné zemětřesení, nejsilnější za posledních 80 let. Do Arménie proudí pomoc z celého Sovětského svazu i mnoha zemí světa. Tato šokující zpráva přiměla Michaila Gorbačova k tomu, že hned po prvém dnu pobytu v USA se navrátil do své vlasti.

Z naší vlasti:

3/2 při společném zasedání ÚV NF ČSSR, ČSR a SSR byla posouzena žádost G. Husáka o uvolnění z funkce předsedy ÚV NF ČSSR, člena předsednictva a pléna ÚV NF ČSSR. Žádosti bylo vyhověno a do těchto funkcí zvolen M. Jakeš.

V měsíci únoru probíhaly v celé naší vlasti aktivy a zasedání při příležitosti 40. výročí vzniku SČSP. 25/2 započato v Hranicích na Moravě s odsunem sovětských raket kratšího doletu.

21/4 jmenoval president ČSSR Gustáv Husák dle ústavního zákona o československou federaci na návrh ÚV KSČ a předsednictví ÚV NF ČSSR novou vládu ČSSR.

14 až 16/6 schválili poslanci Sněmovny lidu a Sněmovny národů FS ČSSR vládní návrhy prvních devíti zákonů: o státním podniku, o zemědělském družstevnictví, o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictvím, o sociálním zabezpečení a změnách v nemocenském pojištění, dále novelizace zákonů o užívání půdy a jiného zemědělského majetku, hospodářského zákoníku, hosp. arbitráži a hospod. stycích se zahraničím.

26/8 otevřena v Praze světová výstava poštovních známek Praga 88. Ukončena byla 4. 9. vypuštěním 1000 poštovních holubů před Sjezdovým palácem na znamení poselství míru všem národům.

21/9 přijalo předsednictvo Federativní shromáždění ČSSR zákonné opatření, kterým se 28. říjen – výroční den vzniku Československého státu, stává s okamžitou platností státním svátkem.

6/10 projednán ve vládě návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce.

10/10 1988 podal předseda vlády ČSSR Lubomír Štrougal demisi. Dne 11. 10. 1988 oznámila vláda ČSSR presidentu G. Husákovi, že se rozhodla odstoupit a podal demisi. President republiky demisi přijal a dne 12. 10. 1988 jmenoval novou vládu ČSSR, v jejímž čele stanul Ladislav Adamec. Také v české a slovenské vládě došlo ke změnám : předsedou české vlády se stal František Pitra za odstoupeného L. Adamce, na Slovensku za odstoupeného P. Colotku jmenován předsedou slovenské vlády Ivan Knotek.

Ve dnech 10 až 11. 10. 1988 se konalo na zcela zaplněném a svátečně vyzdobeném Václavském náměstí v Praze mohutné slavnostní shromáždění pracujících a mládeže hlavního města a Středočeského kraje při příležitosti 70. výročí vzniku Československé republiky a 20. výročí čs. federace. Dne 28/10 při příležitosti 40. výročí vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv došlo na Václavském náměstí v Praze ke shromáždění lidu, které bylo sice povoleno, avšak při tomto shromáždění došlo ke zneužití účastníků srazu pro politickou provokaci. Toto chování pobouřilo poctivé občany a vlastence a z ohlasů vyznělo jediné: „Republiku si rozvracet nedáme!“

Dne 10/12 se uskutečnilo ve Sjezdovém paláci Parku kultury a oddechu shromáždění čsl. občanů při příležitosti 40. výročí vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv.

Dne 8/12 přicestoval do naší země na dvoudenní návštěvu francouzský president Francois Mitterrand. Byla to první oficiální návštěva nejvyššího francouzského představitele v naší zemi od vzniku, samostatného Československa.

Za uplynulý rok vyšly po celonárodní diskusi nové zákony, řada podniků začala pracovat dle nových pravidel, i když celostátně má být přestavba uplatněna od 1. 1. 1990.

Podle vydané zprávy Federálního statistického úřadu o výsledcích za rok 1988 se vývoj v některých oblastech ekonomiky nadále zlepšil (daří se realizovat program sociální politiky, urychlila se dynamika růstu vytvořeného národního důchodu o 3%, objem produkce odpovídal záměrům plánu, avšak sortiment a kvalita neodpovídala potřebám obyvatelstva, což prohloubilo problémy v odběratelsko-dodavatelských vztazích). Zvláště výrazně se tento problém přenesl do vnitřního trhu, kde růstu poptávky, ovlivněné vyšším růstem peněžních příjmů obyvatelstva, neodpovídal vývoj nabídky, zejména v průmyslovém zboží (na trhu je nedostatek zvláště barevných televizorů, mrazniček, videorekordérů, osobních automobilů).

Projevil se pokles ve využití výrobních fondů a zásady opět zhruba o 10 miliard Kčs vzrostly, i když plán počítal s poklesem. Průměrná měsíční mzda se zvýšila o 2,3% a dosáhla 3140 Kčs. Nejvíce investičních prostředků vloženo do zemědělství. Nadále vázne výstavba a modernizace bytů. Počet pracovníků v národním hospodářství dosáhl 7,843 tisíc. Celkový počet obyvatel k 31. 12. 1988 dosáhl celkem 15, 624 tisíc osob, z toho v ČSR 10, 360 tisíc obyvatel.

Z činnosti Místního národního výboru:

Hlavní pozornost byla věnována zajišťování zdrojů vody pro plánovaný vodovod. Po provedení vrtů v roce 1986 bylo konstatováno, že v této oblasti není dostatek spodní vody, která by mohla být využita k zásobování obce. Proto bylo vybudováno 6 studní na jihozápadním svahu Štědrého v části Vosejný. Studny byly vybudovány ve spolupráci s JZD a brigádnickou prací v celkových nákladech 50 tisíc Kčs. Využitelnost studní je 1,1 l / sec. velmi kvalitní vody, která je vhodná pro veřejné zásobování bez úpravy. Ve dvou zdrojích je voda vhodná i pro kojence, kde jsou normy na kvalitu velmi přísné.

Po celkovém zhodnocení bylo zadáno provedení projektové dokumentace na vodovod u podniku ZVAK Plzeň zásobování vodou a kanalizace) a dle smlouvy dokončena v roce 1989. Je předpoklad, že v roce 1991 se stavba části vodovodu bude realizovat. Mezi MNV a podnikem ZVAK není jednotný názor na vedení tras vodovodu a jejich umístění v terénu. V prvé části plánovaného vodovodu by měla být zásobována nová výstavba, MŠ, ZŠ a i jídelna JZD.

Členové Svazu požární ochrany provedli opravu střechy autobusové čekárny – náklady materiálu 2 tisíce Kčs. MNV převzal opravu Jednoty, tj. přebudování prodejny, která byla v havarijním stavu, adaptaci bytu a vybudování septiku; předpokládané náklady této akce činí 300 tisíc. V říjnu bylo s opravou započato, dokončená má být do konce května 1989. V budově MNV byla provedena rekonstrukce elektrických rozvodů a instalována akumulační kamna v celkových nákladech 25 tisíc Kčs.

V prostoru obce „Na drahách“ byla část potoka, kde docházelo při povodních k rozlévání vody a podmílání cesty, vybagrována a rozšířena a provedena celková úprava toku. Rovněž provedena oprava dřevěného mostu.

Z důvodu, že se stále zhoršuje kvalita vody pro mateřskou i základní školu, bylo vyklizeno ochranné pásmo kolem studní, vyhloubeny odvodňovací strouhy na pozemku a obnoveno ohrazení. Vedení JZD by si mělo uvědomit, že z těchto zdrojů je zásobováno 160 dětí v ZŠ a MŠ, jejich pracovníci v bytovkách a jídelna JZD, mělo by projevit větší zodpovědnost ke zdraví dětí i občanů a omezit chemické hnojení a ošetřování kultur v celé oblasti a tak přispět ke zlepšení kvality vody.

A jak šly měsíce...

Leden

Lednové počasí celkově mírné, v prvé dekádě s průměrnou denní teplotou 7°C, ve druhé dekádě mírné ranní mrazíky (od -2°C do -5°C) , ve třetí dekádě kolem 0, v posledních lednových dnech 4°C, sníh padal 11/1 (5cm) a 22/1 napadlo 7cm sněhu, který se však brzy ztrácel vlivem poměrně častých drobných dešťů. Ve dnech 6. a 7/1 a 26. a 27/1 bylo krásně, slunečno, s teplotami až 12°C. Měsíc leden se spíše podobal jarnímu měsíci: teplotně abnormální, srážkově podnormální.

Akce:

23/1 byl uspořádán velmi pěkný večírek pro důchodce, při kterém velmi obsáhle vyprávěl s. uč. Křišťan o historii Vrčeně. Při této akci vystoupilo 16 dětí z mateřské školy s pásmem písní a tanečníků a několik pionýrů s pásmem recitace a zpěvu. Pro večírek si ženy – důchodkyně připravily pohoštění, k tanci vyhrávala místní kapela „Kvítko“. Zúčastnilo se 123 občanů.

Únor

Ani únorové dny nám nepřipomínají zimu. Ranní teploty na 0 nebo mírně pod nulou, denní teploty cca 5°C až 7°C, někdy i více. Jehnědy jsou rozkvetlé, narcisky i jiné jarní květinky se tlačí ze země. Je bez sněhu, občas dešťové přeháňky. Zvláště 4/2 bylo překrásně, na slunci dosahovala teplota i 20°C. Dne 8/2 večer začal padat sníh, silný prudký vítr přinesl sněhovou vánici, bylo až strašidelně, každou chvíli poruchy v elektrickém osvětlení. Napadlo cca 3cm sněhu, tento však v příštím dnu roztál. Další dny opět pěkné, trochu sněhu napadlo až 17/2 a pak 20/2 (cca 4 cm), do konce měsíce občas sněhové přeháňky, 28/2 silná fujavice se sněhem. V závěru měsíce (= 29/2 – tento rok je přestupný) celý den teploty kolem 0, avšak foukal mrazivý vítr.

Akce:

14/2 byl uspořádán tělovýchovnou jednotou Sokol zájezd na Špičák za lyžováním. Byl překrásný den.

17/2 konána výroční schůze Sokola

24/2 uskutečněna Osvětovou besedou ve spolupráci se ZŠ Vrčeň relace do místního rozhlasu při příležitosti 40. výročí Vítězného února. S. uč. Křišťan ve svém projevu připomněl vítězství československého pracujícího lidu nad buržoasií. Připomněl události jednotlivých únorových dnů, které přinesly definitivní porážku buržoasie a vítězství socialistické revoluce, události, které rozhodujícím způsobem ovlivnily další vývoj v Československé republice a jež položily základy k budování socialismu v naší vlasti. Žáci základní školy doplnili projev velmi pěkně připraveným pásmem písní a veršů, vhodným k únorovým událostem.

26/2 při členské schůzi KSČ bylo významných únorových událostí rovněž vzpomenuto.

28/2 byl opět tělovýchovnou jednotou Sokol uspořádán autobusový zájezd na Špičák za sněhem a sportem. Tentokrát počasí nepřálo, mrazivý vítr ( -8°C ) vytvářel na sjezdařské dráze obrovské víry, do obličeje padal prudký sníh. Děti se však nevzdaly, lyžovaly, bobovaly i sáňkovaly.

Březen

Březnové ranní teploty v prvé i druhé dekádě se pohybují ponejvíce kolem nuly nebo mírně pod nulou, v některých dnech však teplota klesá i na -6°C až – 10°C. Denní teploty mírně nad nulou. Od počátku měsíce časté sněhové přeháňky, od 7. - 15/3 sněžilo denně toho dne naměřeno 17cm sněhu) - teprve nyní nastalo pravé zimní počasí. 16/3 drobně prší a sníh začal tát. 19/3 ještě ráno mrzlo, přes den jasno a pěkně a od 23/3 jsou ranní teploty již nad nulou, občas dešťové přeháňky. 23/3 již stoupá voda v potoce, rybníce i v řece a voda je rozlita po lukách po obou stranách Úslavy až ke mlýnu k Barochům. Pršelo i v následujících dnech, na všech tocích jsou hlášeny velké záplavy, hladiny řek abnormálně stouply.

Akce:

4/3 konána výroční schůze JZD Doubrava v hotelu Dvorec.

5/3 pořádala ZO ČSŽ společenský ples. Při tomto zdařilém plese hrála hudba Impuls a ženy současně oslavily svůj svátek – MDŽ. Ples byl pořádán ve spolupráci s mládežníky, kteří velice pomohli při přípravě sálu, přispěním do tomboly, ale také svou hojnou účastí.

Duben

Ranní teploty kolem 5 až 8°C, přes den i občas 12°C; dne 7/4 bylo přes den 18°C , 11. a 12/4 až 20°C. Dne 13/4 se ochladilo, pršelo a bylo větrno. Ve dnech 14. a 15. 4. se znovu objevily ranní mrazíky. Od 16/4 pěkné slunečné a teplé počasí (16 – 20°C), 19/4 dokonce teplota 23°C ve stínu. Od 23. - 26/4 znovu mrazíky, přes den sice slunečno, ale chladno vlivem silných studených větrů. Až poslední dubnové dny byly teplejší (15 – 18°C).

Velikonoční zvyky:

na počátek měsíce dubna připadly v tomto roce velikonoční svátky. Od Zeleného čtvrtka ( 31/3 ) přes Velký pátek a ještě na Bílou sobotu (2/4) ozývalo se v naší i v sousedních obcích tradiční velikonoční křístání dětí místo zvonů) . Toto je největší radostí o těchto svátcích jara. Na Bílou sobotu přichází celé skupiny křístajících dětí od chalupy k chalupě a zpívají tuto velikonoční koledu:

„I ty nezbedný Jidáši, cos to učinil,

že jsi svého mistra Židům vyzradil,

za to budeš míti v pekle hořeti,

Luciperům ďáblům tam budeš sloužiti.

A ty kluci Židi vykopali jámu Ježíši pánu,

Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota.

Na Zelený čtvrtek Ježíše jali,

na Velký pátek ho křižovali,

na Bílou sobotu do hrobu dali.“

 

„Hody, hody , doprovody, dejte vejce malovaný,

nemáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,

slepička Vám snese v koutku, na zeleným

proutku, jiný.“

Odměnou dostanou velikonoční vajíčka, někde již malovaná, jinde bílá syrová nebo i peníze. O pomlázku se pak děti dělí podle zásluhy při křístání. Organizaci této dětské akce zabezpečují nejstarší děti.

Akce:

15/4 konána brigáda, vyhlášena MV NF – úklid návsi.

21/4 členská schůze Jednoty.

23/4 taneční pouťová zábava, jejímž pořadatelem byla ZO SSM a ZO ČSŽ.

24/4 konána vojtěšská pouť, na návsi pouze několik atrakcí pro malé děti a střelnice.

29/4 konáno plenární zasedání MNV v Sedlišti; při tomto vzpomenul s. uč. Křišťan 43. výročí osvobození naší vlasti.

30/4 již tradičně naši mladí občané stavěli na návsi máj. Tento předmájový večer spojili s opékáním vuřtů. Dlouho do noci bylo na návsi živo a někteří „vytrvalci“ vydrželi při „hlídání máje“ až do ranních hodin.

Květen

Prvý májový den se vydařil. Ráno sice mlhavé, ale dopoledne již teplo a odpoledne na slunci 30°C. I další květnové dny krásné – ranní teploty většinou kolem 7 – 8°C, avšak odpoledne jsou horká a časté silné větry způsobují, že půda příliš vysychá. Až ve dnech 18. - 20/5 osvěžil přírodu déšť. Pak několik dnů chladnějších, avšak od 24/5 přišly opět horké dny bez deště. Teprve 29. a 30/5 pršelo. Celkově byl květen krásný, teplý, avšak velmi suchý. Uplynulé dvouměsíční období (duben a květen) je považováno za nejsušší (pouze 45% srážk. normálu). Dobře se sušila i sklízela sena.

Akce:

1/5 jako každý rok konán výchozí prvomájový průvod z Vrčeně k nádraží, odtud pak včetně hudby, vojska, dětí, mládeže a občanů pokračoval seřazený průvod k nepomuckému náměstí. Občané ze Srb, Sedliště a Tojic svezeni autobusem do Dvorce. Při letošních oslavách prvního máje byla připomínána i významná výročí letošního roku a vyjádřeno společné úsilí za urychlení sociálního a ekonomického rozvoje i odhodlání za bezpečnost a mír ve světě.

3/5 došlo ve Vrčeni v zatáčce silnice, svahující se ke Dvorci, proti rodinnému domku Čiefů a Vlků, k velké havárii – k srážce nákladního vojenského auta, jedoucího z kopce, s cisternou, která jela směrem ku vsi tj. do kopce. Neštěstí zavinil řidič voják, který se nedržel pravé strany; asi deset vojáků bylo velmi těžce zraněno, někteří podle zpráv tomuto zranění podlehli.

6/5 v 17,30 hodin se uskutečnil z návsi průvod dětí, mládeže i občanů na místní hřbitov. Nejprve položen věnec k pomníku padlých na návsi, na hřbitově pak k hrobu rudoarmějců. V průvodu hrála kapela, na hřbitově přednesla projev ke 43. výročí osvobození s. uč. Sedláková a tři děti z MŠ a dvě děti ze ZŠ přednesly básně. Ze hřbitova se vrátil průvod na náves, kde se uskutečnil slib jisker. Děti ze ZŠ předvedly nacvičené pásmo a pak vyprávěla posluchačka Vysoké školy pedagogické s. Milena Němečková o životě lidí v Korei – vlastní poznatky ze své návštěvy v této zemi. Nato byl zapálen oheň poděkování. Hranici připravili členové ZO SSM i PO a tito si u ohně také pěkně zazpívali.

12/5 uskutečnil s. uč. Křišťan přednášku ke 43. výročí osvobození při schůzi JZD.

21/5 pořádal Sbor pro občanské záležitosti na MNV ve Vrčeni vítání šesti nových občánků, při kterém vystupovaly se svým pásmem děti z mateřské školy. Po tomto obřadu pak v téže slavnostně vyzdobené místnosti proběhla další slavnostní akce, uskutečněna v naší obci poprvé: třinácti patnáctiletým občanům ze všech částí obce byly předávány za přítomnosti příslušníka SNB občanské průkazy. Téhož dne odpoledne se uskutečnila zdařilá turistická vycházka vrchem Štědrý, spojena s opékáním vuřtů. Tento pochod pořádala tělových. jednota Sokol a zúčastnilo se 50 občanů a dětí.

26/5 pořádána ZO ČSŽ v naší obci přednáška lektora Sociální akademie dr. Milana Štefla na téma „žena v socialistické společnosti“ ; pak ještě proběhla krátká schůze ZO ČSŽ.

28/5 se pracovalo na oplocení hřiště Sokola ( na Hlavsovic trávníku ).

29/5 konána na tomto hřišti kuličkiáda; této celonárodní akce se zúčastnilo cca 30 dětí.

Červen

V prvních červnových dnech se ochladilo ( ranní teploty kolem 10°C, denní cca 14 – 16°C ), silná oblačnost, vítr a dešťové přeháňky. 5. a 6.6. pršelo vydatně, 7/6 se přihnala bouře rovněž s vydatným deštěm. 8/6 na Medarda silná mlha, odpoledne kapal déšť. Dne 9. a 10/6 se vyjasnilo, bylo teplo, 11. a 12/6 přeprchalo; v dalších dnech již od rána jasno, slunečno s teplotami přes 20 až 25°C. 19/6 se přihnala bouře s prudkým deštěm. V dalších dnech se ochladilo, bylo zataženo, velká oblačnost, občas vítr či dešťové přeháňky, 26/6 bouře s deštěm. Od 27/6 se vyjasnilo a dokonce měsíce bylo teplé, spíše horké počasí ( ke 30, i 32°C ).

Akce:

16/6 uspořádána Osvětovou besedou a ČČK přednáška MUDr. K. Reka na téma „ortopedické vady dětí“.

25/6 bylo pro děti uspořádáno v Srbech Mysliveckým sdružením dětské odpoledne při příležitosti MDD.

30/6 slavnostní ukončení školního roku, tentokráte na prostranství před budovou mateřské školy, kde je klidnější prostředí než na návsi. Při tomto slavnostním zakončení předávány nejlepším žákům knihy.

Červenec

Je skutečné červencové počasí: ranní teploty ponejvíce kolem 12 – 13°C, dny jsou teplé, slunečné ( 20°C, častěji 25 – 26°C ) , v některých dnech dosahovaly odpolední teploty i 30°C ve stínu. Je však velmi sucho, v prvé polovině pouze 3 slabé dešťové přeháňky; na vyprahlé půdě není déšť ani znát. Pouze 14/7 byl déšť vydatnější, ve dnech 15 – 19/7 občas slabé dešťové přeháňky. V dalších dnech až do konce měsíce opět horké počasí. Dne 24/7 zasáhlo několik míst naší zemi krupobití, naše oblast byla tohoto ušetřena.

Akce:

2/7 odjíždějí děti z vrčeňské školy autobusem do letního pionýrského tábora v Dol. Lukavici u Přeštic.

7/7 započalo JZD Doubrava se sklizní ozimého ječmene.

Srpen

Ranní teploty cca 9 – 12°C; často jsou rána mlhavá, přes den teplo, odpoledne jsou horka (29 – 30°C). Je velké sucho. Takovéto horké dny potrvaly až do 20/8, kdy se ochladilo (16°C) a pršelo celý den. Jinak pršelo pouze 12/8 večer a 15/8 odpoledne přišla bouře s prudkým deštěm. 21/8 až 24/8 oblačno – denní teploty 19°C. Dne 25/8 se ochladilo (14°C) a občas pršelo. Poslední prázdninové dny ještě pěkné, v některých dnech horko.

Akce:

13/8 konána pouťová a posvícenecká zábava pořadatelem ZO SSM a ČSŽ.

14/8 konána „Vavřinecká pouť“ a současně posvícení, avšak kdo naší obcí procházel, nic takového nepozoroval; všude klid, na návsi žádné atrakce – kam se poděly ty krásné poutě cca před 40 lety, ale ještě i v pozdějších letech!

31/8 zazněl z věže kostela umíráček; obcí se roznesla zpráva o úmrtí paní Anny Šůsové, nejstarší občanky Vrčeně (necelých 97 roků) . Pohřeb konán 3/9 do hrobu za velké účasti občanů.

Září

1. září – počasí toho dne pěkné, druhý den zataženo s občasným deštěm. V dalších dnech stále pěkně, odpolední teploty se pohybují od 21 – 24°C. Počátkem září začaly hodně růst houby, dokonce i pravé hřiby. Od 12/9 se již počasí ochladilo (denní teploty cca 14 – 17°C) , ale celkově pěkně, občas oblačno, někdy i větrno. Pro sklizňové práce je počasí velmi příznivé.

Akce:

1/9 proběhlo slavnostní zahájení školního roku opět před budovou mateřské školy, za účasti zástupců NV, MV NF i společenských organizací a patronát závodů. Žákům prvňáčkům darovány omalovánky.

Říjen

Říjnové počasí bylo rovněž pěkné, teploty se pohybovaly kolem 10 až 15°C , rána mlhavá, přes den převážně oblačno, někdy i jasno, občas silné větry, zvláště počátkem měsíce. Náhlé ochlazení se projevilo až ke konci měsíce: 26. a 27/10 ranní mrazíky, přes den chladný vzduch, vítr. 28. a 29/10 se přes den oteplilo, avšak 30. i 31/10 ráno opět mráz, denní teploty 4 až 6°C. Tyto poslední dva říjnové dny se objevil prvý sněhový poprašek. Podzimním pracím našich zemědělců a zahrádkářů počasí náramně přálo.

Akce:

24/10 započata s opravou prodejny Jednoty; prozatimní prodej je zabezpečován v sále pohostinství, kam bylo zboží přemístěno.

27/10 se konalo plenární zasedání MNV v Sedlišti, při kterém vzpomenuto 70. výročí vzniku ČSR. Při tomto zasedání vystoupili žáci ZŠ s připraveným pásmem k tomuto výročí.

Listopad

Prvé dva dny oblačno (ráno 4°C, v poledne 7°C) , avšak od 3/11 začaly mrazíky (do – 10°C), provázené větry, což bylo příčinou dosti hluboké promrznuté půdy. Až v pondělí 14/11 je ranní teplota 5°C , zataženo, odpoledne déšť. V dalším dnu omrzalka, přes den krásné slunečno; od 16/11 jsou ranní teploty kolem nuly, 20/11 napadl sníh, který se však hned ztrácel. 21/11 další sněhový poprašek s chladným větrem, velmi kluzko. 22. a 23/11 silnější mrazíky -7°C), mírně padal sníh a celý den mrzlo. Druhý den ráno – 15°C, odpoledne málo nad nulou. 24. a 25/11 se pohybovaly ranní teploty kolem nuly, padal mokrý sníh, který hned roztával. Poslední listopadové dny byly mlhavé s teplotami cca 2°C až 4°C; 29/11 silný vichr, do černa zataženo, dešťové přeháňky 30/11 ráno mrzlo (- 2°C) , drobně sněžilo, odpoledne padala omrzalka, která nepříjemně sekala do obličeje. Na cestách se vytvářela ledová námraza, bylo nebezpečně kluzko.

Akce:

4/11 odpoledne složili pionýři ve školní klubovně slib. V podvečerních hodinách byl uspořádán lampiónový průvod ke hrobu Rudoarmějců na místní hřbitov. Průvod byl vypraven až ze Dvorce, vrčeňští žáci a občané se přidali na návsi před školou. Na hřbitově přednesla projev k 71. výročí VŘSR s. uč, Flajšmanová, žáci recitovali básně.

11/11 pořádala tělovýchovná jednota Sokol autobusový zájezd do krytého bazénu v Plzni na Slovanech, kde si všichni účastníci krásně zaplavali.

12/11 uklízely ženy náves – hrabaly listí, které se hned nakládalo nakladačem JZD na valníky a odvezlo, takže náves byla i na podzim upravena.

14/11 přijelo nákladní Sběrných surovin a občané odevzdávali sběr papíru a starého textilu.

16/11 konána výroční schůze ČSŽ, při které proběhly volby nového výboru.

17/11 konána výroční schůze DV Jednoty. Obě schůze byly obohaceny kulturním vystoupením žáků.

30/11 uskutečněna přednáška OB a ČSČK, při které MUDr. Blanka Ackermanová hovořila na téma: „antibiotika a jejich problematika“.

Prosinec

Počátkem prosince mrazíky, přes den mlhavo. 3/12 napadl mokrý sníh, který hned druhý den roztál. V dalších dnech teploty cca 5 až 6°C, větrno, déšť. Od 6 do 9/12 ranní teploty kolem nuly, občas sněhové přeháňky; od tohoto dne se oteplilo (4 až 7°C) , občas déšť. Od 15/12 mírný mráz ( do – 5°C ) , který přetrvával i přes den.

17/12 večer klesla teplota na -10°C; 19. a 20/12 již bez mrazu, 21/12 mráz -10°C, od 22/12 se znovu oteplilo. Na Štědrý den ráno větrno s deštěm (teplota 8°C), k večeru se přihnala úplná vichřice s prudkým deštěm. 25/12 utuhnuto, den jasný, krásný, slunečný. Od 26/12 teploty cca 4°C, klidno, v některých dnech silná mlha, některé dny zase krásné slunečné. A tak letošní zimu můžeme zatím hodnotit jako velmi mírnou a lze si jen přát, abychom v takovéto pohodě přečkali celé zimní období.

Akce:

4/12 se konala Mikulášská besídka, pořádána Pionýrskou organizací při ZŠ.

16/12 se uskutečnilo plenární zasedání MNV ve Vrčeni.

24/12 zazářil na vrčeňské návsi již tradičně vánoční strom, což zajistili mladí požárníci.

Osvětová beseda:

Kromě přednášek, uskutečněných při plenárních zasedáních či některých schůzích, jak je již vpředu uvedeno uskutečnil s. uč. Křišťan v rámci osvětové činnosti řadu relací v místním rozhlase při různých významných výročích:

 

 • 8/1 k 75. výročí narození presidenta ČSSR G. Husáka

 • 1. 2. ke 45. výročí bitvy u Stalingradu

 • 16/2 k 250. výročí úmrtí barokního sochaře M. B. Brauna

 • 5/5 ke 43. výročí osvobození ( spolu se ZŠ )

 • 23/5 k 70. výročí kotorské a rumburské vzpoury

 • 14/6 ke 190. výročí narození F. Palackého

 • 15/6 ke 140. výročí Slovanského sjezdu v Praze a bojů, na barikádách

 • 23/6 k 70. výročí střelby do dětí v Koterovské ul. v Plzni

 • 27/6 k 80. výročí narození spisovatele L. Stehlíka

 • 29/8 k 44. výročí Slovenského národního povstání

 • 12/9 ke 140. výročí zrušení roboty

 • 19/9 ke 160. výročí narození L. N. Tolstého

 • 29/9 k 50. výročí Mnichova

 • 27/10 k 70. výročí vzniku ČSSR

 • 7/11 k 71. výročí VŘSR

 • 23/11 vzpomínka k 92. výročí narození K. Gottwalda

 • 25/11 vzpomínka k 93. výročí narození L. Svobody

 • 28/11 k 300. výročí úmrtí Bohuslava Balbína

Sbor pro občanské záležitosti:

Členové Sboru pro občanské záležitosti zabezpečují především takové akce, které se dotýkají významných dnů v životě našich občanů, od těch nejmenších, jako je vítání novorozeňat, přes mladou generaci až po stáří ( lahopřání k jubileu, rozloučení při úmrtí).

Již v měsíci lednu došlo k významné radostné události: dne 14. ledna oslavili v rodinném kruhu svoji diamantovou svatbu manželé Václav a Anna Modračkovi ze Sedliště č. 19

Jubilea:

60 letým občanům blahopřáno písničkou v místním rozhlase. Toto jubileum oslavili:

20/1 Jaroslav Prchal, Tojice 32

11/2 Viktorová Božena, Tojice 9

26/4 Chaloupková Božena, Srby 78

1/8 Kotěšovcová Marie, Vrčeň 83

7/10 Viktora Stanislav, Srby 97

23/10 Kohout Jaroslav, Srby 104

 

70 letým občanům odesláno písemné blahopřání:

6/1 Voráček Josef, Tojice 15

17/3 Jirka Josef, Tojice 13

24/4 Andržová Marta, Sedliště 39

9/9 Růžička V., Sedliště 34

 

75 letým občanům odesláno písemné blahopřání:

3/1 Burda Bohuslav, Vrčeň 93

25/1 Honz Josef, Tojice 50

27/1 Eichler Josef, Vrčeň 34

31/1 Lavrinčik J., Vrčeň 41

11/2 Vlk Jan, Vrčeň 124

19/4 Markvart Václav, Vrčeň 76

16/6 Čmolíková Anežka, Sedliště 38

22/7 Průchová Helena, Vrčeň 35

21/9 Vavřík Václav, Vrčeň 122

24/9 Kornhöferová Alžběta, Srby 93

31/10 Popule Josef, Srby 98

 

U 80 letých a starších občanů konají členové SPOZu vždy návštěvu v rodině. Toto jubileum oslavili:

30/1 84 roků Modračka Václav, Sedliště 19

3/2 80 roků Beránek Josef, Vrčeň 68

5/2 80 roků Berkovec Josef, Srby 13

6/2 80 roků Rojíková Marie, Sedliště 4

8/2 81 roků Straka Alois, Vrčeň 79

9/2 80 roků Syrový Jan, Srby 23

12/3 80 roků Svoboda Václav, Vrčeň 92

18/3 82 roků Vobliza Josef, Vrčeň 110

2/5 80 roků Skalová Marie, Sedliště 74

15/5 81 roků Čmolíková Marie, Sedliště 59

25/5 81 roků Modračková Anna, Sedliště 19

28/5 84 roků Martínková Růžena, Vrčeň 99

20/6 83 roků Veličkinová Anna, Vrčeň 119

23/6 84 roků Sýkora Augustin, Srby 41

30/6 83 roků Arnošt Emil, Srby 9

10/7 85 roků Antonová Marie, Vrčeň 83

26/7 80 roků Sládková Božena, Srby 34

22/8 84 roků Ransdorf František, Vrčeň 87

31/8 80 roků Velíšek Jaroslav, Srby 1

4/9 82 roků Levá Barbora, Sedliště 30

12/10 81 roků Kovář Vojtěch, Sedliště 6

20/10 80 roků Kábová Marie, Vrčeň 107

30/10 86 roků Pružincová Marie, Sedliště 77

8/11 87 roků Pavelcová Růžena, Vrčeň 64

15/11 85 roků Motejzíková Marie, Tojice 22

16/11 84 roků Sýkorová Alžběta, Srby 41

18/11 84 roků Arnoštová Barbora, Srby 9

21/11 82 roků Vaníková Marie, Vrčeň 91

23/11 82 roků Skalová Ludmila, Sedliště 42

27/11 80 roků Straková Anna, Vrčeň 79

8/12 87 roků Honsová Marie, Srby 100

10/12 81 roků Houška Jan, Srby 14

13/12 81 roků Voblizová Anna, Vrčeň 110

13/12 80 roků Tesařová Josefa, Srby

25/12 88 roků Vokáčová Anna, Sedliště 13

Sňatky:

V roce 1988 uzavřeli manželství:

23/1 v Horažďovicích Pavel Vobrouček, Tojice 29 a Štěpánka Hošková, Oselce75

12/3 v Nepomuku Jiří Šefl, Srby 106 a Jana Chodorová, Vrčeň 104

7/5 v Rokycanech František Kuchynka, Vrčeň 118 a Monika Česalová, Rokycany – Nové Město

25/6 v Žinkovech Ladislav Jirka, Srby 53 a Hana Stibůrková, Blovice 127

27/8 v Nepomuku Václav Bárta, Sedliště 68 a Jana Šollová, Dožice 89

17/9 v Nepomuku Zdeněk Špeta, Srby 62 a Dana Holá, Sedliště 50

17/12 v Nepomuku Vlastimil Novotný, Dvorec 246 a Jitka Sedmerádová, Vrčeň 102

Naši nejmladší občané:

V roce 1988 se narodili:

6/1 Simona Beránková, Vrčeň 97

11/2 Marek Čoudek, Vrčeň 131

4/3 Jana Jirková, Tojice 51

14/3 Miroslav Bultman, Sedliště 24

13/5 Lukáš Jagulák, Srby 106

22/5 Lucie Rutrlová, Srby 109

8/7 Josef Silovský, Srby 107

21/12 Pavel Noháček, Sedliště 76

Ať sluníčko doprovází. Vaše kroky životem!

Úmrtí:

V roce 1988 zemřeli tito občané:

3/1 Sládek Stanislav, narozen 1936, Srby

23/2 Brabcová Božena, narozena 1903, Vrčeň

12/4 Straka Alois, narozen 1907, Vrčeň

25/4 Sládková Anna, narozena 1917, Vrčeň

26/4 Hanzlíková Marie, narozena 1905, Tojice

20/5 Holá Josefa, narozena 1911, Sedliště

8/5 Rutrlová Barbora, narozena 1902, Srby

14/7 Chodorová Zdeňka, narozena 1923, Vrčeň

1/8 Eichler Josef, narozen 1913, Vrčeň

30/8 Helma Václav, narozen 1923, Srby

31/8 Šůsová Anna, narozena 1891, Vrčeň

28/8 Beránková Marie, narozena 1919, Vrčeň

12/9 Chejlava Josef, narozen 1926, Vrčeň

12/9 Beránek Josef, narozen 1908, Vrčeň

11/10 Kornhöferová Alžběta, narozena 1913, Srby

17/12 Jiřinec Josef, narozen 1912, Tojice

29/12 Rojíková Marie, narozena 1908, Sedliště

 

V domově důchodců v Rožmitále pod Třemšínem zemřela 14/7 bývalá občanka Ludmila Adamová.

Přistěhovalí:

V průběhu roku 1988 se přistěhovalo do Vrčeně 12 občanů:

25/2 Maršalík Pavel, narozen 1966 z Plzně Rychtaříkova 6 do č. 93

21/3 Baková Iveta, narozena 1968, ze Čmelín 9 do č. 127 a Baka Jan, narozen 1987, také ze Čmelín do č. 127

25/4 Mařík Josef, narozen 1951, z Plzně u Bachmače 6 do č. 72

22/7 Čečková Eva, narozena 1952, z Kladruby – Zhoř 63 do č. 14, Čečková Lenka, narozena 1977 a Čečková Soňa, narozena 1981

7/10 Šůs Pavel, narozen 1967, z Hor. Břízy 10 do č. 12

10/10 Kalánasová Boh., narozena 1947, z Mnich. Mirotice 13 do č. 127, Kalánasová Monika, narozena 1971, Kalánasová Alexandra, narozena 1974 a Kalánasová Markéta, narozena 1978.

Do Tojic 1 občanka:

29/12 Jirková Jana, narozena 1964, z Plzně Božkovská 14 do č. 51

Do Srb 5 občanů:

9/3 Zelenka Karel, narozen 1959, ze Starého Plzence 463 do č. 21

4/7 Hackl Emanuel, narozen 1960, ze Železného Újezda 28 do č. 3, Hacklová Dana, narozena 1965, Hacklová Martina, narozena 1984 a Hacklová Lucie, narozena 1986.

Do Sedliště 5 občanů:

26/1 Sommer Zdeněk z Plánice do č. 77

30/3 Přerost Václav, narozen 1950, z Třebčic 6 do č. 49

20/6 Pilzová Jindřiška, narozena 1967, z Bulovka – Arnoltice do č. 17 a Pilz Miroslav, narozen 1986

16/11 Neumanová Jana, narozena 1965, z Kozolup 148 do č. 48

Vystěhovalí:

V průběhu roku 1988 se vystěhovalo z Vrčeně 14 občanů:

9/3 Kovacsik Jan, narozen 1948, do Měrčína č. 1 – z č. 14, Kovacsiková Olga, narozena 1962, Kovacsiková Žaneta, narozena 1980, Kovacsik René, narozen 1981 a Kovacsik Radek, narozen 1983

1.4. Šeflová Jana, narozena 1968 do Nepomuka

14/6 Čoudková Iveta, narozena 1967 do Strážova a Čoudek Marek, narozen 1988

7/7 Fux Vladimír, narozen 1957, do Žichovic

3/8 Ransdorf František, narozen 1904, do Žinkov 89

3/8 Reisinger Miroslav, narozen 1959, do Nepomuka, Reisingerová Miloslava, narozena 1961, Reisinger Miroslav, narozen 1982 a Reisinger Roman narozen 1984

 

Z Tojic 1 občan

29/1 Vobrouček Pavel, narozen 1959, do Nepomuka

 

Ze Srb 7 občanů

22/1 Klímová Jiřina, narozena 1969, Praha 6

29/1 Šlajsová Hana, narozena 1963, do Nepomuka, Šlajs Milan, narozen 1987

1.4. Šefl Jiří, narozen 1963, do Nepomuka

31/5 Čínovec Jaroslav, narozen 1951, do Nezvěstic Olešná 62

27/7 Jirka Ladislav, narozen 1953, do Blovic

18/9 Stieber Karel, narozen 1965, do Plzně

 

Ze Sedliště 7 občanů

25/1 Sulková Anna, narozena 1917, do DD Štěkeň – r. č. 29

13/6 Noháček Jaroslav, narozen 1964, do Blovic Hájecká 294, Noháčková Jana, narozena 1969, Noháček Pavel, narozen 1987

17/11 Pilzová Jindřiška, narozena 1967, do Bulovka Arnoltice 17, Pilz Miroslav, narozen 1986

8/12 Holý Jaroslav, narozen 1924, do Plzně Marxova 68

 

 

 

Počet obyvatel:

 

K 1/1 1988

Nar.

Úmrtí

Přistěh.

Vystěh.

K 31.12. 1988

Z toho:

 

mužů žen

Vrčeň

352

2

9

12

14

343

172

171

Srby

196

3

4

5

7

193

92

101

Sedliště

167

2

2

5

7

165

80

85

Tojice

103

1

2

1

1

102

51

51

Celkem

818

8

17

23

29

803

395

408

 

Místní lidová knihovna:

Knihovna je stále umístěna v bývalém domku Kovaříků č. 10 v podkroví ( před lety vykoupením MNV ). Funkci knihovníka zastává Josef Mašek. Ve Vrčeni je 60 registrovaných čtenářů, z toho 12 dětí do 14 let. Počet návštěvníků knihovny v roce 1988 byl 592.

 

Stav knihovního fondu k 31.12.1988: Vypůjčeno v roce 1988:

knihy společensko-vědní 51 51

přírodovědecké 109 63

zemědělské 96 45

technické 52 101

ostatní naučné 150 63

krásné 1038 2007

naučné pro děti 52 132

krásné pro děti 240 683

Celkem: 1788 3145

 

Kromě knih jsou pravidelně odebírány 3 časopisy.

Základní škola:

21. ledna proveden zápis do 1. třídy. Bylo zapsáno 32 žáků, z toho mělo 6 žáků odklad školní docházky. V únoru a březnu byl v prvé třídě na praxi student Pedag. fakulty České Budějovice Pavel Maršalík. V měsíci březnu připravovali žáci dárečky pro maminky a pro ženy u patronátního závodu Zpč. mlékárny Dvorec připravili velmi pěkné kulturní pásmo.

18/4 byla ve škole uspořádána pro děti beseda na téma „Ochrana přírody“ , kterou vedli manželé Fričkovi ze Socialistické akademie.

27/4 se konalo branné cvičení. Při organizaci pomohli zástupci ZO ČSČK (s. Urban) a příslušníci VB.

6/5 se žáci se svými učiteli zúčastnili pietního aktu kladení věnců u pomníku padlých a hrobu Rudoarmějců. Během května plnili všichni žáci podmínky „Dětského odznaku zdatnosti“. Více než polovina dětí tento odznak získala.

3/6 se uskutečnil na lesním hřišti „dětský den“. Některé maminky pomohly učitelkám při organizaci. Ve dnech 14. a 16. června jeli žáci se svými učitelkami na školní výlet na Orlík a na Hlubokou. 30. června bylo provedeno na prostranství před budovou MŠ slavnostní zakončení školního roku. Žákům rozdáno vysvědčení, nejlepší žáci obdrželi pochvalné listy a knižní odměny.

Školní rok 1988/89 slavnostně zahájen 1. září. Do vrčeňské školy nově ustavena s. uč. Jaroslava Flajšmanová za s. uč. Sedlákovou, která byla přeložena do Plzně. V tomto novém školním roce 1988/89 je organizováno vyučování takto:

 

 

I. třída 26 žáků

Vyučuje s.uč. Inge Faktorová

V budově MŠ

II. třída 30 žáků

Vyučuje s.řed. Marie Volfová

V budově staré školy

III. Třída 29 žáků

Vyučuje s.uč. J. Flajšmanová

V budově MŠ

IV. třída 34 žáků

Vyučuje s.uč. Vedndula Chejlavová

V budově staré školy

Celkem 119 žáků

 

 

Školní družina:

Škola má dvě oddělení školní družiny, kterou vedou s. Jankovičová Vlasta a Nová Hana. 6/10 při příležitosti Dne armády se zúčastnili žáci exkurze vojenské posádky na Zelené Hoře.

4/11 seč všichni žáci zúčastnili lampionového průvodu ke hrobu Rudoarmějců. Během celého roku byla navštěvována divadelní představení v hotelu Dvorce – dle plánu „Mládež a kultura“.

Školnictví zastávají nadále manželé Brašnů. V mimoškolní činnosti základní školy je velmi úzká spolupráce s Pionýrskou organizací.

 

Pionýrská organizace:

Pionýrská skupina pracuje stále pod vedením skupinové vedoucí Vlasty Jankovičové. V prvním pololetí roku pracovalo 12 oddílů jisker a pionýrů a program činnosti probíhal pod heslem „Revoluce, socialismus a my, mladá generace“.

Jako oddíl. vedoucí pracovali některé s. učitelky, členky ČSŽ, ale většinou členové ZO SSM. Rovněž funkci instruktorů zastávají mládežníci. Akce v 1. pololetí : maškarní karneval v tělocvičně ZŠ, beseda se 2 členy LM z Elitexu Dvorec ke „Dni lidových milicí“, zimní závod branné zdatnosti, kulturní pásma k Vítěznému únoru, výroba přáníček k MDŽ pro ČSŽ Vrčeň, Dvorec a Zpč. mlékárny, vystoupení s kulturními pásmy k MDŽ, filmové představení v kině Nepomuk, oslava dne pionýrů, slib jisker, slib pionýrů, úklid návsi při směně NF, účast na prvomájových oslavách, oheň poděkování, čištění lesa od odpadků, oslava MDD, okresní setkání pionýrů, sběr odpad. surovin.

Ve dnech 2. až 16. 7. 1988 se uskutečnil letní pionýrský tábor PS Vrčeň v Dolní Lukavici u Přeštic. Od září 1988 začíná další pionýrský rok pod heslem: „S dětmi světa za mír“. Pro činnost pionýrské skupiny je od září k dispozici v prvém poschodí základní školy dřívější třída, která slouží jako klubovna. V tomto školním roce pracuje 10 oddílů, z toho 4 jisker, 4 oddíly pionýrů a 2 oddíly smíšené. Někteří oddíloví vedoucí vyměněni, někteří zůstali pracovat dále.

Akce, které proběhly v tomto školním roce: v září volební skupinové shromáždění, sběr bylin, v říjnu sběr kaštanů, žaludů, při příležitosti Dne armády návštěva letiště v Líních a u VÚ Nepomuk, úklid návsi ( 236 hodin ) , výroční schůze kolektivu pionýrských pracovníků, recitační pásma k VŘSR – 3 veřejná vystoupení, exkurze do Zpč. mlékáren Dvorec, v listopadu k měsíci československo-sovětského přátelství konány besedy u samovaru, prodej knih ze zahraniční literatury, lampionový průvod, slib pionýrů, drakiáda, návštěva kina. V tomto měsíci ustaven cyklotrialový kroužek, jehož vedoucím je Jiří Chmelíř.

V prosinci účast v soutěži „Děti, mír a umění“, divadelního loutkového představení s mikulášskou besídkou, vánoční branný závod a výroba přáníček, které byly osobně pionýry předány všem důchodcům. Jak je z výčtu konaných akcí patrno, pracuje PO dobře!

Mateřská škola:

Provoz mateřské školy je zajišťován od 7 hodiny ranní do 16:30 hodin odpoledne. Funkci ředitelky zastává Eva Beránková, jako učitelka zde působí Dagmar Batovcová, školnici s. Strolená Marie jako pracovnice JZD a topič a údržbář Jiří Běle.

V mateřské škole je zapsáno 30 dětí ve věku 3-6 let. Kromě vlastní výuky dětí zabezpečují s. učitelky v mimopracovní činnosti různé akce: v lednu ukázky výtvarných prací dětí, v únoru 2 výstavy „Vítězný únor očima dětí“, 14/3 uskutečněna besídka v MŠ k MDŽ pro rodiče i babičky.

V dubnu uskutečněn zápis pro školní rok 1988/89 a také uskutečněna hospitace ředitelky ZŠ s. Volfové, která kladně hodnotila připravenost dětí ke vstupu do ZŠ.

V květnu účast dětí při májových oslavách, 4 děti se zúčastnily olympiády MŠ v Blovicích, odkud si přivezly medaile a diplomy. Dne 2.6. oslaven v MŠ mezinárodní den dětí, za pomoci SRPŠ uskutečněny sportovní soutěže v prostranství kolem školy. Miroslav Reisinger získal v okresní výtvarné soutěži s požární tématikou 10. místo a zasloužilí členové SPO ve Vrčeni Jan Markvart a F. Fiala předali chlapci diplom a knihu od OV SPO a provedli pro děti přednášku o požární prevenci.

21/6 konán za pomoci SRPŠ výlet do ZOO Praha a na letiště v Ruzyni, koncem června konána branná vycházka, opékání vuřtů, rozloučení s předškoláky, kterým v upomínku na MŠ věnovalo SRPŠ knihu. Do základní školy odešlo 16 dětí, 2 děti dostaly odklad školní docházky. V průběhu července a srpna byla na jeden měsíc MŠ uzavřena. Při té příležitosti malována školní jídelna, kuchyně, sklady a přilehlé prostory.

V září zahájen nový školní rok s 29 dětmi. Hned v září proběhla v MŠ celková inspekce okresní školní inspektorky H. Hopové – hodnocení příznivé. V říjnu ukončila úspěšně E. Beránková dvouleté funkční studium pro ředitelky MŠ. V listopadu se děti zúčastnily lampionového průvodu ke hrobu Rudoarmějců, byla také uskutečněna exkurze do patronátního závodu JZD Doubrava. V tomto měsíci provedla Dr. Šusterová hygienické šetření v MŠ s výsledkem bez závad. Bylo doporučeno otužování dětí formou sprchování. V prosinci uskutečněna v MŠ vánoční besídka s účastí rodičů.

Po celý rok probíhala při MŠ logopedická poradna pod vedením Hany Bártové jako pracovnice OÚNZ. Děti zúčastňují filmových i divadelních představení. V mateřské škole pracuje dále kroužek pěvecký a výtvarný. Zaměstnanci školy pomáhají brigádnicky při úklidu okolí MŠ (odpracovali 60 brigádnických hodin) a rodiče dětí rovněž (200 hodin).

Školní jídelna:

Provoz zajišťuje kolektiv pod vedením s. Marie Křišťanové, vedoucí kuchařky Z. Koubové, kuchařek J. Třeštíkové, M. Velíškové a pomocné pracovní síly B. Růžičkové. Od prosince 1988 nastoupila jako vedoucí školního stravování po mateřské dovolené Helena Černá z Čečovic, od září 1988 místo B. Růžičkové, důchodkyně, nastoupila jako pomocnice v kuchyni Růžena Hrachovcová.

Školní kuchyně byla obohacena darovanými jablky a zeleninou od rodičů dětí v hodnotě 2 456 Kčs. Za rok 1988 bylo uzavřeno pro MŠ 4 695 obědů, pro ZŠ 19 746 obědů, pro dospělé 3 016 obědů, celkem 27 457 obědů.

Dětem z mateřské školy jsou kromě oběda zajišťovány ještě 2 svačiny. Obědy jsou vařeny dle norem, a to pro MŠ v hodin. Potravin 3,60 / oběd + 2 svačiny 1,20, při čemž dítě platí 5 Kčs/ 1 den, pro ZŠ v hodnotě potravin 5,30 Kčs a žák platí 3,50 Kčs pro zaměstnance je norma 6,60 a tito platí 5,50 / 1 oběd. Rozdíly jsou hrazeny z rozpočtu NV.

Svaz požární ochrany:

Členové této organizace vykonávají bezesporu záslužnou činnost a jejich cílem je tuto ještě více ve spolupráci s komisí veřejného pořádku při MNV prohlubovat, a to zejména při provádění preventivních prohlídek. V roce 1988 nebyly v naší obci vůbec zabezpečeny kominické práce. Členové SPO, zvláště mladí, musí být připraveni k zásahům řádným výcvikem a znalostí požární techniky.

Okrskového cvičení v Sedlišti se zúčastnila 3 družstva:

1) muži, kteří obsadili 5 místo; toto umístění ovlivnilo především to, že vrčeňská požární stříkačka je již stará a nestačí novým výkonným strojům v dodávce vody.

2) Družstvo starších mužů, které v soutěži neběží štafetu, se umístili s časem 50 vteřin na třetím místě.

3) Družstvo žen, jediné v okrsku, dosáhlo času v soutěži 60 vteřin.

10. 9. se zúčastnilo družstvo žen soutěže v Dobřanech – zde se děvčata umístila na 12. místě z 15 startujících. V letošním roce přibyla do požární zbrojnice nová stříkačka PPS 12 s příslušenstvím a 2 dýchací přístroje Saturn. Toto zařízení zakoupilo JZD, sloužit bude všem.

V tomto roce nezasahovalo družstvo požárníků u žádného požáru; po dobu žňových prací provedeno několik výjezdů ke kombajnům na pole v rámci žňových hlídek. Členové SPO ve slavnostních stejnokrojích zajišťovali pokládání věnců k pomníku padlých i hrobu Rudoarmějců, také k pomníčku V. Kovaříka v Nepomuku položena kytice. V dubnu uskutečněna brigáda na pálení klestu v lese, které se zúčastnilo 16 členů sboru.

Po větrné pohromě, která postihla naši obec v květnu, uklidili členové zbytky spadlé lípy. Členové SPO provedli opravu střechy na autobusové čekárně, pomohli při oplocení hřiště a osadili traverzy v adaptované prodejně Jednoty.

Stav členstva:

počátkem roku 60 mužů a 9 žen, během roku získáni 2 noví členové, 1 nejstarší člen zemřel, 3 členové odhlášeni z důvodu odstěhování. Členové SPO Vrčeň splnili plán preventivních kontrol v počtu 66, uskutečnili 3 přednášky – besedy pro mládež, plnili plán odborné přepravy, na údržbě požárního zařízení odpracovali 220 hodin, na neinvestičních akcích 105 hodin, v lese 100 hodin, v zemědělství 65 hodin. V požární zbrojnici je vybavení v hodnotě 63 490 Kčs/ auto GAZ s výstražným zařízením a stříkačky. Požární technika, kterou zakoupilo JZD, má hodnotu ještě mnohem vyšší. Problém však je v tom, že stávající požární zbrojnice již nestačí pro společnou techniku a bude nutné s JZD tuto věc řešit.

Český svaz žen:

Současný stav členské základny je 69 členek, z toho mladých do 40 let 7, do 50 let 35, do 60 let 3 a nad 60 let 24. Tento přehled udává obrázek o tom, jak převládá starší generace v organizaci i v obci. Výbor ZO ČSŽ zabezpečuje průběžně přípravu pořádaných akcí.

Jak je již v předu uvedeno, byly uskutečněny v průběhu roku 2 členské schůze, pořádán ples, ženy se podílely při pořádání mikulášské nadílky pro děti, byly nápomocny i mládeži při pořádání pouťových zábav v dubnu a srpnu.

Ženy přispěly svou prací k pěknému vzhledu obce při jarním i podzimním úklidu i péčí o květinové záhony na návsi, odpracovaly tak 435 brigádnických hodin, odevzdaly 626 kg odpadových surovin, 146 kg bezinkových a šípkových plodů, 1,53 kg sušených bylin, 255 králičích kožek, zasázely 53 stromků nebo okrasných keřů, odevzdaly 71 kg ovčí vlny. Při výroční schůzi oceněno zásluž. činnost 3 členek.

Tělovýchovná jednota Sokol:

Ani v roce 1988 se nepodařilo vrčeňské tělovýchovné organizaci uskutečnit program v takovém rozsahu, jak by měl být v jednotlivých tělovýchovných jednotách zabezpečován. Základní tělesná výchova, nebyla zajišťována, byly však uskutečněny akce, které bylo v možnostech organizace uskutečnit (2x zájezd na hory za lyžováním, 1x na plavání, turistický pochod).

V květnu a červnu konány brigády na oplocení hřiště, oprava doskočiště. Z poskytnuté dotace od OV ČSTV bylo zakoupeno pletivo, dovezen písek pro doskočiště a materiál na sloupky. Práce prováděna svépomocí ve spolupráci se ZO SSM, Svazem požární ochrany a rodiči místní školy. Ze dvou třetin je práce provedena, zbývající jedna třetina by měla být dokončena na jaře.

Výbor TJ Sokol chtěl založit oddíl stolního tenisu, proto byl zakoupen nový stůl a ještě jeden je objednán. Zatím se toto nepodařilo realizovat, jelikož do sálu místního pohostinství byla přesunuta prodejna Jednoty z důvodu adaptace stávající prodejny.

TJ Sokol má v současné době 20 členů. Tuto základnu je nutno rozšířit o mladé členy. Provádí se nábor dorostenců pro oddíl ledního hokeje. V plánu organizace je dosáhnout v naší obci vyšší organizovanost, zapojit do roku 1990 nejméně 40% dětí a mládeže ke cvičení, dosáhnout jejich kladného vztahu k tělovýchově a docílit tak zvýšení tělesné zdatnosti a úrovně základních dovedností. Toto je tedy cílem výboru – kéž by došlo jeho naplnění!

Oddíl ledního hokeje:

Pro sezónu 1988/1989 trénuje družstvo ledního hokeje na zimních stadionech v Plzni, Sušici, nejvíce však v Klatovech. S tréningem započato již 26/8 , a to každé pondělí v Klatovech, ale až v čase od 21:30 hodin, přesto je účast hráčů velmi dobrá, hlavně zásluhou mladých začínajících hráčů.

Členové oddílů se přihlásili do turnaje VŘSR, zatím jsou na třetím místě z osmi oddílů. Činnost i potřeby oddílu ledního hokeje je náročná na finanční prostředky ( doprava autobusem na tréninky, vybavení hráčů i samotné zápasy ); zde finančně přispívá naše JZD.Proto členové oddílu ledního hokeje se snaží odčinit alespoň částečně tuto finanční podporu svou prací při brigádách, kde každý člen odpracoval od 25 do 45 brigádnických hodin.

Kromě toho se většina členů podílí i při brigádách, konaných pro plnění volebního programu v místě svého bydliště. Činnost členů oddílu ledního hokeje přispívá k dolní representaci naší obce i našeho Jednotného zemědělského družstva.

Socialistický svaz mládeže:

Členové ZO Socialistického svazu mládeže pracovali dle svého kalendářního plánu a dle dohody, kterou opět pro rok 1988 obnovili s PO při ZŠ. Každý měsíc je konána schůze výboru, jednou za dva měsíce schůze členská.

Mládežníci společně navštěvují kulturní akce, jako plesy, filmová představení, pořádají turnaje v ledním hokeji, kopané, nohejbalu, ve stolním tenise. Zabezpečili pouťové taneční zábavy, starají se o svoji nástěnku, kterou k významným výročím pravidelně mění, podílí se na přípravách „stavění máje“, táborových ohňů, ohně poděkování, oslav MDŽ, MDD, dne ČSLA, vánoční besídky pro děti, lampionových průvodů; v obci brigádnicky pracují při úpravě návsi, pečují o hrob Rudoarmějců.

Zvláště je vítána pomoc, kterou mládežníci poskytují PO. Několik členů pracuje jako oddíloví vedoucí PO a z této funkce poskytují pomoc při přípravě her a kulturního programu pro LPT.

Dohlížecí výbor Jednoty:

Členská základna má nyní 154 členů, věkový průměr je velmi vysoký. V tomto roce získáno 5 nových členů, 3 členové zemřeli. Členové DV pravidelně řeší problémy prodejny i pohostinství, zabývají se připomínkami z řad členů k zlepšení zásobování a služeb. Také zabezpečují brigádnickou činnost jak na akce Z, tak na zlepšení životního prostředí v obci.

Kontrolní činnost v provozovnách je prováděna 2x měsíčně; z kontrol jsou prováděny zápisy, které se hodnotí na výborových schůzích a v případě závad jsou odesílány ústředí Jednoty.

Čtyřem členům Jednoty, kteří se v tomto roce dožili 80 let, byly předány dárkové balíčky s blahopřáním; pro starší a osamělé členy je poskytnuta vánoční nadílka, při ukončení školního roku předány nejlepším žákům knihy, to vše ze sdružených prostředků členů.

Plnění maloobchodního obratu v provozovnách:

prodejna plán 1 milion 146 tisíc, splněno 1 665 024 Kčs,

v pohostinství plán 1 milion 406 tisíc, splněno 1 352 859 Kčs.

V prodejně působí již celou řadu let jako vedoucí Eliška Košanová z Dožic, jako prodavačka Anna Lavrinčiková z Vrčeně. V provozovně pohostinství působil od 5.1.1988 Kilberger Josef, od 29.4.1988 Wergel Vojtěch a od 16.8.1988 až dosud Rožeň Zdeněk.

Každý týden ve čtvrtek zajíždí do Vrčeně pojízdná prodejna s masem a uzeninami, která je velmi dobře zásobena. Po dlouhém jednání s Jednotou došlo v říjnu k přestěhování prodejny do sálu pohostinství. V prvé etapě je prováděna oprava prodejny, tj. zbourání a vybudování nového stropu, výměna výkladních skříní, dveří, vymalování a úprava skladovacích prostorů. V druhé etapě bude provedena oprava bytu a vybudování septiku.

Komunistická strana Československa:

V obci Vrčeň pracuje základní organizace Komunistické strany Československa. Má 20 základních členů a 31 členů registrovaných ( včetně členů KSČ z obce Tojice ).

Obce Srby a Sedliště mají ustavenu svoji ZO. Funkci předsedy ZO KSČ Vrčeň zastává MVDr. O. Máňovec. Schůze jsou konány pravidelně měsíčně, jak výborové, tak členské. Při každé členské schůzi jsou podávány krátké zprávy z aktuálních událostí. V průběhu zimního období také probíhá školení stranické výchovy.

Myslivecké sdružení „Štědrý“:

V roce 1988 se zvýšil stav členské základny o 2 nové členy, takže k 31. 12. 1988 jest 34 členů.

V červnu uspořádán tradiční „dětský den“ v prostoru bažantnice; bylo přítomno 64 dětí.

V červnu 1988 na návrh MS obdržel od OV ČMS Plzeň-jih čestné uznání s. Bedřich Bezděk.

V roce 1988 byla zhotovena terasa – přístavba u klubovny myslivny).

Výměra honitby po sloučení s MS Sedliště v roce 1976 a po integraci honiteb v roce 1980 v rámci okresu je nyní 1944 ha. Do roku 1976 činila výměra honitby MS Vrčeň 1082 ha. V roce 1968 bylo uloveno nejvíce drobné zvěře ( na výměře 1082 ha ): 707 ks bažantů, 555 ks zajíců, s porovnáním s tímto rokem se jeví v roce 1988 veliký pokles. Bylo totiž uloveno na výměře 1944 ha 87 bažantů a 38 zajíců a při tom bylo zakoupeno z centrálního okresního mysliveckého kooperačního líhňařského střediska v Dobřanech 250 ks šestitýdenních bažantích kuřat.

V roce 1988 bylo uloveno nejvíce lišek (včetně vynorovaných) , a to 48 kusů.

Včelaři:

Počet včelařů v tomto roce je 52 a tito chovají 432 včelstev. Včelaři odevzdali 2 544 kg medu. Organizace zajišťovala pro svoje členy odborné přednášky. Uskutečnila spolu se zahrádkáři ve Dvorci propagační výstavu. V našem okrese se poprvé vyskytla včelí nemoc varoáza, a to v obci Chynín. Z toho důvodu se naši včelaři octli ve 2 ochranném pásmu se zákazem převozu včelstev.

Jednotné zemědělské družstvo „Doubrava“

Rostlinná výroba:

Jarní práce zahájeny setím jarních obilovin na výměře 462 ha, setím bobu na zelené krmení na 50 ha, zasázeno 150 ha brambor a zaseta kukuřice na 250 ha.

Sklizeň pícnin zahájena koncem května a potrvala do začátku července. Vlivem příznivého počasí se podařilo usušit více sena a snížit podíl senáže, v důsledku suchého počasí však byly porosty nižší. Sklizeň obilovin probíhala již od 7. 7.; započato sklizní ozimního ječmene, který byl již 13. 7. posečen. Od 27. 7. do 18. 8. sklízeny ostatní obiloviny.

Příznivé počasí napomohlo mimořádně rychlému průběhu žní, tyto byly ukončeny o měsíc dřív než v minulém roce. Výnosy obilovin byly příznivé, dosažen třetí nejvyšší výnos obilovin v historii družstva, a to 4,71 t z hektaru.

Při žních nasazeno 9 vlastních kombajnů a navíc vypomáhaly 2 kombajny od STS Přeštice. Celkem sklizeno 1000 ha, v okresním měřítku se ve výnosech umístilo naše družstvo na 6. místě. Kvalita obilí velmi dobrá, většina obilí prodána v potravinářské kvalitě. Současně se žněmi probíhalo sušení otav, postupně sklizeň slámy, setí strniskových směsek na 250 ha (= 13% orné půdy), což zajišťovalo dostatek zeleného krmení až do zimy včetně podílu horších porostů na zelené hnojení.

Sklizeň brambor zahájena 23.8. kombajny, brigáda učňů a studentů na sklizeň brambor nastoupila 12.9. Opět vlivem příznivého počasí byly brambory sklizeny brzy. Výnos brambor 20,5 t/ ha , což je o 0,8 t nižší než předpokládal plán.

U kukuřice dosaženy nižší výnosy, je však vyšší obsah sušiny, sklizeň jetele na semeno velmi dobrá, i ostropestřec mariánský ( léčivá rostlina ) měl velmi dobrý výnos – avšak do budoucna již není na tuto léčivou rostlinu odbyt.

Setí ozimých obilovin zahájeno 13. 9. a oseto 527 ha, dále prováděny postřiky proti plevelům, hnojení chlévskou mrvou, komposty a následná zaorávka a jelikož bylo počasí stále pěkné, pracovalo se až do konce roku 1988.

Výroba obilovin v čisté váze v roce 1988:

Druh: plocha: skut. výroba: plán: skutečnost: % plnění:

žito: 30 93,38 4,23 3,11 73,53

ječmen : 300 1, 411, 39 5,28 4,70 89, 10

ječmen ozimý: 169 818,03 4,51 4,84 107,21

oves : 126,5 556,81 4,58 4,40 96

oves bezpluchý: 36 78,74 3 2,19 72,90

pšenice ozimá: 331 1, 721, 87 4,77 5,20 109, 12

triticale: 7,5 28,62 4 3,81 95,37

Celkem : 1000 4, 708, 84 4,77 4,71 98,82

 

Výroba: plán: skutečnost: %

obiloviny celkem: 4,770 t 4,709 t 99%

brambory: 3,187 t 3,075 t 96%

seno: 2, 128 t 1,678 t 79%

senáž: 4, 587 t 2,710 t 59%

siláž: 7,444 t 5,369 t 72%

zelená píce: 12,408 t 9, 185 t 74%

 

Hektarové výnosy: plán: skutečnost: %:

obiloviny: 4,77 t 4,71 t 99

brambory: 21,25 t 20, 5 t 96

pícniny v sušině: 6 t 4, 39 t 73

kukuřice v zeleném: 44,43 t 28,2 t 63

 

Plnění úkolu státního nákupu :

Obiloviny celkem: 1, 475 t

Brambory celkem: 2, 503 t

Z toho průmyslové: 1, 974 t

Konzumní: 54 t

 

Živočišná výroba:

Prodej produktů živočišné výroby:

Realiz.cena: plán: skutečnost: %:

Mléko: 3,84/1 l 2,280 tis./l 2,389 tis/l 105

Skot: 22, 98/1 kg 476 t 477 t 100

Brojleři: 16,60/1 kg 333,8 t 346, 5 t 104

Krůty: 22,70/1 kg 140,- 144,8 t 103

 

Dosažená dojivost mléka na 1 dojnici a rok = 3,790 l, což značí nárůst o 114 l proti roku minulému.

Průměrná denní dojivost 10,39 l ks/den, z toho Klášter 10,09 , Sedliště 11,89 , Srby 10,89 , Vrčeň 9, 76 , Dvorec 8, 97, Víska 10,11 , Třebčice 10,57 , nejsou však dobré výsledky v kvalitě mléka: nad 90% dodaného mléka v I. jakosti mají kravíny Dvorec a Klášter, 89, 6% má kravín Sedliště, mezi 70 – 80% jsou umístěny kravíny Víska, Třebčice, Vrčeň, v Srbech dodali pouze 60,9% mléka v I. jakosti.

V chovu drůbeže dosaženo opět dobrých výsledků. Pro zajímavost: doba výkrmu jateč. brojlerů je 45 dní, průměrná hmotnost 1,74 kg, úhyn 5,5% , spotřeba krmné směsi 2,38 kg na 1 kg jateč. kuřete , doba výkrmu jateč. krůt je 100 dní, průměrná porážková hmotnost 5,67 kg , úhyn 8,6% , spotřeba jadrných krmiv 2,81 kg na 1 kg jateč. krůty. Nepříznivým jevem, i přes zlepšení proti roku 1987, je stále poměrně vysoké překročení plánovaného úhynu telat ( na kravínech o 2 ks ), ale úhyn telat v teletnících je proti plánu 8 ks vykázán ve výši 27 ks!

Mechanizace:

Jako každoročně, i letos se vyskytovaly na úseku opravárenství nedostatky v náhradních dílech; další problémy se jeví v nedostatku kvalitních opravářů v dílně Sedliště. Nákup strojů a zařízení prováděn v plánované výši 1, 303 tis. Kčs. Byly zakoupeny 2 traktory, Avia Furgon, PACO 2500, kalové čerpadlo, vysokotlaký lis, kombajn E 514, secí stroj, ohřívač vody, kombajn na brambory, celkem za 1,408 tis. Kčs. Na nákup PACO dostalo družstvo dotaci od Zpč. mlékáren Klatovy ve výši 42900 ,- a na stroje pro požární družstvo dotaci od ČSPO Plzeň ve výši 62 163 Kčs. Družstvo se vyrovnalo s limitem nákupu motorové nafty, takže nemuselo nakupovat nadlimitní naftu s dodatkovým odvodem ve výši 16,50 Kčs / 1 litr.

Stavební činnost:

V roce 1988 prováděna pouze 1 investiční akce, a to výstavba krytého hnojiště na PH ve Vrčeni v objemu 1,339 tis., tato akce má celkovou hodnotu 2,100 tis. Kčs a byla splněna v plánovaném termínu, tj. do 31.12.1988. Ke zprovoznění bude nutno v roce 1989 vybudovat kontrolní systém – jímku a tři kontrolní sondy, toto bude zařazeno jako samostatná investiční akce. Na úseku stavební údržby provedeno velké množství práce na hospodářských objektech JZD, jak ve Dvorci, v Klášteře, v Mohelnici, v Třebčicích, v Srbech, v Sedlišti, v Tojicích, ve Vísce i ve Vrčeni. Rovněž byly prováděny opravy bytů dle vzniklé potřeby a zahájena úprava baráku TEZKO v Nepomuku pro potřeby využití střediskem přidružené výroby.

Přidružená výroba:

Výroba mikrotenových sáčků byla plánovaná pro rok 1988 v objemu 9 milionů Kčs. Tento vysoký plán byl splněn – docíleno tržeb ve výši 9,333 tis. Kčs. Stav pracovníků se proti minulému roku zvýšil o 11 žen, v přidružené výrobě jsou zaměstnávány převážně ženy se změněnou pracovní schopností, částečně invalidní, případně těhotné ženy. Pracovnice PV vypomáhají v rostlinné výrobě, živočišné výrobě i v kuchyni; v těchto výpomocných bylo v roce 1988 odpracováno 1, 801 dní. Přesto středisko přidružené výroby splnilo plánovaný hospodářský výsledek ve výši 2,223 tis. Kčs, tj. proti plánu na 101%.

Z činnosti sociální a kulturní:

JZD pečuje o své pracovníky i po stránce sociální. V roce 1988 bylo provedeno mnoho úprav pro zlepšení pracovního a životního prostředí, i hygienických podmínek. Průběžně je zajišťována činnost bezpečnosti práce, zdravotní péče však stále není na požadující úrovni, také i z důvodu nedostatku lékařů na obvodní oddělení.

Nezanedbatelná je i další činnost našeho JZD, umísťování dětí, ale i výpomoc v předškolním zařízení, spolupráce s MNV, rekreace, tělovýchova, doprava pracovníků, závodní stravování, jakož i návštěvy kulturních pořadů, zájezdy na veletrhy, výstavy, za poznáním našich krásných míst (v roce 1988 uskutečněn zájezd do západočeských lázní), jakož i zájezdy rekreační. V roce 1988 prožilo 97 družstevníků pobyt u termálních koupališť na jižním Slovensku. Členům JZD jsou přidělovány poukazy na výběrovou rekreaci – v tomto roce 7 letních, 17 zimních a 3 dětské rekreace domácí, v zahraničí v Bulharsku bylo 32 osob a v Sovětském svazu 6 družstevníků.

Pracovníci:

JZD vykazuje k 31.12.1988 515 členů, z toho je 208 důchodců. Evidenční počet pracovníků (přepočtený stav) je 312, trvale činných 296.

V roce 1988 odpracováno v družstvu 639 369 hodin, tj. 170 hodin měsíčně na 1 pracovníka. Počet pracovníků na 100 ha zemědělské půdy = 12,67, na 1 pracovníka připadá 7,89 ha.

 

Hospodářské výsledky:

 

 

Plán:

Skutečnost:

% plnění:

Hrubá zemědělská produkce

39395

37430

95

Z toho produkce rostlinné výroby

18281

16168

88

Produkce živočišné výroby

21114

21262

101

Tržby z výrobní činnosti

54024

54557

101

Výkony a mimořádné výnosy

52368

51582

98

Náklady celkem

48358

47559

98

Mzdové náklady a ostat. osobní náklady

8960

9039

101

Pracovníci - osob

310

312

101

Celkové odměny (včetně fondu odměn a OON)

9477

9471

100

Průměrný roční výdělek v Kčs

30571

30256

99

Průměrný měsíční výdělek v Kčs

2547

2530

99

Tržní zemědělská produkce

33293

32795

99

Bilanční zisk

4010

4023

100

 

Je potěšitelné, že se pracovníkům našeho JZD podařilo zajistit nepřekročení plánovaných nákladů celkem. Příznivě se projevilo i plnění výnosů, takže tím bylo zajištěno splnění hospodářského výsledku bilančního zisku.

Vyznamenání:

V roce 1988 udělena tato vyznamenání pracovníkům JZD:

Vzorný pracovník JZD Doubrava Vrčeň:

 • Bělochová Jana, narozena 17.5.1948, bytem Vrčeň 127 – ošetřovatelka dojnic

Zasloužilý pracovník JZD Doubrava Vrčeň:

 • Chouňová Věra, narozena 3.1.1938, Vrčeň 100, ošetřovatelka drůbeže

 • Hanzlíková Anna, narozena 3.9.1933, Sedliště 69, ošetřovatelka drůbeže

 • Králová Růžena, narozena 4.1.1916, Čmelíny 6, pracovnice RV

 • Lukášová Božena, narozena 19.12.1918, Čmelíny 11, ošetřovatelka telat

Krajské vyznamenání „Vzorný pracovník zemědělství“ obdrželi:

 • Benedikt Emil, narozen 24.7.1948, Nepomuk 458 – řidič

 • Heroutová Růžena, narozena 6.3.1938, Klášter – ošetřovatelka dojnic

Resortní vyznamenání „Zasloužilý pracovník MZVZ“

 • Skřivanová Marie, narozena 3.3.1938, Sedliště 35, ošetřovatelka dojnic

 

Výsledky práce našich družstevníků jsou tedy dobré, od 1.1.1989 dochází k přechodu zemědělsko-potravinářského komplexu na nový hospodářský mechanismus.

Z obce Sedliště:

Z činnosti MNV a občanského výboru:

V obci bylo položeno 100 m nové kanalizace v horní části obce, kterou je přiváděna voda do rybníka u kravína. Tento rybníček slouží jako požární nádrž pro tuto část obce.

Upravené prostranství kolem koupaliště v dolní části obce ukazuje, že není vhodné budovat koupaliště, které je závislé na napuštění vody ze zdrojů, které mohou být znečištěny. Toto sedlišťské koupaliště je napouštěno vodou z Čížkovského potoka, který po přítocích ze dvou obcí již není potokem, ale stokou. Navíc provedení meliorací a regulací sníží samočistící schopnost vody na stav, že tuto vodu není možno používat ani na koupání. Tím se stává, že koupalištěje nepoužitelné a nenajde-li se nový zdroj vody, byla to investice zbytečná.

Bylo dojednáno a podepsány smlouvy na rekonstrukci bývalé školy, která by měla v budoucnu sloužit jako pionýrská základna pro Městský výbor Socialistického svazu mládeže Plzeň-město. Začátek stavby je plánován až na září 1989.

Svaz požární ochrany:

V Sedlišti velmi dobře pracuje ZO Svazu požární ochrany. V roce 1988 konána 1 výroční a 6 členských schůzí. O požární techniku se velmi dobře stará s. Miroslav Holý a V. Herejk ml. Požárníci pracují brigádnicky na údržbě hasičské zbrojnice, na koupališti, vypomáhají při pracích JZD i v lese. Členové SPO pracují dle svého plánu činnosti a závazku. Předsedu SPO vykonává s. Horník, v revizní komisi pracuje velmi dobře s. Šelmát.

Dne 13.2.1988 konány maškarní bály, a to odpoledne dětský a večer pro dospělé. Tyto byly již tradičně dobře připravené (balíčky pro dámskou volenku, chuťovky pro občerstvení, pro dětský bál balíčky v ceně 10 Kčs) a také se skutečně vydařily.

28.5. proběhla v Sedlišti okrsková soutěž požárníků. Jako každoročně, zúčastnila se 2 družstva. Družstvo mladších bylo v útoku dobré, na druhém místě, avšak nebylo dobře připraveno na překážkovou dráhu, takže celkové umístění je na čtvrtém místě. Družstvo starších nad 35 let se umístilo jako prvé. Soutěž musela být přerušena na ¼ hodiny v důsledku náhlého krupobití. Večer konána taneční zábava. K MDD byl uspořádán zájezd pro děti i dospělé do Prahy, kde si účastníci prohlídli ZOO, technické muzeum a navštívili též letiště. V září byl sbírán železný šrot, ve dnech 10.9. a 16.12. konány taneční zábavy.

DV Jednoty:

Členská základna má členů, v roce 1988 zemřela členka M. Holá. Od výroční schůze této organizace, konané 17. 11. 1987, vykonává funkci předsedkyně DV Jana Sládková, do této doby pracovala ve funkci předsedkyně s. Bártová. Členové DV vykonávají podle stanov spotřeb. družstva kontroly v provozovnách, jak v prodejně, tak v pohostinství. Vedoucí prodejny je Miluše Štětková, která pracuje k velké spokojenosti všech občanů. V pohostinství pracovala v roce 1987 1 den v týdnu s. Čadová a v roce 1988 se ujali pohostinství manželé Kubišovi, rovněž ke spokojenosti občanů.

DV věnuje pozornost formou přání a malého dárku svým starším členům při jejich kulatém výročí 70 a 80 let. V roce 1987 oslavili toto výročí tři členové, v roce 1988 rovněž tři členové. DV přispěl finanční částkou ve výši 100 Kčs Mysliveckému sdružení při příležitosti konání dětského mysliveckého odpoledne a požárníkům na zájezd do Prahy rovněž finanční částkou Kčs 100.

Svazarm:

Tato organizace má k 31.12.1988 63 členů, z toho 8 žen a 12 dětí do 15 let. Funkci předsedy vykonává V. Modračka.

Vzhledem ke složení členské základny se činnost organizace zaměřuje hlavně na sportovní střelbu a práci s mládeží. Střelecký klub, který vede s. Jiří Herejk, má 20 členů. Koná pravidelný výcvik. Pořádal místní přeborové soutěže ve střelbě ze vzduchovky, nazvání „Zlatá jízdenka“.

Oddíl mládeže, který má 12 členů, vedou Stanislav Kubiš a Václav Bárta. Hlavní náplní práce je branně-technická výchova a pobyt v přírodě. Tento oddíl se také podílel při pořádání zájezdu do Prahy spolu s požárníky, zúčastnily se i děti některých členů JZD.

Další velkou akcí byl třídenní sraz oddílu mládeže ZO Sedliště a ZO Šťáhlavy, který se za účasti 50 dětí uskutečnil v bývalé škole v Sedlišti. Rovněž byla navázaná spolupráce s VÚ Janovice nad Úhlavou a uskutečněno několik branných cvičení a beseda ke Dni armády. Vyvrcholením činnosti oddílu byl letní tábor na svazarmovské základně Obora u Nových Mitrovic. Pro rodiče uskutečněny 2 školení řidičů, a to v březnu a v září.

 

Z obce Tojice:

Z činnosti MNV a občanského výboru:

Provedena oprava kanalizace, která byla v havarijním stavu. Byla zadána ke zpracování projektová dokumentace na víceúčelové zařízení, ve kterém má být obchod, knihovna a společenská místnost. Předpokládané zahájení výstavby je v roce 1991-1992.

DV Jednoty:

Členové DV Jednoty, jeho předsedkyni vykonává Blanka Svobodová, nezahálejí. Jejich činnost je znát jak v péči o životní prostředí, kde odpracovali 100 brigádnických hodin a upravili 300 m (čtverečních) zelených ploch. Pomáhají také v zemědělství zde odpracovali 50 hodin. Pečují o svoji prodejnu, kde každá členka DV odpracovala 6 hodin při úklidu prodejny.

Při dalších dobrovolných akcích odpracováno 30 hodin a zajištěno 10 m (krychlových) dřeva pro vytápění prodejny. Při uskutečněném sběru odpadových surovin odevzdali členové DV 400 kg papíru, 250 kg železa a 300 ks králičích kožek. V předvečer 1. máje bylo uspořádáno v obci „stavění máje“ s táborákem a opékáním špekáčků. Během roku navštěvovaly členky DV důchodce při jejich významných výročích a předaly těmto starým občanům přáníčko s balíčkem.

Svaz požární ochrany:

Také členové Svazu požární ochrany pod vedením s. Trhlíka pracují podle svého plánu a vykonávají záslužnou činnost pro svoji obec.

V roce 1988 odpracovali brigádnicky 305 hodin, z toho 50 hodin na opravě požární techniky, 80 hodin při stavbě sušáku a úpravě montážní rampy, 30 hodin si vyžádala příprava auta k technické prohlídce, 135 hodin výměna rour u vodoteče a 10 hodin preventivní prohlídky budov. Členové SPO Tojice odevzdali do sběru 7200 kg železa.

Knihovna:

Knihovna musela být z důvodu nevyhovujících podmínek přestěhována. Část knih je u Gorezyců, kde p. Gorezyca knihy dle potřeby půjčuje. Zbývající knihy jsou uloženy u Nohů. V Tojicích je celkem 450 knih.

Zajímavosti:

V květnu 1988 zahájili stavbu rodinného domku manželé Ivan a Alena Trhlíkovi.

Z obce Srby:

Z činnosti MNV a občanského výboru:

V části obce Srby byla provedena celková oprava komunikace (opravována komunikace Ždírec – Dvorec a proveden nový postřik. Při této příležitosti, i přes složité financování, byly upraveny místní komunikace v hodnotě kolem 200 tisíc Kčs, tímto jsou v obci Srby vyasfaltovány veškeré místní komunikace ( kromě 100 m v části „U kola“).

TJ Sokol provedla opravu a rozšíření tělocvičny. Byly vybudovány nové šatny a sprchy pro hráče národní házené, ve které se tato organizace TJ Sokol – umístila v roce 1988 na druhém místě v okrese.

Závěrem:

V letošním roce se dostal výrazně do popředí problém životního prostředí na Zemi. Je pravdou, že zachování ekologické rovnováhy, nutné i k přežití člověka na Zemi, se právě letos začalo chápat jako významný politický problém.

I všechny společenské organizace ve všech sloučených částech obce Vrčeň – Sedliště – Srby – Tojice prováděly úklidy veřejných prostranství a podílely se na zlepšení životního prostředí výsadbou stromů, keřů a údržbou zeleně.

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!