verze pro tisk

Rok 1989

17. březen 2015

Rok 1989 byl uznán ve světě „Rokem ochrany životního prostředí“. Pro naši obec je tento rok zvlášť významný. Obec Vrčeň oslaví 800 let svého vzniku.

Události ze světa:

Rok 1989 otevřel cestu modernímu světu. Byl velmi rušný, přinesl mnoho převratných událostí. Nejvyšší představitel Sovětského svazu nadále pokračoval v nastoupené cestě, jak je zřejmé z jeho slov: „Jsem oddán demokracii, otevřenosti, úctě k člověku. Jedinou politiku provádět nebudu. Hodlám dovést proces demokracie až do konce, aby se minulost nikdy neopakovala“.

Revoluční hnutí ve střední a východní Evropě – to je Gorbačovův vklad do historie. Jako řetězová reakce projevují se změny politického systému v Maďarsku, Polsku, NDR, Bulharsku, Československu a od poloviny prosince i v Rumunsku, kde však tato revoluce byla poznamenána krví desetitisíců mrtvých. Významný je zvláště vývoj přestavby v Sovětském svazu, i když tento zdaleka není u konce. Ve všech zemích dochází ke změnám ve vládě, ve všech zemích ztrácí Komunistická strana svoje prioritní postavení.

20/1 převzal oficiálně George Busch úřad presidenta USA jako 41. muž v této funkci od vzniku Spojených států amerických.

Klíčovou událostí je považováno odstranění berlínské zdi jako symbol otevření východní Evropy Evropě západní. Od 11. listopadu umožněn volný přechod hranic z NDR do NSR (z Německé demokratické republiky do Německé spolkové republiky, a to pouze na předložení osobního průkazu.

V neděli 12. listopadu uskutečněn slavnostní akt, kterým je oceněna slavná část českých dějin. V bazilice sv. Petra v Římě byla prohlášena papežem Janem Pavlem II. za svatou Anežka Přemyslovna. Svatořečení Anežky Přemyslovny ve Vatikánu se zúčastnilo asi deset tisíc věřících z Československa. Poslední kanonizace českého světu Jana Nepomuckého byla v roce 1729. Anežka Přemyslovna čekala na svatořečení skoro 700 let. Tato událost se stala velkým humánním poselstvím. Anežka Přemyslovna zachovává našemu národu velký odkaz kulturní, mírový a lidský, vděčíme jí za Anežský klášter, špitál na Františku, za snahy urovnávat politické spory panovníků. Její největší zásluhou je starost o nemocné, chudé, pro tyto lidi žila, vzdala se poct královské dcery a stala se abatyší.

Od pondělí 4.12. byl umožněn občanům naší vlasti výjezd do Rakouska bez víza.

Ve dnech 2. a 3.12. se setkali nejvyšší představitelé velmocí SSSR Michail Gorbačov a USA George Busch ve Středomoří u břehů Malty.

V noci na pátek 22.12. zorganizoval velký rumunský diktátor Nicolae Ceaušescu krvavý zásah proti demonstrantům, ráno vyšlo do ulic přes milion obyvatel Bukurešti. V posledních hodinách byl fašistický diktátor svržen a 25. prosince byl i se svou ženou Elenou zastřelen.

Z naší vlasti:

V prvých deseti měsících roku probíhal život v naší zemi vžitým způsobem. Ve všech oblastech prosazována politika Komunistické strany, hlavně však mocenská politika vedoucích představitelů této strany, kteří vnesli do své činnosti na jedné straně násilný režim, na druhé straně však pohodlnost i sebeuspokojení.

KSČ ztrácela důvěru i u svých řadových poctivých členů, na jejich připomínky nebyl brán zřetel. Mezi lidmi se již otevřeněji mluvilo o stále narůstajících problémech, přáním každého občana je žít v podmínkách, důstojných konce dvacátého století.

Často a oprávněně je užíváno slovo stagnace. Dva roky uplynuly od rozhodnutí provést přestavbu hospodářství v naší zemi, avšak změny ve vývoji tomuto času neodpovídají. Varující jsou čísla v zdravotním stavu našich obyvatel, nemocí z povolání, o katastrofálním životním prostředí, všechna tato fakta byla až dosud úmyslně zamlčována.

V průběhu roku bylo vzpomínáno únorového výročí, 40. výročí RVHP, 40. výročí socializace zemědělství, 40. výročí založení pionýrské organizace, výročí 50 let od vstupu fašistických vojsk do Prahy, 71. výročí vzniku Československého státu i 72. výročí VŘSR. Avšak i jiných výročí bylo tohoto roku vzpomínáno. Dne 15. 1. se konalo shromáždění Pražanů na Václavském náměstí, aby uctilo výročí tragické smrti studenta Jana Palacha před 20 roky.

Již předem formou různých letáků, připravených stoupenci Charty 77, je působeno na vědomí lidí. Při této manifestaci dávají občané najevo nespokojenost se současným státním zřízením formou hesel. Proti účastníkům manifestace zasáhla Lidová milice a Státní i veřejná bezpečnost použitím vodních děl. Takovéto podobné manifestace, i když v menším měřítku, byly konány i na několika dalších místech v Praze. Obdobná shromáždění se konala 21. srpna při příležitosti výročí srpnových událostí v roce 1968 a 28. října při výročí vzniku Československého státu. I v těchto případech proti shromážděním zasahovala veřejná bezpečnost.

A přišel 17. listopad …......

Ve velké aule Karolina se odpoledne uskutečnilo slavnostní společné zasedání Čs. ústředí vysokoškoláků, předsednictva ÚV SSM a sekretariátu Mezinárodního svazu studenstva, věnované 50. výročí historických událostí roku 1939 a k oslavě Mezinárodního dne studenstva.

Téhož dne odpoledne cca v 16 hodin se uskutečnilo shromáždění studentů pražských vysokých a středních škol, aby uctili památku studenta Jana Opletala, zavražděného nacisty v roce 1939. Sešlo se asi deset tisíc studentů, mnozí se svíčkou nebo květinou v ruce. Nad hlavami studentů množství transparentů s hesly, které vyjadřovaly nesouhlas se současnou politickou stávající vládou. Po vyslechnutí projevů na Albertově se toto shromáždění vydalo v průvodu na Vyšehrad připomenout si významnou protifašistickou akci českého lidu, tj. převoz ostatků K. H. Máchy z Litoměřic do Prahy v roce 1939. z Vyšehradu se vydal průvod směrem k Václavskému náměstí.

Cestou se přidávají Pražané. V 19 hodin se po nábřeží valí průvod cca 50 tisíc lidí k Národnímu divadlu, herci z balkonu Národního divadla studentům mávají. Asi v 21 hodin na Národní třídě zastavuje tento mohutný proud lidí pohotovostní pluk v bílých přilbách se štíty a obušky. Několik studentů přichází k příslušníkům oddílu a zapíchávají květiny do štítů. Pořádkové síly vyzývají k rozchodu. Účastníci manifestace zjišťují, že jsou obklopováni ze všech stran postupujícími a zasahujícími pořádkovými silami.

Dav vola „Nechceme Násilí“ - „Máme holé ruce“! Nic platno – lidé jsou stlučováni, stěží dýchají, není úniku. Konečně ulička – dopadají obušky, kopance, přijíždějí obrněné transportéry s radlicemi z drátěného pletiva, toto je zde pouze stručně naznačeno. Tato ošklivá událost skončila okolo 22 hodiny.

V sobotu 18. 11. se studenti vysokých škol opět scházejí, studenti DAMU se odhodlávají ke stávce a vyzývají ke stávce i studenty ostatních vysokých škol. Požadují ustavení vládní komise, která by objektivně přešetřila okolnosti událostí ze 17. listopadu. Ke stávce se připojují i herci a společně pak vyzývají ke generální stávce na 27. 11. od 12 do 14 hodin i všechny občany v naší vlasti. Tato vzrušená atmosféra se rozšiřuje i mezi studenty a divadelníky v ostatních velkých městech v naší republice.

V neděli 19. 11. se ustavuje v Praze koordinační stávkový výbor studentů, který připravuje program, zahrnující deset požadavků. Téhož dne večer se zakládá v Praze „Občanské fórům“, na Slovensku vzniká sdružení, zvané „Veřejnost proti násilí“. Obě tato zorganizovaná sdružení připravují svoje požadavky a vydávají svá prohlášení. Také kardinál František Tomášek vydává k občanům svoje prohlášení a stanovisko. Na Národní třídě i u sochy sv. Václava hoří stovky svíček.

Po celý týden od pondělí 20.11. se konají od 16 hodin na Václavském náměstí pokojné manifestace studentů i občanů na podporu vyhlášených požadavků studentů i Občanského fóra. Z balkonu „Svobodného slova“ promlouvají mluvčí.

Účastníci shromáždění vyslovují zásadní nesouhlas se zásahem pořádkových sil dne 17. 11., skandovanými hesly a transparenty vyjadřující nespokojenost s vládou, požadují politický pluralismus, svobodné volby, skutečný dialog a radikální reformy. Je to veliká síla lidu, vyvolaná touhou po všestranně lepším životě. Socha sv. Václava je polepena plakáty, hesly, fotografiemi, obložena květinami, hořícími svíčkami. I přes noc zde chrání tuto památnou sochu studenti. Každá demonstrace je zakončena státní hymnou.

V úterý 21. 11. promlouvá na Václavském náměstí dramaturg Václav Havel, jeden ze zakladatelů Charty 77 a seznamuje účastníky manifestace se založením a posláním „Občanského fóra“. Herec J. Bartoška informuje o prvém setkání s předsedou vlády L. Adamcem a o jeho ujištění, že již nebude použita síla a vláda nevyhlásí výjimečný stav. Rovněž byly předneseny požadavky Občanského fóra.

V pátek 24. 11. odstupují všichni členové Ústředního výboru KSČ ze svých funkcí, do funkce generálního tajemníka zvolen Karel Urbánek. Téhož dne odpoledne na Václavském náměstí promlouvá opět Václav Havel, Alexandr Dubček a mnoho dalších mluvčích. Na Václavské náměstí dorazil i průvod pracujících z ČKD.

V sobotu 25. 11. dopoledne je konána v katedrále sv. Víta na Pražském hradě za veliké účasti občanů a věřících ze všech koutů naší vlasti mše u příležitosti kanonizace Anežky Přemyslovny, která byla 12. 11. v Římě vyhlášena papežem Janem Pavlem II. za svatou. Toho dne odpoledne proudí statisíce lidí na manifestaci, která se koná od 14 hodin na Letenské pláni (cca 750 tisíc lidí).

V neděli 26. 11. dopoledne se setkává delegace ÚV NF ČSSR a vlády ČSSR, vedená předsedou L. Adamcem v salónku Obecního domu v Praze se zástupci Občanského fóra v čele s Václavem Havlem k řešení vzniklé situace. Toho dne odpoledne konána opět na Letenské pláni manifestace, kde je přítomno nejméně tři čtvrtě milionu občanů. Zde jak Václav Havel, tak Ladislav Adamec i další mluvčí promlouvají k občanům a seznamují je se svými stanovisky.

V průběhu tohoto týdne dochází na adresu Občanského fóra i Stávkového výboru studentů zprávy o tom, že pracující ze závodů se ke generální stávce připojí.

A tak v pondělí 27. 11. ve 12 hodin houkají sirény – manifestační generální stávka na podporu vyhlášených požadavků se uskutečnila. V Praze se konalo shromáždění lidu opět na Václavském náměstí.

V úterý 28. 11. jedná opět předseda vlády L. Adamec se zástupcem Občanského fóra V. Havlem za přítomnosti předsedy Čs. strany social. B. Kučery a ministra vlády M. Čalfy. Se strany Občanského fóra vznesen požadavek, aby do 3.12. předložil L. Adamec návrh na nové členy vlády.

29. 11. konána společná schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů FS, dochází ke změnám v ústavě ČSSR, mimo jiné k vypuštění článku 4 a 6 o vedoucí úloze KSČ ve společnosti i v Národní frontě.

Ve dnech 1. a 2. 12. konán XI. celostátní sjezd JZD v Praze. Na tomto sjezdu vyjádřena iniciativa k založení politické strany – Československé strany zemědělské.

Dne 3.12. odvolal president G. Husák na návrh předsedy vlády a doporučení předsednictva ÚV NF dosavadní vládu ČSSR a rozhodnutím téhož dne jmenoval novou vládu ČSSR. Vzhledem k tomu, že 15 křesel patří členům KSČ, jsou ohlasy veřejnosti, demonstrujících Pražanů i studentů proti této vládě. Studenti i herci stávkují dál.

Dne 4. 12. podala demisi česká vláda. 5. 12. byla jmenována nová vláda ČSR v čele s Františkem Pitrou.

6/12 se uskutečnilo jednání představitelů Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí s předsedou vlády L. Adamcem, dalšími členy vlády i generálním tajemníkem ÚV KSČ K. Urbánkem. Tento ujistil, že Lidové milice byly kompletně odzbrojeny a jejich výzbroj předána do armádních skladů.

7/12 podal předseda vlády L. Adamec demisi. President G. Husák tuto přijal a téhož dne pověřil řízením vlády ČSSR Mariána Čalfu, kterého dále pověřil ustavením nové vlády ČSSR.

10/12 jmenována na návrh M. Čalfy vláda národního porozumění v čele s. M. Čalfou, v níž je zastoupeno 7 nestraníků, 2 členové Československé strany socialistické, 2 členové Československé strany lidové, 10 členů KSČ. 10. prosince odstoupil z funkce presidenta republiky G. Husák. Toho dne konána na Václavském náměstí i v dalších místech republiky manifestace ke dni lidských práv.

12/12 jmenována nová slovenská vláda za vedení akademika M. Čiče. 12. a 13. 12. při společné schůzi sněmoven Federálního shromáždění bylo podpořeno stanovisko vlády ke vstupu vojsk států Varšavské smlouvy v srpnu 1968 na naše území. Vláda označila vstup vojsk jako porušení platných norem mezinárodního práva. Vláda jedná o odsunu sovětských vojsk z našeho území.

15/12 navštívil Československo po dlouhých letech Tomáš Baťa. 20. 12. se poprvé sešla veřejně Masarykova společnost, která bude usilovat o obnovu bývalého Masarykova ústavu, vydávat jeho spisy, podporovat znovuobnovení pomníků, přejmenování ulic, náměstí a připravovat oslavy 140. výročí narození T. G. Masaryka.

22/12 rozhodnutím předsedy vlády ČSSR a obou prvních místopředsedů zastavena činnost Státní bezpečnosti.

28/12 při jednání poslanců Federálního shromáždění ČSSR uskutečněna volba nových poslanců za odstoupivší. Do čela parlamentu zvolen Alexandr Dubček. Federální shromáždění schválilo nový slib presidenta republiky a nový zákon o volbě presidenta.

29/12 zvolen ve Federálním shromáždění nový president ČSSR Václav Havel, a to veřejným hlasováním. Nový president složil předepsaný slib. Pak přijímá nový president Václav Havel blahopřání od svých nejbližších, přátel, členů vlády, představitelů Federálního shromáždění, pražského diplomatického sboru, Československé armády, zástupců jednotlivých krajů a zástupců církví. Na hradním nádvoří uskutečněna vojenská přehlídka. Třetí nádvoří Pražského hradu je zaplněno lidmi, nad hlavami vlají Československé státní vlajky. President Václav Havel s manželkou Olgou vystupují na balkon a president dvěma větami promlouvá k občanům: „Slibuji Vám, že nezklamu Vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám. Musí se to stát slušným a pokojným způsobem, aby nebyla pošpiněna čistá tvář naší revoluce“. Nato pak prochází mezi nadšeným lidem do chrámu sv. Víta, kde slavnostní mší „Te Deum“, kterou slouží kardinál František Tomášek, je zakončen tento dnešní důležitý akt. Zvolením Václava Havla presidentem ČSSR ukončili studenti svoji stávku.

Naše dějiny jsou tak pestré, spletité, překvapující.... Je až neuvěřitelné, kolik převratných změn se v tak krátké době v naší vlasti událo. Studenti projevili velikou odvahu, odhodlání, disciplinovanost, vyspělost, kulturnost i organizační schopnosti.

A jak šly měsíce...

Leden

Lednové počasí nám ani zimu nepřipomíná, sníh žádný, pouze v několika dnech ranní mrazíky do -5°C, jinak kolem 0. Počátkem ledna byly po rozplynutí ranních mlh krásné slunečné dny. 6. ledna napadl mokrý sníh, který hned roztál. 7. a 8. ledna zataženo s deštěm a větrem. Od 9. ledna se střídaly slunečné dny s mlhavými, denní teploty se pohybovaly kolem 0°C.

Únor

Ani měsíc únor se svým klimatem nezařadil mezi zimní měsíce. Jaro si pospíšilo. V prvé polovině měsíce ranní teploty na 0 (pouze 3., 4. a 8.2. mrazík do -5°C ), ve druhé polovině měsíce i ranní teploty nad nulou. Některé dny mlhavé, jindy krásně slunečno. Kolem 20. února rozkvetly jehnědy, sněženky i krokusy v zahrádkách. V polovině měsíce (14. a 15.2.) sice padal sníh, který však hned roztál. V závěru měsíce silná oblačnost, provázená silným větrem. Poslední únorový den padaly velké sněhové vločky, které se hned rozpouštěly.

Březen

Počasí rovněž mírné, ranní teploty nad nulou (cca do 5°C), ranní mrazíky pouze 7/3, 20/3, 24/3 (= Velký pátek bylo -5°C) a 28/3; prvé čtyři dny v březnu byly deštivé, další krásné slunečné. Ke konci prvé dekády se ochladilo, občas srážky s větrem, který půdu příliš vysouší. Od 21/3 je chladno vlivem studených větrů, na Zelený čtvrtek (= 23/3) zataženo až do černa, silný a studený vítr byl i na Velký pátek a na Bílou sobotu od rána vydatně pršelo. 26/3 se mění středoevropský čas na letní; toho dne je již jasno, slunečno, ale větrno. Na velikonoční pondělí ( 27/3 ) je krásně, trochu vítr, teplota 14 – 16°C, na slunci 25°C. Pěkné počasí potrvalo až do konce měsíce. Celkově sucho následkem toho, že zima byla bez trvalého sněhu.

Duben

Počátek dubna chladný, ranní teploty 2 až 6°C, zataženo s dešťovými nebo sněhovými přeháňkami, občas vítr. 5/4 odpoledne prudký déšť a bouřka. Od 8. do 14/4 teplé dny s teplotami kolem 20°C, ale též s častými větry. V druhé polovině měsíce počasí vskutku aprílové – nestálé. Slunečné dny se střídaly s chladnými, časté proměny nastaly i během dne. Vyskytovaly se časté větry. 24/4 ranní mráz, 26/4 krásně slunečno, na slunci horko, v noci přišla bouře s prudkým deštěm. 28/4 ráno 1°C, napadl sníh a přikryl rozkvetlé hrušně, švestky, ryngle a také již některé jabloně silnou vrstvou sněhu; ještě dopoledne sníh padal a odpoledne se proměnil v drobný déšť. Poslední dva dubnové dny chladné a deštivé.

Květen

Májové ráno pěkné, ale chladné, až odpoledne se oteplilo (20°C); další dny slunečné, ranní teploty 6°C, odpoledne 16 – 19°C. V noci z 5. na 6. 5. bouře a déšť, který potrval ještě dopoledne. Od 7. do 10. 5. slunečno, další dny zataženo s přeháňkami a deštěm. V druhé polovině května nastalo pěkné počasí: dny teplé, někdy horké, parné s teplotami i nad 30°C. Některé horké dny byly doprovázeny navíc silnými větry. Počasí velmi příznivé pro sušení sena, ale je velké sucho. Koncem měsíce se ochladilo, zatáhlo a 30. a 31. 5. slabě pršelo.

Červen

Počátek června spíše chladný, ranní teploty klesly i na 3°C, přes den 14 – 16°C, ke konci prvé dekády se oteplilo 21 – 25°C), 11/6 začalo k večeru pršet a déšť potrval do druhého dne. V dalších dnech střídavě oblačno se slunečným počasím a denními teplotami kolem 23°C. Od 20. do 22. 6. horké dusné dny (i 30°C) ; 23/6 k poledni zamračeno, odpoledne prudký déšť, další den k večeru rovněž pršelo. Ve dnech 25. až 27. 6. mlhavé rána, přes den horko, dusno (26°C). 28/6 se ochladilo (14°C), v závěru měsíce oblačno bez deště.

Červenec

Vládne pravé letní období. Dny jsou horké, parné, dusné. Ranní teploty 15 – 18 stupňů, denní vystupují na 27°C ve stínu, na slunci přes 30°C; 6. a 7. 7. dosáhla teplota 40°C. 2/7 cca v 16 hodin se snesl nad Vrčení prudký liják, právě při probíhajících oslavách 800 let obce. Bouřky se projevily 4., 8., 23. a 27. 7. Poslední den v červenci se ochladilo, bylo větrno. I když dešťové, někdy i bouřkové počasí horké dny trochu svlaží, je stále velké sucho, neboť spodní prameny jsou značně vyschlé a tak vody ubývá.

Srpen

Počasí v prvých pěti srpnových dnech bylo spíše chladné s ranními teplotami 8°C, zataženo, časté dešťové přeháňky. Od 6/8 nastaly opět horké dny s ranními teplotami 15°, denními 27 – 28°C; občas dešťové přeháňky. V druhé polovině měsíce se denní teploty ještě zvýšily (33° ve stínu) , nastala pravá tropická vedra. 22/8 odpoledne se přihnala bouře, avšak bez deště, i když v blízkém Nepomuku byla doslova průtrž mračen.

Je tedy veliké sucho. Až od 25/8 se ochladilo ranní teploty cca 10°, denní zprvu 16 – 18°, ku konci měsíce 11 – 12° a také časté dešťové přeháňky. Poslední srpnové ráno chladné, mlhavé (pouze 2°C) , přes den pěkně slunečno. Již počátkem srpna začaly růst houby a zvláště kolem 10. srpna rostly hojně pravé hřiby.

Září

Prvý zářijový den zrána chladno a mlha 3°C), pak slunečno, druhého večer deštivo a déšť potrval ještě v následujících dvou dnech. Od 5. 9. nastaly opět pěkné dny s denními teplotami 20°C, 10. a 11. 9. stouply teploty na 25 až 30°C. Ve dnech 14. - 16. 9. dešťové přeháňky, od 17. do 26. 9. znovu krásné horké dny s denními teplotami minimálně 25°C ve stínu. V ten čas opět hojnost hub v lesích. 26. 9. v noci začalo pršet a déšť ustal až následující den po poledni. Poslední tři dny chladno (13°C) a oblačno. 23/9 v noci se změnil letní čas na čas středoevropský.

Říjen

Ještě začátkem října byla velká oblačnost, navíc doprovázena silným větrem. Dne 4. až 6/10 prvé mrazíky zničily vše, co bylo na zahrádkách ještě krásné a pěkné. 7/10 deštivo a chladnější počasí s občasnými dešťovými přeháňkami potrvalo do poloviny měsíce. V druhé polovině se ranní teploty blížily k nule, rána mlhavá, ale přes den jasno, slunečno, denní teploty vystoupily nad 20°; babí léto se vrátilo. Poslední tři dny v měsíci nastalo ochlazení (denní teploty 11 – 12°C) , silná oblačnost, občas dešťové přeháňky.

Listopad

Prvé dva dušičkové dny bylo teplo a slunečno (16 – 18°C), další dny mlhavé, dosti často dešťové přeháňky ( denní teploty 8°C ). Od 10. 11. klesly ranní teploty pod bod mrazu ( -3 až -6°C ), rána mlhavá, v některých dnech potrvala mlha celé dny. 17. a 18/11 jasno, ostrý vítr, 22. 11. deštivo se sněhovou krupicí, později sněžení ( napadlo asi 4 cm sněhu, který přimrzl). 26/11 začal padat nový sníh a silný mrazivý vítr způsobil závěje. 27/11 vítr ustal, teploty stouply nad bod mrazu, sníh se ztrácel. Poslední dva listopadové dny byly jasné, ale mrazivé (ráno – 10°C).

Prosinec

Prvé čtyři dny ranní mrazy -13°C) , přes den slunečno, od 5. do 9. 12. se ranní mrazíky zmírnily ( do -7°C ) , mlha, jinovatka. Ve dnech 10. a 11. 12. byla rána opět velmi mrazivá (-13°C, další den -17°, někde i -24°C). Od 12. do 24.12. teploty stouply nad nulu ( 8° až 12°C )a pěkné dny se střídaly s občasnými přeháňkami. 19. prosince ráno se objevila na západě krásná duha. Od 25. 12. ranní mrazíky ( do -5°C), dny chladné, mlhavé, klidné. Takovéto počasí potrvalo až do Silvestra. Vánoce opět bez sněhu!

Z naší obce

Oslavy 800 let Vrčeně:

Rok 1989 byl pro naši obec zvláště významný, to proto, že Vrčeň oslavila 800.výročí od svého vzniku, přesněji od doby, kdy je v archivních listinách poprvé o naší obci zmínka ( na listině plaského kláštera je v roce 1189 uváděn jako svědek Otto de Woirzan = Otto z Vrčeně ).

Ku konci roku 1988 byla ustavena z vrčeňských občanů komise, která zabezpečovala přípravu a program oslav. Vzhledem k tomu, že součástí oslav byly výstavby, které lze instalovat jedině ve škole, byl stanoven datum konání oslav na prvé dva prázdninové dny: sobotu 1.7. a neděli 2.7. . Při příležitosti tohoto významného výročí byli do svého rodiště pozváni rodáci i příznivci Vrčeně. V jídelně JZD byly zajištěny obědy pro ty návštěvníky, kteří budou oběd požadovat. Rovněž potřebné noclehy byly zajištěny. Pan učitel František Křišťan zpracoval text k brožuře o minulosti i současnosti Vrčeně, která byla k výročí vydána. Současně zajištěna výroba ozdobných talířů s motivem Vrčeně a významným letopočtem. Kresby do brožurky i motivek na talíři nakreslil Jan Markvart. A tak si mohli všichni naši občané i návštěvníci zakoupit hodnotnou věc na památku. Při oslavách bylo vzpomenuto i 100. výročí založení požárního sboru, 70. výročí Sokola a 110. výročí vrčeňské školy.

Vrčeňští občané i členové společenských organizací se na nadcházející událost pečlivě připravovali. V měsíci červnu bylo na návsi o sobotách a nedělích rušno, členové Svazu požární ochrany opravovali a bílili požární zbrojnici a farní zeď, rodiče dětí ze základní školy prováděli opravu fasády základní školy, a to přední a boční části, rodiče dětí z mateřské školy a údržbář mateřské školy opravovali fasádu na vykoupené části farní budovy proti budově mateřské školy, pracovníci JZD opravovali štít farní budovy proti kostelu. Členové ZO SSM bílili budovu, kde je umístěna knihovna a klubovna členů Socialistického svazu mládeže. Vrčeňští brigádníci pracovali na úpravě fasády budovy Místního národního výboru, někteří občané prováděli potřebné nátěry u pomníku padlých a postarali se o čistotu návsi. Všichni občané dbali, aby své domky i prostředí okolo měli v čistotě. V pátek 30. června, když bylo dětem rozdáno vysvědčení a škola uvolněna, započaly jak učitelky ze základní školy, tak z mateřské školy s přípravou svých výstavek. Rovněž zástupci společenských organizací instalovali svoje výstavky. V prvém patře budovy mateřské školy připravoval výstavu svých obrazů pan Jan Markvart. Na návsi chystali mladí požárníci a členové Svazu mládeže podium, lavičky, rozhlasovou aparaturu. A v těchto přípravách nadešly hlavní dny oslav.

Sobota – 1. 7. :

Podle programu jsou ve 14 hodin otevřeny výstavy. V přízemí budovy základní školy je instalována obsáhlá výstavka Sboru dobrovolných hasičů a výstava TJ Sokol. V prvém patře budovy základní školy jsou vystaveny výtvarné práce dětí ze základní i mateřské školy, v další třídě dokumenty, kroniky a alba Místního národního výboru. Ze společenských organizací vystavuje ukázky svých prací Myslivecké sdružení Štědrý, včelaři, Československý červený kříž, Český svaz žen Vrčeň i Srby. Všechny tyto výstavky, jakož i bohatá výstava obrazů Jana Markvarta, získali u návštěvníků obdiv, uznání i pochvalu. První den navštívilo výstavky 366 lidí, druhý den 437 lidí. Neméně zajímavé jsou výstavy, umístěné na návsi: v prostoru před hasičskou zbrojnicí a prodejnou Jednoty na horní návsi vystavují místní požárníci svoji požární techniku včetně zrenovované ruční stříkačky z roku 1927. Opravu stříkačky provedl Jiří Strolený ml. Na dolní návsi je instalována výstava starých zemědělských strojů a nářadí a několik nejmodernějších strojů vyspělé techniky, patřících našemu JZD. O instalaci hospodářské výstavy se postaral Josef Mašek spolu s Františkem Fialou, Janem Markvartem a Václavem Šůsem. Ze starého zemědělského zařízení je zde možno shlédnout : žebřiňák, s tažnými postroji, voznici zvanou „lejtu“ , mlátičku na obilí, poháněnou „žentourem“ , mlátičku na obilí, poháněnou naftovým nebo benzinovým motorem – vše s patřičným příslušenstvím ( i valem na podávání obilí ) , dále mlýnek na čištění obilí , žací stroj na trávu a obilí, žací stroj se „samovazem“ na obilí, několik druhů pluhů a vyorávátek, brány, stroj na setí obilí ( sečku ) , vyorávač brambor zvaný „čert“. Drobného hospodářského nářadí je vystavena kosa na trávu, kosa na obilí zvaná „bachlice“ , hrábě, velké hrabiště na hrabání strnišťat, dřevěná lopata na obilí, cepy, dřevěné chomouty pro hovězí dobytek, celodřevěné „dřeváky“, říčice na prosívání obilí ; dále i kuchyňské zařízení, jako máselnice na stloukání másla, novější máselnice na kliku (točicí), slaměné ošatky na chléb, dřevěná lopata na sázení chleba do pece.

Z moderních strojů JZD je vystaven kombajn na obilí, kombajn na brambory, na traktoru umístěné mechanické vidle na stavění stohu zvané „stohař“.

Skutečně – je na co se dívat!

Večeře uspořádána v sále pohostinství beseda rodáku a příznivců Vrčeně. Zahájení i uvítání provedl předseda MV NF MVDr. O. Máňovec, který po stránce organizační řídil práci celé komise, která oslavy připravovala. Vzhledem k omezeným prostorám v sále hrála místní kapela „Kvítko“ pouze k poslechu, aby účastníci se mohli navzájem pobavit a přátelsky si po delší době popovídat. O občerstvení se postaraly vrčeňské ženy, které napekly spoustu koláčů, cukroví i slaného pečiva. Sál byl plný a ještě mnoho lidí v hloučcích postávalo na vrčeňské návsi. I tam se hezky povídalo, byl velice teplý, vlahý, příjemný večer. Pod lipami u stánku se starali o občerstvení mladí požárníci, kteří opékali klobásy a točili pivo.

Neděle – 2.7. :

Dopoledne opět otevřeny výstavy ; na horní návsi stánek Jednoty s občerstvením, prodejna Jednoty je rovněž otevřena. Po obědě míří řada občanů, hostů a dětí na shromaždiště „u vodárny“ , odkud vychází ve 13 hodin průvod. Tři dvojce mladých děvčat připínají účastníkům oslavy klopenky. Vše klape dle programu, počasí je sice nejisté, zatím však drží ; je teplo, svítí i slunce. Průvod se dává v rytmu dechové hudby do pohybu. V čele průvodu jdou členové Socialistického svazu mládeže, kteří nesou vlajku a věnec, dále členky Československého červeného kříže jako zdravotnice, pak školní mládež, za touto děti z mateřské školy, chlapci z oddílů „cyklotrial“ na kolech, dále zástupci svazu požární ochrany z naší i okolních obcí. Krásným zpestřením průvodu je osádka hasičů na staré ruční stříkačce z roku 1927, tažená párem koní p. Balíka ze Dvorce. Požárníci jsou oblečeni do dříve užívaných bílých slavnostních uniforem s přilbami dechová kapela vyhrává do kroku. Za kapelou jdou představitelé okresu i obce a nakonec občané. Průvod dochází na náves. U pomníku padlých vztyčena státní vlajka, k pomníku položen věnec. Slavnost je zahájena československou státní hymnou. Na podium, umístěném při zadní části pomníku směrem k horní návsi, přicházejí představitelé Krajského, Okresního i Místního národního výboru, Osvětové besedy, škol i JZD. Předseda MNV vítá přítomné, žákyně základní školy recituje úvodní báseň. Slavnostní projev, vztahující se k naší obci a práci našich občanů, přednáší tajemník ONV Alfred Payer. V krátkém projevu poblahopřál naší obci také tajemník OV KSČ E. Karmazín a předal čestná uznání i za Okresní výbor Národní fronty. Poté předseda Svazu požární ochrany Jan Chodora hovoří krátce k výročí této organizace a spolu s krajským náčelníkem udělují čestná uznání za práci některým zasloužilým členům.

A následuje kulturní program: vystoupení žáků základní a mateřské školy s nacvičenými písněmi, recitací, tanečky, scénkami, cvičením při hudbě. Pak se již ujímá slova vedení pětičlenného estrádního souboru Divadla J. K. Tyla v Plzni Rudolf Kutílek. Program souboru je velmi pěkný, zábavný, pestrý, hezké známé písničky se střídají se scénkami. Přítomní se příjemně baví. Je cca 16 hodin. Program divadelníků se již blíží k závěru. Nad lipami se začíná šeřit, obloha se zbarvuje do temna, začíná kapat a pak najednou prudký liják ukončuje slavnost. Divadelníci se rychle loučí, občané se prchají ukrýt, před prudkým deštěm do školy, hostince, kam se dá.

Škoda – oficiální zakončení nemohlo být provedeno. I tak bylo vysloveno od rodáků a návštěvníků naší obce i okresních orgánů uznání za dobře připravenou a zorganizovanou oslavu našeho významného výročí – 800 let Vrčeně.

Z ostatních událostí obce:

v prvních měsících roku probíhaly výroční členské schůze společenských organizací. Dne 24/3 uskutečněna oslava MDŽ, kterou pro ženy uspořádali členové Svazu požární ochrany. Samé pěkné a známé lidové písničky hrál harmonikář Sláva Kašpar z Těnovic – Záluží, takže ženy si mohly při oslavě svého svátku pěkně zazpívat. 22/4 oslavovali vrčeňští pionýři 40 let založení pionýrské organizace v sále hotelu ve Dvorci. Každý oddíl měl připraveno svoje vystoupení, jakož i výstavku z činnosti svého oddílu včetně kroniky. Mezi hosty byli i dřívější skupin. a oddíl. vedoucí. Program byl velmi pěkně připraven.

23/4 – na tento datum připadla vojtěšská pouť. Náves prázdná, žádná pouťová atrakce ani stánek, prostě neděle jako každá jiná. Snad jenom slavnostnější oběd a pouťové koláče; tuto tradici ještě hospodyňky zachovávají.

6/5 uskutečněn průvod na hřbitov, kde vychovatelka z družiny paní Nová připomněla v krátkém projevu dnů osvobození. Poté konáno na návsi shromáždění pionýrů a zapálen oheň poděkování. Při této akci spolupracovali členové ZO – SSM.

22/5 se začalo se stěhováním prodejny z hostince do nově zadaptované prodejny Jednoty na návsi. 2/6 byla prodejna poprvé otevřena veřejnosti. Je velmi pěkná vybavená novými regály, pulty, několika akumulačními kamnami, mrazícími pulty a v zadních prostorách budovy jsou zrekonstruovány pěkné skladové prostory. Od tohoto dne je zaveden znovu pultový prodej (ne samoobsluha). Při adaptaci prodejny byla provedena i rekonstrukce bytu nad prodejnou. Opravu zajišťovali brigádníci z Vrčeně, finanční úhradu prováděla Jednota.

24/6 uspořádali členové Mysliveckého sdružení „Štědrý“ spolu s členkami Českého svazu žen pro děti dětské odpoledne v prostoru bažantnice v Srbech. Odchod dětí s rodiči z Vrčeně byl společný neboť ve mlýně u Barochů „V lukách“ si účastníci udělali zastávku, aby si prohlédly vzorně udržovaný mlýn, i když tento není již dlouhá léta v provozu. Pan Jaroslav Baroch vysvětlil účastníkům, k čemu které zařízení sloužilo.

Na den 13. 8. připadá pouť a „vavřinecké“ posvícení. Na návsi opět prázdno – kam se poděly ty pěkné vrčeňské poutě již jen ve vzpomínkách starší, ale ještě i střední generace snad zůstávají zachovány. Posvícenská „pěkná“ v pondělí večer byla opravdu pěkná. Hrál zde opět Sláva Kašpar a přítomní si zazpívali, zatančili. Mladí požárníci se starali o občerstvení – opékali venku špekáčky i topinky.

7/11 uskutečněna před školou vzpomínka k VŘSR, kde promluvila vychovatelka školní družiny pí Jankovičová. Události po 17. listopadu jsou známé našim občanům z televizního vysílání. Jinak je však klid na kostele i na prodejně je vyvěšeno prohlášení kardinála Františka Tomáška, několik letáčků na vývěsné tabuli – i ty zde dlouho nevydrží. Atmosféra, která vládne v Praze, se s vesnicí nedá vůbec přirovnat.

Ještě nelze opomenout skutečnost, že v letošním roce zajistil MNV zpracování projektové dokumentace na část vodovodů ve Vrčeni u západočeských vodovodů a kanalizací Plzeň a tato byla také uhrazena částkou necelých 65 tisíc Kčs.

Sbor pro občanské záležitosti:

Členové Sboru pro občanské záležitosti zabezpečili v roce 1989 několik pěkných akcí:

28/1 v 11 hodin uskutečněna v obřadní síni MNV ve Vrčeni diamantová svatba manželů Josefa a Marie Voblizových z Vrčeně 110 za účasti rodinných příslušníků, společenských organizací i občanů. Slavnostní akt provedl MVDr. Otomar Máňovec s předsedkyni SPOZ.

13/5 uskutečněno na MNV vítání nových občánků.

10/6 předávání občanských průkazů 15 letým.

Zástupci SPOZu se zúčastnili uskutečněných významnějších akcí v místní škole pionýrské skupině i akcí, organizovaných Místním výborem Národní fronty. Nezapomněli na žádného staršího občana, který v letošním roce oslavil svoje kulaté jubileum narození, zabezpečili i projev při smutečním rozloučení se zesnulými občany.

Jubilanti:

Svých významných kulatých narozenin se dožili:

60 let : (blahopřáno písničkou v místním rozhlase)

16/1 Moravec Václav, Srby 83

17/3 Bečvář Josef, Sedliště 17

27/4 Růžičková Jaroslava, Vrčeň 73

1/6 Prchalová Anna, Tojice 32

15/6 Beránek Milouš, Vrčeň 67

16/8 Poslušný Václav, Vrčeň 29

28/8 Matoušková Anna, Srby 65

18/10 Skalová Blažena, Srby 58

7/12 Herejková Marie, Sedliště 28

27/12 Chouňová Milada, Vrčeň 116

 

70 let oslavili : (blahopřáno písemně)

7/2 Zahradníková Božena, Sedliště 48

18/3 Velíšková Karla, Tojice 31

28/3 Chodora Tomáš, Vrčeň 56

19/4 Vrátník Josef, Sedliště 31

17/6 Hanzlíková Karolína, Tojice 26

19/6 Burdová Květuše, Vrčeň 93

11/7 Markvart Jan, Vrčeň 21

31/12 Čmolík Josef, Sedliště 31

 

75 let : (blahopřáno písemně)

7/1 Arnoštová Marie, Srby 60

25/2 Lukáš Josef, Tojice 16

1. 4. Křeček František, Srby 49

18/4 Lavrinčiková Antonie, Vrčeň 41

20/4 Tesař Josef, Srby 2

7/7 Vlková Anna, Srby 42

23/7 Palacký Václav, Vrčeň 48

12/8 Houšková Anna, Srby 14

22/8 Trhlík František, Tojice 48

26/8 Kubíková Marie, Vrčeň 103

10/9 Gorczyca František, Tojice 41

30/10 Polívková Růžena, Vrčeň 47

30/11 Sládková Filomena, Srby 96

10/12 Arnošt Josef, Srby 69

 

80. výročí oslavili: (proveden zápis v pamětní knize)

12/2 Beránek Václav, Vrčeň 15, který žije v DD Rožmitál

31/3 Čekanová Barbora, Vrčeň 101

5/7 Bečvářová Růžena, Sedliště 17

 

Občané, kteří se dožili více jak 80 let, byli navštíveni členy Sboru pro občanské záležitosti v rodině:

30/1 85 roků Modračka Václav, Sedliště 19

5/2 81 roků Bukovec Vojtěch, Srby 13

9/2 81 roků Syrový Jan, Srby 23

12/3 81 roků Svoboda Václav, Vrčeň 92

18/3 83 roků Vobliza Jan, Vrčeň 110

2/5 81 roků Skalová Marie, Sedliště 74

25/5 82 roků Modračková Anna, Sedliště 19

28/5 85 roků Martínková Růžena, Vrčeň 99

20/6 84 roků Veličkinová Anna, Vrčeň 119

23/6 85 roků Sýkora Augustin, Srby 41

30/6 84 roků Arnošt Emil, Srby 9

10/7 86 roků Antonová Marie, Vrčeň 83

26/7 81 roků Sládková Božena, Srby 34

22/8 85 roků Ransdorf František, Vrčeň 87 ( DD Žinkovy )

31/8 81 roků Velíšek Jaroslav, Srby 1

4/9 83 roků Levá Barbora, Sedliště 30

12/10 82 roků Kovář Vojtěch, Sedliště 6

20/10 81 roků Kábová Marie, Vrčeň 107

31/10 87 roků Pružincová Marie, Sedliště 77

8/11 88 roků Pavelcová Růžena, Vrčeň 64

15/11 86 roků Motejzíková Marie, Tojice 22

16/11 85 roků Sýkorová Alžběta, Srby 41

18/11 85 roků Arnoštová Barbora, Srby 9

23/11 83 roků Skalová Ludmila, Sedliště 42

27/11 81 roků Straková Anna, Vrčeň 79

10/12 82 roků Houška Jan, Srby 14

13/12 82 roků Voblizová Anna, Vrčeň 110

13/12 81 roků Tesařová Josefa, Srby 2

25/12 89 roků Vokáčová Anna, Sedliště 13

 

Narození:

Naši nejmenší občánci:

2/12 1988 Skala Tomáš, Tojice 12

11/1 1989 Helma Václav, Srby 76

18/3 1989 Bártová Jana, Sedliště 68

21/7 1989 Tatar Tomáš, Tojice 50

26/7 1989 Růžička Miroslav, Vrčeň 73

8/8 1989 Špeta Zdeněk, Sedliště 50

6/9 1989 Trhlík Michal, Tojice 35

21/11 1989 Bultmanová Iveta, Sedliště 24

29/12 1989 Matošek Jiří, Sedliště 50

 

 

Úmrtí:

V roce 1989 nás opustili tito občané:

8/1 Honsová Marie, Srby 100 ( ročník narození 1901 )

17/4 Jan Silovský, Vrčeň 5 ( 1932 )

19/4 Růžena Sládková, Srby ( 1920 )

15/5 Čmolíková Marie, Sedliště 59 ( 1907 )

14/7 Tafatová Milada, Sedliště ( 1923 )

18/8 Václav Modračka, Sedliště 19 ( 1904 )

17/9 Populová Anežka, Srby 98 ( 1915 )

24/9 Arzberger Heřman, Vrčeň 65 ( 1939 )

23/10 Levá Barbora, Sedliště 30 ( 1906 )

21/10 Vaníková Marie, Vrčeň 91 ( 1906 )

29/11 Arnošt Emil, Srby 9 ( 1905 )

29/12 Mašek Josef, Vrčeň ( 1925 )

 

Přistěhovalí:

V roce 1989 se do naší i přilehlých částí obce přistěhovali :

Do Vrčeně:

1/3 Kuchynková Monika, Vrčeň 118 – z Rokycan

1/3 Kuchynková Monika, dcera, Vrčeň 118

1/3 Kuchynková Michaela, dcera, Vrčeň 118

11/5 Němec Miloslav, Vrčeň 14 – ze Dvorce

 

Do obce Srby se přistěhovali:

12/9 Viktora Karel, Srby 92 – z plzně

20/9 Rutrle Ladislav, Srby 84 – ze Dvorce

20/9 Rutrlová Marie, Srby 84 – ze Dvorce

 

Do obce Sedliště:

15/3 Bártová Jana, Sedliště 68 – z Dožic

11/8 Špeta Zdeněk, Sedliště 50 – ze Srb

4/10 Junger Václav, Sedliště 33 – z Horažďovic

6/11 Holá Jana, Sedliště 33 – z Horažďovic

15/11 Jungerová Jana, Sedliště 33 – Konratice u Mirošova

 

Vystěhovalí:

V tomto roce se vystěhovali z Vrčeně:

15/3 Bouzek Václav, Vrčeň 12 – do Nepomuka

17/4 Bouzková Dana, Vrčeň 92 – do Ždírce 15

12/7 Novotná Jitka, Vrčeň 102 – do Nepomuku

18/9 Arzberger Jiří, Vrčeň 65 – do Nezvěstic

9/11 Müller Jan, Vrčeň 125 – do Dvorce

9/11 Zdvořáček František, Vrčeň 108 – do Dvorce

9/11 Zdvořáček Martin, Vrčeň 108 – do Dvorce

22/11 Maršalíková Radka, Vrčeň 93 – do Plzně

13/12 Malá Magdalena, Vrčeň 127 – do Plzně

13/12 Balog Milan, Vrčeň 127 – do Plzně

13/12 Idunková Jana, Vrčeň 127 – do Plzně

 

Ze Srb:

11/8 Špeta Zdeněk, Srby 62 – do Sedliště

31/10 Ing. Karel Silovský, Srby 107 – do Dolan okres Náchod

9/11 Ing. Jan Roneš, Srby 40 – do Prahy – Chodov

 

Ze Sedliště:

25/5 Neumannová Jana, Sedliště 48 – do Dvorce

3/7 Mašková Jana, Sedliště 58 – do Nechanic

3/7 Mašek Jaroslav, Sedliště 58 – Nové Mitrovice

3/7 Mašková Jana, Sedliště 58 – Nové Mitrovice

 

Počet obyvatel:

 

Stav k 1.1.89

Nar.

Úmrtí:

Přistě.

Odstě.

Stav 1.1.89

Z toho

mužů žen

Vrčeň

343

1

4

4

11

333

165

168

Srby

193

1

4

3

3

190

91

99

Sedl.

165

4

4

5

4

166

82

84

Tojice

102

3

x

x

x

105

53

52

celkem

803

9

12

12

18

794

391

403

 

Sňatky:

Sňatky uzavřeli:

1.4. Václav Přerost, Sedliště 49 a Milada Zvířecí, Sedliště 49 v Nepomuku

25.3. Pavel Tatar, St. Smolivec 6 a Milena Minaříková, Tojice 50 v Nepomuku

8.4. Milan Brašna, Vrčeň 22 a Věra Houlíková, Nepomuk 427 v Nepomuku

24.6. Jan Müller, Vrčeň 125 a Jindřiška Zdvořáčková, Vrčeň 108 v Nepom.

24.6. Jiří Arczberger, Vrčeň 65 a Jaroslava Skalová, Nekvasovy 18 v Nepom.

29.7. Jiří Matoušek, Plzeň, Malostranská 27 v Věra Holá, Sedliště 50 v Nep.

23.9. Ing. Vladimír Chodora, Vrčeň 60 a Pavla Králová, Plzeň v Nepomuku

23.9. Jiří Šmejkal, Plzeň a Martina Kvardová, Vrčeň 6 v Plzni

7.10. Ing. Karel Silovský, Srby 107 a Ing. Jindra Srdínková, Dolany, okres Náchod, v Novém Městě nad Metují

21.10. Josef Běloch, Vrčeň 127 a Ludmila Paurová, Dvorec 213 v Nepomuku

28.10. Junger Václav, Sedliště 33 a Jana Kvíderová, Mirošov – Konratice 12 v Nepomuku

18.11. Libor Blovský, Mohelnice – Víska 32 a Šárka Vaňourková, Tojice 44 v Nepomuku

Osvětová beseda:

O informovanost vrčeňských občanů v oblasti kultury nadále pečuje p. uč. František Křišťan, který obětavě připravuje přednášky k různým příležitostem a výročím a sám tyto v místním rozhlase přednáší. V roce 1989 byly uskutečněny tyto vzpomínky:

4/1 – 130. výročí narození K. Václava Reise

6/1 – 160. výročí úmrtí Josefa Dobrovského

10/1 – 76. výročí narození G. Husáka

31/1 – 70. výročí vzniku Československého Červeného kříže

7/2 – 120. výročí narození J. Š. Baara

22/2 – 41. výročí února

14/3 – 50. výročí okupace ČSR

12/4 – 100. výročí narození Alexandra Berndorfa

5/5 – 44. výročí Květnové revoluce ve Vrčeni

8/5 – 44. výročí osvobození

6/6 – 190. výročí narození Puškina

9/6 – 47. výročí tragedie Lidic a Ležáků

27/6 – 75. výročí sarajevského atentátu

13/7 – 200. výročí Velké francouzské revoluce

29/7 – 75. výročí vzniku I. světové války

25/8 – 45. výročí Slovenského národního povstání

31/8 – 50. výročí vzniku II. světové války

6/9 – 90. výročí úmrtí Karolíny Světlé

6/10 – 45. výročí karpatsko – dukelské operace

27/10 – 71. výročí vzniku ČSR

7/11 – 72. výročí VŘSR

16/11 – 50. výročí Mezinárodního dne studenstva ( 17/11 )

 

Základní škola:

V lednu uskutečněn zápis dětí do 1. třídy bylo zapsáno 24 dětí, z toho rodiče 2 dětí žádali odklad školní docházky. V jarních měsících připravovaly učitelky kulturní vystoupení s dětmi na oslavy MDŽ, pásma s mírovou tématikou na výroční schůze společenských organizací ve Vrčeni, v Sedlišti a Dvorci.

Jarní prázdniny proběhly od 20/3 do 24/3 ; při pěti pedagogických radách v průběhu roku byl projednáván prospěch a chování žáků, mravní výchova.

Uzavřeny jsou patronátní smlouvy se Západočeskými mlékárnami ve Dvorci a JZD Doubrava ve Vrčeni. Ve školním roce 1988/89 prospělo 114 žáků, neprospěli 4 žáci. Chování žáků bylo hodnoceno dobře. Velmi dobrá je spolupráce s mateřskou školou.

Ve škole pracovaly 4 zájmové kroužky, a to tělovýchovný, zdravotnický, dovedných rukou a výtvarný. Nový školní rok byl slavnostně zahájen 4. září za účasti zástupců MNV, společenských organizací a patronátních závodů. Ve třídách byl pak vyslechnut projev ministryně školství Jany Synkové a pak následovala první vyučovací hodina – hodina míru. V roce 1989/90 vyučuje: v 1. třídě 22 žáků p. uč. Vendula Chejlavová, ve 2. třídě 27 žáků pí uč. Inge Faktorová, ve 3. třídě 26 žáků paní ředitelka školy Marie Volfová, ve 4. třídě 29. žáků pí uč. Jaroslava Flajšmanová.

Ve školní družině pracují jako vychovatelky Vlasta Jankovičová a Hana Nová. Vánoční prázdniny proběhly od 22/12 do 2/1 včetně. Dobře pracovalo i SRPŠ při Základní škole. Do konce června byl předsedou SRPŠ Milan Kopáček, od září je předsedkyní Jana Černá z Vrčeně. O úklid školy se nadále starají manželé Brašnovi.

 

Mateřská škola:

Mateřskou školu navštěvuje 31 dětí z obcí Vrčeně, Srby, Dvorec, Čmelíny, Mohelnice, Čečovice, Sedliště. Dojíždí k nám tudíž i děti z obcí, které nespadají pod náš národní výbor – jsou to děti členů JZD Doubrava. Provoz školy je od 7 – 16:30 hodin. Při výchovně vzdělávací práci jsou děti rozděleny do dvou skupin: 3 až 5ti leté ( = 18 dětí ) a 5 – 6ti leté ( 13 dětí ). Jsou vyučovány formou hry, při pracovní výchově v sebeobsluze. Je také vyučována hudební a rozumová výchova.

Při mateřské škole je v provozu logopedická poradna, kde jedenkrát týdně vyučuje uč. Hana Bártová 11 dětí s vadou řeči; u poloviny dětí došlo k úplné nápravě řeči.

V pěveckém kroužku, který vede ředitelka MŠ, je zapojeno 16 dětí. S pásmem zvaným „Nůše plná her a písní“ děti úspěšně representovaly školu na přehlídce pěveckých souborů mateřských škol v Plzni.

Uč. Dagmar Batovcová pracovala ve výtvarném kroužku s 9 dětmi.Děti se zúčastnily 3 výtvarných soutěží v rámci okresu, kde úspěchu dosáhl Josef Velíšek ze Čmelín, který v soutěži „Požární ochrana očima dětí“ obsadil 5. místo a obdržel knihu a diplom. Čtyřčlenné družstvo dětí representovalo mateřskou školu na olympiádě MŠ okresu. Plzeň – jih ve Stodě. Děti se zúčastnily filmových a divadelních představení.

Při MŠ je ustaveno Sdružení rodičů a ve spolupráci s tímto jsou pořádány různé kulturní a sportovní akce: „Mámo, táto, pojď si hrát“. Po celý den přicházeli do školy rodiče a s dětmi si skutečně pohráli. Pro dětičky to byl ten nejhezčí dárek k jejich svátku.

Děti z MŠ vystupovaly veřejně při společenských akcích Sboru pro občanské záležitosti, jako vítání občánků do života. V březnu blahopřály ženám k MDŽ při schůzích Českého svazu žen a Jednoty a předaly malé dárečky. Každým rokem si pracovnice mateřské školy vylepšují interiér ; v měsíci červnu vykonány i úpravy venku, aby škola i okolí působilo na návštěvníky Vrčeně při oslavách pěkným dojmem.

Na školní zahradě byla umístěna překážková dráha pro plnění úkolů z tělesné výchovy, nově upravena kreslící zeď. Byly zakoupeny nové slunečníky k pískovišti. V době hlavních prázdnin proveden generální úklid, provedena revize kotelny a kotlů Servisním inženýrským podnikem z Plzně a Okresním podnikem služeb revize elektroinstalace a hromosvodů. V novém školním roce 1989/90 – do konce prosince je zajištěn provoz mateřské školy ve stejném obsazení.

 

Školní jídelna:

Také ve školní jídelně zůstává po celý rok stejné obsazení pracovníků. V květnu založili provozní zaměstnanci mateřské školy a pracovnice školní jídelny brigádu socialistické práce a vedoucí této ustavena Helena Černá.

 

Pionýrská skupina:

Od ledna do června 1989 pracovalo 12 oddílů jisker a pionýrů pod vedením skupinové vedoucí Vlasty Jankovičové. Jako oddíloví vedoucí pracovalo osm pionýrských pracovníků a 4 vedoucí zájmových útvarů. V únoru zorganizována soutěž ve střelbě ze vzduchovky a spolu se Sokolem Vrčeň zájezd na plavání.

Největší aktivitu vyvinuli pionýři v dubnu, kdy uskutečnili sběr odpadových surovin a kdy také byly konány oslavy 40. výročí založení pionýrské organizace (o této oslavě je psáno již vpředu kroniky). Letní činnost pionýrské skupiny je zobrazena v letním pionýrském táboře, který se uskutečnil v obci Úterý na okrese Plzeň – sever. Zúčastnilo se jej 65 dětí ze ZŠ Vrčeň a ZŠ Letiny. Jako hlavní vedoucí pracovala Vlasta Jankovičová a 15 oddílových vedoucích a instruktorů, z toho 7 členů vrčeňské organizace Socialistického svazu mládeže. Na táboře proběhla celotáborová hra „Zlatá horečka“.

Od září 1989 pracuje 7 oddílů, které vede 8 oddílových vedoucích; současně pracuje 5 zájmových oddílů. Od října 1989 převzal funkci skupinového vedoucího učitel ZŠ Mileč Pavel Maršalík, který zde ve Vrčeni bydlí. Pionýrská skupina pracuje podle celostátní pionýrské hry „S pionýrským lvíčkem“. Proběhlo volební shromáždění skupiny i v oddílech. V prosinci vyrobili pionýři přáníčka k Vánocům pro důchodce, která osobně roznesli. V prosinci byla uspořádána mikulášská besídka s divadelním představením a spolu se členy Socialistického svazu mládeže také vánoční (nadílka) diskotéka.

 

Ze společenských organizací:

Svaz požární ochrany:

Svaz požární ochrany patří svou požární činností mezi nejlepší společenské organizace v obci. Stav členů ku konci roku je 65, z toho 57 mužů a 8 žen. Výbor se pravidelně schází, členská schůze byla třikrát. Za nejdůležitější považují všichni požárníci protipožární prevenci. Proto byla jako každoročně, opět provedena prohlídka v 56 obytných budovách, dále v budovách, patřících MNV a Jednotě. O důležitosti těchto prohlídek svědčí zápis s opakované prohlídky, předaný na MNV, kdy občané nedbají o „svou střechu nad hlavou“ a závady ve stanoveném termínu neodstraňují.

Organizace SPO se zúčastnila okrskové soutěže v Čížkově, konané při příležitosti 100 let výročí založení, se třemi družstvy. Družstvo mladších mužů se umístilo na 7. místě, družstvo starších mužů na 4. místě a družstvo žen na 1. místě – vedlo si velmi dobře a je jediné v okrsku Čížkov. Zásluhu na dobré přípravě a tím i reprezentaci má velitel sboru Jiří Strolený ml. V tomto roce zasahovali požárníci dvakrát, a to 28/3 u požáru hořící trávy na „Čiháku“ ve Dvorci a 17/8 u požáru v místním JZD, a to na farmě „U Hyndráků“, který vznikl při metání slámy; zde bylo zabráněno velkým škodám zásluhou rychlého zásahu požárníků z podniku Silnice.

Jako každoročně, i letos se postarali mladí požárníci o postavení máje spolu s mládežníky, rovněž tak o postavení vánočního stromu na návsi. Vzhledem k tomu, že při příležitosti konání oslav „800 let Vrčeně“ vzpomínali požárníci i na své „100 výročí založení hasičů“ , měli členové SPO hodně práce navíc: shromažďovali materiál a instalovali výstavu ve škole, která byla velmi obsáhlá a byla vzorně nachystána.

Dále to byla výstava požární techniky, umístěna před požární zbrojnicí. Jenom oprava staré požární stříkačky si vyžádala 300 hodin – avšak je jako nová! I jinak se starali členové SPO o důstojný průběh oslav – to je v kronice také již zachyceno. V srpnu se postarali požárníci o občerstvení i při posvícenské „pěkné“ a na konci prázdnin byl pro žáky uspořádán oheň. Při základní škole je i nadále veden požárnický kroužek, který vede velitel Jiří Strolený a Luděk Kovařík.

Při brigádnické činnosti odvedli požárníci také kus práce: pracovali na opravě prodejny Jednoty, opravovali hasičskou zbrojnici, farní zeď, připravovali lavičky pro návštěvníky oslav. V srpnu byla dvakrát uskutečněna brigáda na sběr slámy a v říjnu zorganizován sběr šrotu. V současné době jsou takovéto brigády jediným zdrojem příjmu do pokladny, s výtěžkem ze zábav nelze počítat – na zábavy se již jenom doplácí. Náležitá pozornost věnována po celý rok požární technice a vybavení požární zbrojnice, o toto se svědomitě stará Luděk Kovařík a Bohouš Skala, materiálně – tech. referentem je Václav Šůs. Jak je vidět, je činnost požárníků skutečně bohatá, záslužná a příkladná.

 

Dohlížecí výbor Jednoty:

Dohlížecí výbor Jednoty za vedení předsedkyně A. Müllerové zajišťuje úkoly, které vyplívají z programového plánu. V roce 1989 podarovaly členky DV při životních výročích starších členů dárkovými balíčky 4 členy sedmdesátníky a 2 členy při osmdesátinách. Dárkový balíček byl věnován také manželům Voblizovým při jejich diamantové svatbě. Pro 23 starších a osamělých členů připravily členky DV vánoční nadílku a ku konci školního roku zakoupením knih pro nejlepší žáky. Tyto dárečky jsou uhrazovány ze sdružených prostředků členů Jednoty.

V prvém pololetí měli členky DV navíc starost o to, aby byla včas dokončena adaptace prodejny, prodejna přestěhována z pohostinství a toto uvedeno do původního stavu, aby sál v pohostinství mohl býti včas připraven pro chystané oslavy „800 let Vrčeně“ . To se také podařilo a dnem 2/6 byla prodejna otevřena veřejnosti. Jako vedoucí prodejny zde nadále pracuje paní Eliška Košanová z Dožic, jako prodavačka paní Ivanka Dušková ze Dvorce ( do prvního čtvrtletí ).

 

Maloobchodní obrat v prodejně ( č. 154 )

plán 1, 675 tisíc Kčs, skutečnost 1, 561. 097 Kčs = 93,2% ( omezený prodej vlivem prováděné adaptace prodejny ).

 

V pohostinství ( č.767 )

plán 360 tisíc, skutečnost 374 978 Kčs = 104%

 

V pohostinství působil po celý rok p. Zdeněk Rožeň.

 

Myslivecké sdružení „Štědrý“:

V roce 1989 nebyly zaznamenány žádné podstatné věci v této organizaci. Myslivci plnili svoje úkoly v ochraně zvěře i v brigádnické činnosti. Úlovky zvěře byly rovněž asi na stejné úrovni jako v roce předcházejícím. Jedinou velkou a prvou událostí v tomto roce je : členu Mysliveckého sdružení Václavu Kadlecovi z Měrčína se podařilo střelit v polesí Štědrý jelena.

 

Sokol:

Organizace TJ Sokol pracovala v tomto roce za předsednictví Ing. V. Bárty, který byl při výroční schůzi počátkem roku zvolen, když dosavadní předseda František Zdvořáček odstoupil. Počátkem roku uskutečněn úspěšný zájezd na plavání do Plzně. Byl plánován také zájezd na lyže, avšak pro naprostý nedostatek sněhu se nemohl uskutečnit.

Členská základna rozšířena o 6 členů registrovaných ( hráče ledního hokeje ) a 3 nové členy, v kategorii žáků přibylo 22 členů. Tito žáci tvoří fotbalový oddíl, který vede Ing. L. Růžička. V letním a přijatelném počasí trénují žáci na hřišti jak kopanou, tak i fyzickou zdatnost pomocí atletiky. Žáci se cvičení rádi zúčastňují.

Byly zakoupeny 2 fotbalové míče nové a 1 starší opraven. Dne 13/4 uskutečněna brigáda na sběr kamene v místním JZD, odpracováno 19 hodin a výtěžek převeden do pokladny organizace. V říjnu uskutečněn velmi hezký a zajímavý, ale i náročný turistický pochod na „Kámen“ v Chlumci, spojený s opékáním špekáčků a občerstvením. TJ Sokol poskytla příspěvek dětem – při příležitosti konání oslav 40. výročí pionýrské organizace, při uspořádání dětského dne i na Mikulášskou nadílku. Nepodařilo se dokončit oplocení hřiště.

Lední hokej:

I když do TJ Sokol přistoupilo 6 členů – hráčů ledního hokeje, soutěž se v poslední sezóně již nemohla uskutečnit, a to z finančních důvodů. Tento sport je na finance velmi náročný, dosud roční náklady cca 25 – 30 tisíc Kčs hradilo místní JZD, avšak se skončením sezóny 1988/89 přestalo tuto činnost dotovat a proto oddíl ledního hokeje činnost skončil.

 

Včelaři:

V ZO včelařů Vrčeň se sdružuje v tomto roce 60 včelařů, kteří chovají 432 včelstev a odevzdali 2 782 kg medu. 6 včelařů kočovalo se včelstvy k opylování řepky. Byly pořádány dvě odborné přednášky. Včelaři navštívili včelařskou výstavu v Holýšově. Při oslavách 800 let Vrčeně uspořádali výstavku. Včelí nemoc varoáza se dále šíří. Proto museli včelaři na podzim všechna včelstva proti této nemoci léčit.

 

Český svaz žen:

Členky Českého svazu žen ze předsednictví L. Peškové se v průběhu roku staraly o pěkný vzhled naší obce, a to zvláště v roce, kdy obec oslavovala 800 let svého vzniku. Při těchto oslavách připravily ženy velmi pěknou výstavu prací ze své činnosti, zvláště ukázky ručních prací (výšivky, pletené a háčkované věci, drhané ozdoby). Postaraly se též o občerstvení rodáků i hostů při uskutečněném srazu. Připravily a vyzdobily stoly kytičkou, obohatily koláči a sladkým i slaným pečivem.

Z kulturní činnosti:

Uskutečněn zájezd do plzeňského divadla, podíl při pořádání pouťové a posvícenské zábavy spolu se ZO Socialistického svazu mládeže, podíl při uskutečnění dětského odpoledne při příležitosti Mezinárodního dne dětí, podíl při uskutečnění Mikulášské nadílky pro děti.

Československý červený kříž:

Členové této organizace pracovali v tomto roce pod vedením nové předsedkyně Anny Kopáčkové. Někteří členové jsou nadále bezplatnými dárci krve, někteří zase pečují o přestárlé občany. Při výroční členské schůzi byla uskutečněna zdravotnická přednáška MUDr. Zdeňky Indrové na téma „Bolesti zad a kyčlů“, zorganizována p.uč. Křišťanem též za osvětovou besedu.

 

Socialistický svaz mládeže:

Členové Socialistického svazu mládeže pracovali po celý rok pod vedením své předsedkyně Štěpánky Procházkové. Mládežníci se scházejí dále ve své klubovně na návsi „v Kačence“, i když by měli rádi důstojnější místnost pro svou klubovnu. V průběhu roku spolupracovali a pomáhali při akcích, které v obci probíhaly: stavění máje, příprava hranice k ohni poděkování, výpomoc při oslavách 800 let Vrčeně. Uspořádali taneční pouťovou i posvícenskou zábavu, v prosinci pak vánoční ples, při kterém však byla malá účast místních občanů. Někteří členové SSM pracovali jako pionýrští oddíloví vedoucí.

 

Knihovna:

Knihovna byla po celý rok v provozu a plnila dobře svoji funkci. Je stále umístěna na návsi v budově, zvané „Kačenka“. Knihovna by si skutečně zasloužila přemístění do lépe vyhovující místnosti. Knihovnu vedl p. Josef Mašek, velmi známý vrčeňský občan, který však v prosinci, vlivem náhlé těžké srdeční příhody, zemřel. Naše obec ztratila v osobě p. Josefa Maška, obětavého člena Sboru pro občanské záležitosti, který ponejvíce zabezpečoval smuteční rozloučení se zesnulými občany. Byl to člověk, který měl rád hudbu, zpěv, divadlo. Naše obec ztratila i svého knihovníka.

 

JZD Doubrava:

Jednotné zemědělské družstvo „Doubrava“

vykazuje k 31.12.1989 495 členů, z toho 199 důchodců a 271 trvale činných pracovníků.

 

Rostlinná výroba:

Polním pracím od jara do podzimu přálo počasí, takže samotné práce měly dobrý a rychlý průběh. Setí jarních obilovin započato již 203; včasné zasetí s následným vývojem porostů slibovalo dobrou úrodu, avšak v červnu a červenci několik příslušníků způsobilo obrovský výskyt mšic a tím naděje na vysokou úrodu poklesly. Brambory byly včas zasázeny, kukuřice nebyla zaseta kvalitně, a to pokud jde o správnou hloubku setí a rozložení na ploše. Družstvo nemá zatím stroj pro přesný výsev této plodiny. Sklizeň prvních sečí luk a pastvin prováděna včas, již koncem května. Příznivé počasí umožnilo usušit dostatek sena převážně v dobré kvalitě. Sklizeň obilovin zahájena 7. července sklizní ozimního ječmene, naplno se žně rozběhly 5/8 a skončeny byly 22/8. Sklízelo se 9 vlastními kombajny a dvěma kombajny z STS Nové Mitrovice. Výnosy ozimých obilovin byly velmi dobré (nad 5 t), jařiny, zejména oves, byly napadeny mšicemi z velkého sucha. Došlo také k vysokým sklizňovým ztrátám (vlivem staré sklizňové techniky i lidmi). Obiloviny pěstovány na 1035 ha, na plánovou výrobu 5 163 t bylo skutečně vyrobeno 4 458 t, výnos plánován ve výši 4,99 t/ ha a skutečně docíleno 4,31 t/ ha . Obilí bylo vypěstováno v dobré potravinářské kvalitě. Sklizeň slámy probíhala pomalu, nově zakoupený stohař nebyl právě v době největší potřeby provozuschopný. Se závěrem žní probíhala současně sklizeň otav a započata kombajnová sklizeň raných průmyslových brambor. Sklizeň probíhala od 11/9 do poloviny října, vybírali brigádníci učňové. Kombajny byla sklizena výměra pouze cca 40 ha brambor z celkové výměry 140 ha zasázených. Výroba brambor plánovaná ve výši 2999 t a ve skutečnosti dosaženo 2.575,8 t = 86%. Plánovaný výnos 21,4 t/ ha činil ve skutečnosti 18,4 t/ha = 86%. Silážní kukuřice sklizena pouze ve výši 60% plánovaného výnosu. Plánovaný výnos 44,28 t/ ha a skutečnost 26,4 t – proto nedostatek siláže. Důvody špatné sklizně: sucho a navíc na samém počátku sklizně mráz, který kukuřici poškodil. V listopadu probíhala sklizeň třetích, někde čtvrtých sečí luk do senáže. Tato je v dobré kvalitě, avšak rovněž nižší sklizeň: plán 9850 t a skutečnost 8213 t = 83%. Po stránce finanční plán splněn: plánovaný zisk 3,619 tisíc a skutečnost 4,332 tisíc. I když nebyly vysoce splněny plánované výnosy obilovin, brambor i pícnin, pojišťovna uhradila veškeré výpadky. Velkým kladem při finančním zhodnocení je převážně vysoká kvalita obilí a tím její dobré zpeněžování.

 

Živočišná výroba:

Hrubá produkce: plán 29,717 tis., skutečnost 30,349 tisíc = 102%

Výroba mléka: skutečnost 2,530 tisíc l = 55 tisíc l nad plán

Dodávka mléka: skutečnost 2,374 tisíc l = 44 tisíc l nad plán.

 

Proti roku 1988 je dodávka mléka nižší o 15 tisíc litrů. Denní užitkovost 10,5l/1ks. Docílená jakost: v I. jak. 80%, ve II. Jak. 18%, nestandartní 2%. Horší výsledky v jakosti, především v letních měsících, jsou na kravínech Klášter, Dvorec, Vrčeň, Srby. Spotřeba jádra v průměru 0,24 kg na 1 dodaný litr. Mléko je prodáváno za průměrnou realiz. cenu 4,62Kčs /1l . Výroba skotu 386 t = 101,6% plánu; prodej skotu plán 471 t, skutečnost 414 t = 88%. Tržby za skot: 12,269 tis. Kčs = 86%, real. cena 29,64Kčs, tj. proti plánu nižší o 0,53 Kčs/kg.

Výroba telat: plán 106 t, skutečnost 149,1 t. Prodej telat realizován ve výši 20,2t při ceně 37,40 Kčs / 1 kg.

Výroba jatečních brojlerů: plán 351 t, skutečnost 354 t = 101%. Realizační cena 17,94/1 kg, což je v souladu s plánem.

Jateční krůty: plán 140 t, skutečnost 155,9 t = 111%. Výsledky ve výkrmu drůbeže jsou tradičně dobré. Dobré výsledky jsou i v odchovanosti telat: plánováno 642 ks, skutečnost 780 telat. Méně příznivé jsou výsledky v úhynech telat do 6 měsíců: plánovaný úhyn 24 ks a skutečnost 42 ks.

 

 

Mechanizace:

Družstvu stále chybí zkušení kvalifikovaní opraváři, zvláště v dílně Sedliště. Trvá též nedostatek náhradních dílů na některé druhy strojů.

Středisko autodopravy mělo plánovanou ztrátu 486 tisíc Kčs a tuto o 22 tisíc Kčs překročilo. Toto bylo způsobeno nesplněním plánovaných tržeb od cizích odběratelů, překročení plánovaných nákladů na náhradní díly a na mzdy. V roce 1989 byla proti roku 1988 nižší spotřeba elektrické energie, nafty, benzinu i lehkého topného oleje. V roce 1989 byly zakoupeny nové stroje a zařízení v hodnotě 1,959 tisíc Kčs, a to 3 traktory s předním náhonem, 2 ks Multicar, 1 osobní auto Š136 Favorit, 2 ks RUR 5 – válce Cambridge, nakladač ŠT180 se stohařem, cisternová nástavba na Š706, krmný sběrací vůz, nákladní automobil A31, zkušební stolice na opravy elektropříslušenství automobilů a traktorů.

 

Stavební činnost:

Z investiční výstavby prováděna výstavba kontrolního a sběrného systému odpadních vod u skladu průmyslových hnojiv ve středisku Vrčeň. Tato akce byla s kontrolními vrty prováděna dodavatelsky. Vlastní stavební skupinou byla vystavěna sběrná jímka a sběrný systém. Celkové plánové náklady činily 780 tisíc Kčs, ve skutečnosti prostavěno 725 tisíc Kčs. Akce je prakticky dokončena, chybí zakrýt sběrnou jímku. Z další stavební činnosti: byla dokončena rekonstrukce stáje drůbeže ve Dvorci, zahájena rekonstrukce teletníku v Klášteře, dokončena nová provozovna u Obzoru v Nepomuku pro přidruženou výrobu, provedeny opravy jímek v úseku živočišné výroby, dosoušení ve skladu pícnin v Mohelnici, oprava bytu v domě čp. 14 ve Vrčeni a další drobná vylepšení.

 

Ostatní nezemědělská činnost:

Přidružená výroba, která zajišťuje výrobu sáčků z mikrotenu a igelitu, překročila plánované tržby ve výši 8 milionů Kčs o 358 tisíc Kčs. Toto středisko také vysoce nečerpalo plánované materiálové a celkové náklady, takže celkový hospodářský výsledek, plánovaný ve výši 318 tisíc Kčs zisku, byl vysoce překročen a docílen ve výši 1,592 tisíc Kčs. Výroba zajišťovala 60 pracovníků, v průběhu roku vypomáhaly pracovnice přidružené výroby dle potřeby na úseku rostlinné výroby, případně v závodním stravování.

 

Sociální rozvoj:

Družstvo poskytlo 62 pracovníkům ocenění ke 40. výročí socializace vesnice včetně finanční odměny, devíti členům věrnostní odměnu při odpracování 20-35 let v zemědělství, sedmi členům svatební dary formou poukázek, pěti členům odměny při životním jubileu 50 let, čtyřem členům odměny do starobního důchodu. Nově narozeným dětem členů jsou poskytovány vkladní knížky vklad 250 Kčs; dále jsou poskytované náborové a stabilizační příspěvky (po vojně) ve výši 4 tisíc Kčs, každoročně poskytuje družstvo příspěvky členům s nízkými důchody. Družstvo se také stará o kulturu svých členů (zabezpečuje návštěvnost kulturních programů), poskytuje svým pracovníkům domácí i zahraniční rekreaci a dětem družstevníků příspěvek do pionýrských táborů.

 

Ekonomické ukazatele:

 

Hospodářské výsledky

Plán v tis. Kčs

Skutečnost

% plnění

Hrubá zemědělská produkce

55282

51850

94

Z toho produkce rostl. výroby

25565

21501

84

-“- živ. výroby

29717

30349

102

Tržby z výrobní činnosti

60606

58734

97

Dotace a intervence

4449

4624

104

Výkony a mimoř.výnosy

60893

60714

100

Náklady celkem

57414

54952

96

Mzdové a ostat. osob. náklady

8791

8813

100

pracovníci

310

302

97

Celkem odměny včetně fondu odměn

9453

9480

100

Průměr. roční výdělek v Kčs

30494

31391

103

Průměr. měsíční výdělek v Kčs

2541

2616

103

Tržní zeměď. prod. v tis. Kčs

47664

46097

97

Bilanční zisk v tis. Kčs

3479

5762

166

 

 

Nesplnění produkce rostlinné výroby, způsobené nižšími výnosy obilovin, brambor a pícnin, v důsledku vlhkého sucha, bylo v plném rozsahu finančně nahraženo Českou státní pojišťovnou v rámci komplexního pojištění úrody.

Jednotná zemědělská družstva hospodaří od 1.1. 1989 dle nových ekonomických podmínek a dotace, které byly v tomto roce poskytnuty, působí na ekonomické výsledky velmi příznivě. JZD Doubrava obdrželo dotaci ve výši 4,624 tisíc Kčs, což je téměř dvojnásobek dotací, poskytovaných v předcházejících letech. Skutečnost, že výnosové ukazatele splnilo družstvo ve výši plánu a v nákladové oblasti dosáhlo úspory, bylo docíleno podstatně lepšího hospodářského výsledku. Bilanční zisk, upravený o dotace a subvence, činil za rok 1989 5,899 tisíc Kčs a tento byl rozdělen takto:

do státního rozpočtu ( daň ze zisku ) 1,116 tisíc Kčs

do fondu odměn 900 tisíc Kčs

do reservního fondu 200 tisíc Kčs

do fondu techn. rozvoje ( výstavby ) 3,118 tisícKčs

do fondu kulturních a sociálních potřeb 520 tisíc Kčs

ostatní použité 45 tisíc Kčs

 

Výsledky JZD Doubrava se sídlem ve Vrčeni v ekonomické oblasti jsou tedy velmi příznivé. Lze si jen přát, aby počasí v následujících letech bylo natolik příznivé, aby družstvo mohlo vyrábět i odvádět svoje zemědělské produkty minimálně v plánovaných objemech, avšak i s tím cílem, aby dosáhlo co nejvyšších hektarových výnosů.

Nutno ještě zaznamenat, že do čela JZD jako předseda zvolen nadále Vladimír Jílek, místopředseda a hlavní agronoma zastává Ing. M. Krňoul, hlavního zootechnika Ing. František Brudna, o mechanizaci se stará Ing. V. Bárta, stavební činnost má na starosti Jaroslav Pokštefl a vedoucího přidružené výroby zastává Jan Müller.

 

Z obce Tojice:

Projektová dokumentace na víceúčelové zařízení v obci Tojice, o kterém se hovoří již řadu let, není zatím stále zpracována. Z toho důvodu nebylo ani přikročeno k demolici stávající budovy občanského výboru, i když tojičtí občané s touto prací ve svých závazcích počítali.

Manželé Palackých provádějí adaptaci svého rodinného domku.

 

Svaz požární ochrany:

Členové Svazu požární ochrany Tojice plní zodpovědně úkoly, které pro každého z členství vyplývají. Velitel ZO SPO J. Trhlík zdůraznil při výroční členské schůzi nutnost vybrat schopné a talentované mladé členy a spojit energii těchto mladých s vyzrálým uvědoměním a autoritou starších dlouholetých funkcionářů, získávat mladé pro plnění úkolů organizace kvalifikovaným vysvětlováním, přesvědčivými argumenty a hlavně osobním příkladem. Hodnotil přístup mladých zodpovědnou účastí na velitelských dnech, kde mají možnost získat vědomosti od profesionálů. Požární sbor v Tojicích má již také vhodnou techniku, která mladé lidi přitahuje, věnují jí patřičnou péči, aby byla připravena k okamžitému použití.

Členové pečují dobře i o požární hadice, aby tyto co nejdéle sloužily. Požární družstvo se zúčastnilo okrskové soutěže, kde se opět umístilo na jednom z předních míst. Požárníci také provedli preventivní prohlídky ve 20 obytných budovách a v 1 rekreačním objektu, zde odvedli 22 brigádnických hodin. Zjištěné závady byly občany během roku odstraněny. Na úseku údržby výstroje a výzbroje byl závazek překročen z 50 na 68 hodin. Je to tím, že více péče je nutné věnovat požárnímu vozidlu, které je již starší a každým rokem je potřeba toto připravit na technickou prohlídku. Sběr druhotných surovin byl rovněž překročen – odevzdáno 1600 kg železa. Členové Svazu požární ochrany se zúčastnili zájezdu do Prahy, který uspořádal DV Jednoty a podpořili uskutečnění zájezdu i finanční částkou.

 

Dohlížecí výbor Jednoty:

Členové Dohlížecího výboru jako každoročně pracovali ve své obci zvláště při úpravách životního prostředí, kde odpracovali 90 brigádnických hodin. Členky DV vymalovaly prodejnu, připravily pro otop v prodejně 5 m (krychlových) paliva – na těchto akcích odpracováno brigádnicky 100 hodin. Vypomohly také při zemědělských pracích (30 hodin) , uskutečnily sběr odpadových surovin (500 kg železa a 100 ks králičích kožek). U 10 důchodců uskutečnily návštěvu. V prodejně provedly v průběhu roku 24 kontrol. V srpnu byl uskutečněn zájezd do Prahy. K Mezinárodnímu dni dětí připravily členky DV táborák, kde byly dětem opékány špekáčky.

 

Z obce Sedliště:

Rekonstrukce bývalé školy, o které byla v minulém roce v kronice zmínka, nebyla v roce 1989 zahájena. Příčinou je odstoupení Městského výboru Socialistického svazu mládeže Plzeň od realizace stavby.

 

Svaz požární ochrany:

Svaz požární ochrany Sedliště je organizací, která ve své obci zabezpečuje své úkoly nejen na úseku protipožární prevence a přípravy pohotovosti svého požárního družstva, ale pečuje též o kulturní a společenský život v obci. Požární družstvo vlastní 2 stříkačky, které jsou ve velmi dobrém stavu. Okrskové soutěže, konané 13/5 v Čížkově, se zúčastnily ze Sedliště 2 družstva. Družstvo mladších se zařadilo na 5. místě, zde je napříště nutné klást větší důraz na nácvik překážkové dráhy. Družstvo starších mužů (nad 35 let) se zařadilo na prvém místě. Výzbroj, kterou požárníci vlastní, je již hodně stará, přesto strojníci udržují tuto tak, aby byla vždy provozu schopná.

Ze společenských akcí uspořádala organizace Svazu požární ochrany: 3/2 maškarní bál, 4/2 dětský karneval, 22/4 taneční zábavu a 14/10 posvícenskou taneční zábavu. Při všech těchto zábavách hrála oblíbená kapela „Úslavanka“. Člen SPO Josef Bečvář oslavil 17/3 svoje 60. narozeniny a při té příležitosti mu byl předán od organizace dárkový balíček.

Členové Svazu požární ochrany provedli ve své obci velmi záslužnou brigádu: vyčistili koupaliště. Při této akce odvedli opravdu kus poctivé práce! V podzimních měsících uskutečnili požárníci sběr železného šrotu.

 

Dohlížecí výbor Jednoty:

Členky DV v Sedlišti pracují za předsednictví Jany Sládkové dle svého plánu. Podílejí se v obci na úpravě životního prostředí, pečují zvláště o okolí prodejny. V prodejně pracuje nadále paní Miluše Štětková, pohostinství vedou manželé Kubišovi – všichni ku spokojenosti sedlišťských občanů.

 

Svazarm:

Členskou základnu Svazarmu Sedliště tvoří 64 členů, z toho 8 žen a 12 dětí do 15 let. Hlavní činnost organizace zaměřena na sportovní střelbu a práci s mládeží. Předsedu zastává V. Modračka. 18. 3. uskutečněn Sokolovský závod branné zdatnosti za účasti 40 závodníků z obce a okolí.

24/3 konána přednáška MUDr. Pavlíka na téma „První pomoc při autonehodách“ za velké účasti 65 občanů. Po přednášce proběhla beseda s MUDr. Pavlíkem, která trvala do pozdních nočních hodin a musela být přerušena, aby se vůbec mohl dostat domů.

15/4 zajišťovala ZO Svazarmu rychlostní zkoušky při automobilové soutěži „Rellye Úslava“ na úseku Čížkov-Přešín-Sedliště. 19.5. proběhlo školení řidičů, které tradičně provedl V. Vladař z Autoškoly Nepomuk. V září byla uskutečněna pouťová taneční zábava. Oddíl mládeže vedli velmi dobře St. Kubiš a V. Bárta.

Koncem roku ukončil Svazarm Sedliště svoji činnost – další budoucnost je zatím nejasná.

 

Závěrem:

Ohlédneme-li se zpět za uplynulým rokem, vybaví se nám v mysli především významné výročí, které si naše obec připomínala: 800 let Vrčeně. V souvislosti s uskutečněnými oslavami byly pořízeny fotografické dokumenty, které jsou uspořádány ve 3 albech. Přílohu kroniky se vztahem k roku 1989 tvoří:

  1. dokumentační přílohy ke kronice díl IV. - list 20-25

  2. album „Vrčeň současná“ se 132 ks fotografií jednotlivých domů s označ. popis. čísla a souč. majitele – foto v květnu 89 E. Beránková

  3. album z oslav 800 let Vrčeně s 82 ks fotografií nepomuckého fotografa E. Sýkory

  4. album z oslav 800 let Vrčeně, obsahující 10 historických fotografií staré Vrčeně ( ofotografovaných pohlednic a 114 ks fotografií Jana Müllera )

  5. brožura 800 let Vrčeně (1189 – 1989), zpracovaná textově Františkem Křišťanem a doplněna kresbami Jana Markvarta.

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!