verze pro tisk

Rok 1992

17. březen 2015

Vstupujeme do třetího roku naší nové svobody a druhého roku reformy ekonomicky v našem státě. I když tento historický proces probíhá dle připraveného programu, do cesty vstupuje řada nedobrých jevů, které cestu vpřed brzdí. Překonávat hluboké změny našeho hospodářství – to je úkol obrovský. A mezi řadou občanů vzniká nervozita, netrpělivost, obava z dalších dnů. Prezident ČSFR Václav Havel velmi dobře hodnotí současné období ve svém novoročním projevu.

 

Ze světa:

V bývalé Jugoslávii přetrvávají po celý rok boje. Těžké boje se přesunuly na území Bosny a Hercegoviny, zvláště Sarajeva, ke konfliktům a krveprolévání dochází mezi Muslimy, Srby i Chorvaty. (viz příloha č. 65).

Ani na území bývalého Sovětského svazu není klid. Ke konfliktům dochází na území severního Kavkazu i Náhorním Karabachu. Bývalý sovětský ministr zahraničních věcí E. Ševarnadze začal působit v Gruzii s cílem vyvést tento stát z krize. Klid není ani v Moskvě. Prezident Ruské federace Boris Jelcin má své příznivce i odpůrce. Mezi občany vládne nedůvěra vůči prováděným reformám. Ceny zboží prudce vzrostly, je nedostatek peněz. Komunistická strana byla sice rozpuštěna, avšak staré struktury přetrvávají.

Spojené státy americké mají nového prezidenta. Ve volbách 3. 11. 1992 zvítězil kandidát Demokratické strany Bill Clinton, který nastoupí do úřadu v lednu 1993 (viz příloha č. 66).

Dne 17. 5. odstoupil německý ministr zahraničí Hans Dietrich Genscher po osmnáctiletém působení ve vládě ; tento muž se výrazně zasloužil o současné úzké vztahy mezi Německem a státy bývalého sovětského bloku.

Dne 8. 10. zemřel bývalý německý kancléř Willy Brandt, nositel Nobelovy ceny za mír, který má zásluhy o politiku uvolňování mezi Východem a Západem (viz příloha č. 66).

Bývalí východní Němci, dva roky po sjednocení, si dosti neváží dosažené vysoké životní úrovně proti ostatním zemím bývalého komunistického bloku ; naproti tomu Němci západní se obávají snížení svého životního standartu.

Uzavřenou Maastrichtskou smlouvu o hospodářské, měnové a politické unii by mělo ratifikovat všech dvanáct členských států Evropského společenství. Cesta k jednotě je ale nesnadná (viz příloha č. 67).

Krutá bída a hlad sužují obyvatelé Somálska. Dle rezoluce Rady bezpečnosti OSN poskytována potravinářská i lékařská pomoc. V důsledku dva roky trvající občanské války již asi 300 tisíc Somálců zemřelo.

 

Z naší vlasti:

Od samého počátku roku se scházeli představitelé Slovenské národní rady FR. Mikloško a České národní rady Dagmar Burešová i další představitelé těchto orgánů k řešení státoprávních otázek. Z těchto jednání jasně vyplývalo, že Slovensko bojuje o vlastní státnost.

V Bratislavě probíhaly demonstrace za samostatnost Slovenska Maticí slovenskou, Hnutím za osvobození Slovenska, Slovenskou národní stranou a i jednání strany HZDS směřovalo k nastoupení cesty svrchovanosti Slovenska.

Od začátku roku pokračovala registrace kuponových knížek pro prvou vlnu privatizace, celkem bylo zaregistrováno více jak 8,5 milionů majitelů kuponových knížek, z toho 6 mil. v České republice a 2,5 mil. ve Slovenské republice ( viz příloha č. 66 ).

21/1 projednávalo Federální shromáždění tři návrhy zákonů prezidenta V. Havla (o referendu, novelizaci ústavy, volební zákon), avšak ani jeden návrh neprošel.

Ve Federálním shromáždění projednávány výsledky šetření událostí ze srpna 1968. Ač jde o vlastizradu, podle dosud platných zákonů je po 20 letech tento čin promlčen.

Dne 27. 2. podepsána v Praze spolkovým kancléřem H. Kohlem a československým prezidentem V. Havlem smlouva mezi ČSFR a SRN o dobrém sousedství a přátelské spolupráci. Proti této smlouvě probíhaly podpisové akce. Při schůzi Federálního shromáždění v dubnu byla tato smlouva ratifikována.

31/3 podepsali V. Havel a B. Jelcin v Moskvě o přátelských vztazích a spolupráci mezi oběma zeměmi. Současně podepsána dohoda o vypořádání majetkových a finančních otázek, spojených s odsunem sovětských vojsk.

Předmětem neustálých jednání mezi Maďarskem a Československem je gigantické vodní dílo Gabčíkovo nad Magymarosi zda zastavit či pokračovat).

Při schůzi Federálního shromáždění v dubnu přijaty důležité zákony o daních, které vstoupí v platnost od 1. 1.1993.

Koncem dubna navštívil V. Havel s třemi ekonomickými ministry Japonsko a Korejskou republiku v zájmu vzájemného obchodu, případně získat příliv investic.

Oslavy 1. května uskutečněni levicové strany v duchu blížících se voleb. 26. 5. navštívil náš stát předseda vlády království Velké Británie a Severního Irska John Major. Byla podepsána společná deklarace k budování jednotné, svobodné a demokratické Evropy.

 

V zemědělství:

V průběhu května a června probíhají valné hromady zemědělských družstev, při kterých se volí transformační rady. Situace v zemědělství je tíživá – úbytek až o třetinu pracovníků. V uplynulých dvou letech vytvářen právní a ekonomický prostor pro reformu. Hlavní myšlenkou je obnova vlastnických vztahů a k tomu směřovaly příslušné zákony. Dne 9. 10. byla schválena novela transformačního zákona ve Federálním shromáždění.

 

Volby:

V předvolebním období konána celá řada tiskových konferencí různých politických stran. Volební kampaň probíhá rovněž při veřejných shromážděních ve městech, dále plakáty, letáčky (viz příloha č. 68) i ve sdělovacích prostředcích. Voleni budou poslanci do Federálního shromáždění a České národní rady.

Do voleb zaregistrováno 40 politických stran, hnutí a koalic. Před volbami (dne 2. 6.199 ) promluvil k občanům ČSFR prezident republiky V. Havel v televizi ( projev v příloze č. 69 ). Projev V. Havla, přednesený k poslancům Federálního shromáždění a vztahující se k volbám, byl přednesen již v dubnu (v příloze č. 66).

Po volbách bude uplatněn systém poměrného zastoupení, to znamená, že křesla v parlamentu budou rozdělena dle toho, jak která strana uspěje. Volby proběhly ve dnech 5. a 6. června.

Podle výsledků získala v Čechách a na Moravě nejvíce hlasů Občanská demokratická strana, na druhém místě Levý blok; na Slovensku získalo prvé místo Hnutí za demokratické Slovensko. (Podrobnější údaje v příloze č. 69).

 

Po volbách:

Po volbách se uskutečňují časté schůzky mezi předsedy vítězných stran: za ODS Václavem Klausem a HZDS Vl. Mečiarem. Slovenská strana neustále obhajuje svoji svrchovanost a trvá na mezinárodněprávní subjektivitě Slovenska.

Je stále jasnější, že slovenské straně vůbec nejde o společný stát. Přáním HZDS je, aby každý národ hospodařil za své, z dalších častých jednání již jasně vyplývá, že rozdělení současné federace je nutností. Jsou hledány smluvní vazby mezi oběma republikami (celní unie), připravuje se zákon o zániku federace, který je ve Federálním shromáždění projednáván za velmi dramatických okolností a není schválen.

Opoziční strany trvají na referendu, i když jejich členové si jsou vědomi, že k rozdělení stejně dojde. Nakonec i slovenská strana konstruktivní jednání oddaluje, avšak při dalších jednáních vedoucích představitelů obou národů je zánik federace potvrzen, ve Federálním shromáždění přijat zákon o dělení majetku ( dle územního principu a v poměru 2:1) a dne 25. 11. 1992 schvaluje Federální shromáždění ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní republiky k datu 31.12.1992 (viz příloha č.71).

 

Zánik ČSFR:

Dne 26. 6. podala federální vláda ústy M. Čalfy demisi a 2.7. složila slib na Pražském Hradě nová federální vláda.

Předsedou federální vlády jmenován Jan Stráský ( příloha 70 ). Dne 26. 6. zasedala poprvé Česká národní rada v počtech poslanců: za ODS – KDS 76 , Levý blok – 35 , SPR – RSČ 14 , LSU – 16 , KDU – ČSL 15 , HSD – SMS 14 , ČSSD-16 , ODA – 14 , celkem 200. Předsedou zvolen Milan Uhde.

 

Nová vláda:

Dne 2. 7. oznámil dosavadní předseda české vlády Petr Pithart rozhodnutí o demisi dosavadní vlády na schůzi předsednictva České národní rady. Předsednictvo demisi přijalo a jmenovalo Václava Klause předsedou nové české vlády. Poté jmenovalo i ostatní členy české vlády. Ještě téhož dne složila česká vláda slib. (složení české vlády v příloze 70).

Předsedou Federálního shromáždění zvolen Michal Kováč, předsedou slovenské vlády Vladimír Mečiar a předsedou Slovenské národní rady I. Gašparovič.

3/7 konána volba prezidenta, kandidoval V. Havel, avšak ani v prvém, ani ve druhém kole, které se konalo téhož dne, nebyl zvolen. Sněmovna národů Slovenské republiky nedala potřebný počet hlasů. Tento neúspěch je hodnocen jako další krok k rozpadu ČSFR.

8/7 odlétá V. Havel do Helsink na Konferenci o bezpečnosti v Evropě a zde uskutečňuje řadu setkání s nejvyššími představiteli států.

16/7 proběhlo druhé dvoukolo volby prezidenta – kandidoval Miroslav Sládek, předseda strany SPR-RSČ. Zvolen nebyl.

16/7 obdržel V. Havel od prezidenta Ruské federace B. Jelcina dva dokumenty: prvý je zvací dopis, vztahující se k 21. 8. 1968 a druhý je osobní dopis Ant. Kapka (oba v příloze č. 71).

17/7 přijala Slovenská národní rada deklaraci o svrchovanosti Slovenské republiky (viz příloha č. 71).

17/7 oznámil prezident ČSFR V. Havel dopisem Federálnímu shromáždění, že dne 20. 7. 1992 v 18 hodin odstoupí z funkce prezidenta. V televizi pak přednesl svůj projev (viz příloha č. 71). Mandát na prezidentskou funkci platil až do 5/9. dne 20. 7. 1992 v 18 hodin byla z Pražského Hradu stažena prezidentská standarta. Hlavu státu zastupuje premier federální vlády J. Stráský.

30/7 konána znovu volba prezidenta, z navržených 3 kandidátů (Procházka, Pinta, Kristková ) nebyl zvolen nikdo.

4/8 zemřel kardinál Fr. Tomášek, bývalý arcibiskup pražský, ve věku 93 let. Dne 12. 8. konáno poslední rozloučení, je uložen do arcibiskupské hrobky v katedrále sv. Víta. (viz příloha č. 72)

Dne 1. 9. byl vážně zraněn bývalý předseda Federálního shromáždění Alexandr Dubček při autodopravní nehodě a dne 7. 11. v pražské nemocnici „Na Homolce“ umírá. Pohřeb uskutečněn v Bratislavě (viz příloha č. 73).

V letošním roce proběhly vzpomínkové oslavy 74. výročí vzniku Československého státu – 28. říjen – v několika místech naší republiky pod soumrakem blížícího se rozdělení zatím společného státu. U hrobu T.G. Masaryka – jeho zakladatele – promluvil premiér české vlády Václav Klaus. Ve Vladislavském sále Pražského Hradu byl propůjčen in memoriam 64 čs. občanům Řád Tomáše Garrigua Masaryka; řády předával J. Stráský.

16/11 oznámil V. Havel svůj úmysl kandidovat na úřad prezidenta České republiky.

19/11 vyhlásila Česká národní rada, že spolu s Českou vládou přebírá plnou odpovědnost za kontinuitu státní moci na území České republiky, to proto, že federace již prakticky neexistuje.

16/12 přijala Česká národní rada „Ústavu České republiky“ jako suverenního státu (viz příloha č. 73, 74). Rovněž schváleny symboly České republiky, při čemž dosavadní československá státní vlajka zůstává zachována pro Českou republiku (viz příloha č. 73).

17/12 ukončilo Federální shromáždění poslední schůzí svoji činnost. Dne 18.12. schválen návrh o státním rozpočtu České republiky na rok 1993 v České národní radě.

 

Ze zdravotnictví:

Od 15. 9. si přibližně jednu desetinu léků platí občané v plné výši, na některé léky si připlácejí. Zdravotní péče vzbuzuje u občanů obavy. Od 1. 1. 1993 započne činnost Všeobecné zdravotní pojišťovny. Bude řešena privatizace léčebných zařízení, v průběhu budoucích let se předpokládá návrat k tradicím rodinného lékaře.

 

Zvýšení životních nákladů:

V průběhu roku dochází ke zdražování potravin, ale i průmyslového zboží, uhlí, benzinu. Pro informaci ceny některých základních potravin v prosinci 1992 (zaokrouhleno):

hovězí maso zadní 79,-/1kg

hovězí přední bez kosti 65,-

hovězí přední s kostí 38,-

vepřový bůček 42,-

vepřová kýta bez kosti 90,-

vepřová krkovice 71,-

máslo 82,-/1kg

polotučné mléko 2% 7.20,- / 1l

chléb kmínový 7,70 ,- /1 kg

rohlík 0,80 ,- / 1 ks

mouka hladká 7,80 ,- /1 kg

brambory 4,80 ,- / 1kg

pivo 10° ½ l 4,80 ,- / láhev

káva 75 g = 14,30 ,-

uhlí hnědé 1 q = 60 Kčs

benzin = 17,30 Kčs / 1 l

 

Více druhů zboží uvedeno v příloze 75, i s porovnáním dalšího zvýšení od ledna 1993 v souvislosti se zavedením daně z přidané hodnoty. Od 19. 10. 1992 zdraženo poštovné: dopisnice 2,- , obyčejný dopis 3,- , podstatně se zvyšují poplatky z peněžních poukázek

 

Z našeho hospodaření:

U řady podniků se projevuje ve druhém pololetí roku platební neschopnost; v našem západočeském regionu je to i Škoda Plzeň, která zaměstnává značné množství obyvatel i z našeho okolí a v dřívějších letech dojíždělo do „Škodovky“ i dost občanů z naší obce.

Celkově byl v roce 1992 hrubý domácí produkt nižší než v roce předcházejícím o 7,1% ; výsledky 3. a 4. čtvrtletí již byly mírně vyšší jak v roce uplynulém. Podíl soukromého sektoru vzrostl z 10,6% v roce 1991 na 19,5% v roce 1992. Zvýšení produkce se projevilo ve stavebnictví, avšak u průmyslové a zemědělské výroby došlo k poklesu. Nezaměstnanost v naší zemi klesla na 2,6% , průměrná míra inflace činila 11,1%. Průměrná mzda v porovnání s rokem 1991 vzrostla o 9% (podrobněji v příloze č. 76).

V roce 1992 pracovalo ve Spolkové republice Německo přibližně 35 tisíc čs. občanů, z toho 15 tisíc tvoří ti, kteří se denně vracejí na základě hraniční karty. Na základě smlouvy, kdy by měli mít naši lidé stejné podmínky jako němečtí zaměstnanci, pracuje v Německu cca 14 tisíc lidí. Na smlouvu o dílo – převážně stavební firmy – je limit pro celou federaci 8250 lidí. V Rakousku pracuje beze smluv 3 až 5 tisíc lidí. Velmi závažným problémem v naší zemi je stoupající kriminalita.

A jak šly měsíce...

Leden

V posledních letech jsme si zvykli na mírnou zimu a taková je i v letošním roce. Nový rok sice začal s pěkným mrazíkem (-8°C), ale pak byl krásný slunečný den s odpolední teplotou 1°C. V dalších dnech mírné mrazíky (nejvýš – 3°C) a od 4. 1. až do 20. 1. se pohybovaly teploty nad nulou; bylo spíše mlhavo, zataženo, občas slabý déšť, někdy studený silný vítr (17. 1.), někdy zase lezavá zima.

V průběhu 20. ledna nastalo ochlazování, večer klesla teplota na -8°C a druhý den ráno byl -15°C mráz. Také 22. 1. byl silnější mráz (-10°C) s ostrým větrem. V dalších dnech byly ranní mrazíky mírnější (od -2°C do – 5°C), ve dne mlhavo, klidno, odpolední teploty kolem nuly. Poslední tři lednové dny byly krásné, slunečné, s odpolední teplotou 4 až 8°C.

 

Únor

Také únor je teplotně mírný; prvé tři dny mírné ranní mrazíky (-3° až – 5°C) , mlhavo, zataženo, odpolední teploty mírně nad nulou. Ve dnech 3. až 5. 2. občas mírně sněžilo. I další dny teplotně kolem nuly. Dne 13/2 byl krásný den s odpolední teplotou 12°C. Dne 14. až 16. 2. řádil nepříjemný studený vítr a 17/2 napadlo cca 10cm sněhu, který dlouho nevydržel. Od 24. 2. nastaly slunečné dny (ráno -2° až -5°C) , odpoledne 9 až 13°C, které potrvaly až do konce února.

 

Březen

Prvý den krásný, v dalších dnech prvé dekády ranní teploty od – 5° až do 5°C ; ve druhé a třetí dekádě byly ranní teploty ve většině dnů nad nulou. Odpolední teploty v rozmezí od 3°C do 12°C v teplejších dnech. V noci na 14. 3. přišla plískanice, ráno napadnuto cca 10 cm mokrého sněhu. Ještě následující 2 dny sníh padal, ale zase roztál.

Sněhové přeháňky se projevovaly ještě ve dnech od 23. do 29. 3. Dne 27.3. napadlo cca 10 cm sněhu, ale nevydržel. Po celý březen bylo převážně zataženo, oblačno, někdy polojasno, hodně větrno a celkově tudíž chladno. Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem. Tato pranostika je pro letošní duben velmi platná, jakož i pro březen.

 

Duben

Časté studené větry způsobují velmi chladné počasí. Do 24. 4. byly ranní teploty v některých dnech nad nulou (do 5°C) , ale v některých dnech ještě mrazíky (do – 6°C).

Slunečných dnů poskrovnu, o velikonočních svátcích ( tj. od 16/4 do 20/4 ) bylo chladno, foukal velmi studený vítr. V sobotu před vojtěšskou poutí bylo velmi teplo (na slunci odpoledne až 30°C), večer v dáli silně blýskalo, v noci déšť. Dne 26. 4. o pouti dopoledne trochu oblačno, ale nepršelo; odpolední teploty 22 až 25°C ve stínu. Počasí pouti přálo. Poslední čtyři dubnové dny bylo zataženo, oblačno, deštivo, větrno.

 

Květen

Celý měsíc květen byl velmi teplý. Ranní teploty v rozmezí od 5° do 8°C (ve dnech 5. až 7. 5. klesly na bod mrazu). Odpolední teploty do 12. 5. od 13 do 20°C. Od 13. 5. bylo již od rána jasno, slunečno a odpolední teploty dosahovaly ve stínu převážně 24 – 26°C.

I v tomto měsíci bylo velmi větrno, bez deště, což způsobilo ukrutné sucho. Takový suchý máj snad nemá pamětníka. Kolem 25/5 schne již tráva na stojato. Nadprůměrný počet hodin slunečního svitu na jížní Moravě, Plzeňsku a Žatecku způsobuje nedostatek vláhy. Na porostech i ve vzduchu je mnoho prašnosti a pylu, což je velmi nezdravé.

 

Červen

Tento měsíc přinesl změnu v počasí. Prvý den zataženo, bez deště, od 2/6 bylo většinou oblačno s ranními teplotami 12 – 14°C , odpolední teploty kolem 20° až 25°C a posledních 8 dnů červnových bylo horkých s teplotami 26 – 30°C.

Hned 2. 6. přišla v noci bouře s prudkým deštěm a kroupami a 3.6. bylo ve dne dusno a večer znovu bouře, která přinesla slabý, avšak vytrvalý déšť, trvající celou noc. Bouře byly v červnu častějším jevem ( 5., 9. a 23. 6. , kdy bouři provázel prudký déšť ). V červnu bylo dosti dnů dusných, bylo až nedýchatelno.

 

Červenec

Horké počasí pokračovalo i v tomto měsíci. Již po ránu bylo 12° až 15° tepla, odpoledne od 26° výše, někdy i přes 30°C ve stínu. 21/7 bylo u nás 31°C ve stínu, v Praze 35°C.

Letošní teploty překonaly teplotní rekord z roku 1775. Dne 4/7 odpoledne přišla bouře s krátkým prudkým deštěm, při kterém se ochladilo na 18°C ; večer začalo pršet a klidný vydatný déšť potrval celou noc až do poledne příštího dne. Toho dne v podvečer se právě nad naší obcí zatáhlo černými mraky a přišel silný a prudký déšť.

Ještě 6. 7. pršelo téměř celý den konečně je zavlaženo. Od 8. 7. nastaly znovu horké dny, prudká pálivá vedra (s teplotami 30° i více ve stínu) , která potrvala až do konce měsíce. Takovéto teploty právem označujeme za tropická vedra.

 

Srpen

Letošní srpen byl žhavý. Ranní teploty od 12° do 18°C, někdy i 20°C, odpolední ke 30° i přes 30° ve stínu. Trochu chladnější byly dny od 11. do 16.8.

Toto horké počasí vyvolalo několik bouří (1. 8. k večeru bouře s prudkým deštěm i krupobitím), 2. 8. k večeru prudký liják, v noci na 4. 8. v noci bouře s deštěm, 20/8 bouře s deštěm, 22/8 prudký déšť, v noci 26/8 byla dvakrát bouře, 29/8 a 31/8 večer i v noci silný vítr s deštěm.

Letošní rok je hodnocen od konce dubna jako teplotně nadnormální, tropické dny, někdy i tropické noci (byly tři). Podle zprávy z 11.8. je koryto naší největší české řeky v Ústí nad Labem téměř suché.

 

Září

Tento měsíc je již chladnější. Ranní teploty kolem 7°C, někdy ještě 11° i 13°C, ve druhém týdnu poklesly (od 7. do 10. 9. bylo 2° až 3°C a ve dnech od 18. do 21.9. rovněž).

Zpočátku měsíce bylo dosti dešťových přeháněk s větrem (ve dnech 3. až 5.9. ). Déšť zavlažil půdu ještě ve dnech 14., 23. a 29. 9. , což je však stále velmi málo proto, aby spodní vyschlé prameny se nasytily. Jinak byly v září i krásné slunné a teplé dny, ku konci měsíce rostly trochu houby, místy zvláště václavky.

 

Říjen

Počasí vskutku podzimní, v prvé dekádě bylo ještě teplo: ráno od 7° do 12°C, odpoledne od 10° do 16°C ; dne 6. 10. bylo odpoledne 22°C ve stínu. Od 11. 10. teploty klesly k nule, ve dnech 13. a 14.10. byl mráz -5°C a 19.10. a 20.10. opět -3°C. Odpolední teploty byly vždy o několik stupínku vyšší, nejvýše do 10°C.

Zpočátku měsíce rostly ještě houby. Od druhé dekády bylo převážně zataženo, občas dešťové přeháňky, nijak vydatné, ale doprovázené častými studenými větry – plískanice.

 

Listopad

Dušičkové dny byly pěkné, sice zataženo, ale mráz nebyl (ráno 3°, odpoledne 8°C). Ranní teploty vydržely po celý měsíc mírně nad nulou kromě 9. 11. (-4°C) a 29.11. (- 2°C).

V průběhu měsíce bylo několikrát polojasno i klidno, ale povětšinou oblačno, zataženo, mlhavo často i silné chladné větry. Dne 13. 11. pozdě večer padal sníh a 14.11. byly sněhové přeháňky. V noci na 22. 11. padal mokrý sníh a odpoledne téhož dne přišel silný liják, spíše průtrž mračen. Ještě následující celý den vydatně pršelo, takže přece jenom podzimní vláha přišla.

 

Prosinec

Až do vánočních svátků bylo počasí v tomto měsíci mírné. Ranní teploty kolem nuly nebo mírně nad nulou (mrzlo pouze 7. a 15. 12., kdy bylo -4°C), velmi často mlhavo, zataženo, oblačno. Pršelo 4. a 5. 12. a 21. 12. Od 24. 12. začalo mrznout (- 2°C) , 25. 12. bylo -5°C a od 26. 12. jsme zaznamenali -10°C až – 13°C. Zamrzlo beze sněhu - „holomrazy“. V tyto vánoční a povánoční dny bylo jasno, odpoledne i slunečno, ale stále zamrznuto. Nepříjemné chladné větry nám znepříjemňovaly život skoro celý prosinec, i o Vánocích. Dětem to však nevadilo – o letošních vánočních prázdninách měly alespoň pěkný led na bruslení.

 

Z naší obce a nejbližšího okolí:

4/1 uskutečněna valná hromada Sboru dobrovolných hasičů. V únoru prováděny v naší obci potřebné výkopy a rýhy pro ukládání stávajících telekomunikačních kabelů do země; je také počítáno s rozšířením telefonních linek.

V souvislosti s rozdělením obcí (obec Tojice se od 1. 1.1992 osamostatnila), musí být v obou obcích provedeny nové volby obecního zastupitelstva. Termín vyhlášen na 29. 2. 1992. Občané byli předem seznámeni s prohlášením, dle kterého mohou kandidovat jako nezávislí kandidáti, rovněž strany navrhují svoje kandidáty. Ustavena volební komise, vytištění hlasovacích lístků zařídil Okresní úřad. Do 26. 2. rozneseny hlasovací lístky voličům současně s poučením o řádném hlasování. (viz příloha č. 77)

 

Volby obecního zastupitelstva:

Volby proběhly v klidu a dle výsledků byly do obecního zastupitelstva zvoleni: Ing. Vl. Růžička, Eva Beránková, Ing. Josef Chejlava, Pavel Maršalík, Josef Mařík, Jiří Strolený, Ladislav Chodora, Jan Chodora, Jana Černá. Výsledky voleb jsou v příloze č. 78. Do data voleb byly konány pracovní schůzky obecního zastupitelstva v dosavadním složení společně s obcí Tojice. Dne 20. 3. bylo zástupcům Tojic předáno administrativně vedení obecního úřadu. Okresní úřad předal oběma obcím samostatný rozpočet. Ze stavebního materiálu, uloženého v objektu stodoly u mateřské školy, si převzali tojičtí takový materiál, který potřebují na opravu domku pro obecní úřad v Tojicích.

Dne 18. 3. konána prvá schůzka nového vrčeňského obecního zastupitelstva, při které zvolen starosta Ing. Vlad. Růžička, zástupcem starosty Eva Beránková a ustaveny komise:

stavební: předsedou Ing. Vl. Růžička

členové: J. Mařík, J. Chodora, Fr. Šimánek

 

finanční: předsedou Ing. J. Chejlava

členové: Marie Strolená, Vratislav Chodora

 

životní prostředí: předsedou P. Maršalík

člen: M. Sýkora

 

kulturní: předsedkyní Eva Beránková

členové: J. Černá, H. Bártová, V. Chejlavová, P. Maršalík

 

přestupková: předsedou Ladislav Chodora

členové: Fr. Brašna, B. Skala

 

správa veřejných komunikací: předsedou Jiří Strolený

člen: J. Eichler

 

Prvé veřejné zasedání obecního zastupitelstva a složení slibu poslanců uskutečněno dne 13. 3.1992. V okresním shromáždění zastupuje naši obec Jan Roneš ze Srb.

Dne 7. 3. uspořádán velmi pěkný maškarní průvod. Mladí požárníci přichystali velkou podívanou – obrovskou pirátskou loď, která se vznosně ploužila obcí po cestách a byla obležena mnoha velkými i malými piráty. Byla velmi důmyslně a dobře připravena. V průvodu byly i jiné pěkné masky, např. pestrobarevní kohouti a řada dalších nápaditých a veselých postav. V provizorně upravené části fary bylo po průvodu připraveno ženami pro masky občerstvení a i večer zde bylo příjemné posezení pro občany Vrčeně.

12/3 byli v naší obci ze všech zahrad i přilehlých pozemků odebírány vzorky půdy z důvodu zjištění výskytu háďátka bramborového. Na podzim v roce 1991 byl zjištěn výskyt háďátka u Mašků v č. 46. Podle výsledků vzorků, odebraných v březnu, byl ještě zjištěn výskyt háďátka v zahradách u Polívků čp. 47, Semerádů čp. 102 a Šimánků čp. 129. Těmto občanům byl vydán zákaz sázení brambor.

21/3 byl v blízkém Nepomuku zahájen rok příprav Svatojánských oslav, které budou konány při příležitosti 600. výročí mučednické smrti sv. Jana Nepomuckého (+ 21.3.1393).

V Nepomuku konána slavnostní mše, kterou celebroval biskup českobudějovické diecéze Dr. Antonín Liška. Byli přítomní i jiní vzácní hosté: generální vikář Arcibiskupství pražského Jar. Škarvada, kněz V. Malý z Prahy, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Karel Schwarzenberg, místopředseda české vlády Ant. Baudyš a jiní. Toho dne byl položen základní kámen nové nepomucké školy (viz příloha 79).

Dne 10.4. uskutečněna brigáda na úklid návsi a prostranství u kaple sv. Vojtěcha v Chlumci.

Dne 27.4. konána pouť u sv. Vojtěcha. Pěkné počasí vylákalo dost lidí ke kapli do Chlumce, kde v 10 hodin konána bohoslužba. Také několik stánků s občarstvením i jiným zbožím, jak v lese pod kaplí, tak i v odpoledních hodinách na vrčeňské návsi a malý kolotoč tento den zpestřilo.

30/4 se již tradičně stavěla na vrčeňské návsi májka a mladí zde strávili příjemný večer při opékání vuřtů a hlídání májky.

Dne 1. 5. zahajují členové rybářů nepomuckého svazu chytání ryb na rybníce v Klášteře. Na řekách je povoleno chytat až od 16. června.

8/5 byl uskutečněn kulturní zájezd do Divadla „J.K.Tyla“ v Plzni na operní představení „Dalibor“ , kde zpívala roli Milady členka opery ND v Praze Eva Urbanová, která až do letošního roku měla v naší obci trvalé bydliště u rodičů. Nyní má svůj byt v Praze.

27/6 se uskutečnilo v Nepomuku setkání rodáků a přátel města Nepomuk. Při té příležitosti byla odhalena znovupostavená socha T.G. Masaryka a ve Dvorci otevřen obchodní dům „Čeněk“, který byl zrekonstruován z devastovaného objektu, převzatého za bývalého majitele p. Čenka Zdeňka jeho dcerou pí Marií Kroupovou, rozenou Zdeňkovou (viz příloha č. 80).

16/5 konána v Nepomuku pouť, náměstí plné krámků i pouťových atrakcí. V kostele sv. Jana sloužena slavnostní mše českobudějovickým biskupem Antonínem Liškou.

23/5 vykonána v kostele sv. Vavřince slavnost sv. křtu 7 dětí, které se v hodinách náboženství během školního roku k tomuto slavnostnímu obřadu připravovaly.

24/5 pak uskutečněna v kostele slavnost prvého sv. přijímání, a to i těch dětí, které byly pokřtěny jako novorozenci.

1/6 oslaven v zahradě objektu mateřské školy dětský den (hry, soutěže)

Ve dnech 5. 6. od 14 hodin do 22 hodin a dne 6.6. od 7 do 14 hodin proběhly i v naší obci volby do Federálního shromáždění a České národní rady ve volební místnosti na obecním úřadě. Výsledek voleb založen v příloze č. 81.

Od měsíce dubna do začátku července byla provedena v kostele sv. Vavřince oprava varhan (vždy v pátek a v sobotu). Důstojný p. J. Novák zajistil opravu u firmy Concordia, za opravu zaplatil 30 tisíc Kčs. P. děkan J. Novák zpracoval krátký popis historie vrčeňského kostela, která je uvedena v příloze č. 82.

Dne 12.7. se uskutečnil v kostele sv. Vavřince ve Vrčeni koncert dechové hudby, kde zpívala Eva Urbanová, sólistka opery ND v Praze a sponzorka opravy varhan, ještě spolu s dalšími sólisty a sborem z Přeštic. Kostel byl zcela zaplněn, zážitek překrásný. Koncert zachycen televizí a dne 13. 8. byl záznam přenášen televizí na kanálu OK3 viz příloha 83).

Dne 9. 8. se konala vavřinecká pouť, na návsi pouze tři stánky a mylý kolotoč. Kde jsou ty časy, kdy vrčeňská „vavřinecká“ pouť, oslavovaná s posvícením současně, bývala skutečně slavná. V horní části návsi již celý týden dopředu vždy večer točil velký řetízkový kolotoč, hrála hudba z amplionu, byly v provozu střelnice a bývaly i jiné atrakce. O pouti pak zaplněna horní i dolní náves krámky, v obou hostincích (tj. na návsi i ve „Staré hospodě“) se tančilo již od odpoledne, mládež se scházela z celého okolí. V pondělí druhý den bývala „pěkná“. Děvčata připravila veliký věnec, který nesla v průvodu za doprovodu kapely přes náves do hostince na návsi. Chlapci zavěsili věnce ke stropu a pak se tančilo, do večera bývala dámská volenka, po večeři „pěkná“ taneční zábava, někdy až do ranních hodin, i v pondělí bývalo plno.

13/9 byl uskutečněn autobusový zájezd do Divadla J.K. Tyla v Plzni na „Pašijové hry“.

2/10 uskutečněn zájezd autobusem na operní večer, pořádaný v Blovicích, kde vystupovali sólisté opery Národního divadla Eva Urbanová a Ivan Kusnjer (viz příloha č. 84)

7/10 byl do rodinného hrobu na vrčeňském hřbitově pochován p. Karel Bouše z Plzně, syn bývalého řídícího učitele na zdejší škole, který zde působil v období kolem prvé světové války.

Dne 8. listopadu uskutečněn autobusový zájezd do Národního divadla v Praze, kde účinkovala Eva Urbanováv opeře „Síla osudu“ od Giuseppe Verdiho. Opět krásný zážitek.

20/11 se konala v dokončené a velmi pěkně upravené zasedací místnosti na faře výroční členská schůze Českého svazu žen, kde byl zvolen nový výbor.

Dne 18. 12. se uskutečnilo v zasedací místnosti „na faře“ vystoupení dětského pěveckého souboru s pásmem českých koled. Petřík Chejlavů doprovázel na housle. Koledy s dětmi nacvičily pí uč. Eva Beránková a Hana Bártová. Výzdoba zasedací místnosti i celá atmosféra při svíčkách byla vánoční a tak toto předvánoční posezení bylo velmi příjemné. Pěvecký kroužek vystupoval ještě 24. 12. o půlnoční mši, která se konala v 21 hodin a 26. 12. po mši svaté u jesliček v kostele. Vystoupení bylo hezké a lidé si rádi zazpívali spolu.

 

Z činnosti obecního zastupitelstva:

Nově zvolené zastupitelstvo obce Vrčeně začalo pracovat prakticky od poloviny března a hned v prvém roce svého působení si vytýčilo několik velmi náročných úkolů, nejen na čas, ale také na finance.

Prováděly se akce:

Dokončení vykoupené části objektu fary. Firmou Polívka provedeno vytápění odbočkou z kotelny budovy mateřské školy. Na podlahy položeno lino (PVC), v zasedací místnosti provedeny dřevěné obklady (provedl Milan Brašna) a zasedací místnost vybavena nábytkem z přírodního dřeva ve stylovém provedení (zhotovil Jiří Strolený pod firmou Zemědělského družstva).

Členové sboru dobrovolných hasičů přeložili střechu. Venku proveden přístupový chodník, zídka a plot. Na venkovních pracích pracovali V. Šůs a B. Houška. Projekt na dokončení fary a stavební dozor vykonával Vlad. Růžička starší. Na tuto akci vynaložila obec v roce 1992 částku 105 tisíc, avšak práce Zemědělského družstva nejsou zatím finančně vypořádány, nejsou ani vyúčtovány. Obecní zastupitelstvo i všechny společné organizace dokončení objektu uvítaly; vždyť zdejší majitel hostince „U Brabců“ p. J. Velíšek požaduje za pronájem schůzovní místnosti za jednu akci 100 Kčs, za pronájem sálu 500 Kčs, při čemž si musí každá společenská organizace sama topit, uklidit a zajistit vyprání ubrusů.

V roce 1992 zajistilo obecní zastupitelstvo také:

Rekonstrukci základní školy. Projekt a stavební dozor prováděl p. Vlad. Růžička starší. Na základě vypsaného konkurzu zadána práce firmě Hataj – Chouň z Nepomuku. Byla provedena nová střešní krytina s výměnou vadných latí za nové, provedeny nové stropy mezi družinou a kabinetem, nové stropy nad bývalou prvou a druhou třídou, kde byla vybourána příčka a vznikla pěkná tělocvična ; tím také musely být provedeny nové podlahy v obou třídách v prvém poschodí směrem ke kostelu.

Byla provedena oprava WC, za tělocvičnou přístavek na tělocv. nářadí, do dvora postaven další nový přístavek na různé zahradní nářadí, žumpa. Na nové podlahy ve třídách a tělocvičně položeno lino (PVC). Tato akce si vyžádala v roce 1992 částku 681 635 Kčs.

Další akcí jsou Opravy komunikací: obecní cesta nad rybníkem v místech „Pod Vyšehradem“ byla vybagrována, navezen štěrk a proveden asfaltový koberec v šíři 3m ; při straně položeny zčásti obrubníky, byly upraveny i vjezdy k rodinným domkům. Současně prováděna úprava „staré cesty“, tj. prostranství mezi Růžičků a Voblizů, až nahoru k cestě. Byly vybagrovány rýhy, položeny roury pro odvodnění dešťové vody, provedeny asfaltové chodníky, vjezdy a parková úprava celého prostranství. Obě akce provedla firma Silnice Nepomuk za 535 tisíc Kčs. Projekt zpracoval Vlad. Růžička starší. Taras v „souhradí“ - nad zahradou Žítků , který před několika lety spadl, byl nově vybudován pracovníky Zemědělského družstva.

Obecní zastupitelstvo zahájilo jednání ohledně odstranění ostré zatáčky při vjezdu ze Dvorce do Vrčeně, kde již došlo k mnoha haváriím i smrtelným úrazům. Dle sdělení Silničního investorského útvaru je požadavek naší obce zařazen do dlouhodobého výhledu.

V mateřské škole i ve studních na návsi odebrány vzorky vody a dle provedeného rozboru je ve vodě v MŠ vysoký obsah dusičnanů, ve studních na návsi není voda pitná ani po převaření.

Dne 3. 3. byly oficiálně předány lesy od Státních lesů obci. Bývalé soukromé lesíky již byly dřívějším majitelům rovněž vráceny. K posouzení stavu lesa byl přizván p. Karlíček, zaměstnanec Státních lesů, který bydlí v hájence „U sv. Vojtěcha“. S p. Karlíčkem byla sepsána dohoda na hospodaření s obecními lesy i vedení příslušné agendy. V roce 1992 prováděna těžba ve „Štědrém“ i v „Chlumci“, prováděno zalesňování i stavění oplocenek.

Obecní zastupitelstvo povolilo soukromé podnikání v obci těmto osobám: Miluši Velíškové (pohostinství), Vratislavu Chodorovi (maso a masné výrobky), Milanu Brašnovi (truhlářské práce), Stanislavu Vorlovi (stavební činnost). Vratislavu Chodorovi bylo v letošním roce povoleno zřídit ve svém domě novou výrobnu masných a uzenářských výrobků.

V letošním roce provedli Bl. a Karel Pavelcovi převod svého zahradního domku (E) na syny Jiřího a Karla. Jiří a Marie Strolených č. 117 převedli svůj rodinný domek na syna Pavla. Václav a Jiřina Šůsovi č. 40 zkolaudovali v letošním roce přestavbu a nástavbu rodinného domku.

Podle platného zákona ČNR o ukládání odpadů je zakázáno vozit odpadky na bývalou skládku v Koutském vršku. Odpadky nutno ukládat do popelnic, odvoz odpadků zajišťuje firma Brejcha ze Dvorce.

O navrácení vrčeňského rybníka požádala dne 25.3.1992 paní D. Matěhová z Prahy ; tato záležitost nebyla do konce roku vyřešena.

 

Jubilea:

Členové kulturní komise při obecním zastupitelstvu vzpomínají jubileí starších občanů. V místním rozhlase blahopřejí písničkou a u oslavenců konají osobní návštěvu s písemným blahopřáním a bomboniérou. V letošním roce oslavili:

60 let :

21.3. Hakenová Marta, Vrčeň 101

65 let:

20.1. Mašková Helena, Vrčeň 46

19.8. Velíšková Marie, Vrčeň 30

13.12. Strolený Jiří, Vrčeň 117

 

70 let:

9/2 Zdvořáčková Anna, Vrčeň 75

10/4 Křišťanová Marie, Vrčeň 126

5/5 Maříková Růžena, Vrčeň 72

17/5 Fialová Marie, Vrčeň 20

21/12 Markvartová Kamila, Vrčeň 21

 

75 let:

10/3 Fiala František, Vrčeň 20

6/5 Frühaufová Božena, Vrčeň 84

25/6 Eichlerová Marie, Vrčeň 34

30/8 Křišťan František, Vrčeň 126

17/9 Mařík Václav, Vrčeň 72

 

80 let:

13/1 Manová Marie, Vrčeň 69

20/7 Holá Anna, Vrčeň 74

 

Nejstarší vrčeňští jubilanti – více jak 80 let:

18/3 86 let Vobliza Josef, Vrčeň 110

31/3 83 let Čekanová Barbora, Vrčeň 101

20/10 84 let Kábová Marie, Vrčeň 107

8/11 81 let Chodorová Marie, Vrčeň 60

27/11 84 let Straková Anna, Vrčeň 79

13/12 85 let Voblizová Anna, Vrčeň 110

 

Zlaté svatby:

Zlatou svatbu oslavili:

3/1 František a Marie Fialovi, Vrčeň 20

28/2 Tomáš a Blažena Chodorovi, Vrčeň 56

 

Oba manželské páry oslavily svoje významné výročí v rodinném kruhu.

 

 

 

Sňatky:

Do manželského svazku vstoupili:

15/2 v Nepomuku Vítková Lenka, Vrčeň 93 a Beneš Vladimír, Sedliště 58

1/8 ve Lnářích Eva Müllerová, Vrčeň 133 a Václav Průcha, Lnáře

12/9 v Nepomuku Pavlína Lavrinčiková, Vrčeň a Milan Růžička, Blatná

 

Narození:

Naši noví občánkové:

3/3 Miroslav Pop, Vrčeň 125

9/4 Kateřina Průchová, Vrčeň 12

29/7 Radek Beneš, Vrčeň 93

15/9 Aneta Bělochová, Vrčeň 127

27/12 Johana Sýkorová, Vrčeň 92

 

Úmrtí:

V tomto roce nás opustili:

5/1 Růžena Martínková, Vrčeň 99

11/1 Růžena Pavelcová, Vrčeň 64

27/3 Helena Průchová, Vrčeň 35

1.4. Barbora Čekanová, Vrčeň 101

9/2 Julie Šeflová, Vrčeň 31

30/6 Marie Přidalová, Vrčeň 15

16/11 Milouš Beránek, Vrčeň 67

20/12 Josef Šneberk, Vrčeň 51

 

V únoru zemřela pí Vlasta Krejčová, rozená Markvartová z č. 19, bydlištěm Klatovy.

 

Přistěhovalí:

20/3 Vladimír Beneš, do Vrčeně 93 – ze Sedliště

15/7 Olga Hetfleišová, do Vrčeně 92 – z Kraslic

29/7 Jaroslav Viktora, Viktorová Marie a Lenka, do Vrčeně 127 – z Kláštera

2/10 Vlastimil Bláha, do Vrčeně 140 – z Velkého Boru

26/10 Josef Vaněček, do Vrčeně 4 – z Pačejova

 

Vystěhovalí:

21/1 Jan Valenta, Vrčeň 125 – do Radkovic

22/1 Josef Vokáč, Vrčeň 14 – do Nepomuka

24/2 Vlastimil Bláha, Vrčeň 140 – do Velkého Boru

27/2 Miroslav Růžička, Josef, Miroslav, Růžičková Jiřina a Iveta, Vrčeň 73 – do Měcholup

24/3 Miroslav Němec, Vrčeň 14 – do Dvorce

29/4 Eva Urbanová, Vrčeň 49 – do Prahy 10

6/4 Štěpánka Hatajová, Vrčeň 127 – do Měcholup

30/4 Miroslav Pop a Miroslav Pop mladší, Vrčeň 125 – do Nepomuka

7/7 Václav Šroubek, Vrčeň 4 – do Nepomuka

19/8 Josef Malý, Vrčeň 127 – do Bezdružic

2/10 Ludmila Pešková, Vrčeň 130 – do Klatov

 

Počet obyvatel:

 

Stav k 1.1.1992

narození

úmrtí

Přistěh.

Vystěh.

Stav k 31.12.92

Z toho

mužů žen

333

5

8

7

17

320

160

160

 

Základní škola:

V lednu uskutečněn zápis do 1. třídy a bylo zapsáno 23 dětí, při čemž 3 děti mají odklad školní docházky. Od 3. 4. do 12. 6. uskutečněn plavecký výcvik v Plzni pro žáky 2. a 3. ročníku.

Dne 13. 5. uspořádána na celé škole v rámci oslav 400. výročí narození J. A. Komenského „Den otevřených dveří“ - hospitace rodičů i veřejnosti při vyučovacích hodinách. Pro tento den byl připraven kulturní program. Ve dnech 2. 6. a 9.6. uskutečněny školní výlety do Západočeských lázní.

Dne 30. 6. slavnostně ukončen školní rok 1991/92 a ihned po ukončení vypomohli rodiče dětí při vyklízení školy, neboť v průběhu dvou prázdninových měsíců byla prováděna generální oprava školy.

Dne 1. září slavnostně zahájen školní rok 1992/93. V tomto školním roce vyučuje:

 

1. třída

20 dětí

Paní ředitelka Volfová

2. třída

26 dětí

Pí uč. Šrámková přeložena ze ZŠ Mileč

3. třída

13 dětí

Pí uč. Faktorová

4. třída

22 dětí

p. uč. Pavel Maršalík

 

Celkem je ve škole 81 dětí. Paní uč. Vendula Chejlavová přeložena od 1. září z Vrčeně do ZŠ Mileč. Uklízečku zastává nadále paní Marie Brašnová. Po generální opravě školy mohou děti cvičit v pěkné prostorné tělocvičně.

 

Školní družina:

Při zdejší základní škole jsou nadále v provozu dvě oddělení školní družiny: jedno oddělení vede vychovatelka paní Vlasta Jankovičová, druhé pí vychovatelka Hana Nová. Dne 22. 12. byla ve školní družině uspořádána pěkná vánoční besídka.

 

Pionýr:

Při základní škole pracuje kroužek „Pionýr“, který vede učitel zdejší školy P. Maršalík. O prázdninách byl zorganizován letní tábor, kterého se zúčastnilo 60 dětí, nejen ze školy vrčeňské, ale i z Klatov, Chválenic a Chocenic. Děti tábořily opět v Přebudově na základně Pionýrské skupiny Nepomuk. Činnost pro děti připravovalo 7 vedoucích a 8 instruktorů.

 

Mateřská škola:

Počet dětí, zapsané do mateřské školy, se zvýšil z původních 18 na 22 dětí. Nemocnost dětí byla nízká a tak byla stále vysoká docházka. V mateřské škole jsou děti z Vrčeně, Tojic, Srb, Sedliště, Zahrádky, Čečovic i Dvorce.

Výuka je zaměřena na oblast citovou, mravní, děti jsou vedeny k ochraně a péči o přírodu. V důsledku nižšího počtu dětí než v dřívějších letech (bývalo 35 dětí) může být přístup ke každému dítěti individuální a pobyt pro děti v mateřské škole se stal příjemnější.

V letošním roce zahájen vůbec poprvé kurz seznamování s německým jazykem pro děti předškolního věku. Ke „Dni matek“ připravena s dětmi besídka a při té příležitosti uskutečněn „Den otevřených dveří“, kdy měla celá veřejnost možnost prohlédnout si prostory mateřské školy, seznámit se s prací dětí a uvidět i výstavku ručních prací. Tento den zde vykonala návštěvu i okresní školní inspektorka.

V červnu uskutečněn ke „Dni dětí“ sportovní den – závody na koloběžkách, kresby a asfaltu a další různé soutěže. Závěru června patřily tradiční vycházky, spojené s opékáním vuřtů, hledáním pokladu, byl uskutečněn společný výlet s rodiči do ZOO Plzeň a také připravena besídka na rozloučení s předškoláky.

Do 1. třídy ZŠ odchází 9 dětí; tyto děti obdržely v upomínku na pobyt v mateřské škole knihu a dáreček od mladších kamarádů. Během roku uskutečněna třikrát návštěva divadelního představení pro děti v Plzni, doprava zajištěna spolu se základní školou. Po celý rok provázela práci učitelek velmi dobrá spolupráce s rodiči.

Pro školní rok 1992/93 zapsáno 22 dětí, personální obsazení nezměněno: ředitelku zastává Eva Beránková, učitelku Hana Bártová, školnici Marie Strolená, topič – údržbář Jiří Běle.

Na podzim uskutečněna burza dětského odívání a sportovních potřeb. Byla rovněž uspořádána peněžní sbírka na konto „Míša“ , která probíhá v celé republice na zakoupení Sexelova Gamma nože (na odstranění nádorového onemocnění hlavy), který bude umístěn v pražské nemocnici „V motole“. Děti samy odevzdávaly do kasičky příspěvek od rodičů.

Předškolní děti se zúčastňovaly podzimního plaveckého kurzu. V závěru roku uskutečněna vánoční besídka s nadílkou, při této předvedly děti nacvičené pásmo koled a říkanek a tak v krásné atmosféře ukončily rok 1992.

 

Školní kuchyně:

V důsledku přehodnocení pracovní náplně došlo ve školní jídelně ke snížení počtu pracovníků o 1 sílu. Z tohoto důvodu odešla kuchařka paní Jana Třeštíková pracovat do pekárny ve Dvorci. Vedoucí kuchařka Jaroslava Jechurová na svoji žádost z důvodu přestěhování nastoupila do školní kuchyně v Nepomuku. Vedoucí kuchařku ve ŠK Vrčeň zastává nyní Zdeňka Koubová a jako druhá kuchařka nastoupila od 1. 4. 1992 Miluše Velíšková z Vrčeně. Jako pomocná kuchařka zde pracuje Růžena Hrachovcová.

 

Knihovna:

Knižní fond vrčeňské knihovny má 1788 svazků. Je registrováno 83 čtenářů, v tomto roce bylo vypůjčeno 1882 knih, z toho 346 naučných pro dospělé, 790 ks krásné literatury pro dospělé, 348 ks naučné literatury pro děti a 398 ks krásné literatury pro děti. Dále vypůjčeno 630 časopisů (Květy, 100 + 1 , ABC). V roce 1992 navštívilo knihovnu 494 lidí.

Na podzim byla knihovna přestěhována ze staré budovy, nazývané „Kačenka“ do nově zadaptované části fary, takže nyní jsou knihy uloženy v pěkném prostředí. Knihovnici zastává nadále Jitka Skalová.

 

Z obecního zastupitelstva:

K práci obecního zastupitelstva je dlužno ještě poznamenat, že jsou vedena jednání k zabezpečení „akce vodovod“ v části obce Vrčeň, na kterou je již zpracován projekt. Bylo požádáno o dotaci ve výši 4 mil. Kčs, zabezpečení financí je v současné době velmi obtížné. Dále bylo zadáno zpracování projektu na rozšíření komunikace a upevnění hráze u rybníka.

 

Ze společenských organizací:

Sbor dobrovolných hasičů:

Sbor dobrovolných hasičů Vrčeň je stále vzornou organizací v obci. Výbor za předsednictví p. Jana Chodory z čp. 60, se sešel v průběhu roku sedmkrát, a to vždy v plném počtu. Velitele zastává Jiří Strolený mladší, strojníka Luděk Kovařík.

Preventivní prohlídky zajištěny v jarních měsících v části obce „Na drahách“ a „Na stránce“, v říjnu provedeny dohlídky zjištěných závad. Dne 30.5. konána v Nepomuku okresní soutěž závodních sborů, kterou zajišťuje místní Zemědělské družstvo. Vrčeňští požárníci zajistili při této akci občerstvení pro veřejnost.

Dne 13.6. se zúčastnila dvě družstva okrskové soutěže v Srbech při stoletém výročí založení srbského sboru. Ze zúčastněných 14 družstev se umístilo družstvo Srby na prvém, Sedliště na druhém a Vrčeň na třetím místě. Družstvo starších mužů z Vrčeně bylo na místě druhém.

Dne 11. 7. , rovněž při stoletém výročí založení organizace v Čečovicích, se zúčastnilo soutěže vrčeňské družstvo mladších a družstvo starších předvedlo ukázku se starou stříkačkou. Obě vrčeňská družstva se zúčastnila i memoriálu Slávy Horníka v Sedlišti dne 22. 8. 1992.

Sbor dobrovolných hasičů ve Vrčeni je společenskou organizací, která má zájem pomoci obecnímu zastupitelstvu při uskutečňování různých akcí, které jsou pro život vesnice potřebné, ať jde o akce pracovní, kulturní nebo i při dodržování tradic.

V letošním roce bylo ve velké míře spolupracováno při pořádání maškarního průvodu obcí, jarního úklidu před poutí u sv. Vojtěcha a na návsi, při stavění máje, pořádání táboráku pro děti při zahájení a ukončení prázdnin, při dokončovacích pracích na objektu fary a hlavně přeložení střechy na vykoupené části fary. Požární technice je věnována náležitá péče zásluhou Luďka Kovaříka a B. Skaly. Problémem je požární vůz GAZ, který potřebuje opravu a hlavně je třeba mít finanční prostředky na tuto opravu.

Ku konci roku dochází k obnovení hasičské pojišťovny, jsou též vydány dějiny – historie požární ochrany v okrese Plzeň-jih. V této brožuře je celá řada zmínek o založení vrčeňského sboru a jeho zakladateli Hynku Mikešovi, který svým působením v naší obci, ale i v okolních sborech byl velkým přínosem pro požární ochranu. Brožuru zpracoval p. Laštovka.

 

Dohlížecí výbor Jednoty:

V naší obci je v provozu jediná prodejna, patřící spotřebnímu družstvu Jednota. V prodejně působí jako vedoucí paní Eliška Košanová a od března jako prodavačka paní Libuše Beníšková z Neuraz.

Na základě zákona č. 42/92 Sb. byl vypracován transformační projekt o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvu, který byl 27. 10. 1992 na konferenci Spotřebního družstva Jednota Plzeň-jih schválen. Po zaregistrování u soudu ponese nový název: Západočeské konzumní družstvo Plzeň.

V čele dohlížecího výboru v naší obci je nadále Anna Müllerová. Výroční schůze se koná vždy v březnu. V průběhu roku pamatují členové dohlížecího výboru na své členy, kteří slaví své kulaté životní výročí a dosáhli věku 70, 80, 90 let; k těmto výročím předávají dárkové balíčky. V letošním roce to byli členové: Zdvořáčková Anna, Křišťanová Marie, Fialová M., Markvartová Kamila. Také při oslavě zlaté svatby obdrželi manželé Fialovi dárkový balíček, rovněž i manželé Chodorovi. Z dalších společenských organizací ve Vrčeni je nutno se zmínit o těchto.

 

Český červený kříž:

O činnost této organizace má zásluhu p. uč. František Křišťan.

 

Sokol:

V tělocvičně školy zahájeno cvičení žáků a mužů ( vede Ing. Vlad. Růžička ) a žákyň a žen za vedení paní uč. Chejlavové.

 

Svaz žen:

Při výroční schůzi v listopadu zvolen nový výbor z aktivních členek, které pomáhají při uskutečňování kulturních akcí a úklidu v obci.

 

Myslivecké sdružení Vrčeň – Tojice:

Myslivecké sdružení se v tomto roce rozdělilo na honební společenstvo Srby a Sedliště ( 37 ha ) a Vrčeň – Tojice ( 132 ha ).

 

Zemědělské družstvo:

Rok 1992 byl ve znamení transformace Zemědělského družstva. To znamená, že došlo k zásadní přeměně majetkových vztahů ve družstvu.

Družstvo členů se přeměnilo na družstvo vlastníků majetkových podílů, které byly vypočteny všem tzv. oprávněným osobám, tj. členům družstva i nečlenům – vlastníkům zemědělské půdy a ostatního majetku v užívání družstva.

Majetkové podíly byly vypočteny z tzv. čistého jmění družstva, to znamená souhrnu všeho movitého i nemovitého majetku, po odečtení v minulosti vneseného živého a mrtvého inventáře, restituční rezervy (pro případy vypořádání nároků majitelů znehodnocených objektů, demolic apod.) a nezpeněžitelných staveb (meliorace), a to v poměru 50% pro majitele zemědělské půdy, 30% pro vlastníky ostatního majetku a 20% na odpracovaná léta v družstvu.

Členové družstva mají podle nových stanov povinnost vnést majetkový podíl do nového typu družstva. Ostatní vlastníci majetkových podílů, pokud se nestanou členy družstva, nebo nezačnou provozovat zemědělskou výrobu, mají podle zákona č. 42/1992 Sb. nárok na vydání svého majetkového podílu po 7 letech ode dne schválení tzv. transformačního projektu, tj. v případě našeho ZD ode dne 27. 11. 1992.

Nové stanovy byly schváleny na členské schůzi 21. 12. 1992, která též vzala na vědomí, že dosavadní předseda ZD Vrčeň p. Jílek Vladimír podal k 14. 12. 1992 rezignaci na svou funkci. Nový vedoucí ZD Vrčeň a nové představenstvo bude zvoleno počátkem roku 1993. Do té doby bude v čele ZD dosavadní místopředseda Ing. Miroslav Krňoul.

Zemědělský rok 1992 byl pro všechna zemědělská družstva i soukromé zemědělce značně složitý. Chyběla jasná zemědělská politika, pokračoval sestupný vývoj nákupních cen (to jest cen, za něž prvovýrobce prodává své produkty zpracovatelům), a to hlavně u živočišných produktů.

 

Hospodářské výsledky:

Nadále rostly ceny vstupů do výroby (nafty, náhradních dílů, hnojiv, osiv apod.), někde až o 100%. Proto konečné výsledky drtivé většiny zemědělských družstev (přes 90%) byly ztrátové. Rovněž tak v našem družstvu.

Celková vykázaná ztráta činí 4,5 mil. Kčs, z toho živočišná výroba kolem 4 mil. Kčs. Zisková byla rostlinná výroba (kolem 1 mil. Kčs), přidružená výroba dosáhla 160 tisíc Kčs, stavební a dřevovýroba kolem 80 tisíc Kčs zisku. Ostatní odvětví byla ztrátová. V roce 1991 byla vykázána ztráta 1,375 mil., v roce 1990 zisk 5,71 mil. Kčs, v roce 1989 zisk 5,76 mil. Kčs. Z uvedeného je vidět, jakým způsobem se v posledních letech zemědělství vyvíjelo.

Stručně k jednotlivým výsledkům:

Průměrná dojivost na 1 krávu za rok činí 3570 l mléka. Výnos obilovin z hektaru 3,28 t (tj. nejnižší za posledních 10 let) vlivem sucha a vynechání hnojení pro vysokou cenu hnojiv; výnos brambor 14,86 t (též nejnižší za posledních 10 let).

Chybí vytýčení zemědělské politiky pro nejbližší léta, není zavedena ochrana domácích producentů před levnějším – protože dotovaným dovozem výrobků, jako je tomu ve vyspělých zemích a proto zemědělství nepatří mezi atraktivní a podnikatelsky zajímavé obory. Proto je též zájem o soukromé hospodaření malý.

 

Závěrem:

Rok 1992 končí. Ač většinou naši občané svým citem lnou ke společnému státu, rozumem již nesnášejí prodlužovanou nejistotu. A tak o letošní silvestrovské půlnoci při slavnostním přípitku zvedáme číše na zdraví nás všech, ale i ve velké naději na nový start nově vznikající samostatné České republiky.

A při tónech naší krásné hymny „Kde domov můj“ zůstává málokomu, zvlášť u starších občanů, oko suché.

Hodně štěstí, Česká republiko!

Ať vzkvétá i naše obec Vrčeň!

Milada Chouňová, kronikářka

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!