O obci - Kronika

Kronika obce Vrčeň v okrese Plzeň-jih v Plzeňském kraji.

Rok 1980

Rok 1980 byl velmi rušný zvláště na mezinárodním politickém kolbišti. V našem státě jsme v závěru roku přistoupili k hodnocení a bilancování posledního roku pětiletky. V únoru 1980 bylo vzpomenuto 32 výročí Února 1948. 15. března si všechen náš lid připomněl 43 výročí fašistické okupace a mnichovské zrady. V květnu jsme oslavili 35 výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. O oslavách v naší obci se zmíním později. V listopadu jsme vzpomněli 63 výročí vzniku Velké říjnové revoluce. Číst dále...


Rok 1979

Rok 1979 – předposlední rok 6 pětiletky. Hned v úvodu řekněme, že to byl rok, který způsobil našemu hospodářství mnohé potíže, neboť kalamita 1 dne nového roku 1979 byla příčinou velkých výpadků v energetice, v těžbě uhlí i v plnění plánů na závodech i v celé naší vlasti. Číst dále...


Rok 1978

Uplynulý rok 1978 se zapsal do života národů mnoha významnými událostmi, zápasy pokrokových sil i jejich úspěchy. Číst dále...


Rok 1977

Rok 1977 proběhl ve znamení plnění náročných úkolů druhého roku šestého pětiletého plánu, který přes svoji náročnost a velmi složité ekonomické problémy při hospodářských stycích naší republiky s kapitalistickými státy byl úspěšně splněn a v některých ukazatelích překročen. Tím byly také vytvořeny předpoklady pro plnění náročných úkolů třetího roku nynějšího pětiletého plánu, jehož plnění budou doprovázet opět ekonomické problémy při hospodářských stycích s kapitalistickými státy, kde je hluboká hospodářská krize, snižuje se výroba, rapidně se zvyšuje a prohlubuje se znehodnocování měny. Nezaměstnanost v kapitalistických státech podle vlastních údajů dosáhla již 12 miliónů lidí. Číst dále...


Rok 1976

V tomto roce jsme mohli hodnotit úspěšné splnění posledního roku pátého pětiletého plánu, který byl nejúspěšnější za celé předcházející období a vytvořil základy pro přijetí 6. pětiletého plánu rozvoje našeho národního hospodářství, jehož úkoly jsou velmi náročné. Šestá pětiletka byla vyhlášena za pětiletku hospodárnosti, kvality a efektivnosti. Číst dále...


Rok 1975

Již 30 let žijeme v míru a pokoji!

Již 30 let jsme nepoznali válečné útrapy!

Za tuto dobu jsme dosáhli obrovských úspěchů!

Za vše děkujeme našim osvoboditelům – Sovětskému svazu! Číst dále...


Rok 1974

Podívejme se, co nového, kladného nebo záporného přinesl lidstvu celého světa uplynulý rok. Jedním z hlavních kladných faktorů uplynulého roku je udržení a zachování světového míru. Na tom má největší zásluhu světová socialistická soustava se Sovětským svazem v čele, jehož zásadová leninská politika dobývá krok za krokem nových úspěchů. Znamená to, že již 30 roků nebyl svět zachvácen světovým válečným požárem, což jistě nejlépe docení lidstvo a národy, které prožily hrůzy války. Také naše republika, jako pevná a důležitá součást světové socialistické soustavy, k této příznivé mírové situaci ve světě vydatně přispěla. To proto, že úspěšně plníme a překračujeme úkoly státního plánu jak v průmyslu, tak i v zemědělské výrobě. Zvláště zemědělství dosáhlo v poslední době výrazných úspěchů. Naše vlast je soběstačná ve spotřebě vajec, mléka, másla a v podstatě i masa. V roce 1974 bylo sklizeno téměř o 50% obilovin více než v roce 1970 a to ještě za velmi nepříznivého počasí. Z toho je možno usoudit, že jsou u nás předpoklady, abychom byli soběstačný i ve spotřebě obilí, které se na světových trzích obtížně a draho nakupuje. Číst dále...


Rok 1973

V tomto roce se ještě více upevnila internacionální jednota tábora socialismu. Značného pokroku bylo dosaženo v mezinárodních vztazích zemí s rozdílným společenským zřízením. Největší zásluhu na tom má ofensivní politika SSSR, která je politikou míru a pokroku. Číst dále...


Rok 1972

Rok 1972 byl velmi bohatý na události jak v naší republice, tak i ve světě. Naše republika a její hospodářství se po krizových letech dále upevnilo, což bylo možné pozorovat na každém úseku, při každé návštěvě našich obchodů, i v tom, že naše ústřední orgány mohly na základě těchto dobrých výsledků přistoupit k citelnému zvýhodnění sociálních požitků mladých rodin s dětmi. Číst dále...


Rok 1971

Rok 1971 byl velmi významný z hlediska politického i národohospodářského. Z politického hlediska to bylo 50. výročí založení Komunistické strany Československa, dále XIV. sjezd KSČ, který udělal tečku za konsolidačním procesem v naší zemi a v neposlední řadě to byly volby do všech stupňů zastupitelských orgánů v naší zemi, které dokumentovaly prosté rozhodnutí drtivé většiny našeho lidu. Na hospodářském úseku došlo k upevnění pracovní kázně, zvýšení výroby a tím i k růstu národního důchodu. Hodnota koruny se stabilizovala a to bylo znát jak na domácím, tak i na zahraničním trhu. To všechno vedlo k některým finančním zvýhodněním většiny důchodců (od 1.X. 1971) i úpravám platů lékařů a středního zdravotnického personálu. To vše svědčí o dobré hospodářské politice našeho státu. Číst dále...


Rok 1970

Rok 1970 byl ve znamení konsolidačního procesu jak po stranické, tak i po společenské a ekonomické linii. Komunistická strana se v prověrkách očistila, zbavila se lidí nepevných a kolísavých, upevnila své řady, aby byla skutečně opravdovou vedoucí sílou ve státě i společnosti. K tomu jí dopomáhá výměna stranických průkazů a sní spojené prověrky s konkrétními úkoly v závěrech. Číst dále...


Rok 1969

Rok 1969 byl rokem politické i hospodářské konsolidace.

Hospodářsky byl tento rok, zvláště v zemědělství, velmi úspěšný a příznivý. I když bylo v červenci, srpnu i září velké sucho, obilí velmi pěkně uzrálo, bylo kvalitní a výnosy, jak uvádím později, byly velmi pěkné. Jen snad brambory vlivem velkého sucha měly menší hektarové výnosy. Číst dále...


«« « 1 2 3 4 » »»
Strana 2 z 4