verze pro tisk

Hospodaření obce leden-srpen 2007

6. srpen 2007
Příjmy v tis. Kč
1111daň z příjmu FO ze závislé činnosti 313,90
1112daň z příjmu FO z výdělečné činnosti 43,80
1113daň z příjmu FO z kapitátových výnosů 18,76
1121daň z příjmu právnických osob 413,01
1211daň z přidané hodnoty 580,19
1334odvody za odnětí zemědělské půdy 6,19
1337poplatek - likvidace komunál. odpadu 131,41
1341poplatek ze psů 5,24
1347poplatky za provozování VHP 3,00
1351odvod výtěžku z provozu loterii 7,49
1361správní poplatky 10,62
1511daň z nemovitosti 63,37
4111neinvest. přijatá dotace ze SR 17,53
4112neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 75,25
4121neinvestiční přijaté dotace od obcí 182,01
1031příjmy ze služeb a výrobků 804,81
3429ost. zájmová činnost – neinv. dary 4,46
3613nebytové hospodářství 12,00
3632pohřebnictví 8,42
3725využív. a zneškodň. komun. odpadů 7,61
6171činnost místní správy 52,20
6310obec.příjmy a výdaje z finančních operací -úroky 14,84
Příjmy celkem2 759,21

Výdaje v tis. Kč
1031pěstební činnost 506,36
2212silnice 5,89
2221provoz veřejné silniční dopravy 12,56;
2310pitná voda 3,24
2321odvádění a čištění odpadních vod 4,31
3111předškolní zařízení 408,19
3113základní škola 294,43
3314činnost knihovnická 2,92
3319záležitosti kultury /vedení kroniky/ 0,50
3326poř.,zachování kulturních památek 5,05
3341místní rozhlas
3399záležitosti kultury,sděl.prostředky 17,90
3429ost. zájmová činnost 6,06
3631veřejné osvětlení 18,72
3632pohřebnictví 34,04
3633údržba inženýrských sítí (plyn) 15,35
3639komun.služby a územ.rozvoj obce 0,31
3722sběr a svoz komunálních odpadů 147,44
3745péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 49,06
5512požární ochrana - dobrovolná část 87,13
6112zastupitelstva obcí 210,22
6171činnost místní správy 380,95
6310obec. příjmy a výdaje z fin.operací(sl.bank,úroky úv.) 1,64
6320pojištění funkčně nespecifik. (pojištění obce) 1,07
6399finanční operace - ost.neinvest.dotace 11,08
6402finanční vypořádání minul. let 25,34
Výdaje celkem 2 249,76

Rekapitulace:
příjmy 2,759,21 tis. Kč
výdaje 2,249,76 tis. Kč
zůstatek hospodaření 1-8/2007 68,81 tis. Kč

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]