verze pro tisk

Inventarizace majetku obce k 31.12.2004

29. prosinec 2004
Stav k 31.12.2003 Stav k 31.12.2004
019 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 000 Kč:
Budovy 5 694 225,40 Kč 5 694 225,40 Kč
Stavby 15 666 217,13 Kč 15 713 039,63 Kč
021 STAVBY 21 360 442,53 Kč 21 407 265,03 Kč
Dopravní prostředky 62 490,00 Kč 122 490,00 Kč
Pracovní stroje 225 783,00 Kč 225 783,00 Kč
Inventář 281 367,94 Kč 281 367,94 Kč
022 SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI A SOUBORY MOVITÝCH VĚCÍ 569 640,94 Kč 629 640,94 Kč
031 POZEMKY 5 889 400,00 Kč 5 889 400,00 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek 500 až 40 000 Kč:
028 DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 1 402 710,20 Kč 1 452 449,80 Kč
Drobný hmotný majetek 0 až 500 Kč 298 487,80 Kč 316 528,20 Kč
Finanční majetek:
Ceniny 0,00 Kč 0,00 Kč
Pohledávky 280 389,50 Kč 491 306,50 Kč
Peněžní prostředky - účet 89 083,26 Kč 401 621,98 Kč
Peněžní prostředky - pokladna 0,00 Kč 0,00 Kč
Podílové listy 347 391,05 Kč 356 103,10 Kč
FINANČNÍ MAJETEK CELKEM 716 863,81 Kč 1 249 031,50 Kč
OSTATNÍ MATERIÁL - Kniha MZ0,00 Kč0,00 Kč

V roce 2004 se zvýšil majetek obce:
Avie - automobil pro SDH 60 000,00 Kč
Rekonstrukce VO 100 000,00 Kč
Nábytek MŠ 20 070,00 Kč
Učební pomůcky MŠ 4 736,00 Kč
Učební pomůcky MŠ 5 112,50 Kč
DDHM MŠ 3 580,00 Kč
Pracovní oděvy 3 543,28 Kč
DDHM ŠJ 623,00 Kč
Pracovní oděvy ŠJ 4 757,62 Kč
Učební pomůcky ZŠ 31 422,00 Kč
DDHM ZŠ 4 799,00 Kč
Ochranný oblek SDH 1 028,00 Kč
DDHM OÚ 8 087,00 Kč
Z majetku obce se odepisuje k 30.11.2004 tento majetek:
DDHM ZŠ 32 386,00 Kč
DDHM MŠ 400,00 Kč
DDHM ŠJ 5 232,80 Kč
Stavby NO 53 177,50 Kč

CELKOVÁ HODNOTA MAJETKU:Stav k 31.12.2003Stav k 31.12.2004
Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 Kč 0,00 Kč
Stavby 21 360 442,53 Kč 21 407 265,03 Kč
Samostatné movité věci 569 640,94 Kč 629 640,94 Kč
Pozemky 5 889 400,00 Kč 5 889 400,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 402 710,20 Kč 1 452 449,80 Kč
Drobný hmotný majetek 298 487,80 Kč 316 528,20 Kč
Pohledávky 280 389,50 Kč 491 306,50 Kč
Finanční majetek 436 474,31 Kč 757 725,08 Kč
CELKEM 30 237 545,28 Kč 30 944 315,55 Kč

Majetek přebytečný - není

Majetek nepotřebný - není


Zjištění inventarizační komise:

a) veškerý majetek je řádně evidován v předepsané evidenci

b) inventarizace byla provedena u všech organizací obce (OÚ, MŠ, ZŠ. ŠJ, PO, Hasičská zbrojnice, Knihovna)

c) k vyřazenému a převedenému majetku byla vyhotovena řádná dokunmentace

d) v evidenci nebyly shledány závady


Po skončení inventarizace předložila hlavní inventarizační komise tuto zprávu ke schválení zastupitelstvu obce dne 21.1.2004.

Inventarizační zápis je podepsán všemi členy inventarizační komise a schválen zastupitelstvem obce dne 31.1.2004.


Inventarizace byla provedena ve složení:

Vedoucí inventarizační komise: Harangová Emílie

Členové: Kuchynka František, Šůsová Jiřina


Inventarizace byla provedena 27 - 29.12.2004

Inventarizační komise byla stanovena 29.11.2004

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]