verze pro tisk

Inventarizační zpráva obce Vrčeň za rok 2012

21. duben 2013

Vyhodnocení inventarizace za rok 2012 dle ZoÚ, vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků a vnitřní směrnice č. 1/2011.

Při provádění inventarizace za rok 2012 bylo postupováno dle plánu inventur v souladu s příkazem č. 1/2012.

Inventarizační komise byly řádně proškoleny dne 3. 12. 2012 předsedkyní p. Jiřinou Šůsovou, rovněž byla zajištěna součinnost všech zaměstnanců obce.

Druh inventarizace: ř á d n á

Rozsah inventarizovaného majetku a závazků: veškerý majetek a závazky obce Vrčeň.

Při provádění inventur byla vždy přítomna osoba odpovědná za daný majetek.

Den zahájení: 27.12.2012

Den ukončení: 25.01.2013

Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31. 12. 2012

Byla provedena inventarizace: fyzická i dokladová inventarizace


Výsledky inventarizace:

Byly prověřovány níže uvedené stavy účtů vykázané v rozvaze k 31.12.2012:

ÚčetPopis účtuÚčetní stavSkutečný stavRozdíl
018Drobný dlouhodobý nehmotný majetek9.520,009.520,00-
021Stavby27,944.201,4827,944,201,48-
022Samostatné movité věci651.171,00651.171,00-
028Drobný dlouhodobý hmotný majetek2,447.939,392,447.939,39-
031Pozemky6,281.117,006,281.117,00-
032Kulturní předměty5,005,00-
042Nedokončený dlouh. hmotný majetek90.000,0090.000,00-
112Materiál na skladě915,20915,20-
132Zboží na skladě7.422,007.422,00-
231Základní běžný účet1,149.758,781,149.758,78 -
311Odběratelé8.240,008.240,00-
314Poskytnuté zálohy83.664,0083.664,00-
315Jiné pohledávky z hlavní činnosti3.000,003.000,00-
Celkem38,676.953,8538,676.953,85-
321Dodavatelé26.374,0026.374,00-
331Zaměstnanci92.218,0092.218,00-
336Zúčtování s ins. zdr.poj. a soc.zabez. 38.831,0038.831,00-
342Jiné přímé daně18.065,0018.065,00-
374Přijaté zálohy na transfery17.099,0017.099,00-
384Výnosy příštích období350.000,00350.000,00-
389Dohadné účty pasivní73.980,0073.980,00-
451Dlouhodobé úvěry2,653.284,002,653.284,00-

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Další výsledky inventarizace:

  • Zhodnocení technického stavu majetku – havarijní stav vstupního schodiště u MŠn
  • Zjištění poškozeného majetku - zatékání na půdu a poškozený svod u ZŠn

Návrh na provedení údržby/opravy majetku:

  • doporučujeme provést opravu vstupního schodiště u MŠn
  • opravu svodů a zatékání na půdu ZŠn

Vyjádření odpovědných pracovníků k inventarizačním rozdílům: -

Počet příloh připojených k tomuto zápisu: -

Prohlášení IK:

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena s největší pečlivostí a svědomitostí, a že veškerý majetek a závazky jsou uvedeny v inventarizačních zprávě.

Rovněž bylo zkontrolováno ocenění majetku a odpovídá účetním metodám stanoveným v zákoně o účetnictví.

Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Předseda IK: Jiřina Šůsová

Člen IK: Emilie Harangová

Člen IK: Jiří Strolený

Zpráva byla dne 30.1.2013 předána starostovi obce ke schválení zastupitelstvem obce.

Schvaluji výše uvedenou inventarizační zprávu a všechny návrhy na opatření.

Ve Vrčeni dne 28.1.2013

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!