verze pro tisk

Rozpočet obce na rok 2008

1. duben 2008

PŘÍJMY v tis. Kč:

1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin.530,00
1112 Daň z příjmu fyz. osob z výděleč.čin.106,00
1113 Daň z příjmu fyz. osob. z kapitál.výnosů33,00
1121 Daň z příjmu právnických osob605,00
1122 Daň z příjmu právnických osob za obec30,72
1211 Daň z přidané hodnoty 988,00
1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 5,00
1337 Poplatky za komunální odpad 155,00
1341 Poplatek ze psů5,50
1351 Odvod výtěžku z loterii 16,00
1361 Správní poplatky15,00
1347 Poplatek za provoz VHP4,00
1511 Daň z nemovitosti180,00
4112 Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu140,68
4121 Neinvestiční dotace od obcí180,00
1031 Pěstební činnost 700,00
3613 Nebytové hospodářství 118,00
3632 Pohřebnictví18,00
3633 Výstavba a údržba inženýrských sítí13,00
3725 Využití a zneškodňování komunálních odpadů12,00
6171 Příjem z pronájmu obec. pozemků a ost. nemovitostí 55,50
6310 Finanční operace - úroky z účtu27,00
PŘÍJMY CELKEM 3,937,40 tis. Kč

VÝDAJE v tis. Kč:

1031Pěstební činnost700,00
2212Silnice410,00
2221Provoz veřejné silniční dopravy12,40
2310Pitná voda20,00
2321Odvádění a čišt. odpadních vod6,00
3111Předškolní zařízení650,00
3113Základní školy439,00
3314Činnost knihovnická11,00
3319Záležitosti kultury - kronika15,00
3326Zachování a obnova míst.kult.památek6,00
3341Místní rozhlas51,00
3399Ost. záležitosti kultury - jubilea25,00
3613Nebytové hospodářství100,00
3631Veřejné osvětlení53,00
3632Pohřebnictví17,00
3633Výstavba a údržba inženýrských sítí15,50
3722Sběr a svoz komunálního odpadu210,5
3745Péče o vzhled obce - veřejná zeleň38,00
5512PO - dobrovolná část150,00
6112Místní zastupitelské orgány382,00
6171Činnost místní správy552,28
6310Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 6,00
6320Pojištění funkčně nespecifikované - pojištění obce23,50
6399Finanční operace44,22
VÝDAJE CELKEM3,937,40 tis.Kč

Vyvěšeno dne: 1.4. 2008 | Sejmuto dne: 15. 4. 2008

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]