verze pro tisk

Rozpočet obce Vrčeň 2007

26. březen 2007
P Ř Í J M Yv tis. Kč
1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 440,00
1112 Daň z příjmu fyz. osob z výděleč.čin. 400,00
1113 Daň z příjmu fyz. osob. z kap.výnosů 25,00
1121 Daň z příjmu právnických osob 490,00
1211 Daň z přidané hodnoty 760,00
1337 Poplatky za komunální odpad 135,00
1341 Poplatek ze psů 5,00
1347 Místní poplatek za VHP 4,00
1351 Odvod výtěžku z provozu VHP 7,00
1361 Správní poplatky 20,00
1511 Daň z nemovitosti 170,00
4112 Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu 112,881
4121 Neinvestiční dotace od obcí 100,00
1031 Pěstební činnost 800,00
3632 Pohřebnictví 10,00
3633 Výstavba a údržba inženýrských sítí 13,00
3725 Využití a zneškodň. komun. odpadů 15,00
6171 Příjem z pronájmu obec. pozemků 59,00
6310 Finanční operace - úroky z účtu 15,00
P Ř Í J M Y C E L K E M 3,580,881

V Ý D A J Ev tis. Kč
1031 Pěstební činnost 840,00
2212 Silnice 310,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 12,56
2310 Pitná voda 60,00
2321 Odvádění a čišt. odpadních vod 4,00
3111 Předškolní zařízení 580,00
3113 Základní školy 420,00
3314 Činnost knihovnická 5,44
3319 Záležitosti kultury - kronika 5,00
3326 Zachování a obnova míst.kult.památek 5,00
3341 Místní rozhlas 1,00
3399 Ost. záležitosti kultury - jubilea 26,00
3631 Veřejné osvětlení 35,00
3632 Pohřebnictví 10,00
3633 Výstavba a údržba inženýrských sítí 15,50
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 191,00
3745 Péče o vzhled obce - veřejná zeleň 17,00
5512 PO - dobrovolná část 139,00
6112 Místní zastupitelské orgány 325,00
6171 Činnost místní správy 532,381
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 10,00
6320 Pojištění funkčně nespec.- obce 23,50
6399 Finanční operace 13,50
V Ý D A J E C E L K E M 3,580,881


Rozpočet obce na rok 2007 byl schválen na III. Zasedání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2007

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]