verze pro tisk

Závěrečný účet obce za rok 2004

14. březen 2005
Příjmy tis. Kč
1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 413 838,00
1112 Daň z příjmu fyz. osob z výdělečné činnosti 352 467,00
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů 28 989,00
1121 Daň z příjmu právnických osob 443 263,00
1211 Daň z přidané hodnoty 653 698,00
1334 Odvody za odnětí půdy - z p.f. 12 385,00
1337 Poplatky za komunální odpad 104 325,50
1341 Poplatek ze psů 4 840,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 500,00
1351 Odvod výtěžku z provozu loterií (část VHP) 11 458,00
1361 Správní poplatky 16 490,00
1511 Daň z nemovitosti 107 823,00
4111 Neinvestiční dotace z VPS státního rozpočtu 11 788,50
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 100 340,00
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 89 117,00
4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 2 947 000,00
4213 Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 64 425,00
4222 Investiční dotace přijaté od kraje (POV) 60 000,00
1031 Příjmy ze služeb a výrobků - pěstební činnost 712 843,00
2212 Silnice 17 000,00
3111 Předškolní zařízení 31 572,00
3143 Školní družiny 17 400,00
3326 Pořízení, zachování kulturních památek 2 745,00
3399 Ostatní záležitosti kultury /znak/ 2 000,00
3632 Pohřebnictví 15 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 13 166,80
6171 Pronájmy obecních pozemků a ost. nemovitostí, nahod. příjmy 98 865,50
6310 Obec. příjmy a výdaje z fin. operací - úroky 3 920,86
6402 Finanční vypořádání minulých let 36 073,18
Příjmy celkem 6 378 333,34

Výdaje tis. Kč
1031 Pěstební činnost 585 006,00
2212 Silnice 86 101,30
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 12 520,00
2310 Pitná voda 67 762,80
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 3 141,00
3111 Předškolní zařízení - přísp. obce + účel. dotace 1 690 744,74
3113 Základní škola - přísp. obce + + účel. dotace 1 904 950,44
3314 Činnost knihovnická 4 564,00
3319 Záležitosti kulturní – kronika 11 657,00
3326 Zachování a obnova míst. kult. památek 17 038,00
3341 Místní rozhlas 780,00
3399 Ost. záležitosti kultury, sděl. prostředky 26 969,00
3599 Ost. činnost ve zdravotnictví 28 623,00
3631 Veřejné osvětlení 129 056,00
3632 Pohřebnictví 11 779,00
3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 2 400,00
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 155 296,84
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 20 055,50
5512 PO - dobrovolná část 72 068,00
6112 Zastupitelstva obcí 269 087,00
6115 Volby do zast. územněsprávních celků 6 414,00
6117 Volby do Evropského parlamentu 5 374,00
6171 Činnost místní správy 424 789,30
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 33 328,20
6320 Pojištění funkčně nespecif. - pojištění obce 21 807,00
6399 Finanční operace - ost. neinvest. dotace 94 372,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 3 000,00
Výdaje celkem 5 688 714,62

Rekapitulace
Příjmy 6 378 333,34 Kč
Výdaje -5 688 714,62 Kč
Zůstatek 689 618,72 Kč
Splátka úvěru -377 080,00 Kč
Konečný zůstatek 312 538,72 Kč
Vypořádání dotací
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Přijato 11 788,50 Kč
Použito 11 788,50 Kč
K vrácení 0,00 Kč
Neinvestiční dotace od krajů na ZŠ a MŠ
Přijato 2 947 000,00 Kč
Použito 2 947 000,00 Kč
K vrácení 0,00 Kč
Investiční dotace od krajů (POV)
Přijato 60 000,00 Kč
Použito 60 000,00 Kč
K vrácení 0,00 Kč
Vypořádání příspěvkových organizací
Mateřská škola
Příspěvek na provoz353 751,74 Kč
Vyčerpáno 349 151,29 Kč
Zůstatek k rozdělení 4 600,45 Kč
Účelové prostředky 1 311 000,00 Kč
Vyčerpáno 1 311 000,00 Kč
K vrácení do st.rozp. 0,00 Kč
Základní škola
Příspěvek na provoz 224 721,44 Kč
Vyčerpáno 222 656,35 Kč
Zůstatek k rozdělení 2 065,09 Kč
Účelové prostředky 1 636 000,00 Kč
Vyčerpáno 1 634 000,00 Kč
K vrácení do st.rozp. 2 000,00 Kč


Vyvěšeno: 14.3.2005

Sejmuto: 29.3.2005

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]