verze pro tisk

Závěrečný účet obce za rok 2015

6. červen 2016

Úplný závěrečný účet obce za rok 2015 je uložen na Obecním úřadu.

 

1) Údaje o plnění příjmy a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v Kč)

Skutečnost Rozpočet Rozpočet %

31.12.2015 schválený upravený plnění

Daňové příjmy 4,690.838,00 4,360.575,00 4,572.616,00 100,39

Nedaňové příjmy 1,466.961,26 1,021.168,00 1,476.367,00 99,36

Kapitálové příjmy 0 0 0 0

Přijaté transfery 279.800,00 59.800,00 279.800,00 100,00

________________________________________________________________________

Příjmy 6,437.599,26 5,441.543,00 6,428.783,00 100,14_

Běžné výdaje 5,364.871,23 4,934.383,00 5,928.583,00 90,49

Kapitálové výdaje 256.960,00 250.000,00

________________________________________________________________________

Výdaje 5,364.871,23 5,191.343,00 6,178.583,00 86,83_

Změna stavu krátkdob.prostř.BÚ -822.528,03

Úhrada splátek dlouhodob.úvěrů -250.200,00 -250.200,00 -250.200,00 100,00

Financování c e l k e m -1,072.728,03 -250.200,00 -250.200,00 428,75

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném

členění rozpočtové skladby - výkaz FIN 2-12 sestavený k 31.12.2015 je uložen na OÚ.

2) Údaje o hospodaření s majetkem obce

Výkaz Rozvaha a výkaz zisku a ztrát a příloha účetní závěrky za rok 2015 jsou uloženy

na obecním úřadu. Výkazy obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.

3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

 

 

Výnosy

Náklady

Výsledek hospodaření

Mateřská škola

4,332.326,68

4,319.501,52

12.825,16 Kč

Základní škola

4,260.985,62

4,250.622,49

10.363,13 Kč

 

Roční účetní závěrky příspěvkových organizací, včetně předepsaných výkazů jsou uloženy na Obecním úřadu.

3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Přehled přijatých transferů z rozpočtu kraje ve výši 220.000,00 Kč, na akci „Oprava místních komunikací – 2. etapa“. Transfer byl použit na daný účel a řádně vyúčtován .

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 12. 4. 2016.

Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10, odst.3, písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání obce za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu.

Vyvěšeno: 06. 06. 2016

Sejmuto: 27. 06. 2016

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!