verze pro tisk

Závěrečný účet obce za rok 2016_ zkrácený

12. květen 2017

Úplný závěrečný účet obce za rok 2016 je uložen na obecním úřadu nebo také na webu obce zde: http://www.vrcen.cz/obec-vrcen/hospodareni/zaverecny-ucet-obce-za-rok-2016.html


1) Údaje o plnění příjmy a výdajů za rok 2016 (údaje jsou v Kč)

Skutečnost Rozpočet Rozpočet %

31.12.2016 schválený upravený plnění

Daňové příjmy 5,073.451,75 4,309.200,00 4,696.087,00 108,04

Nedaňové příjmy 1,263.670,32 1,232.100,00 1,277.324,00 98,93

Kapitálové příjmy 10.920,00 0 10.895,00 100,23

Přijaté transfery 384.050,00 59.800,00 384.050,00 100,00

________________________________________________________________________

Příjmy 6,732.092,07 5,601.100,00 6,368.356,00 105,71

Běžné výdaje 4,786.290,98 4,930.900,00 5,403.217,00 88,58

Kapitálové výdaje 721.997,60 420.000,00 698.000,00 103,44

________________________________________________________________________

Výdaje 5,508.288,58 5,350.900,00 6,101.217,00 90,28

Úhrada splátek dlouhodob.úvěrů -250.200,00 -250.200,00 -250.200,00 100,00

Financování c e l k e m -1,223.803,49 -250.200,00 -267.139,00 458,11

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném

členění rozpočtové skladby - výkaz FIN 2-12 sestavený k 31.12.2016 je uložen na OÚ.

2) Údaje o hospodaření s majetkem obce

Výkaz Rozvaha a výkaz zisku a ztrát a příloha účetní závěrky za rok 2016 jsou uloženy

na obecním úřadu. Výkazy obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.

3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

 

 

Výnosy

Náklady

Výsledek hospodaření

Mateřská škola

4,704.771,85

4,648.754,04

56.017,81 Kč

Základní škola

4,475.230,38

4,463.964,59

11.265,79 Kč

 

Roční účetní závěrky příspěvkových organizací, včetně předepsaných výkazů jsou uloženy na Obecním úřadu.

3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Přehled přijatých transferů z rozpočtu kraje v celkové výši 384.050,00 Kč /stavební úpravy ZŠ Vrčeň 220.000,00 Kč, vybavení JSDHO 30.000,00 Kč a revitalizace zeleně 45.000,00 Kč/.

Transfery byly použity na daný účel, řádně vyúčtovány a bylo provedeno závěrečné vyhodnocení akcí.

Na výkon státní správy obec obdržela částku 59.900,00 Kč, která je daná dle počtu obyvatel, neprovádí se vyúčtování.

Na Volby do zastupitelstev krajů obec obdržela transfer ve výši 29.150,00 Kč, celkové náklady činily12.211,00 Kč a vratka do státní rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2016 činí 16.939,00 Kč.

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 7. 2. 2017.

Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10, odst. 3, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání obce za rok 2016 je přílohou závěrečného účtu.

 

Vyvěšeno: 12. 05. 2017

Sejmuto: 30. 06. 2018

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!