verze pro tisk

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2004

14. únor 2005

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor ekonomický, oddělení finanční kontroly

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti obce Vrčeň podle ustanovení § 42 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen "zákon o obcích").

Postupováno bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ze dne 10.6.2004 (dále jen "zákon č. 420/2004 Sb.") a zákona č. 421/2004 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ze dne 10.6.2004.

Přezkoumání se uskutečnilo dne 14.2.2005 na Obecním úřadu ve Vrčeni jako jednorázové.

Přezkoumání vykonaly pracovnice oddělení finanční kontroly KÚPK. Součinnost při přezkoumání hospodaření poskytovala Zdeňka Sluková - účetní.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Vrčeň byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru (§10 odst. [3] písm.b), zákona č. 420/2004 Sb.) a jsou dále uvedeny v členění podle §2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona.

1) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

2) účetnictví vedené obcí

Při přezkoumání bylo zjištěno, že:

  • závěrečný účet obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 31.3.2004 - chybí vyjádření zastupitelstva k závěrečnému účtu,
  • není zaveden účet 321 - Dodavatelé, účet 314 - Poskytnuté zálohy, což je v rozporu s vyhl. č. 505/2002 Sb., účetní standarty
  • není účtováno o předpisu mezd za měsíc prosinec - -porušení Českého účetního standartu č. 516 - Zúčtovací vztahy

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok - nebyly zjištěny nedostatky

C. Závěr

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku - 7,70%

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku - 0

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku - 1,20%

Za Krajský úřad Plzeňského kraje:

Ing. Marcela Šašková - kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Miroslava Vyskočilová - kontrolor

/kráceno/

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]