verze pro tisk

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009

30. duben 2010
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Vrčeň, IČ : 00257427za rok 2009

Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.4.2010 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo na OÚ Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň

Přezkoumané období: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009

Přezkoumání vykonali: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jitka Voldřichová, kontroloři: Zoja Šťastná a Ing. Marcela Šroubková

Zástupci ÚSC: Zdeňka Sluková – účetní obce


A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vrčeň byly přezkoumány výběrovým způsobem následující písemnosti:

Druh písemnostiPopis písemnosti
Návrh rozpočtubyl projednán a schválen ZO dne 30.3.2009
Pravidla rozpočtového provizoriabyla schválena ZO dne 15.12.2008
Rozpočtová opatřeníRO č. 1 ze dne 29.6., RO č. 2 ze dne 5.10., RO č. 3 28.12.2009
Rozpočtový výhledbyl předložen na léta 2010 -2011
Schválený rozpočetbyl projednán a schválen ZO dne 30.3.2009
Závěrečný účetbyl projednán a schválen 29.6.2009 bez výhrad
Bankovní výpisk datu 31.12.2009 u Čes. spořitelny
Evidence majetkuje vedena v inv. knihách
Fakturaza měsíc leden-prosinec 2009
Hlavní knihak datu 31.12.2009
Inventurní soupis majetku a závazkůza rok 2009
Pokladní dokladza měsíc leden-prosinec 2009
Pokladní knihaza měsíc leden-prosinec 2009
Rozvahak datu 31.12.2009
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtuza měsíc únor-prosinec 2009
Smlouvy o převodu majetku(koupě, prodej, směna, převod) prodej p.č. 03/15,16,17,21,19,18,23,20 a p.č.636/7
Smlouvy o přijetí úvěruč. 0102829/469 ze dne 15.10.2009 a č. smlouvy č.0102750419 ze dne 31.7.2009
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usneseníze dne 15.12.2008 a 30.3., 25.5., 29.6., 10.8., 5.10., 28.12.2009
Kontrolní a finanční výborFinanční výbor ze dne 13.3., 12.6., 18.9., 9.12.2009
Kontrolní výbor ze dne 19.3., 10.6., 7.9., 16.11.2009

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vrčeň: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2009 dílčí přezkoumání nebylo provedeno.


II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vrčeň za rok 2009

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)


III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vrčeň za rok 2009

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.


IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vrčeň za rok 2009

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 10,66 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,41 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %


Krajský úřad Plzeňského kraje dne 29.4.2010

Podpisy kontrolorů:

Zoja Šťastná

Ing. Marcela Šroubková

Jitka Voldřichová, kontrolor pověřený řízením přezkoumání


V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel, směnnou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zřízení věcného břemene, nepořídil ani neprodal akcie, nebo obligace.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.


S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Vrčeň o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel

Petr Mašek, starosta obce

Dne: 29. dubna 2009


Rozdělovník :

Výtisk č.Počet výtiskůPředánoPřevzal
11ÚSC VrčeňPetr Mašek
21Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání obcí a kontrolyJitka Voldřichová

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!