verze pro tisk

Struktura

dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

§ 16

Občané obce /voliči/

330 občanů z toho 259 voličů

§ 68

Zastupitelstvo obce /zastupitelé/

1 TRADICE - VIZE - PROSPERITA 2 Chouň Tomáš 41 NK BEZPP 78 18,35 1
1 TRADICE - VIZE - PROSPERITA 1 Mašek Petr Mgr. Bc. MBA, LL.M. 44 STAN BEZPP 76 17,88 2
2 PRO VRČEŇ 1 Chodora Vratislav Ing. 37 NK BEZPP 102 21,93 1
2 PRO VRČEŇ 5 Roušalová Lenka Mgr. 42 NK BEZPP 83 17,84 2
2 PRO VRČEŇ 2 Jirků Libor Ing. 35 NK BEZPP 54 11,61 3
3 NAŠE VRČEŇ 7 Schafferová Jana 48 NK BEZPP 66 18,13 1
3 NAŠE VRČEŇ 1 Marek Petr 44 NK BEZPP 60 16,48 2

pozn.: Aktuální věk v 08/2018 (podání kandidátních listin)

Do 500 obyvatel 5-15 členů /Vrčeň 7 členů/

§ 99

Rada obce

Odst. 2) Funkci rady obce plní starosta v obci, v níž není zřízena rada obce, nestanoví-li tento zákon jinak.

Odst. 3) ...Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů.

§ 103

Starosta

Odst. 1) Starosta zastupuje obec navenek.

POZN.: Úkoly a plnění funkcí starosty je obsaženo ve znění §§ 103-108. Dále v obcích kde není zřízena rada obce /méně jak 15 zastupitelů se nevolí/ plní další úkoly vyplývají z §§ 99-102a.

Odst. 2) Starostu a místostarostu volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Za výkon funkce odpovídají zastupitelstvu obce.

Starosta: Ing. Vratislav Chodora

§ 104

Odst. 1) Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1).

1. Místostarosta: Tomáš Chouň (statutární zástupce)

Místostarosta: Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M.

§ 109

Odst. 1) Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.

Odst. 2) Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.

§117

Výbory

Odst. 2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor

Odst. 4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 120).

Povinné výbory:

FINANČNÍ A KONTROLNÍ

§ 119

Odst. 1) Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

Odst. 2) Finanční výbor... předseda: Mgr. Lenka Roušalová

členové: Pavla Hurychová, Marcela Nováková

Odst. 3) Kontrolní výbor... předseda: Petr Marek

členové: Václava Chodorová a Michal Šůs

§ 122

Komise

Odst. 1) ...Iniciativní a poradní orgány rady obce /starosty/.

- nezřízeny (nahrazeny výbory)


Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]