verze pro tisk

Struktura

dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

§ 16

Občané obce /voliči/

330 občanů z toho 254 voličů

§ 68

Zastupitelstvo obce /zastupitelé/

pozn.: Aktuální věk v 08/2014 (podání kandidátních listin)

Do 500 obyvatel 5-15 členů /Vrčeň 7 členů/

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M, Vrčeň 18 /40 let, státní zaměstnanec, bez politické příslušnosti/

Tomáš Chouň, Vrčeň 149 /37 let, technik, bez politické příslušnosti/

Ing. Vratislav Chodora, Vrčeň 24 /33 let, úředník samosprávy, bez politické příslušnosti/

Jiří Strolený, Vrčeň 69 /61 let, dřevomodelář, bez politické příslušnosti/

Marcela Nováková, Vrčeň 35 /44 let, poštovní úřednice, bez politické příslušnosti/

Eva Beránková, Vrčeň 116 /58 let, učitelka, bez politické příslušnosti/

Mgr. Lenka Roušalová, Vrčeň 32 /38 let, fyzioterapeutka, bez politické příslušnosti/

§ 99

Rada obce

Odst. 2) Funkci rady obce plní starosta v obci, v níž není zřízena rada obce, nestanoví-li tento zákon jinak.

Odst. 3) ...Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů.

§ 103

Starosta

Odst. 1) Starosta zastupuje obec navenek.

POZN.: Úkoly a plnění funkcí starosty je obsaženo ve znění §§ 103-108. Dále v obcích kde není zřízena rada obce /méně jak 15 zastupitelů se nevolí/ plní další úkoly vyplývají z §§ 99-102a.

Odst. 2) Starostu a místostarostu volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Za výkon funkce odpovídají zastupitelstvu obce.

Starosta: Mgr. Bc. MAŠEK Petr, MBA, LL.M.

§ 104

Odst. 1) Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1).

1. Místostarosta: Tomáš Chouň (statutární zástupce)

Místostarosta: Ing. Vratislav Chodora

§ 109

Odst. 1) Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.

Odst. 2) Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.

§117

Výbory

Odst. 2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor

Odst. 4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 120).

Povinné výbory:

FINANČNÍ A KONTROLNÍ

§ 119

Odst. 1) Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

Odst. 2) Finanční výbor... předseda: Marcela Nováková

členové: Eva Beránková, Václava Chodorová

Odst. 3) Kontrolní výbor... předseda: Jiří Strolený st.

členové: Mgr. Lenka Roušalová, Ing. Gabriela Křelovcová

§ 122

Komise

Odst. 1) ...Iniciativní a poradní orgány rady obce /starosty/.

... více v KOMISE

KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE:

velitel (ze zákona): Mgr. Bc. Mašek Petr, MBA, LL.M.

zástupce velitele: Jiří Strolený ml. (velitel JSDHO Vrčeň)

členové: Tomáš Chouň (1. místostarosta obce); Ing. Vratislav Chodora, (místostarosta obce); Jiří Strolený st. (starosta SDH)

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]