verze pro tisk

Struktura

dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

§ 16

Občané obce /voliči/

343 občanů z toho 265 voličů

§ 68

Zastupitelstvo obce /zastupitelé/

 

1 PRO VRČEŇ 2 Kuchynka Jan 45 NK BEZPP 128 16,08 1
1 PRO VRČEŇ 3 Roušalová Lenka Mgr. 46 NK BEZPP 123 15,45 2
1 PRO VRČEŇ 1 Chodora Ladislav 48 NK BEZPP 121 15,20 3
1 PRO VRČEŇ 4 Chodorová Václava 47 NK BEZPP 106 13,31 4
1 PRO VRČEŇ 5 Skala René 45 NK BEZPP 95 11,93 5
2 TRADICE - VIZE - PROSPERITA 2 Chouň Tomáš 45 STAN BEZPP 78 17,25 1
2 TRADICE - VIZE - PROSPERITA 4 Anton Miroslav Mgr. 63 STAN BEZPP 74 16,37 2
               

pozn.: Aktuální věk v 07/2022 (podání kandidátních listin)

Do 500 obyvatel 5-15 členů /Vrčeň 7 členů/

§ 99

Rada obce

Odst. 2) Funkci rady obce plní starosta v obci, v níž není zřízena rada obce, nestanoví-li tento zákon jinak.

Odst. 3) ...Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů.

§ 103

Starosta

Odst. 1) Starosta zastupuje obec navenek.

POZN.: Úkoly a plnění funkcí starosty je obsaženo ve znění §§ 103-108. Dále v obcích kde není zřízena rada obce /méně jak 15 zastupitelů se nevolí/ plní další úkoly vyplývají z §§ 99-102a.

Odst. 2) Starostu a místostarostu volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Za výkon funkce odpovídají zastupitelstvu obce.

Starosta: Tomáš Chouň

§ 104

Odst. 1) Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1).

1. Místostarosta: Mgr. Lenka Roušalová (statutární zástupce) 50%

Místostarosta: Jan Kuchynka 50%

§ 109

Odst. 1) Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.

Odst. 2) Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.

§117

Výbory

Odst. 2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor

Odst. 4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 120).

Povinné výbory:

FINANČNÍ A KONTROLNÍ

§ 119

Odst. 1) Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

Odst. 2) Finanční výbor... předseda: Václava Chodorová

členové: Ing. Vratislav Chodora, Marcela Nováková

Odst. 3) Kontrolní výbor... předseda: René Skala

členové: Jaroslav Vavřík ml., Martin Strolený

§ 122

Komise

Odst. 1) ...Iniciativní a poradní orgány rady obce /starosty/.

- nezřízeny (nahrazeny výbory)


Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]