verze pro tisk

USNESENÍ I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň - 2002

19. listopad 2002

USNESENÍ I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 19. 11. 2002

Obecní zastupitelstvo:

I. volí

a) členy volební a návrhové komise ve složení: Jiřího Stroleného, Vratislava Chodoru

II. ověřuje

platnost volby členů obecního zastupitelstva na základě předložených mandátů.

III. volí ve smyslu ustanovení § 84, odst. 2, písmeno m), zákona č. 128/2000 Sb.:

  • starostu obce: Petra Maška s počtem hlasů 5
  • místostarostu obce: Evu Beránkovou s počtem hlasů 5

volí ve smyslu ustanovení § 84, odst. 2, písmeno o), zákona č. 128/2000 Sb.:

  • předsedu finančního výboru: Jiřího Stroleného

členy: Ing. Josefa Chejlavu, Jiřinu Šůsovou

s počtem hlasů 5

  • předsedu kontrolního výboru: Emílii Harangovou

členy: Františka Kuchynku

Františka Brašnu

s počtem hlasů 5

IV. stanoví

  1. Výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce ve smyslu nařízení vlády č. 358/2000 Sb., ve znění pozdějších nařízení.
  2. Ve smyslu § 102, odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb. celkový počet zaměstnanců v obecním úřadu na: 2 (slovy: dva).

V. ukládá

starostovi obce

  1. Dle § 102 zákona zřídit komise /jako podpůrný prostředek pro rozhodování zastupitelstva obce/ a provést volbu předsedů a členů komisí.

Termín: do 31. 12. 2002

  1. Připravit ke schválení Jednací řád zastupitelstva obce

Termín: do 31. 12. 2002

  1. Věnovat péči a pomoc ustanoveným komisím obecního úřadu a jejich činnost pravidelně projednávat v obecním zastupitelstvu.

 

Petr MAŠEK - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]