verze pro tisk

USNESENÍ USTAVUJÍCÍHO zasedání zastupitelstva obce Vrčeň - 2006

30. říjen 2006

USNESENÍ USTAVUJÍCÍHO zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 30. 10. 2006 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni

 

Zastupitelstvo obce:

I. Volí:

 1. Mandátovou komisi ve složení: předseda: Vratislav Chodora, členové: Emílie Harangová a Jiřina Šůsová
 2. Návrhovou a volební komisi ve složení: předseda: Jiří Strolený, členové: Richard Chodora a Emílie Harangová
 3. Starostu obce: Petra Maška, nar. 31. 1. 1974 s počtem hlasů 6; Místostarostku obce: Evu Beránkovou, 20. 8. 1956 s počtem hlasů 6
 4. Předsedkyni finančního výboru: Jiřinu Šůsovou - s počtem hlasů 6; členy: Jitku Skalovou a Václavu Chodorovou s počtem hlasů 7
 5. Předsedu kontrolního výboru: Jiřího Stroleného s počtem hlasů 6; členy: Františka Kuchynku a Františka Brašnu s počtem hlasů 7

II. Zřizuje:

 1. Finanční výbor
 2. Kontrolní výbor

III. Stanovuje:

 1. Měsíční odměny členů ZO dle Nařízení vlády č. 50/2006 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů.

IV. Projednalo a schvaluje:

 1. Využití dosavadního jednacího řádu ZO ze dne 30. 12. 2002.
 2. Rozdělení pravomocí mezi ZO, radou obce a starostou obce - plně v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
 3. Místnost v budově obecního úřadu za místnost obřadní, reprezentativně vhodnou pro pořádání voleb, místního referenda, veřejných zasedání ZO, vítání občánků a konání svatebních obřadů.
 4. Zakoupení svatebního daru do výše 500,-Kč prvnímu sezdanému manželskému páru v obřadní síni OÚ.
 5. Zařazení akcí do zásobníku projektů v rámci Mikroregionu Nepomucko na období 2007 - 2013.
 6. Emílii Harangovou jako delegátku ZO do školské rady při ZŠ Vrčeň.

V. Bere na vědomí:

 1. Ověření platnosti osvědčení o zvolení všech členů ZO.
 2. Složení slibu členů ZO.
 3. Diskusi
 4. Zřízení komisí:
 • Školské a kulturní,
 • Pro životní prostředí,
 • Povodňové, a jejich předsedů a členů jako poradního orgánu rady obce (starosty obce).

 

Ve Vrčeni dne 30.10.2006

 

Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]