verze pro tisk

USNESENÍ z II. Zasedání zastupitelstva obce - 2002

30. prosinec 2002

USNESENÍ z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 30. 12. 2002 v hostinci Na Faře

 

Obecní zastupitelstvo:

 

I. Volí:

a) Členy návrhové komise ve složení:

Jiřího Stroleného

Vratislava Chodoru

b) Ověřovatele zápisu ve složení:

Eva Beránková

Petr Mašek

c) Složení krizového štábu obce

 

II. Schvaluje:

a) Jednací řád ZO

b) Smlouvu se ZOD Vrčeň (zajištění zimní údržby na MK)

c) Smlouvu s Adorjanem Gálem, Žinkovy 147 (Fin. pronájem hostince „Na Faře“ od 1.1.2003 za 2.500 Kč/měsíc )

d) Žádost obch. firmy ESOtronik, spol. s r.o., Divize č.3, Plzeň (vydání Rozhodnutí pro provoz VHP dle zák. č. 202/1990 Sb.)

e) Pronájem honebních pozemků (v k.ú. Sedliště, pro účely výkonu práva myslivosti, zajišťující MS Srby – Sedliště)

f) Zrušení OZV č. 1/2002 (nahrazuje se smluvními vztahy)

g) Předávání řešení jiných správních deliktů přestupkové komisy při MěÚ v Nepomuku, vč. uhrazení poměrné části fin. nákladů s tímto řešením spojených.

h) Navýšení každoročního členského příspěvku ze 7 Kč na 20 Kč na obyvatele, které bude členským příspěvkem obce pro rok 2003 do Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství. (V souladu s návrhem valné hromady)

i) Schválení dodatku č. 1 stanov Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství. (V souladu s návrhem valné hromady)

 

III. Bere na vědomí:

a) Zřízení 4 komisí (pro životní prostředí, povodňová, kulturní a stavební) starostou obce, jako radou obce, ve smyslu pověření z Ustavujícího zasedání ZO, jako svých iniciativních a poradních orgánů.

b) Zprávu o činnosti ZO (za uplynulé období od Ustavující veřejného zasedání ZO)

c) Zprávu starosty obce z jednání porady starostů Mikroregionu Nepomucko a Svazku obcí okresu PJ pro odpadové hospodářství.

d) Zprávu starosty obce ohledně přehledu kulturních, sportovních a společenských akcí v obci v roce 2003.

 

IV. Ukládá:

starostovi obce:

a) Věnovat péči a pomoc ustanoveným komisím obecního úřadu a jejich činnost pravidelně projednávat v obecním zastupitelstvu.

starostovi obce a místostarostce obce:

a) Řešit připomínky občanů vzešlých z diskuse.

b) Jednat spolu s ostatními starosty ohledně zachování LSPP v Nepomuku, min. ve stejné míře jako v roce 2002.

 

Vrčeň, 30. 12. 2002

 

Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]