verze pro tisk

USNESENÍ z II. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

19. prosinec 2006

USNESENÍ z II. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 18. 12. 2006 ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni


Zastupitelstvo obce:

I. Volí:

 1. Ověřovatele zápisu: Evu Beránkovou a Ing. Richarda Chodoru

II. Schvaluje:

 1. Změnu rozpočtu obce č. 2. (Úprava příjmů a výdajů dle skutečného stavu, vč. navýšení rozpočtu MŠ Vrčeň o 60 tis. Kč).
 2. Rozpočtové provizorium obce na rok 2007.
 3. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2006, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 4. Smlouvu s firmou Rumpold-P s.r.o. Plzeň o komplexním zabezpečení zneškodnění odpadů pro rok 2007.
 5. Smlouvu se společností Vodafone Czech Republic, a.s., pro umístění technologických zařízení a anténního systému ZS č. 20453_PJVRC (stp.č. 237), vč. souhlasu s umístěním přívodního elektro napájecího nízkonapěťového kabelu (cca 10 kW) pro telekomunikační zařízení ZS umístěného na poz. parc.č. 1220, č. 1221 a č. 1224.
 6. Změnu smlouvy se společností O2 Czech Republic, a.s. spočívající v navýšení stávajícího nájemného z pozemku na němž je umístěna ZS o 20.000,-Kč dnem vyhotovení protokolu o převzetí staveniště.
 7. Licenční smlouvu s Ochranným svazem autorským.

III. Bere na vědomí:

 1. Vydání rozhodnutí OÚ o povolení VHP v hostinci Na Faře firmě Forbes, s.r.o. Roudnice nad Labem, IČ: 47311762, pro I. pololetí roku 2007.
 2. Zprávu o činnosti zastupitelstva obce.
 3. Finanční požadavky JSDHO Vrčeň pro rok 2007.

IV. Ukládá:

Starostovi obce a místostarostce obce:

 1. Řešit připomínky a náměty občanů vzešlých z diskuse. (Dále viz. zápis).


Vrčeň, 19. 12. 2006


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]