verze pro tisk

USNESENÍ z III. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

1. duben 2003

USNESENÍ z III. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 31. 3. 2003 v hostinci Na Faře


Obecní zastupitelstvo:


I. Volí:

a) Členy návrhové komise ve složení:

  • Jiří Strolený
  • Vratislav Chodora

b) Ověřovatele zápisu z řad ZO:

  • Eva Beránková
  • Emílie Harangová


II. Schvaluje:

a) Závěrečný účet obce za rok 2002.

b) Rozpočet obce na rok 2003.

c) Dodatek č. 2 ke Smlouvě s Adorjanem Gálem, Žinkovy 147 na pronájem nebytových prostor č.p. 44.

d) Dodatek č. 1 ke smlouvě se SFŽP ČR.

e) Dodatek č. 1 ke zřizovací listině PO Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň – jih.

f) Smlouvu o výpůjčce majetku mezi obcí Vrčeň a PO Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň – jih.

g) Smlouvu o výpůjčce majetku mezi obcí Vrčeň a PO Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih.

h) Kalkulaci výše ceny stravného v PO Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň – jih.


III. Bere na vědomí:

a) Zprávu starosty obce.

b) Zprávu o činnosti ZO za uplynulé období.

c) Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2002.


IV. Ukládá:

starostovi obce:

a) Vstoupit v jednání s ředitelem ZOD Vrčeň ohledně možnosti odkoupení hasičské stříkačky.

starostovi obce a místostarostce obce:

a) Řešit připomínky občanů vzešlých z diskuse. (Dále viz. zápis).


Vrčeň, 1. 4. 2003


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]