verze pro tisk

USNESENÍ z III. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň - 2015

24. únor 2015

 

USNESENÍ z III. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň,
konaného dne: 16.2.2015 od 19:00 hodin
ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni
I. Zastupitelstvo obce volí:
1.  Ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Lenka Roušalová a Eva Beránková /Usnesení č. 38/
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program III. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň. /Usnesení č. 39/
2. Smlouva o spolupráci se Storgé, o.s., IČ: 22878068, Lučiště 17, 335 61 Spálené Poříčí, ohledně spolupráce při zajištění péče o opuštěné, toulavé nebo týrané psy. /Usnesení  č. 40/
3. Smlouva o poskytnutí dobrovolného fin. příspěvku pro Storgé, o.s., IČ: 22878068, Lučiště 17, 335 61 Spálené Poříčí. /Usnesení č. 41/
4. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0103146459 s Českou spořitelnou, a.s., o snížení úrokové sazby na 2,49 % per annum. /Usnesení č. 42/
5. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Smlouva o poskytnutí fin. příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopr. obslužnosti území Plzeňského kraje (13.200,-Kč pro rok 2015). /Usnesení č. 43/
6. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje „Změnu obecní hranice mezi obcemi Vrčeň a Nepomuk v souladu s prováděnou digitalizací obce“ dle zpracovaného návrhu. /Usnesení č. 44/
7. Zastupitelstvo schvaluje nápravná opatření a osoby odpovědné za plnění jednotlivých bodů (závad) z předchozí kontroly MV ČR - dle přílohy č.1 zápisu ZZO. /Usnesení č. 45/
8. Zastupitelstvo obce Vrčeň vyhovuje žádosti p. Roušala a schvaluje oplocení části pronajatého poz. č. parc.  PK 563/1 (vybudování malé kompostárny) a povolení k užívání příjezdové komunikace na parc.č. 1233 v k.ú. Vrčeň /Usnesení č. 46/
9. OZV č. 1-2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vrčeň. /Usnesení č. 47/
10. Finanční hospodaří Svazku obcí okr. PJ pro odpadové hospodářství. /Usnesení č. 48/
11. Inventarizační zpráva obce Vrčeň za rok 2014. /Usnesení č. 49/
12. Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2014. /Usnesení č. 50/
13. Výpočet cen pro vodné a stočné pro rok 2015. /Usnesení č. 51/
14. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Příspěvek na činnost SDH Vrčeň pro rok 2015 (5.000,- Kč) a příspěvek na činnost kroužku mladých hasičů pro rok 2015 (5.000,- Kč). /Usnesení č. 52/
III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Zastupitelstvo obce Vrčeň bere na vědomí žádost p. Barocha a bude vypracován návrh opravy místní komunikace.
2. Zastupitelstvo obce Vrčeň bere podněty p. Křelovcové a p. Černého na vědomí a bude se je řešit.
IV.  Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Evidovat došlé připomínky k budoucí změně územního plánu obce Vrčeň.
2. Řešit připomínky vzešlé z diskuze.
Ve Vrčeni dne 16.2.2015
Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce                  
Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce
Vyvěšeno: 24. 2. 2015
Sejmuto: 11. 3. 2015

USNESENÍ z III. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 16.02.2015 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni


I. Zastupitelstvo obce volí:
1.  Ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Lenka Roušalová a Eva Beránková /Usnesení č. 38/


II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program III. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň. /Usnesení č. 39/

2. Smlouva o spolupráci se Storgé, o.s., IČ: 22878068, Lučiště 17, 335 61 Spálené Poříčí, ohledně spolupráce při zajištění péče o opuštěné, toulavé nebo týrané psy. /Usnesení  č. 40/

3. Smlouva o poskytnutí dobrovolného fin. příspěvku pro Storgé, o.s., IČ: 22878068, Lučiště 17, 335 61 Spálené Poříčí. /Usnesení č. 41/

4. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0103146459 s Českou spořitelnou, a.s., o snížení úrokové sazby na 2,49 % per annum. /Usnesení č. 42/

5. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Smlouva o poskytnutí fin. příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopr. obslužnosti území Plzeňského kraje (13.200,-Kč pro rok 2015). /Usnesení č. 43/

6. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje „Změnu obecní hranice mezi obcemi Vrčeň a Nepomuk v souladu s prováděnou digitalizací obce“ dle zpracovaného návrhu. /Usnesení č. 44/

7. Zastupitelstvo schvaluje nápravná opatření a osoby (garanty) odpovědné za plnění jednotlivých bodů (závad) z předchozí kontroly MV ČR z roku 2014 - dle přílohy č.1 zápisu ZZO. /Usnesení č. 45/

8. Zastupitelstvo obce Vrčeň vyhovuje žádosti p. Roušala a schvaluje oplocení části pronajatého poz. č. parc.  PK 563/1 (vybudování malé kompostárny) a povolení k užívání příjezdové komunikace na parc.č. 1233 v k.ú. Vrčeň /Usnesení č. 46/

9. OZV č. 1-2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vrčeň. /Usnesení č. 47/

10. Finanční hospodaří Svazku obcí okr. PJ pro odpadové hospodářství. /Usnesení č. 48/

11. Inventarizační zpráva obce Vrčeň za rok 2014. /Usnesení č. 49/

12. Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2014. /Usnesení č. 50/

13. Výpočet cen pro vodné a stočné pro rok 2015. /Usnesení č. 51/

14. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Příspěvek na činnost SDH Vrčeň pro rok 2015 (5.000,- Kč) a příspěvek na činnost kroužku mladých hasičů pro rok 2015 (5.000,- Kč). /Usnesení č. 52/


III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Zastupitelstvo obce Vrčeň bere na vědomí žádost p. Barocha. Bude vypracován a předložen návrh opravu místní komunikace.

2. Zastupitelstvo obce Vrčeň bere podněty p. Křelovcové a p. Černého na vědomí a bude se je snažit řešit.

IV.  Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Evidovat došlé připomínky k budoucí změně územního plánu obce Vrčeň.

2. Řešit připomínky vzešlé z diskuze.

Ve Vrčeni dne 16.02.2015


Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce


Vyvěšeno: 24. 2. 2015

Sejmuto: 11. 3. 2015

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!