verze pro tisk

USNESENÍ z IV. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

29. červen 2003

USNESENÍ z IV. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 23.6.2003 v hostinci Na Faře


Obecní zastupitelstvo:


I. Volí:

a) Členy návrhové komise ve složení:

  • Eva Beránková
  • Emílie Harangová

b) Ověřovatele zápisu z řad ZO:

  • Jiří Strolený
  • Vratislav Chodora


II. Schvaluje:

a) Finanční přílohu ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitého majetku mezi obcí Vrčeň a Adorjanem Gálem, Žinkovy 147, na III. čtvrtletí roku 2003, ve výši 2.500 Kč/měsíc.

b) Příkazní smlouvu č. 1021 mezi obcí Vrčeň a městem Nepomuk, ohledně financování LSPP od 1. 4. 2003 do 17. 11. 2003 (92 Kč/obyvatele).

c) Smlouvu o koupi mezi obcí Vrčeň a ZOD Vrčeň na odkoupení hasičské stříkačky a skříně, vč. příslušenství za smluvní cenu ve výši 15.000 Kč.


III. Bere na vědomí:

a) Zprávu starosty obce.

b) Zprávu o činnosti OZ za uplynulé období od III. VZ ZO.


IV. Ukládá:

starostovi obce a místostarostce obce:

a) Řešit připomínky občanů vzešlých z diskuse. (Dále viz. zápis).


Vrčeň, 23. 6. 2003


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]