verze pro tisk

USNESENÍ z IV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň 4.2.2019

11. únor 2019

I. Zastupitelstvo obce volí:

1.  Ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Libor Jirků a Jana Schafferová  /Usnesení č.40 /


II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.     Program zasedání                                                                                    /Usnesení č. 41/

2.     Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou

potřebu s firmou Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s.                        /Usnesení  č. 42/

3.     Žádost o dotaci z Plzeňského kraje, dotační titul PSOV PK 2019 - Projekty obcí

na projekt Rekonstrukce MK + propustek – lokalita Na Drahách                  /Usnesení  č. 43/

4.     Žádost o dotaci z Plzeňského kraje, dotační titul Podpora kultury v

Plzeňském kraji pro rok 2019, na projekt Výročí 830 let Založení obce Vrčeň /Usnesení  č. 44/

5.     Žádost o dotaci z Plzeňského kraje, dotační titul Podpora rozvoje

venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji, na

projekt Stálá expozice archeologických vykopávek v k.ú. Vrčeň.                  /Usnesení  č. 45/

6.     Smlouva o dílo s firmou Langas s.r.o., na strojní těžbu dřeva.                       /Usnesení  č. 46/

7.     Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - finanční příspěvek pro

SDH Vrčeň ve výši 5.000,- Kč a finanční příspěvek na chod kroužku mladých

hasičů Vrčeň ve výši 5.000,- Kč“.                                                              /Usnesení č. 47/

8.     Dodatek nájemní smlouvy o navýšení nájemného o 2,1% (inflace) na

Objekt č.p.44 - Restaurace Na Faře.                                                         /Usnesení č. 48/

9.     Žádost o dotaci z Plzeňského kraje, dotační titul podpora literární tvorby a

publikační činnosti na vytvoření knihy o historii obce Vrčeň.                        /Usnesení  č. 49/

                                                              

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

 1.     Určeného zapisovatele zápisu ze zasedání ZO Tomáše Chouně.

2.     Rozpočtové opatření č. 1/2019

3.     Žádost p. Velíška o dlouhodobý pronájem pozemků parc č. 908/1 a 908/2 v k.ú. Vrčeň za účelem pastviny za cenu 4.500,- Kč za rok.

4.      Oznámení KÚ PK o provedení přezkoumání hospodaření.

5.      Zprávu o průběhu zpracování Územního plánu Vrčeň a dopis od pořizovatele ÚP – odboru VŽP MěÚ Nepomuk.

6.     Rozpočtové opatření č.10/2018.

V.  Zastupitelstvo obce ukládá:

  1. Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.                   /Usnesení č. 50/

      (opravu uliční vpusti kan., zimní posyp komunikací, seřízení rozhlasu, příprava splaškové kanalizace)

        Ve Vrčeni dne 4.2.2019

 

Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce                            Ing. Vratislav Chodora - starosta obce

Vyvěšeno: 11.2.2019

Sejmuto:   27.2.2019

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!