verze pro tisk

Usnesení z IX. Zasedání zastupitelstva obce - 2012

11. červenec 2012

USNESENÍ z IX. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 25. 06. 2012 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni

 

I. Zastupitelstvo obce volí:

Ověřovatele zápisu ve složení: Miluše Harangová a Tomáš Chouň /Usnesení č. 108/

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Program IX. Zasedání /Usnesení č. 109/

2) Rozšíření programu IX. Zasedání o 1 bod – Příloha č. 17 /Usnesení č. 110/

3) Závěrečný účet Obce Vrčeň za kalendářní rok 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Vrčeň za rok 2011 Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem ekonomickým, oddělením přezkoumání hospodaření obcí a kontroly bez výhrad. /Usnesení č. 111/

4) Žádost Základní školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, přísp. organizace o rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2011 ve výši 764,98 Kč. Na základě zákona č.250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů se rozděluje tato částka v poměru: do rezervního fondu 264,98 Kč, do fondu odměn 500,- Kč. /Usnesení č. 112/

5) Žádost Mateřské školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, přísp. organizace o rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2011 ve výši 2. 934,82 Kč. Na základě zákona č.250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů se rozděluje tato částka v poměru: do rezervního fondu 934,82 Kč do fondu odměn 2. 000,- Kč./Usnesení č. 113/

6) Rozpočtové opatření č. 1/2012, kterým se navyšují příjmy na 407,257 tis. Kč a výdaje na 416,980.tis.Kč. /Usnesení č. 114/

7) Přijetí investiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na akci „Bezdrátový rozhlas v obci Vrčeň“ ve výši 140.000,- Kč. / Usnesení č. 115/

8) Dodatek č. 1/2012 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor (hostinec čp. 44), kterým se navyšuje od 1. července 2012 nájemné na částku 2.500,- Kč za měsíc a zároveň se rozšiřuje o spolupodílnictví na vývozu jímky s 50% finanční účastí./ Usnesení č. 116/

9) Přílohu č. 17 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro Obec Vrčeň mezi Obcí Vrčeň a firmou RUMPOLD – P s.r.o. (biologicky rozložitelný odpad) za cenu ve výši 1. 719,- Kč/t. / Usnesení č. 117/

III. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:

1) Návrh p. Tomáše Chouně na možnost umístění reklamních a směrových tabulí panem Jaroslavem Navrátilem, Vrčeň čp. 15, kdekoli na území obce. Pan Jaroslav Navrátil si tyto reklamní a směrové tabule může umístit kdekoli na území obce po odsouhlasení Odborem dopravy pověřené obce. / Usnesení č. 118 /IV.

IV. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Závěrečný účet Mikroregionu Nepomucko za rok 2011.

2) Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2011.

3) Zprávu o činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu za uplynulé období.

4) Zprávy a informace podané starostou obce.

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

1) Starostovi a místostarostce řešit přípravu dlouhodobě plánovaných projektů.

Ve Vrčeni dne 28. 06. 2012

Bc. Petr Mašek, MBA - starosta obce | Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!