verze pro tisk

USNESENÍ z IX. Zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň - 2004

20. září 2004

USNESENÍ z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 20. 9. 2004 v hostinci Na Faře

Zastupitelstvo obce:

I. Volí:

a) Členy návrhové komise: Vratislava Chodoru a Jiřího Stroleného.

b) Ověřovatele zápisu: Emílii Harangovou a Evu Beránkovou.

II. Schvaluje:

a) Smlouvu o prodeji pozemků st. p. č. 110 o výměře 68 m2 a par. č. 636/7 o výměře 478 m2 p. Josefu Šneberkovi, trvale byt. Vrčeň č.p. 51 za cenu 40 Kč/m2.

b) Změnu zařazení předškolního zařízení – Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace do sítě škol s účinností od 1. 1. 2005. (Navýšení kapacity školy).

III. Bere na vědomí:

a) Zprávu finančního výboru o hospodaření obce za I. pololetí roku 2004.

b) Zprávu kontrolního výboru o přezkoumání hospodaření s příspěvky obce na provoz a s účelovými dotacemi od Krajského úřadu Plzeňského kraje v Základní a Mateřské škole, vč. kontroly pokladních deníků. (Bez závad).

c) Zprávu o činnosti Zastupitelstva obce za uplynulé období od VIII. VZ ZO.

d) Zprávu starosty obce.

IV. Ukládá:

starostovi obce a místostarostce obce:

a) Řešit připomínky občanů vzešlých z diskuse. (Dále viz. zápis).

 

Vrčeň, 20. 9. 2004

Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]