verze pro tisk

USNESENÍ z IX. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň - 2008

30. září 2008

USNESENÍ z IX. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 29. 9. 2008 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni

 

I. Zastupitelstvo obce volí:

 1. Ověřovatele zápisu ve složení: Ing.Richard Chodora, Emílie Harangová

II. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:

 1. Plán financování rozvoje vodovodů a kanalizací do roku 2018, vč. komentáře.
 2. Smlouvu se společností ZOD Vrčeň IČ: 00118281 na odkoupení objektu č.p. 12 postavené na pozemku stp. č. 42 zapsané v KN (výměra 823 m² - zastavěná plocha a nádvoří) a pozemek stp. č. 42 o výměře 159 m² pozemek ve zjednodušené evidenci – PK za cenu 1. 500 000,-Kč).
 3. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. PZC-6234-1/ČJ-2008-AO s MV ČR, IČ: 00007064 Zastoupené PČR správa Zpč. kraje Plzeň na osobní automobil kombi, tov. Zn. VAZ 21214 – NIVA, RZ PMV 60-24. (Účetní hodnota 342.902,-Kč)
 4. Smlouvu s Ing. Janem Voráčkem, Červené Poříčí 30, 340 12 Švihov, IČ: 71191992 ve věci zajištění dotace na „Rekonstrukci rybníka“ za účelem obdržení dotace ze zvoleného dotačního programu: Životní prostředí, 6.4. Opatření: Optimalizace vodního režimu v krajině.
 5. Zplnomocnění Ing. Jany Charvátové, nar. 22. 4. 1981, bytem Červené Poříčí 39, 340 12 Švihov k zastupování naší obce před státními institucemi a zejména SFŽP ČR ve věci žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí a ke všem přímo souvisejícím úkonům.
 6. Zrušení plné moci pro pana Betince bytem Kolmá 395, 330 03 Chrást u Plzně ve věci zastupování Obce Vrčeň před orgány státní správy ve věci získání dotace na akci „Rekonstrukce rybníka“.
 7. Smlouvu se SSŽ, a.s. IČ: 45274924 se sídlem Národní 10, 313 19 Praha 1 na koupě pozemků parc. č. 347/2 o výměře 626 m2 - ostatní plocha – dobývací prostor, parcela KN a parc. č. 350 o výměře 21 616 m2, pozemek ve zjednodušené evidenci (ZE) – parcela původ Pozemkový katastr (PK) za celkovou částku ve výši 414.210,-Kč.
 8. Smlouvu s p. Stanislavem Chounem, bytem Vrčeň č.p. 100 na pronájem části pozemku kat.č. 908/1 vedený jako TTP o výměře 1000 m² za cenu 600,-Kč/rok.
 9. Zplnomocnění starosty obce k účasti na dražbě pozemku parc.č. 1006/1 zapsaného na LV č. 883 o výměře 5.550 m³ v k.ú. Vrčeň u exekutorského úřadu v Písku, Prokopova 339/14, 397 01 Písek a k následnému uzavření smlouvy o koupi a převodu tohoto pozemku od dlužníka Františka Matějky, bytem Kubova Huť 2, 385 01 Prachatice, do vlastnictví Obce Vrčeň za cenu nepřesahující základ dražby.
 10. Pověření starosty obce k podepsání smlouvy s ŘK farností Vrčeň, Arciděkanství Nepomuk, Arcibiskupství Budějovické na odkoupení pozemků parc.č. 36 a parc.č. 690 zapsaných na LV č. 385 v k.ú. Vrčeň ve výši 35,-Kč za m².
 11. Pověření starosty obce k podepsání smlouvy s PF ČR na bezúplatný převod zemědělského pozemku parc.č. 903/2 o výměře 2066 m², vedený jako orná půda.
 12. Pověření starosty k podepsání smlouvy (dohody) na zajištění zimní údržby místních komunikací 2008/2009, cenově a kvalitativně nejvýhodnější nabídce (Vrčeňská zemědělská, a.s.; SÚS Starý Plzenec, Zdeněk Kapr ml.; a další možní).
 13. Pověření starosty obce k zajištění projektu na ČOV a vnitřního vybavení kanceláří v č.p. 12, vč. dalších s tímto souvisejících věcí.
 14. Rozpočtová opatření č. 4 /2008. (Navýšení příjmů rozpočtu o příjmy nad rámec schváleného rozpočtu a jejich zapojení do výdajů, včetně přesunů mezi výdajovými položkami rozpočtu).
 15. Dodatek k rozpočtovému výhledu na rok 2008 – 2009.
 16. Proplacení faktury ve výši 50.000,-Kč ZOD Vrčeň za ponechaný inventář v č.p. 12.
 17. Smlouvu se spol. MEDIATEL, spol.s.r.o., Thámova 137/16, 186 03 Praha 8 na zveřejnění inzerce telefonních čísel OÚ Vrčeň ( vč. faxu, domény a e-mailu ) ve Zlatých stránkách 2009.

III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zprávu o hospodaření obce v období leden - červen 2008.
 2. Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2008. (Navýšení příjmů rozpočtu o příjmy nad rámec schváleného rozpočtu a jejich zapojení do výdajů, včetně přesunů mezi výdajovými položkami rozpočtu).
 3. Zprávu starosty obce. Informaci starosty obce o průběhu a konání voleb do zastupitelstev krajů vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Informaci starosty obce o realizované opravě MK na Drahách a na návsi. Informaci starosty obce o provedených opravách v prostoru ZŠ a MŠ Vrčeň. Informaci starosty obce o rozpracovaných projektech (rekonstrukce rybníka; opravy místních komunikací; rekonstrukce č.p. 12 a přilehlého pozemku; pískovna, atd.) Informaci starosty obce o plánovaných akcích na rok 2009 (zaměření na oslavy 820 let od založení obce).
 4. Informaci místostarostky obce o proběhlé kontrole ze strany Finančního úřadu Plzeň-jih se zaměřením na čerpání a odvod finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa na volby do: a) Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (konané 2.-3. 6. 2006); b) Zastupitelstev obcí (konané 20.-21. 10. 2006). Závěr provedené kontroly ze strany FÚ PJ: Místním šetřením nebyla zjištěna skutečnost rozhodná pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně.
 5. Zprávu místostarostky obce o činnosti ZO za uplynulé období.

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. Starostovi a místostarostce řešit připomínky občanů vzešlých z diskuse.
 2. Zajistit plnění zimní údržby MK na rok 2008/2009.
 3. Zajistit možnou opravu pomníku padlých na vrčeňské návsi.
 4. Připravovat podklady pro setkání rodáků v červnu 2009. (20. 6. 2009)
 5. Pokračovat v přípravách na PD rekonstrukce objektu čp. 12 včetně vydání stavebního povolení.

Ve Vrčeni dne 29. 9. 2008

 

Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce


Vyvěšeno: 30.9.2008 | Sejmuto: 13.10.2008

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!