verze pro tisk

USNESENÍ z IX. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň - 2016

6. červen 2016

I. Zastupitelstvo obce volí:

1. Ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Vratislav Chodora a Mgr. Lenka Roušalová

/Usnesení č. 118/

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje program IX. zasedání zastupitelstva obce Vrčeň.

/Usnesení č. 119/

2) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace z Plzeňského kraje na akci „Stavební úpravy ZŠ Vrčeň – rozšíření kapacity“ ve výši 220.000,-Kč

/Usnesení č. 120/

3) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou ITOS-stavby, s.r.o., Křimická 775, 330 27 Vejprnice na akci „Stavební úpravy ZŠ Vrčeň – rozšíření kapacity“ ve výši 448 680,98,- Kč.

/Usnesení č. 121/

4) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje uzavření příkazní smlouvy s Ing. R. Milfortovou, Bečvářova 313, 336 01 Blovice, na výkon TDI při akci „Stavební úpravy ZŠ Vrčeň – rozšíření kapacity“ ve výši 10.000,-Kč.

/Usnesení č. 122/

5) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje uzavření dohody s SDH Vrčeň ve výši 5.000,-Kč pro činnost SDH (memoriály) a 5.000,-Kč pro malé hasiče (doprava, startovné a vybavení na soutěže)

/Usnesení č. 123/

6) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí fin. příspěvku z rozpočtu obce Vrčeň pro příjemce Mikroregion Nepomucko, IČO: 687 83 922 ve výši 12.954,-Kč za účelem realizace projektu „Neseďme doma“, aneb dovybavení obcí drobným mobiliářem – II. etapa, podpořeného v rámci PSOVPK.

/Usnesení č. 124/

7) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Ředitelské volno v ZŠ Vrčeň v období od 27. - 30. 6. 2016..

/Usnesení č. 126/

8) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje DSP - „Přístavba klubové místnosti k rodinnému penziónu, p.č. 104/2-5, k.ú. Vrčeň.

/Usnesení č. 127/

9) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje uzavření smlouvy o reklamě se společností Elitex Nepomuk a.s.

/Usnesení č. 128/

III. Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1) Zastupitelstvo obce Vrčeň neschvaluje žádost Pavla Pokory, U Školky 13, Plzeň o revokaci usnesení ZO ze dne 14. 3. 2016 ve věci prodeje poz. parc. č. 1187/5 o výměře 117 m² v k.ú. Vrčeň.

/Usnesení č. 125/

2) Zastupitelstvo obce Vrčeň neschvaluje osazení SDZ – zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t na komunikaci „Na drahách“ - polní cesta

/Usnesení č. 129/

 

IV. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1) Doplnění posouzení zdravotního stavu vybraných dřevin v obci Vrčeň a návrh pěstebních opatření pro zvýšení provozní bezpečnosti uvedených dřevin ze dne 26. 5. 2016 od firmy Arbocom, s.r.o., Klášterecká 40, 335 01 Nepomuk.

2) Oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí

3) Závěrečné vyhodnocení akce - „ Partnerstvím k živému venkovu“, identifikační číslo 117D815002945 – z MMR ČR

V. Zastupitelstvo obce ukládá:

1) Zastupitelstvo obce Vrčeň ukládá starostovi a místostarostovi řešit podněty občanů vzešlé z diskuze.

2) Evidovat došlé připomínky k budoucí změně územního plánu obce Vrčeň.

Ve Vrčeni dne 30.5. 2016

Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

 

Vyvěšeno: 6.6. 2016

Sejmuto: 22.6. 2016

Autor:

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!