verze pro tisk

USNESENÍ z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vrčeň 2014

6. listopad 2014

 

I. Zastupitelstvo obce volí:
1. Ověřovatele zápisu: Tomáše Chouně  a Jiřího Stroleného a zapisovatelem Zdeňku Slukovou. /Usnesení č. 1/
2. Starostu obce: Mgr. Bc. Petra Maška, MBA, LL.M. /Usnesení č. 6/
3. 1. místostarostu: Tomáše Chouně a 2. místostarostu: Ing. Vratislava Chodoru /Usnesení č. 7/
4. Předsedkyni finančního výboru Marcelu Novákovou /Usnesení č.9/
5. Předsedu kontrolního výboru Jiřího Stroleného /Usnesení č.10/
6. Členy finančního výboru: Evu Beránkovou a Václavu Chodorovou /Usnesení č. 11/
7. Členy kontrolního výboru: Mgr. Lenku Roušalovou a Ing. Gabrielu Křelovcovou. /Usnesení č.12/
8. Předsedu komise pro životního prostředí: Tomáše Chouně /Usnesení č. 15/
9. Předsedkyni kulturní komise: Evu Beránkovou / usnesení č.16/
10.Předsedu povodňové komise: Mgr. Bc. Petra Maška, MBA, LL.M. /Usnesení č. 17/
11.Členy komise životního prostředí: Markétu Maškovou, Vratislava Chodoru st, Maruana Nováka a Martina Stroleného /Usnesení č. 18/
12.Členy kulturní komise : Mgr. Lenku Roušalovou, Janu Černou, Emílii Harangovou, Annu Friedovou (kronikářka), Ivu Sazimovou (knihovna) /Usnesení č. 19/
13.Členy povodňové komise: Ing. Vratislava Chodoru, Tomáše Pečenku, Jaroslava Barocha, Petra Kahouna /Usnesení č. 20/
14.Stálou delegátku do školské rady při ZŠ Vrčeň: Mgr. Lenku Roušalovou /Usnesení č. 21/
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program ustavujícího zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě neuvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) Volba starosty
e) Volba místostarosty(ů)
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) Volba předsedy finančního výboru
c) Volba předsedy kontrolního výboru
d) Volba členů finančního výboru
e) Volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
6) Zřízení krizového štábu obce, velitel, zást. velitele, volba členů
7) Zřízení komisí, volba jejich předsedů a členů
8) Různé
9) Diskuse
10) Usnesení
11) Závěr /Usnesení č. 2/
2. Zvolení 2 místostarostů (60:40 % "úvazku") /Usnesení č. 3/
3. U r č u j e, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn. /Usnesení č. 4/
4. Způsob volby starosty a místostarostů veřejným hlasováním /Usnesení č. 5/
5. Z ř i z u j e  finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné /Usnesení č. 8/
6.1. Zastupitelstvo obce Vrčeň v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích s t a n o v í měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění.
6.2. Zastupitelstvo obce Vrčeň v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
7. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce, tj. od  4. 11. 2014 /Usnesení č. 13/
8. Z ř i z u j e  tyto komise obce: Komisi životního prostředí, komisi kulturní, komisi povodňovou /Usnesení č. 14/
III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Starosta obce Vrčeň  z ř i z u j e  krizový štáb obce ve složení:
Velitel: starosta obce -  Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M.
Zástupce velitele: Jiří Strolený ml. (velitel JSDHO)
Členové: Tomáš Chouň, Ing. Vratislav Chodora, Jiří Strolený st. (starosta SDH Vrčeň)
IV. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Řešit připomínky vzešlé z diskuze
Ve Vrčeni dne 3. 11. 2014
Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce
Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce
Vyvěšeno: 7. 10. 2014
Sejmuto:   22. 10. 2014

I. Zastupitelstvo obce volí:

1. Ověřovatele zápisu: Tomáše Chouně a Jiřího Stroleného. Zapisovatelkou určena: Zdeňka Sluková /Usnesení č. 1/

2. Starostu obce: Mgr. Bc. Petra Maška, MBA, LL.M. /Usnesení č. 6/

3. Prvního místostarostu: Tomáše Chouně a druhého místostarostu: Ing. Vratislava Chodoru /Usnesení č. 7/

4. Předsedkyni finančního výboru: Marcelu Novákovou /Usnesení č.9/

5. Předsedu kontrolního výboru: Jiřího Stroleného /Usnesení č.10/

6. Členy finančního výboru: Evu Beránkovou a Václavu Chodorovou /Usnesení č. 11/

7. Členy kontrolního výboru: Mgr. Lenku Roušalovou a Ing. Gabrielu Křelovcovou. /Usnesení č.12/

8. Předsedu komise pro životního prostředí: Tomáše Chouně /Usnesení č. 15/

9. Předsedkyni kulturní komise: Evu Beránkovou /Usnesení č.16/

10.Předsedu povodňové komise: Mgr. Bc. Petra Maška, MBA, LL.M. /Usnesení č. 17/

11.Členy komise životního prostředí: Markétu Maškovou, Vratislava Chodoru st, Maruana Nováka a Martina Stroleného /Usnesení č. 18/

12.Členy kulturní komise : Mgr. Lenku Roušalovou, Janu Černou, Emílii Harangovou, Annu Friedovou (kronikářka), Ivu Sazimovou (knihovnice) /Usnesení č. 19/

13.Členy povodňové komise: Ing. Vratislava Chodoru, Tomáše Pečenku, Jaroslava Barocha, Petra Kahouna /Usnesení č. 20/

14.Stálou delegátku do školské rady při ZŠ Vrčeň: Mgr. Lenku Roušalovou /Usnesení č. 21/

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Program ustavujícího zasedání:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosty

a) Určení počtu místostarostů

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě neuvolnění (§ 71 zákona o obcích)

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty

d) Volba starosty

e) Volba místostarosty(ů)

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) Volba předsedy finančního výboru

c) Volba předsedy kontrolního výboru

d) Volba členů finančního výboru

e) Volba členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

6) Zřízení krizového štábu obce, velitel, zást. velitele, volba členů

7) Zřízení komisí, volba jejich předsedů a členů

8) Různé

9) Diskuse

10) Usnesení

11) Závěr /Usnesení č. 2/

2. Zvolení dvou místostarostů (60:40 % "úvazku") /Usnesení č. 3/

3. U r č u j e, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn /Usnesení č. 4/

4. Způsob volby starosty a místostarostů veřejným hlasováním /Usnesení č. 5/

5. Z ř i z u j e finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné /Usnesení č. 8/

6.1. Zastupitelstvo obce Vrčeň v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích s t a n o v í maximální měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, i pro budoucí změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění.

6.2. Zastupitelstvo obce Vrčeň v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

7. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce, tj. od 4. 11. 2014 /Usnesení č. 13/

8. Z ř i z u j e tyto komise obce: Komisi životního prostředí, komisi kulturní, komisi povodňovou /Usnesení č. 14/

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1. Starosta obce Vrčeň z ř i z u j e krizový štáb obce ve složení:

Velitel: starosta obce - Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M.

Zástupce velitele: Jiří Strolený ml. (velitel JSDHO)

Členové: Tomáš Chouň, Ing. Vratislav Chodora, Jiří Strolený st. (starosta SDH Vrčeň)

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Řešit připomínky vzešlé z diskuze

 

Ve Vrčeni dne 3. 11. 2014

Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

 

Vyvěšeno: 7. 10. 2014

Sejmuto: 22. 10. 2014

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!