verze pro tisk

USNESENÍ z V. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

29. září 2003

USNESENÍ z V. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 29.9.2003 v hostinci Na Faře


Zastupitelstvo obce:


I. Volí:

a) Členy návrhové komise ve složení:

  • Jiří Strolený
  • Vratislav Chodora

b) Ověřovatele zápisu z řad ZO:

  • Eva Beránková
  • Emílie Harangová


II. Schvaluje:

a) Finanční přílohu ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitého majetku mezi obcí Vrčeň a Adorjanem Gálem, Žinkovy 147, na IV. čtvrtletí roku 2003, ve výši 2.500 Kč/měsíc.

b) Smlouvu s firmou SILBA – silniční údržba, a.s. na opravu místních komunikací.

c) Smlouvu s firmou F+V ELEKTRO, spol. s r. o. na rekonstrukci veřejného osvětlení.

d) Změnu rozpočtu obce na rok 2003 – v kap. č. 5512 (navýšení ve výdajové položce o 14.459,10 Kč).

e) OZV č. 1/2003 – kterou se stanoví příspěvek rodičů nebo jiných zákonných zástupců dítěte na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz příspěvkových organizací – MŠ Vrčeň a ŠD ZŠ Vrčeň.

f) Nařízení obce Vrčeň č. 2/2003 o zákazu spalování některých druhů tuhých paliv.


III. Bere na vědomí:

a) Informace starosty obce.

b) Finanční hospodaření obce za I. pololetí roku 2003.

c) Zprávu kontrolního výboru.

d) Zprávu o činnosti OZ za uplynulé období od IV. VZ ZO.


IV. Ukládá:

starostovi obce a místostarostce obce:

a) Řešit připomínky občanů vzešlých z diskuse. (Dále viz. zápis).


Vrčeň, 29.9.2003


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]