verze pro tisk

USNESENÍ z V. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň z 15.4.2019

24. duben 2019

I. Zastupitelstvo obce volí:

1.  Ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Bc. Petr Mašek MBA, LL.M. a Jana Schafferová /Usnesení č.50 / 

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.     Program zasedání                                                                                  /Usnesení č. 51/

2.     Přílohu č. 65 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů pro obec Vrčeň                                /Usnesení  č. 52/

3.     Poskytnutí neinvestiční dotace spolku Storgé, z.s. ve výši 3.500,- Kč        /Usnesení  č. 53/

4.     Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s.,

 na pozemky parc. č. 8/1, 142, 141/1, 1206/1, v k.ú. Vrčeň                      /Usnesení  č. 54/

5.     Příkazní smlouvu se společností STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.

na akci „Rozšíření kapacity školy – nové odborné učebny a zázemí

Základní školy ve Vrčeni – NÁKUP VYBAVENÍ“                                       /Usnesení  č. 55/

6.     Inventarizační zprávu obce Vrčeň za rok 2018                                           /Usnesení  č. 56/

7.     Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkoupení pozemků

       parc. č. 674 a 675, v k.ú. Vrčeň za cenu 70 Kč/m2 v roce 2020.                /Usnesení č. 58/

8.     Smlouvu o dílo s Ladislavem Burešem na těžbu dřeva                               /Usnesení č. 60/

9.   Darovací smlouvu s Honebním společenstvem Vrčeň                                /Usnesení č. 61/

10.  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní

obslužnosti od PK ve výši 14.476,- Kč                                                     /Usnesení č. 62/

11.  Uzavření smlouvy o dílo na výkon pověřence a služby v oblasti GDPR

s Ing. Milanem Krabcem                                                                         /Usnesení č. 63/

12.  Uzavření smlouvy o zajištění řádné péče a umístění opuštěných a

toulavých psů na území PK se spolek STORGE z.s.                                  /Usnesení č. 64/

13.  Přijetí dotace od PK z programu PSOV PK 2019 na rekonstrukci místních

komunikací – komunikace „Na Drahách“ve výši 250.000,- Kč                     /Usnesení č. 67/

14.  Přijetí dotace od PK z programu Podpora rozvoje venkovského a

industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2019 ve výši

80.000,- Kč                                                                                            /Usnesení č. 68/ 

                                                                     

III. Zastupitelstvo obce neschvaluje:

 1.     Vypovězení nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 908/1 a 908/2          /Usnesení č. 57/

IV. Zastupitelstvo obce ruší:

1.     Usnesení č. 46 ze dne 4. 2. 2019 – smlouva o dílo s firmou Lansgas s.r.o.    /Usnesení č. 59/

V. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1.     Určeného zapisovatele zápisu ze zasedání ZO Tomáše Chouně.

2.     Veřejné projednání územního plánu obce Vrčeň

3.     Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku spolku Storgé, z.s.

4.     Protokol o kontrole provedený OSSZ Plzeň-jih

5.     Protokol o přezkoumání hospodaření ÚSC obec Vrčeň provedené KÚPK

6.     Rozpočtové opatření č.2/2019

7.     Žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti od PK 

VI.  Zastupitelstvo obce pověřuje:

1.     Starostu obce Ing. Vratislava Chodoru a místostarosty p. Tomáše Chouně a

Mgr. Bc. Petra Maška MBA, LL.M. schválení zadávacích podmínek a všech

potřebných příloh zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rozšíření

kapacity školy – nové odborné učebny a zázemí Základní školy ve Vrčeni

– NÁKUP VYBAVENÍ“.                                                                               /Usnesení č. 65/

2.     Starostu obce Ing. Vratislava Chodoru a místostarosty p. Tomáše Chouně a

Mgr. Bc. Petra Maška MBA, LL.M. jmenováním členů komise pro otevírání

obálek s nabídkami a členů hodnotící komise zadávacího řízení veřejné

zakázky malého rozsahu „Rozšíření kapacity školy – nové odborné učebny

 a zázemí Základní školy ve Vrčeni – NÁKUP VYBAVENÍ“.                           /Usnesení č. 66/

VI.  Zastupitelstvo obce ukládá:

  1. Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.                      

       Ve Vrčeni dne 15.4.2019

Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce                          Ing. Vratislav Chodora - starosta obce

Vyvěšeno: 24.4.2019

Sejmuto:   10.5.2019[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!