verze pro tisk

USNESENÍ z V. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

1. říjen 2007

USNESENÍ z V. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 1. 10. 2007 ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni


I. Zastupitelstvo obce volí:

 1. Ověřovatele zápisu ve složení: Emílie Harangová a Jiřina Šůsová

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 27232425 (vklad věcného břemene do KN poz.p.č. 141/4 a poz. č.p. 1209; pí. Tesařová, 3RD - NN)
 2. Smlouvu s Římskokatolickou farností Vrčeň, IČ: 68784791 na koupi pozemků č. parc. 36 (vým. 865 m², dle GP) a poz. č. parc. 680 (vým. 281 m²)
 3. Bezúplatný převod poz. parc.č. 903/2 (vým. 2066 m²) od Půdního fondu ČR
 4. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 1399/2005 s Vrčeňskou zemědělskou, a.s.
 5. Členství obce ve Sdružení místních samospráv České republiky, o.s.
 6. Rozpočtový výhled obce na r. 2008 - 2009

III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zprávu starosty obce
 2. Hospodaření obce (leden – srpen 2007)
 3. Zpráva o činnosti ZO za uplynulé období

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. Starostovi a místostarostce řešit připomínky občanů vzešlé z diskuse


Ve Vrčeni, 1. 10. 2007


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]